使用者工具

網站工具


路加傳福音書

LU-KÔ DJÜN FOH-ING SHÜ

路加傳福音書

Lk. 6.

章6.

1 Kyi-toh p'i-bing Fæh-li-se nying yü ge feh ming-bah ön-sih-nyih-keh i-s; 14 sih-lih zih-nyi s-du; 17 yi i bing-nying; 20 ze pah-sing teh meng-du min-zin kông 'o-foh-keh kwæn-yi; 27 tsa-sang ing-ke e-sih ün-kô; 46 fi-tæn iao t'ing, ah iao i-jing dao-li, sang-teh p'ong-djôh s-lin z-'eo we tao-gao.

1 基督批評法利賽人爲佢不明白安息日个意思;14 設立十二使徒;17 貤醫病人;20 在百姓搭門徒面前講禍福个關係;27 怎生應該愛惜冤家;46 非單要聽,也要依循道理,省得碰着試煉時候會倒爻。

Yiu ih-ke ön-sih-nyih, Yia-su kying-ku mah-din; meng-du tsah mah-deo, siu-li ts'o-ts'o, ky'üoh. Yiu kyi-ke Fæh-li-se nying teh ge-he kông, “Ng-he tsa-sang tso ön-sih-nyih feh ing-ke tso z-kön?” 3 Yia-su we-teh ge-he kông, “Da-bih teh ge jü-de nying du-hæh z-'eo, Da-bih su tso z-kön, ng-he doh-ku vong? 4 Ziu-z tseo-tsing Zông-ti-keh oh, ky'üoh pa-kæn-keh ping, yi feng peh jü-de nying; keh ping z feh ing-ke ky'üoh, tsih-yiu tsi-s hao ky'üoh.” 5 Yia-su yi teh ge-he kông, “Nying-keh N-ts z ön-sih-nyih-keh Cü.”

有一個安息日,耶穌經過麥地;門徒摘麥頭,手裏搓搓,喫。有幾個法利賽人搭佢許講,“爾許怎生做安息日不應該做事幹?” 3 耶穌回答佢許講,“大闢搭佢聚隊人肚㾎時候,大闢所做事幹,爾許讀過朆?4 就是走進上帝个國,喫擺吤个餅,貤分畀聚隊人;箇餅是不應該喫,只有祭司好喫。” 5 耶穌貤搭佢許講,“人个兒子是安息日个主。”

6 Yi z ih-ke ön-sih-nyih, Yia-su tseo-tsing jü-we-dông kao-hyüing: yiu ih-ke nying ze-kæn, ge jing-tsih-siu k'u-gao. 7 Doh-shü-nying teh Fæh-li-se nying s-'ô tsiang Ge, ön-sih-nyih i-bing feh; iao zing ih-ke pô-ping hao kao Ge zông. 8 Yia-su hyiao-teh ge-he sing-siang, teh k'u siu cü-ts kông, “Nang-ky'i, gyi ze cong-yiang.” Ge ziu nang-ky'i gyi-teh. 9 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô iao meng ng-he, ön-sih-nyih tso hao-z tso ôh-z, kyiu ming, 'e ming, nô ih-yiang z ing-ke?” 10 Ziu deo-ky'ün mông-mông cong-nying, teh keh nying kông, “Ng-keh siu long-c'ih.” Ge ziu long-c'ih: siu ziu hao-gao, teh keh-tsih ih-yiang. 11 Ge-he ky'i-teh-mang; jü-de siang-liang tsa-sang hao tsông Yia-su.

6 貤是一個安息日,耶穌走進聚會堂教訓:有一個人在吤,佢順隻手枯爻。7 讀書人搭法利賽人私下張佢,安息日醫病不;要尋一個把柄好告佢狀。8 耶穌曉得佢許心想,搭枯手主子講,“擰起,徛在中央。”佢就擰起徛㙮。9 耶穌搭佢許講,“我要問爾許,安息日做好事做惡事,救命,害命,哪一樣是應該?” 10 就頭圈望望衆人,搭箇人講,“爾个手隆出。” 佢就隆出:手就好爻,搭箇隻一樣。11 佢許氣得猛;聚隊商量怎生好妝耶穌。

12 KEH z-'eo, Yia-su tseo-c'ih tao sæn-li tao-kao; dziang-yia gyiu Zông-ti. 13 Tao t'in-liang, ao Ge meng-du le: jong ge-he cong-yiang t'iao-shün zih-nyi-ke, ts'ing-hwu ge s-du; 14 ziu-z Si-meng, (Yia-su yi c'ü ge ming-z Pi-teh, ) teh ge hyüong-di ön-teh-li, wæ-yiu Ngô-kôh teh Iah-'ön, Fi-lih teh Pô-to-lo-ma, 15 Mô-t'a teh To-mô, ô-leh-fi-keh n-ts Ngô-kôh, teh Si-meng ts'ing-hwu Ze-lo-ti, 16 Ngô-kôh-keh hyüong-di Yiu-da, wæ-yiu Kô-liah-keh Yiu-da, ziu-z ma Yia-su cü-ts.

12 箇時候,耶穌走出到山裏禱告;長夜求上帝。13 到天亮,噢佢門徒來:從佢許中央挑選十二個,稱呼佢使徒;14 就是西門,(耶穌取佢名字彼得,)搭佢兄弟安得利,還有雅各搭約翰,菲力搭巴多羅買,15 馬太搭多馬,亞勒菲个兒子雅各,搭西門稱呼Zelotes,雅各个兄弟猶大,還有加略个猶大,就是賣耶穌主子。

17 Yia-su teh ge-he tseo-lôh sæn, gyi ze bing-di, yiu hyü-to Ge-keh meng-du, wæ-yiu hyü-to pah-sing jong Yiu-t'a s-fông teh Yia-lu-sæh-lang, T'e-lo Si-teng he-pin le-keh, iao t'ing Ge, yi iao Ge i ge-he-keh bing; 18 wæ-yiu bi we-u kyü mo-næn cü-ts, Yia-su i ge hao. 19 Cong-nying tu iao môh-môh Ge, ing-yü yiu neng-kön jong Ge sing-zông c'ih-le, i-hao cong-nying.

17 耶穌搭佢許走落山,徛在平地,有許多佢个門徒,還有許多百姓從猶太四方搭耶路撒冷,推羅、西頓海邊來个,要聽佢,貤要佢醫佢許个病;18 還有被穢污鬼磨難主子,耶穌醫佢好。19 衆人都要摸摸佢,因爲有能幹從佢身上出來,醫好衆人。

20 YIA-SU ngæn nyiang-ky'i mông meng-du, kông,

20 耶穌眼仰起望門徒,講,

“Ng-he gyüong-keh yiu foh-ky'i: ing-yü Zông-ti-keh koh z ng-he-ke.

“爾許窮个有福:因爲上帝个國是爾許个。”

21 “Ng-he yin-ze du-hæh cü-ts yiu foh-ky'i: ing-yü tsiang-le we ky'üoh-pao.

21 “爾許現在肚㾎主子有福氣:因爲將來會喫飽。”

“Ng-he yin-ze k'oh cü-ts yiu foh-ky'i: ing-yü tsiang-le we siao.

“爾許現在哭主子有福氣:因爲將來會笑。

22 “Yü Nying-keh N-ts nying ky'i ng-he, feh shih ng-he, zôh ng-he, peh ng-keh ming-sing sön ôh tön-gao, ng-he yiu foh-ky'i. 23 Keh z-'eo ng-he hao hwön-hyi t'iao-t'iao, ing-yü ze t'in-zông ng-he-keh pao-ing z ting do: ge-he tsu-tsong de sin-ts-nying ah z-t'ih.

22 “爲人个兒子人氣爾許,不恤爾許,𧮙爾許,畀爾个名聲算惡斷爻,爾許有福氣。23 箇時候爾許好歡喜跳跳,因爲在天上爾許个報應是頂大:佢許祖宗待先知人也是剔。

24 “Dæn-z ng-he ze-cü yiu 'o! ing-yü ng-he-keh ön-tæn yi-kying teh-djôh.

24 “但是爾許財主有禍!因爲爾許个安耽已經得着。

25 “Ng-he ky'üoh-pao cü-ts yiu 'o! ing-yü tsiang-le we du-hæh.

25 “爾許喫飽主子有禍!因爲將來會肚㾎。

“Ng-he yin-ze siao cü-ts yiu 'o! ing-yü tsiang-le we t'ong-k'oh.

爾許現在笑主子有禍!因爲將來會痛哭。

26 “Cong-nying tu ts'ing-tsæn ng z-'eo, ng-he yiu 'o! Ing-yü ge-he tsu-tsong de kô sin-ts-nying ah z-t'ih.

26 “衆人都稱讚爾時候,爾許有禍!因爲佢許祖宗待假先知人也是剔。

27 “NGô t'ong-ts ng-he t'ing cü-ts: Ng-keh ün-kô yüong e-sih ge, ky'i ng-he cü-ts iao de ge hao, 28 tsiu-mô ng-he cü-ts iao coh-foh ge, we-ky'üoh ng-he cü-ts iao de ge tao-kao. 29 Ziah yiu nying tang ng i-pin cü-kwah, keh-pin ah peh ge tang; ziah yiu nying peh ng nga-min i-zông deh-k'e, li-min i-zông ah feh yüong tsu-lao ge. 30 Væn-pah t'ao cü-ts hao peh ge; peh ng-keh meh-z do-k'e cü-ts feh iao t'ao ge wæn. 31 Ng-he iao nying tsa-sang de ng, ng-he ah iao z-t'ih de ge. 32 Ng-he ziah e-sih e-sih ng-he cü-ts yiu zah-m pao-ing? Ziu-z ze-nying ah we e-sih e-sih ge-he cü-ts. 33 Ziah de ng-he hao cü-ts, ng-he de ge hao, yiu zah-m pao-ing? Ziu-z ze-nying ah z-t'ih tso. 34 Ng-he ziah-z tsia peh nying ing-yü siang ge we wæn, yiu zah-m pao-ing? Ing-yü ze-nying siang ge tsiao-su wæn, ah tsia peh ze-nying. 35 Dæn-z ng-keh ün-kô iao e-sih ge, de ge hao, tsia peh nying, feh siang ge wæn; ng-he-keh pao-ing z do. ng-he we tso ting kao Cü-ts-keh n-ts: ing-yü Ge lin vông-eng cü-ts teh ôh-nying, tu yiu z-e de ge. 36 Ng-he ing-ke yiu e-lin sing, ziang ng-he Vu-ts'ing yiu e-lin sing. 37 Feh iao p'i-bing nying, nying ah fe p'i-bing ng: feh iao ding nying-keh ze, nying ah fe ding ng-keh ze: ng-he sô-min nying, nying ah we sô-min ng: 38 ng-he peh nying, nying ah we peh ng; ziu-z teo-keo liang-coh, yiao-lôh, næh-zih, mön-c'ih-le, nying we tao ze ng-keh i-zông teo-li. Ing-yü ng-he liang peh nying tsa-sang, liang peh ng-he ah we tsa-sang.”

27 我通知爾許聽主子:爾个冤家用愛惜佢,氣爾許主子要待佢好,28 咒罵爾許主子要祝福佢,委屈爾許主子要待佢禱告。29 若有人打爾倚邊嘴摑,箇邊也畀佢打;若有人畀爾外面衣裳奪去,裏面衣裳也不用阻牢佢。30 凡百討主子好畀佢;畀爾个物事馱去主子不要討佢還。31 爾許要人怎生待爾,爾許也要是剔待佢。32 爾許若愛惜愛惜爾許主子有倽某報應?就是罪人也會愛惜愛惜佢許主子。33 若待爾許好主子,爾許待佢好,有倽某報應?就是罪人也是剔做。34 爾許若是借畀人因爲想佢會還,有倽某報應?因爲罪人想佢照數還,也借畀罪人。35 但是爾个冤家要愛惜佢,待佢好,借畀人,不想佢還;爾許个報應是大。爾許會做頂高主子个兒子:因爲佢連忘恩主子搭惡人,都有慈愛待佢。36 爾許應該有愛憐心,像爾許父親有愛憐心。37 不要批評人,人也不批評爾:不要定人个罪,人也不定爾个罪:爾許赦免人,人也會赦免爾:38 爾許畀人,人也會畀爾;就是斗夠量足,搖落,捺實,滿出來,人會倒在爾个衣裳兜裏。因爲爾許量畀人怎生,量畀爾許也會怎生。

39 Yi yüong pi-fông teh ge-he kông, “Hæh-ngæn tsa neng-keo ky'in hæh-ngæn? Liang-'ô ky'i feh iao tih-lôh k'ang-li? 40 'ôh-sang feh-z do-jü sin-sang: væn-pah tso tao jün-bi di-bu we ziang ge sin-sang. 41 Ng tsa-sang mông-djôh hyüong-di ngæn-li yiu ih-ting hwe-dzing, feh ts'eng-tao z-keh ngæn-li yiu tong-liang? 42 Ng tsa-sang hao teh hyüong-di kông, 'Hyüong-di, ng ngæn-li-keh hwe-dzing ngô peh ng t'ih-c'ih, ' ng z-kyi ngæn-li-keh tong-liang ng wæ mông-feh-c'ih? Kô-hao-nying, sin do-c'ih ng-z ngæn-li-keh tong-liang, 'eo-deo ng we mông-ming hao t'ih-c'ih hyüong-di ngæn-li-keh hwe-dzing.

39 貤用比方搭佢許講,”瞎眼怎能夠牽瞎眼?豈不要跌落坑裏?40 學生不是大如先生:凡百做到全備地步會像佢先生。 41 爾怎生望着兄弟眼裏有一點灰塵,不忖到自个眼裏有棟梁?42 爾怎生好搭兄弟講,'兄弟,爾眼裏个灰塵我畀爾剔出,' 爾自己眼裏个棟梁爾還望不出?假好人,先馱出爾自眼裏个棟梁,後頭爾會望明好剔出兄弟眼裏个灰塵。

43 M-yiu hao jü kyih feh hao ko-ts: m-yiu feh hao jü kyih hao ko-ts. 44 Cü-tang-cü jü mông ge ko-ts, hao hyiao-teh ge. Ts'-bang cong-yiang, nying feh le tsah vu-hwa-ko, zih-li cong-yiang, nying ah feh le tsah bu-dao. 45 Zin-nying, jong ge sing-li su k'ông-keh zin fæh-c'ih zin le; ôh nying jong ge sing-li su k'ông-keh ôh, fæh-c'ih ôh le: ing-yü ge k'eo su kông, z jong sing-li mön-c'ih-le.

43 無有好樹結不好果子:無有不好樹結好果子。44 株打株樹望佢果子,好曉得佢。刺棚中央,人不來摘無花果,蒺藜中央,人也不來摘葡萄。45 善人,從佢心裏所囥个善發出善來;惡人從佢心裏所囥个惡,發出惡來:因爲佢口所講,是從心裏滿出來。

46 “Ng-he tsa-sang ts'ing-hwu Ngô, Cü, Cü, feh i Ngô shih-wa tso? 47 Væn-pah tao Ngô su-ze le, t'ing-djôh Ngô shih-wa, ziu i ge tso, Ngô we t'ong-ts ng, ge k'o-pi zao-teh nying: 48 Ziang ih-ke nying ky'i oh, di leo-teh sing, ziang-kyiah fông ze ngæn-zih-zông: do shü c'ông-le, djông-djôh keh oh, ah fe yiao-dong: ing-yü ziang-kyiah fông ze ngæn-zih-zông. 49 Dæn-z t'ing-djôh feh i-jing cü-ts, k'o-pi ih-ke nying m-yiu ziang-kyiah, ky'i oh ze nyi-t'u zông; do shü c'ông-le, ih djông-djôh, lih-k'eh tao-gao: keh oh tao-gao z li-'e.”

46 爾許怎生稱呼我,主,主,不依我說話做?47 凡百到我所在來,聽着我說話,就依佢做,我會通知爾,佢可比倽㙮人:48 像一個人起屋,地摟得深,牆腳放在岩石上:大水衝來,撞着箇屋,也𣍐搖動:因爲牆腳放在岩石上。49 但是聽着不依循主子,可比一個人無有牆腳,起屋在泥土上;大水闖來,一撞着,立刻倒爻:箇屋倒爻是厲害。”

Lk. 11.

章11.

1 Kyi-toh kao meng-du tsa tao-kao, yi ing-ke z-k'eh tao-kao: 11 Zông-ti ziu we s-peh ngô hao meh-z. 14 Kön-c'ih ô-lao kyü, tsah-væh sih-doh-keh Fæh-li-se nying: 28 kông kæh-nying yiu foh: 29 djün-dao peh pah-sing, 37 tsah-væh Fæh-li-se nying, doh-shü-nying teh kao leh-fæh sin-sang, yü ge z kô-mao yü-zin.

1 基督教門徒怎禱告:11 上帝就會賜畀我好物事。14 趕出啞佬鬼,責罰褻瀆个法利賽人:28 講吤人有福:29 傳道畀百姓,37 責罰法利賽人,讀書人搭教律法先生,爲佢自假冒爲善。

YIA-SU ze ih-ke di-fông tao-kao. Tao-kao wön, yiu ih-ke meng-du teh Ge kông, “Cü, kao ngô-he tao-kao, ziang Iah-'ön kao ge meng-du.

耶穌在一個地方禱告。禱告完,有一個門徒搭佢講,”主,教我許禱告,像約翰教佢門徒。”

2 Yia-su teh ge-he kông, “Ng-he tao-kao ing-ke kông,

2 耶穌搭佢許講,”爾許禱告應該講,”

“Ngô-he Vu-ts'ing ze t'in-zông, dæn-nyün cong-nying tseng-kying Ng sing-zin-keh ming-deo. Dæn-nyün Ng-keh koh we le. Dæn-nyün Ng-keh ts-i we tso-zing ze di ziang ze t'in. 3 Su iao-keh liang-zih nyih-nyih s-peh ngô-he. 4 Sô-min ngô-he ze; ing-yü ngô-he ah sô-min væn-pah ky'in ngô-he-keh tsa. Feh iao peh ngô-he p'ong-djôh mi-'oh; kyiu ngô-he t'eh-c'ih hyüong-ôh.”

“我許父親在天上,但願衆人尊敬爾聖善个名頭。但願爾个國會來。但願爾个旨意會做成在地像在天。3 所要个糧食日日賜畀我許。4 赦免我許罪;因爲我許也赦免凡百欠我許个債。不要畀我許碰着迷惑;救我許脫出兇惡。”

5 Yi teh ge-he kông, “Ng-he cong-yiang kæh-nying yiu ih-ke bong-yiu, pön-yia tseo tao ge u-li, kông. 'Bong-yiu, tsia sæn-ke ping peh ngô; 6 ing-yü ngô yiu ih-ke ku-lu bong-yiu tao ngô u-li, ngô m-kao hao kyüong-ing ge;' 7 li-min cü-ts we-teh kông, 'Hiao ts'ao ngô: meng yi-kying kwæn-gao, ngô teh n-nô ze min-zông; ngô feh neng nang-ky'i do peh ng.' 8 Ngô teh ng kông, Shü-tsih feh yü bong-yiu zing-veng, feh nang-ky'i do peh ge; yü ge feh hyih, pih-ding nang-ky'i, do peh ge i ge yüong-dziang. 9 Ngô yi teh ng kông, Ng-he gyiu, tsong we peh ng; zing, tsong we zing-djôh; k'ao meng, tsong we k'e peh ng. 10 Ing-yü væn-pah gyiu-keh we teh-djôh; zing-keh we zing-djôh; k'ao meng-keh we k'e peh ge.

5 貤搭佢許講,”爾許中央吤人有一個朋友,半夜走到佢戶裏,講。'朋友,借三個餅畀我;6 因爲我有一個過路朋友到我戶裏,我無較好供應佢;' 7 裏面主子回答講,'𠏕吵我:門已經關爻,我搭兒囡在眠牀;我不能擰起馱畀爾。' 8 我搭爾講,雖則不爲朋友情分,不擰起馱畀佢;爲佢不歇,必定擰起,馱畀佢依佢用場。9 我貤搭爾講,爾許求,總會畀爾;尋,總會尋着;敲門,總會開畀爾。10 因爲凡百求个會得着;尋个會尋着;敲門个會開畀佢。

11 “Ng-he cong-yiang tso pang-keh, ziah-z n-ts le t'ao ih-ke ping, kæh-nying we peh ge ih-kw'e zih-deo? le t'ao ih-kwang ng, kæh-nying we peh ge ih-kwang zô tông ng? 12 le t'ao-ih-ke kyi-ts, we peh ge ih-ke zô-shih feh? 13 Ng-he shü-tsih z ôh-nying, ah hyiao-teh do hao meh-z peh n-nô, 'o-hyüông t'in-zông Vu-ts'ing feh kang-kô iao s Sing-Ling peh gyiu Ge cü-ts?”

11 “爾許中央做伯个,若是兒子來討一個餅,吤人會畀佢一塊石頭?來討一桄魚,吤人會畀佢一桄蛇當魚?12 來討一個雞子,會畀佢一個蛇不?13 爾許雖則是惡人,也曉得馱好物事畀兒囡,何況天上个父親不更加要賜聖靈畀求佢主子?”

14 YIA-SU kön-c'ih ih-ke kyü, z ô-lao kyü. kyü c'ih-le, ô-lao ziu kông wa; cong-nying tu hyi-gyi. 15 Nen-cong yiu-sih kông, “Ge z k'ao-djôh kyü-wông Bih-si-poh kön-c'ih kyü.” 16 Wæ-yiu nying s-s Ge, iao Ge jong t'in hyin-c'ih dziao-deo. 17 Yia-su hyiao-teh ge-he i-s, teh ge-he kông, “Væn-pah koh-veng feng-k'e siang-tsang, tsong we pin hông-di; ih-kô feng-k'e siang-tsang, tsong we se-ba. 18 Ziah-z Sæh-dæn feng-k'e siang-tsang, ge koh-veng tsa-sang lih-teh-lao? ing-yü ng-he kông Ngô z k'ao-djôh Bih-si-poh kön-c'ih kyü. 19 Ngô kön-c'ih kyü ziah-z k'ao-djôh Bih-si-poh, ng z-keh n-ts kön-c'ih kyü z k'ao-djôh kæh-nying? Su-i ge-he we sing-p'ön ng. 20 Ngô kön-c'ih kyü ziah-z k'ao djôh Zông-ti-keh tsih-mih-deo, Zông-ti-keh koh yi-kying ling-djôh ng-he. 21 Yiu ih-ke hao-hön tsiah kw'e-kæh ta kyüing-ky'i pao-wu z-kyi u-li, keh z-'eo ge-keh kô-ts tu pao-lao: 22 dæn-z yiu neng-kön do-jü ge cü-ts tseo-le tang-ying ge, ziu deh ge su i-k'ao-keh kw'e-kæh teh kyüing-ky'i, feng-k'e ge-keh kô-s. 23 Feh teh Ngô jü-de cü-ts, ziu-z Ngô te-deo; feh teh Ngô siu-le cü-ts, ziu-z sæn-gao.

14 耶穌趕出一個鬼,是啞佬鬼。鬼出來,啞佬就講話;衆人都稀奇。15 內中有些講,”佢是靠着鬼王別西卜趕出鬼。” 16 還有人試試佢,要佢從天顯出兆頭。17 耶穌曉得佢許意思,搭佢許講,”凡百國份分開相爭,總會變荒地;一家分開相爭,總會衰敗。18 若是撒但分開相爭,佢國份怎生立得牢?因爲爾許講我是靠着別西卜趕出鬼。19 我趕出鬼若是靠着別西卜,爾自个兒子趕出鬼是靠着吤人?所以佢許會審判爾。20 我趕出鬼若是靠着上帝个節末頭,上帝个國已經臨着爾許。21 有一個好漢撯盔甲帶軍器保護自己戶裏,箇時候佢个家資都保牢:22 但是有能幹大如佢主子走來打贏佢,就奪佢所依靠个盔甲搭軍器,分開佢个家資。23 不搭我聚隊主子,就是我對頭;不搭我收來主子,就是散爻。

24 “We-u kyü li-k'e nying-keh sing-zông, ziu ze m-shü hông-di tseo-le-tseo-k'e, zing ön-weng: zing-feh-djôh; ziu kông, 'Ngô we tseo-cün tao tseo-c'ih-keh u-li k'e.” 25 Tseo-tao mông-djôh li-min sao kön-zing, tsông-ky'i hao. 26 Ziu k'e, ta ts'ih-ke kyü pi ge-z wæ ôh; tseo-tsing djü: keh nying 'eo-le-keh di-bu pi zin-deo kang-kô feh hao.”

24 “穢污鬼離開人个身上,就在無水荒地走來走去,尋安穩:尋不着;就講,'我會走轉到走出个戶裏去。' 25 走到望着裏面掃乾淨,妝起好。26 就去,帶七個鬼比佢自還惡;走進住:箇人後來个地步比前頭更加不好。”

27 Yia-su kông keh-sih z-kön z-'eo, cong-nying li-min yiu ih-ke nyü-nying ao-ky'i-le, kông, “Sang-yiang Ng, ü Ng na cü-ts yiu foh.” 28 Yia-su kông, “Wæ-z t'ing-djôh Zông-ti dao-li pao-siu ge yiu foh.”

27 耶穌講箇些事幹時候,衆人裏面有一個女人噢起來,講,”生養爾,餵爾奶主子有福。” 28 耶穌講,”還是聽着上帝道理保守佢有福。”

29 Cong-nying tsi-le, Yia-su ziu kông, “Keh z hyüong-ôh si-de: ge siang gyiu gyi-z; djü sin-ts Iah-nô-keh gyi-z ts-nga tsong feh peh ge mông zah-m gyi-z. 30 Ing-yü yi-zin Iah-nô tso gyi-z peh Nyi-nyi-vi nying mông, z-t'ih Nying-keh N-ts ah peh keh si-de mông. 31 Nön-pin-keh nyü-wông tao sing-p'ön nyih-ts we jü-de nang-ky'i, ding keh si-de nying-keh ze: ing-yü ge jong di-keh zing-deo le t'ing Su-lo-meng ts'ong-ming shih-wa; dæn-z ze-i yiu pi Su-lo-meng wæ do. 32 Nyi-nyi-vi nying tao sing-p'ön nyih-ts we jü-de nang-ky'i, ding keh si-de nying-keh ze: ing-yü ge-he t'ing Iah-nô-keh ky'ün-hwa, ziu hwe-ke; dæn-z ze-i yiu pi Iah-nô wæ do.

29 衆人擠來,耶穌就講,”箇是兇惡世代:佢想求奇事;住先知約拿个奇事之外總不畀佢望倽某奇事。30 因爲以前約拿做奇事畀尼尼微人望,是剔人个兒子也畀箇世代望。31 南邊个女王到審判日子會聚隊擰起,定箇世代人个罪:因爲佢從地个盡頭來聽所羅門聰明說話;但是在倚有比所羅門還大。32 尼尼微人到審判日子會聚隊擰起,定箇世代人个罪:因爲佢許聽約拿个勸化,就悔改;但是在倚有比約拿還大。

33 “M-yiu nying tin teng k'ông ze ing-zông su-ze, 'oh-tsia fông ze teo-'ô, tsong fông teng-de zông, peh tseo-tsing cü-ts hao mông-djôh keh liang-kwông. 34 Ngæn z sing-t'i-keh teng: ng-keh ngæn ziah-z liang, jün sing-t'i yiu kwông; ngæn ziah feh liang, jün sing-t'i z heh-ön. 35 Su-i, iao liu-sing ng-keh liang-kwông, min-teh heh-ön. 36 Ng jün sing-t'i ziah-z yiu kwông, 'ao-vu heh-ön, jün sing-t'i z ting liang, ziang teng t'eo-c'ih liang-kwông tsiao-djôh ng.”

33 “無有人點燈囥在隱藏所在,或者放在斗下,總放燈臺上,畀走進主子好望着箇亮光。34 眼是身體个燈:爾个眼若是亮,全身體有光;眼若不亮,全身體是黑暗。35 所以,要留心爾个亮光,免得黑暗。36 爾全身體若是有光,毫無黑暗,全身體是頂亮,像燈透出亮光照着爾。”

37 YIA-SU kông wa z-'eo, yiu ih-ke Fæh-li-se nying ts'ing Ge jü-de ky'üoh-væn: Ge tseo-tsing zo-zih. 38 Keh Fæh-li-se nying mông-djôh Ge feh si siu ky'üoh-væn, ziu hyi-gyi.

37 耶穌講話時候,有一個法利賽人請佢聚隊喫飯:佢走進坐席。38 箇法利賽人望着佢不洗手喫飯,就稀奇。

39 Cü teh ge kông, “Ng-he Fæh-li-se nying wön-tsæn teh beng nga-min we si kön-zing; ng-he li-min din mön gyiang-wang hyüong-ôh. 40 Nge-beng-keh nying, zao nga-min Cü-ts ah ky'i feh-z zao ge li-min? 41 Neng-ts yüong ng-he pe-beng li-min-keh meh-z tsiu-tsi nying; ng-he yiang-yiang ziu sön kyih-zing. 42 Ng-he Fæh-li-se nying yiu 'o! ing-yü bôh-'o, yüing-hyiang, teh pah-yiang ts'e, zih-ku hyin-zông ih-ku, tsih-z feh liu-sing kong-nyi teh e-kying Zông-ti: dæn-z keh-yiang ing-ke tso, bih-yiang ah feh-k'o lôh-gao. 43 Ng-he Fæh-li-se nying yiu 'o! ing-yü jü-we-dông hwön-hyi zo zông-yü, ka-z-zông hwön-hyi nying ts'ing ng ön. 44 Doh-shü-nying teh Fæh-li-se nying, ng-he kô-hao-nying yiu 'o! ing-yü ng-he ziang mông-feh-c'ih-keh veng-mo, tseo ze zông-min cü-ts feh hyiao-teh.”

39 主搭佢講,”爾許法利賽人碗盞搭盆外面會洗乾淨;爾許裏面填滿強橫兇惡。40 獃笨个人,造外面主子也豈不是造佢裏面?41 寧之用爾許杯盆裏面个物事賙濟人;爾許樣樣就算潔淨。42 爾許法利賽人有禍!因爲薄荷,芸香,搭百樣菜,十股獻上一股,只是不留心公義搭愛敬上帝:但是箇樣應該做,別樣也不可落爻。43 爾許法利賽人有禍!因爲聚會堂歡喜坐上位,街市上歡喜人請爾安。44 讀書人搭法利賽人,爾許假好人有禍!因爲爾許像望不出个墳墓,走在上面主子不曉得。”

45 Yiu ih-ke kao leh-fæh sin-sang teh Ge kông, “Sin-sang, Ng t'ih kông ah z k'ön-ky'ing ngô-he.” 46 Yia-su kông, “Ng-he kao leh-fæh sin-sang ah yiu 'o! ing-yü ng-he peh næn-tæn-keh djong-tæn fông ze bih-nying kyin-kæh-deo; keh djong-tæn, ng-he z-kyi lin ih-ke tsih-mih-deo fe bang-djôh ge. 47 Ng-he yiu 'o! ing-yü ng-he ky'i-zao sin-ts-nying-keh veng-mo, ng tsu-tsong su sæh. 48 Su-i, ng-he te-tsing ge, yi hwön-hyi ng tsu-tsong su tso: ing-yü ng-he tsu-tsong sæh ge, ng-he peh ge tso veng. 49 Su-i keh-yü ts'ong-ming-keh Zông-ti kông, 'Ngô we ts'a sin-ts-nying teh s-du tao ge-he su-ze; yiu-sih ge-he we tsông-s, yiu-sih kön ge c'ih; 50 jong zao t'in-di su liu-c'ih sin-ts-nying-keh hyüih tu meng keh-de t'ao-wæn; 51 jong ô-pah-keh hyüih tao Sæh-kô-li-ô-keh hyüih, ziu-z sæh ze tsi-dæn teh sing-din cong-yiang.' Ngô lao-zih teh ng kông, pih-ding meng keh-de t'ao-wæn. 52 Ng-he kao leh-fæh sin-sang yiu 'o! ing-yü ng deh ts-sih-keh so-z: ng-he z-kyi feh tseo-tsing, yi tsu-lao ze-teh tseo-tsing cü-ts.”

45 有一個教律法先生搭佢講,”先生,爾剔講也是看輕我許。“ 46 耶穌講,”爾許教律法先生也有禍!因爲爾許畀難擔个重擔放在別人肩胛頭;箇重擔,爾許自己連一個節末頭𣍐碰着佢。47 爾許有禍!因爲爾許起造先知人个先知人个墳墓,爾祖宗所殺。48 所以,爾許對證佢,貤歡喜爾祖宗所做:因爲爾許祖宗殺佢,爾許畀佢做墳。49 所以箇位聰明个上帝講,'我會差先知人搭使徒到佢許所在;有些佢許會裝死,有些趕佢出;50 從造天地所流出先知人个血都問箇代討還;51 從亞伯个血到撒迦利亞个血,就是殺在祭壇搭聖殿中央。' 我老實搭爾講,必定問箇代討還。52 爾許教律法先生有禍!因爲爾奪知識个鎖匙:爾許自己不走進,貤阻牢在㙮走進主子。“

53 Yia-su teh ge-he kông keh shih-wa z-'eo, doh-shü-nying teh Fæh-li-se nying ting ky'i-'eng Ge, bön-meng Ge hyü-to shih-wa; 54 s-'ô t'ing Ge, iao jong Ge k'eo-li su kông shih-wa kao Ge.

53 耶穌搭佢許講箇說話時候,讀書人搭法利賽人頂氣恨佢,盤問佢許多說話;54 私下聽佢,要從佢口裏所講說話告佢。

Lk. 12.

章12.

1 Kyi-toh feng-fu meng-du kying-vông kô-hao z-kön, iao fông-tæn djün-dao: 13 Yia-su yüong ze-cü ts'ah-gao koh-ts'ông tse ky'i do-ting-keh pi-fông ts-ying pah-sing kying-vông t'ön-sing. 22 Ngô-he feh iao ku-yü siang si-zông meh-z, 31 ing-ke gyiu Zông-ti-keh koh, 33 tsiu-tsi gyüong-nying, 36 teng-'eo Cü tse le. 41 Kyi-toh-keh nu-boh iao cong-sing, 49 iao kying-vông pih-næn z-kön. 54 T'in-ky'i ge-he we bin-c'ih, eng-yü-keh nyih-ts ge-he bin-feh-c'ih, 58 iao vông-bi ying-væh.

1 基督吩咐門徒謹防假好事幹,要放膽傳道:13 耶穌用財主拆爻穀倉再起大點个比方指引百姓謹防貪心。22 我許不要過於想世上物事,31 應該求上帝个國,33 賙濟窮人,36 等候主再來。41 基督个奴僕要忠心,49 要謹防逼難事幹。54 天氣佢許會辨出,恩惠个日子佢許辨不出,58 要防備刑罰。

Keh z-'eo yiu kyi-væn nying jü-zih, yü-ts dæh-le-dæh-k'e, Yia-su sin teh meng-du kông, “Ng-he iao kying-vông Fæh-li-se nying-keh kao-shü, ziu-z kô-hao. 2 M-yiu s-'ô z-kön fe lu-c'ih: m-yiu ing-mön z-kön fe peh nying hyiao-teh. 3 Su-i ng-he ze ön-cong su kông, we peh nying ze ming-liang t'ing-djôh; ng-he ze vông-kæn p'oh ng-tô-deo kông-keh, yiu nying ze oh-zông djün-yiang.

箇時候有幾萬人聚集,爲之蹋來蹋去,耶穌先搭門徒講,”爾許要謹防法利賽人个酵水,就是假好。2 無有私下事幹𣍐露出:無有隱瞞事幹𣍐畀人曉得。3 所以爾許在暗中所講,會畀人在明亮聽着;爾許在房間覆耳朵頭講个,有人在屋上傳揚。

4 “Ngô-keh bong-yiu, Ngô teh ng kông, Tsih we sæh sing-t'i, 'eo-deo bih-yiang feh neng tso, feh iao p'ô ge. 5 Ngô t'ong-ts ng-he ing-ke p'ô-keh: ziu-z sæh ng ts-'eo wæ-yiu gyün-ping tön ng lôh di-nyüoh Cü-ts; Ngô lao-zih teh ng kông, ng-he ing-ke p'ô Ge. 6 Ng-tsih tsiang ky'i feh-z nyi-feng nying-ts hao ma? ze Zông-ti min-zin ih-tsih ah fe mông-kyi. 7 Ziu-z ng-keh deo-fæh tu su-ku. Su-i feh iao p'ô: ng-he z pi hyü-to tsiang wæ kyü-djong.

4 “我个朋友,我搭爾講,只會殺身體,後頭別樣不能做,不要怕佢。5 我通知爾許應該怕个:就是殺爾之後還有權柄斷爾落地獄主子;我老實搭爾講,爾許應該怕佢。6 五隻雀豈不是二分銀子好買?在上帝面前一隻也𣍐忘記。7 就是爾个頭髮都數過。所以不要怕:爾許是比許多雀還貴重。”

8 “Ngô teh ng kông, Væn-pah ze nying min-zin tsiao-nying Ngô, Nying-keh N-ts ze Zông-ti-keh t'in-s min-zin ah we tsiao-nying ge: 9 ze nying min-zin feh tsiao-nying Ngô cü-ts, ze Zông-ti-keh t'in-s min-zin ah feh tsiao-nying ge. 10 Væn-pah kông shih-wa teh-ze Nying-keh N-ts, hao sô ge: dæn-z sih-doh Sing-Ling cü-ts z sô-feh-gao. 11 Nying bæh ng-he tao jü-we-dông, tao kwön-fu teh yiu gyün-ping cü-ts min-zin, feh yüong zeo tsa kông-fæh, tsa feng-p'eo, 'oh-tsia zah-m shih-wa hao kông: 12 ing-yü Sing-Ling ziu we t'ong-ts ng-he su ing-ke kông shih-wa.”

8 “我搭爾講,凡百在人面前招認我,人个兒子在上帝个天使面前也會招認佢:9 在人面前不招認我主子,在上帝个天使面前也不招認佢。10 凡百講說話得罪人个兒子,好赦佢:但是褻瀆聖靈主子是赦不爻。11 人拔爾許到聚會堂,到官府搭有權柄主子面前,不用愁怎講法,怎分剖,或者倽某說話好講:12 因爲聖靈就會通知爾許所應該講說話。”

13 CONG-NYING li-min yiu ih-ke teh Yia-su kông, “Sin-sang, feng-fu ngô hyüong-di teh ngô jü-de feng sæn-nyih. 14 Yia-su teh ge kông, “Nying, kæh-nying lih Ngô ze ng-he cong-yiang tso p'ön-tön kwön yü ng feng sæn-nyih?”

13 衆人裏面有一個搭耶穌講,”先生,吩咐我兄弟搭我聚隊分產業。14 耶穌搭佢講,”人,吤人立我在爾許中央做判斷官爲爾分產業?”

15 Ziu teh ge-he kông, “Ng-he iao liu-sing vông-bi t'ön-sing: ing-yü nying-keh sing-ming feh-z ze-ü kô-s to.” 16 Ziu teh ge-he kông ih-ke pi-fông, “Yiu ih-ke ze-cü, ge din-di-keh nyin-zing ting hao: 17 ge z-kyi sing-li wa-sön, kông, 'Ngô c'ih-sæn m-c'ü k'ông; tsa tsông-fæh?' 18 Yi kông, 'Ngô t'ih tso: koh-ts'ông ts'ah-gao, tse ky'i do-ting; ngô c'ih-sæn teh ho-veh ze-kæn hao k'ông. 19 Ziu teh ngô ling-weng kông, Ling-weng, ng yiu hyü-to ho-veh ze-kæn, hyü-to nyin-su hao yüong; keh-ts'iah ng hao ön-weng, hao ky'üoh hao hæh, hao kw'a-weh.' 20 Dæn-z Zông-ti teh ge kông, 'Nge-beng-keh nying, kying-nying mæn-deo iao t'ao ng ling-weng wæn; ng su bi-bæn-keh peh kæh-nying?' 21 Væn-pah yü z-kyi tsih-djü ze-veh, ze Zông-ti min-zin feh tso ze-cü, ah z-t'ih.”

15 就搭佢許講,“爾許要留心防備貪心:因爲人个性命不是在於家私多。” 16 就搭佢許講一個比方,“有一個財主,佢田地个年成頂好:17 佢自己心裏還算,講,'我出產無處囥;怎妝法?' 18 貤講,'我剔做:穀倉拆爻,再起大點;我出產搭貨物在吤好囥。19 就搭我靈魂講,靈魂,爾有許多貨物在吤,許多年數好用;箇且爾好安穩,好喫好呷,好快活。' 20 但是上帝搭佢講,'獃笨个人,今日晚頭要討爾靈魂還;爾所備辦个畀吤人?' 21 凡百爲自己積儲財物,在上帝面前不做財主,也是剔。”

22 Ge ziu teh meng-du kông, “Su-i Ngô teh ng kông, Feh-k'o yü sing-ming iu-zeo, zah-m ky'üoh; ah feh-k'o yü sing-t'i iu-zeo, zah-m tsiah. 23 Sing-ming pi ky'üoh-zih kyü-djong, sing-t'i pi i-zông iao-kying. 24 Hao ts'eng-tao la-ô, ge feh cong, yi feh siu-keh; m-yiu koh-ts'ông m-yiu dzæn-vông; Zông-ti ah we yiang ge: ng-he pi tiao to-siao kyü-djong! 25 Ng-he ziah-z iu-zeo, nô-ih-ke neng-keo to tso ih-k'eh nying? 26 Su-i, keh ting siao-keh ng-he tso-feh-tao, yü-to tsa-sang iao iu-zeo? 27 Hao s-ts'eng pah-'eh-hwa, ge tsa do-ky'i-le: feh lao-loh, yi feh fông-min; Ngô teh ng kông, ziu-z Su-lo-meng ting yüong-wa z-'eo, ge tsiah-sih ah feh gyih jü ih-tô pah-'eh-hwa. 28 Yia-ts'ao kying-nying ze-teh, t'in-nyiang tön ze ho-lu, Zông-ti wæ we z-t'ih tang-pæn ge; 'o-hyüông ng-he, siao siang-sing cü-ts?

22 佢就搭門徒講,”所以我搭爾講,不可爲性命憂愁,倽某喫;也不可爲身體憂愁,倽某撯。23 性命比喫食貴重,身體比衣裳要緊。24 好忖到老鴉,佢不種,貤不收割;無有穀倉無有棧房;上帝也會養佢:爾許比鳥多少貴重!25 爾許若在憂愁,哪一個能夠多做一刻人?26 所以,箇頂小个爾許做不到,餘多怎生要憂愁?27 好思忖百合花,佢怎大起來:不勞碌,貤不紡綿;我搭爾講,就是所羅門頂榮華時候,佢撯些也不及如一朵百合花。28 野草今日在㙮,天亮斷在火爐,上帝還會是剔打扮佢;何況爾許,小相信主子?

29 “Ng-he feh iao gyiu zah-m ky'üoh, zah-m hæh, ah feh iao zeng nyi-'oh sing. 30 Keh-sih tu z bih-koh-nying su gyiu: ng-he Vu-ts'ing hyiao-teh ng su iao. 31 Dæn-z ng-he iao gyiu Zông-ti-keh koh, keh ih-ts'ih-keh tu we kô-ts'eo peh ng. 32 Ng-he siao-siao ih-pæn yiang, hyiao hôh, keh koh z ng-he Vu-ts'ing hwön-hyi s-peh ng. 33 Ng-he su yiu, ma-gao, tsiu-tsi nying; yü z-kyi bi-bæn t'in-zông fe gyiu-keh dzin-de, yüong feh-wön-keh ze-veh, dao-zeh tseo-feh-tao, cü-djong fe cü su-ze. 34 Ing-yü ng-keh ze-veh ze 'ah-yi, ng-keh sing ah ze 'ah-yi.

29 “爾許不要求倽某喫,倽某呷,也不要存疑惑心。30 箇些都是別國人所求:爾許父親曉得爾所要。31 但是爾許要求上帝个國,箇一切个都會加湊畀爾。32 爾許小小一班羊,𠏕𢞕,箇國是爾許父親歡喜賜畀爾。33 爾許所有,賣爻,賙濟人;爲自己備辦天上𣍐求个錢袋,用不完个財物,盜賊走不到,蛀蟲𣍐蛀所在。34 因爲爾个財物在何倚,爾个心也在何倚。

35 “Ng-he kyi-iao-ta iao kyi hao, teng iao tin hao; 36 ng-he z-kyi iao ziang nying teng-'eo cü-nying-kô, jong ky'üoh c'ü-ts'ing-tsiu cün-le; ge le, k'ao-meng, lih-k'eh hao k'e peh ge. 37 Cü-nying-kô ih-tao, mông-djôh ge-he kying-sing teng-'eo, keh-sih nu-boh ziu yiu foh: Ngô lao-zih teh ng kông, Cü-nying-kô z-kyi pih-ding kyi kyi-iao-ta, ao ge-he zo-zih, z-kyi le voh-z ge-he. 38 Wæ-z nyi-kang le, sæn-kang le, mông-djôh ge-he z-t'ih, keh-sih nu-boh ziu yiu foh. 39 Kô-cü ziah hyiao-teh zeh zao z-'eo le, pih-ding kying-sing, fe 'eo ge oh-li ts'ah dong, keh z ng-he hyiao-teh. 40 Su-i ng-he ah ing-ke yü-bi: ing-yü ng-he ts'eng-feh-tao z-'eo Nying-keh N-ts we le.”

35 “爾許繫腰帶要繫好,燈要點好;36 爾許自己要像人等候主人家,從喫娶親酒轉來;佢來,敲門,立刻好開畀佢。37 主人家一到,望着佢許驚醒等候,箇些奴僕就有福:我老實搭爾講,主人家自己必定繫繫腰帶,噢佢許坐席,自己來服侍佢許。38 還是二更來,三更來,望着佢許是剔,箇些奴僕就有福。39 家主若曉得賊倽時候來,必定驚醒,𣍐候佢屋裏拆動,箇是爾許曉得。40 所以爾許也應該預備:因爲爾許忖不到時候人个兒子會來。”

41 Pi-teh teh Ge kông, “Cü, keh pi-fông wæ-z tæn-tsih yü ngô-he kông, wæ-z lin cong-nying?” 42 Cü kông, “Kæh-nying z cong-sing ts'ong-ming-keh tsông-kwön, cü-nying-kô t'ôh ge kwön u-li-keh nying, jü z-'eo tsiao-su feng k'eo-liang peh ge? 43 Cü-nying-kô tseo-le, mông-djôh nu-boh z-t'ih tso-fæh, keh nu-boh yiu foh. 44 Ngô lao-zih teh ng kông, Cü-nying-kô we peh ge kwön ge ih-ts'ih su yiu. 45 Ziah yiu nu-boh sing-li kông, 'Ngô cü-nying-kô wæ mi le;' ziu tang keh-sih nön-nyü yüong-nying, z-kyi ky'üoh hæh ky'üoh-tsiu-cü; 46 keh nu-boh ts'eng-feh-tao nyih-ts, feh hyiao-teh z-zing, ge-keh cü-nying-kô le-gao, ziu iao tang ge li-'e, peh ge teh feh cong-sing cü-ts jü-de ziu ying-væh. 47 Hyiao-teh ge cü-nying-kô-keh i-s, feh sin vông-bi, ah feh i ge-keh i-s tso, keh nu-boh iao tang hyü-to kyi-su; 48 feh hyiao-teh cü-ts, ziah tso ing-ke tang z-kön, tang ge kyi-su siao. Væn-pah peh ge to cü-ts, iao ge ah to: væn-pah kao-de ge to-keh, t'ao ge ah iao kah-nga to.

41 彼得搭佢講,”主,箇比方還是單只爲我許講,還是連衆人?” 42 主講,”吤人是忠心聰明个掌權,主人家託佢管戶裏个人,隨時候照數分口糧畀佢?43 主人家走來,望着奴僕是剔做法,箇奴僕有福。44 我老實搭爾講,主人家會畀佢管佢一切所有。45 若有奴僕心裏講,'我主人家還未來;' 就打箇些男女用人,自己喫呷喫酒醉;46 箇奴僕忖不到日子,不曉得時辰,佢个主人家來爻,就要打佢厲害,畀佢搭不忠心主子聚隊受刑罰。47 曉得佢主人家个意思,不先防備,也不依佢个意思做,箇奴僕要打許多記數;48 不曉得主子,若做應該打事幹,打佢記數少。凡百佢多主子,要佢也多:凡百交代佢多个,討佢也要格外多。“

49 “Ngô le z iao tön ho ze di-zông; ziah-z yi-kying dziah-ky'i-le, ky'i feh-z Ngô su nyün? 50 Ngô yiu ih-ke si-li iao ziu; keh si-li vong tso-zing Ngô sing tsa dziah-kyih! 51 Ng-he ts'eng Ngô le peh si-zông yiu t'a-bing feh? Ngô teh ng kông, Feh-z; iao peh ge feng-tsang: 52 jong-kying-yi-'eo, ih-kô li-min ng-ke nying iao jü-de feng-tsang, sæn-ke teh liang-ke, liang-ke teh sæn-ke. 53 Pang teh n-ts, n-ts teh pang; nyiang teh nô, nô teh nyiang; kô-nyiang teh sing-vu, sing-vu teh kô-nyiang, tu we siang-tsang.”

49 “我來是要斷火在地上;若是已經着起來,豈不是我所願?50 我有一個洗禮要受;箇洗禮朆做成我心怎着起!51 爾許忖我來畀世上有太平不?我搭爾講,不是;要畀佢紛爭:52 從今以後,一家裏面五個人要聚隊紛爭,三個搭兩個,兩個搭三個。53 伯搭兒子,兒子搭伯;娘搭囡,囡搭娘;家孃搭新婦,新婦搭家孃,都會相爭。”

54 Yia-su ziu teh cong-nying kông, “Ng-he mông-djôh ih-tu yüing jong si-pin nang-zông, ziu kông, 'Iao lôh yü;' 'eo-deo yü we lôh. 55 Mông-djôh fong jong nön-pin c'ü-le, ziu kông, 'T'in-kô iao nyih;' 'eo-deo we nyih. 56 Kô-hao-nying, t'in-di-keh ky'i-seh ng-he we bin-teh-c'ih; yin-ze z-'eo ng-he tsa-sang bin-feh-c'ih? 57 Ng-he tsa-sang z-kyi feh neng bin-c'ih kong-nyi? 58 Ng teh te-deo jü-de k'e kyin kwön z-'eo, pön-lu yüong kön-kying wa-sön t'eh-c'ih ge siu-li; sang-teh bæh ng tao kwön su-ze, kwön kao-de peh ts'a-yüoh, ts'a-yüoh kwæn ng ze kæn-lao. 59 Ngô teh ng kông, Ih-'ao ih-li vong wæn-wön, ng tsong feh neng tseo-c'ih.”

54 耶穌就搭衆人講,”爾許望着一堵雲從西邊玍上,就講,'要落雨;' 後頭雨會落。55 望着風從南邊吹來,就講,'天架要熱;' 後頭會熱。56 假好人,天地个氣色爾許會辨得出;現在時候爾許怎生辨不出?57 爾許怎生自己不能辨出公義?58 爾搭對頭聚隊去見官時候,半路用趕緊划算脫出佢手裏;省得拔爾到官所在,官交代畀差役,差役關爾在監牢。59 我搭爾講,一毫一釐朆還完,爾總不能走出。“

Lk. 13.

章13.

1 Kyi-toh djün hwe-ke keh dao-li. 6 Iao tsôh-lôh fe kyih ko-keh vu-hwa-ko jü. 11 Yia-su i iao-kweh heo-pe-keh nyü-nying; 18 yüong ka-ts'e-ts teh kao-shü-keh pi-fông ka-shih Zông-ti dao-li-keh neng-kön: 24 ky'ün nying tsing 'æh-tsæh-keh meng, 31 tsah-væh Hyi-leh teh Yia-lu-sæh-lang nying.

1 基督傳悔改个道理。6 要斫落𠊉結果个無花果樹。11 耶穌要摑佝背个女人;18 用芥菜籽搭酵水个比方解說上帝道理个能幹:24 勸人進狹窄个門,31 責罰希律搭耶路撒冷人。

Keh z-'eo yiu nying le t'ong-ts Yia-su, kông, Pi-læh-to peh Kô-li-li nying-keh hyüih teh ge-he tsi-veh 'o jü-de. 2 Yia-su we-teh ge-he kông, “Keh-sih Kô-li-li nying ziu t'ih do næn, ng ts'eng z pi t'ong Kô-li-li nying kah-nga yiu ze feh? 3 Ngô teh ng kông, Feh-z: ng-he ziah feh hwe-ke, ah tu iao mih-gao. 4 Wæ-yiu keh zih-pæh-ke ze Si-lo-ô, ih-ke kao-leo tao-gao næh-s, ng ts'eng ge z pi t'ong djü ze Yia-lu-sæh-lang-keh nying kah-nga yiu ze feh? 5 Ngô teh ng kông, Feh-z: ng-he ziah feh hwe-ke, ah tu iao mih-gao.”

箇時候有人來通知耶穌,講,彼拉多畀加利利人个血搭佢許祭物和聚隊。2 耶穌回答佢許講,”箇些加利利人就剔大難,爾忖是比統加利利人格外有罪不?3 我搭爾講,不是:爾許若不悔改,也都要滅爻。4 還有箇十八個在西羅亞,一個高樓倒爻捺死,爾忖佢比統住在耶路撒冷个人格外有罪不?5 我搭爾講,不是:爾許若不悔改,也都要滅爻。“

6 Ziu kông keh pi-fông; “Yiu ih-ke nying yiu vu-hwa-ko jü cong ze ge bu-dao-yün; tseo-le zing ko-ts, zing-feh-djôh. 7 Ziu teh kwön yün-keh nying kông, 'Keh-cü vu-hwa-ko jü ngô le zing ko-ts yi-kying sæn-nyin, zing-feh-djôh: tsôh ge gao; 'o-yüong peh ge bah-ts'iu t'u-lih? 8 kwön yün-keh we-teh ge kông, 'Cü, kying-nyin ts'ia peh ge ze-teh, teng ngô peh ge deo-ky'ün leo-ku ing liao: 9 ziah-z kyih-ko, ziu hao; ziah feh kyih-ko, 'eo-deo k'o-i tsôh ge gao.' ”

6 就講箇比方;”有一個人有無花果樹種在佢葡萄園;走來尋果子,尋不着。7 就搭管園个人講,'箇株無花果樹我來尋果子已經三年,尋不着:斫佢爻;何用畀佢白抽土力?管園个回答佢講,'主,今年且畀佢在㙮,等我畀佢頭圈鏤過壅料:9 若是結果,就好;若不結果,後頭可以斫佢爻。' “

10 ôN-SIH-NYIH Yia-su ze ih-ke jü-we-dông kao-hyüing. 11 Yiu ih-ke nyü-nying bi kyü vu-keh sang-bing zih-pæh nyin; iao-kweh heo-le, nang-feh-dzih. 12 Yia-su mông-djôh ge, ziu ao ge le, teh ge kông, “Nyü-nying, ng-keh bing z t'eh-gao.” 13 Ziu liang-tsih siu en-en ge: nyü-nying dzih-ky'i, yüong-wa Zông-ti.

10 安息日耶穌在一個聚會堂教訓。11 有一個女人被鬼附个生病十八年;腰骨佝來,擰不直。12 耶穌望着佢,就噢佢來,搭佢講,”女人,爾个病是脫爻。“ 13 就兩隻手摁摁佢:女人直起,榮華上帝。

14 Kwön jü-we-dông cü-ts ky'i-'eng Yia-su ön-sih-nyih i-bing, ziu teh cong-nying kông, “Yiu loh nyih hao tso kong: keh loh nyih li-min ng-he hao le i-bing, ön-sih-nyih feh iao le.” 15 Cü ziu we-teh ge, kông, “Kô-hao-nying, ön-sih-nyih ng-he nô-ih-ke feh ze ge læn-li ka ge ngeo teh lü, ky'in-c'ih ky'üoh shü? 16 Hyüông-ts'ia keh nyü-nying, z ô-pah-læh-hön 'eo-de, bi Sæh-dæn dzin-lao zih-pæh nyin, ziu-z ön-sih-nyih ky'i feh ing-ke ka ge kyih?” 17 Yia-su kông keh shih-wa, ge-keh te-deo tu 'ôh-nying-siang: cong-nying yü Ge tso hyü-to kwông-ming z-kön tu hwön-hyi.

14 管聚會堂主子氣恨耶穌安息日醫病,就搭衆人講,”有六日好做工:箇六日裏面爾許好來醫病,安息日不要來。“ 15 主就回答佢,講,”假好人,安息日爾許哪一個不在佢欄裏解佢牛搭驢,牽出喫水?16 況且箇女人,是亞伯拉罕後臺,被撒但纏牢十八年,就是安息日豈不應該解佢結?“ 17 耶穌講箇說話,佢个對頭都下人相:衆人爲佢做許多光明事幹都歡喜。

18 Yia-su kông, “Zông-ti-keh koh ziang zah-m? yiu zah-m hao pi ge? 19 K'o-pi ih-leh ka-ts'e-ts, nying do-le cong ze ge yün-li; ziu dziang-ky'i, zing ih-cü jü; k'ong-cong-keh tiao tu djü ze ge ts-hong.”

18 耶穌講,”上帝个國像倽某?有倽某好比佢?19 可比一粒芥菜籽,人馱來種在佢園裏;就長起,尋一株樹;空中个鳥都住在佢枝蕻。“

20 Yi kông, “Zông-ti-keh koh yüong zah-m hao pi ge? 21 K'o-pi kao-shü, nyü-nying do-le k'ông ze sæn-teo mah-feng cong-yiang, teng-tao tu fæh-kao.”

20 貤講,”上帝个國用倽某好比佢?21 可比酵水,女人馱來囥在三斗麥粉中央,等到都發酵。“

22 YIA-SU tao Yia-lu-sæh-lang k'e, kying-ku kôh zing-li kôh hyiang-ts'eng, kao-hyüing.

22 耶穌到耶路撒冷去,經過各城裏各鄉村,教訓。

23 Yiu ih-ke nying teh Ge kông, “Cü, teh-kyiu cü-ts siao feh?” Yia-su teh ge kông, 24 “Ng-he yüong-lih tseo-tsing keh 'æh-tsæh meng: Ngô teh ng kông, tsiang-le yiu hyü-to nying siang tseo-tsing, wæ feh neng-keo. 25 Cü-nying-kô nang-ky'i kwæn meng ts-'eo, ng-he gyi ze nga-min k'ao meng, kông, 'Cü, Cü, k'e peh ngô-he;' Ge we-teh kông, 'Ng-he jong 'ah-yi le ngô feh hyiao-teh;'— 26 keh z-'eo ng-he we kông, 'Ngô-he ze Ng min-zin ky'üoh-ku hæh-ku, Ng ah ze ngô-he ka-zông kao-hyüing:' 27 Ge ziu we kông, 'Ngô teh ng kông, Ng-he jong 'ah-yi le Ngô feh hyiao-teh; ng-he tsôh-ôh cü-ts, tu iao li-k'e Ngô.' 28 Ng-he mông-djôh ô-pah-læh-hön, Yi-sæh, Ngô-kôh, teh cong sin-ts-nying ze Zông-ti koh-li, ng-he kön-c'ih nga-min, ze-kæn yiu ngao-ngô ts'ih-ts' k'oh-hyiang. 29 Yiu nying jong tong-pin si-pin, nön-pin poh-pin we le, ze Zông-ti koh-li zo-zih. 30 Ping-ts'ia yiu ze-'eo-keh we zông-zin, yiu ze-zin-keh we lôh-'eo.”

23 有一個人搭佢講,”主,得救主子少不?“耶穌搭佢講,24 “爾許用力走進箇狹窄門:我搭爾講,將來有許多人想走進,還不能夠。25 主人家擰起關門之後,爾許徛在外面敲門,講,'主,主,開畀我許;' 佢回答講,'爾許從何倚來我不曉得;'——26 箇時候爾許會講,'我許在爾面前喫過呷過,爾也在我許街上教訓:' 27 佢就會講,'我搭爾講,爾許從何倚來我不曉得;爾許作惡主子,都要離開我。' 28 爾許望着亞伯拉罕,以撒,雅各,搭衆先知人在上帝國裏,爾許趕出外面,在吤有咬牙切齒哭響。29 有人從東邊西邊,南邊北邊回來,在上帝國裏坐席。30 併且有在後个會上前,有在前个會落後。”

31 KEH nyih yiu kyi-ke Fæh-li-se nying le, teh Yia-su kông, “Hao tseo-c'ih, tao bih su-ze k'e: ing-yü Hyi-leh iao sæh Ng.” 32 Yia-su teh ge-he kông, “Ng-he k'e t'ong-ts keh wu-li, kông, Ngô kying-nying teh t'in-nyiang iao kön-c'ih kyü, i-bing, tao di-sæn nyih Ngô jün-bi. 33 Dæn-z kying-nying t'in-nyiang, teh 'eo-nying, Ngô pih iao tseo: ing-yü m-yiu sin-ts-nying ze Yia-lu-sæh-lang nga-min tsông-s. 34 Yia-lu-sæh-lang, Yia-lu-sæh-lang, ng sæh-gao sin-ts-nying, ts'a tao ng su-ze, yüong zih-deo p'ang ge s! ng-keh n-nô Ngô to-siao t'ao-su iao jü-zih ge, ziang kyi-nyiang yih-pông-'ô iu siao-kyi, tsih-z ng-he feh sing-nyün! 35 Ng-he-keh u-li iao pin hông-di: Ngô lao-zih teh ng kông, Ng-he feh we tse mông-djôh Ngô, dzih-tao ng-he we kông, 'k'ao-djôh Cü ming-deo le Cü-ts z ing-ke coh-tsæn.' ”

31 箇日有幾個法利賽人來,搭耶穌講,”好走出,到別所在去:因爲希律要殺爾。“ 32 耶穌搭佢許講,”爾許去通知箇狐狸,講,我今日搭天亮要趕出鬼,醫病,到第三日我全備。33 但是今日天亮,搭後日,我必要走:因爲無有先知人在耶路撒冷外面妝死。34 耶路撒冷,耶路撒冷,爾殺爻先知人,差到爾所在,用石頭掽佢死!爾个兒囡我多少套數要聚集佢,像雞孃翼膀下幽小雞,只是爾許不心願!35 爾許个戶裏要變荒地:我老實搭爾講,爾許不會再望着我,直到爾許會講,'靠着主名頭來主子是應該祝讚。' “

Lk. 14.

章14.

2 Kyi-toh ön-sih-nyih i ku-tsiang: 7 kao-hyüing nying iao ky'in-hyü: 12 bæn tsiu-væn peh gyüong-nying: 15 yüong do-tsiu-yin-keh pi-fông ka-shih tæn-tsih wa-sön si-zông z-kön, feh t'ing Zông-ti shih-wa ciu-ts, feh neng tao t'in-zông. 25 Ge meng-du iao wa-sön hao gwæn zih-z-kô keng Ge tao-ti feh, sang-teh pön-du-z-fi tao-me, 34 yin zhiah-z sih-gao ge 'æn-keh mi-dao pin-tso vu-yüong.

2 基督安息日醫臌脹:7 教訓人要謙虛:12 辦晝飯畀窮人:15 用大酒筵个比方解說單只畫算世上事幹,不聽上帝說話主子,不能到天上。25 佢門徒要畫算好擐十字架跟佢到底不,省得半途而廢倒楣,34 鹽若是失爻佢鹹个味道變做無用。

YIU ih-ke ön-sih-nyih, Yia-su tseo-tsing ih-ke Fæh-li-se nying-keh deo-nao u-li ky'üoh-væn, ge-he t'eo-pön tsiang Ge. 2 Ze Ge min-zin yiu ih-ke sang ku-tsiang bing. 3 Yia-su ziu teh keh-sih kao leh-fæh sin-sang teh Fæh-li-se nying kông, “ön-sih-nyih i-bing hao i feh?” 4 Ge-he feh ing. Yia-su i-hao keh nying, peh ge k'e. 5 Ziu teh ge-he kông, “Ng-he ziah yiu lü 'oh-tsia ngeo tih-lôh shü-tsing, ziu-z ön-sih-nyih ng-he nô-ih-ke feh lih-k'eh k'e liao ge zông-le?” 6 Ge-he feh neng we-teh Ge keh shih-wa.

有一個安息日,耶穌走進一個法利賽人个頭腦戶裏喫飯,佢許偷半張佢。2 在佢面前有一個生臌脹病。3 耶穌就搭箇些教律法先生搭法利賽人講,”安息日醫病好醫不?“ 4 佢許不應。耶穌醫好箇人,畀佢去。5 就搭佢許講,”爾許若有驢或者牛跌落水井,就是安息日爾許哪一個不立刻去撩佢上來?“ 6 佢許不能回答佢个說話。

7 Yia-su mông ts'ing-kæn-keh k'ah tu ze-teh kæn deo-yü, ziu teh ge-he kông ih-ke pi-fông, 8 “Yiu nying ts'ing ng ky'üoh c'ü-ts'ing-tsiu, feh iao zo deo-yü; sang-teh ge ts'ing-kæn-keh k'ah pi ng wæ tseng-djong, 9 ts'ing ng teh ge cü-ts tseo-le teh ng kông, 'Ng nyiang peh keh-yü zo;' keh z-'eo ng 'ôh-nying-siang tsih hao k'e zo lôh-kyiah yü. 10 Tsih-z ts'ing-keh z-'eo zo ze lôh-kyiah yü: ts'ing ng cü-ts tseo-le, teh ng kông, 'Bong-yiu, ts'ing tao zông-min zo:' keh z-'eo ze zo-zih cü-ts min-zin ng yiu t'i-min. 11 Ing-yü væn-pah z-kyi sing-zông kao, we kông-lôh ti-vi; z-kyi kông-lôh ti-vi, we sing-zông kao.”

7 耶穌望請吤个客都在㙮揀頭位,就搭佢許講一個比方,8 “有人請爾喫娶親酒,不要坐頭位;省得佢請吤个客比爾還尊重,9 請爾搭佢主子走來搭爾講,'爾讓畀箇位坐;' 箇時候爾下人相只好去坐落腳位。10 只是請个時候坐在落腳位:請爾主子走來,搭爾講,'朋友,請到上面坐:'箇時候坐席主子面前爾有體面。11 因爲凡百自己升上高,會降落低微;自己降落低微,會升上高。”

12 Yi teh ts'ing Ge le cü-ts kông, “Ng 'oh-tsia bi-bæn tsiu-væn yia-væn, feh iao ts'ing bong-yiu, hyüong-di, ts'ing-kyün, teh yiu kô-s-keh ling-sô: sang-teh ge-he ah ts'ing ng, ng ziu teh-djôh pao-ing. 13 Dæn-z bi-bæn do-ts'e z-'eo, iao ts'ing gyüong-k'u, zæn-zih, pa-kyiah, teh hæh-ngæn: 14 ng ziu yiu foh-ky'i; ing-yü ge-he feh neng wæn ng-keh li: tsing-dzih nying weh-cün-le z-'eo ng we teh-djôh pao-ing.”

12 貤搭請佢來主子講,”爾或者備辦晝飯夜飯,不要請朋友,兄弟,親眷,搭有家私个鄰舍:省得佢許也請爾,爾就得着報應。13 但是備辦大菜時候,要請窮苦,殘疾,跛腳,搭瞎眼:14 爾就有福氣;因爲佢許不能還爾个禮:正直人活轉來時候爾會得着報應。“

15 Zo-zih cong-yiang yiu ih-ke nying t'ing-djôh, ziu teh Yia-su kông “Ze Zông-ti koh ky'üoh-ping cü-ts yiu foh-ky'i.”

15 坐席中央有一個人聽着,就搭耶穌講 “在上帝國喫賓主子有福氣。”

16 Yia-su teh ge kông, “Yiu ih-ke nying bæn do-ts'e, ts'ing hyü-to k'ah: 17 zo-zih z-'eo tao-gao, ts'a ge nu-boh teh ts'ing-ku-keh k'ah kông, 'Hao le; pah-yiang meh-z tu bi-hao.' 18 Ge-he tso-yiang i-sy we-gao. Deo ih-ke teh ge kông, 'Ngô yiu ih-ky'iu din ma-le, tsong iao k'e mông ge: ts'ing ng nyün-liang ngô.' 19 Yi yiu ih-ke kông, 'Ngô yiu zih-diao ngeo ma-le, ngô k'e s-ih-s: ts'ing ng nyün-liang ngô.' 20 Wæ-yiu ih-ke kông, 'Ngô te tso ts'ing, su-i feh neng le.' 21 Keh nu-boh tseo-cün, tu t'ong-ts cü-nying-kô. Cü-nying-kô ziu fæh-nu teh nu-boh kông, 'Kw'a tao zing-li ka-ka 'ông-'ông k'e, peh gyüong-k'u, zæn-zih, pa-kyiah, hæh-ngæn, tu ta tao-i le.' 22 Nu-boh kông, 'Cü, tsiao ng feng-fu yi-kying tso-zing, wæ-yiu k'ong yü.' 23 Cü-nying-kô yi teh nu-boh kông, 'Ng tseo-tao do-lu-zông teh ts'iang-li-pin, ze-kæn-keh nying bæh ge tsing-le, peh ngô u-li zo-mön. 24 Ngô teh ng kông, Zin-deo ts'ing-kæn-keh nying, m-yiu ih-ke hao zông-djôh ngô yia-væn.' ”

16 耶穌搭佢講,”有一個人辦大菜,請許多客:17 坐席時候到爻,差佢奴僕搭請過个客講,'好來;百樣物事都備好。' 18 佢許佐樣意思回爻。頭一個搭佢講,'我有一丘田買來,總要去望佢:請爾原諒我。' 19 貤有一個講,'我有十條牛買來,我去試一試:請你原諒我。' 20 還有一個講,'我對做親,所以不能來。' 21 箇奴僕走轉,都通知主人家。主人家就發怒搭奴僕講,'快到城裏街街巷巷去,畀窮苦,殘疾,跛腳,瞎眼,都帶到倚來。' 22 奴僕講,'主,照爾吩咐已經做成,還有空位。' 23 主人家貤搭奴僕講,'爾走到大路上搭槍籬邊,在吤个人拔佢進來,畀我屋裏坐滿。24 我搭爾講,前頭請吤个人,無有一個好嚐着我夜飯。' “

25 YIU hyü-to nying teh Yia-su jü-de tseo: Yia-su le-cün, teh ge-he kông, 26 “Væn-pah tao Ngô su-ze le cü-ts, ziah feh e-kying Ngô ku-yü pang-m, ts'i-ts, n-nô, hyüong-di, ts-me, lin z-kyi sing-ming, feh neng tso Ngô meng-du. 27 Væn-pah feh gwæn z-kyi zih-z-kô, keng-jong Ngô, ah feh neng tso Ngô meng-du.”

25 有許多人搭耶穌聚隊走:耶穌擂轉,搭佢許講,26 “凡百到我所在來主子,若不愛敬我過於伯母,妻子,兒囡,兄弟,姊妹,連自己性命,不能做我門徒。27 凡百不擐自己十字架,跟從我,也不能做我門徒。”

28 “Ng-he nô-ih-ke iao ky'i kao-leo, feh sin zo-lôh p'a ge fi-yüong, su yiu-keh dong-din tso-zing feh? 29 Sang-teh ziang-kyiah fông hao, feh neng wön-kong, mông-djôh cü-ts tu tsao-siao ge, kông, 30 'Keh nying tsih-yiu ky'i-kong, feh neng zing-kong.' 31 'Oh-tsia yiu ih-ke koh-wông iao c'ih-k'e teh bih-ke koh-wông tang-tsiang, ky'i feh iao sin zo-lôh siang-liang, 'Ngô ta ih-væn ping, hao ti-dih ta nyi-væn ping le tang ngô cü-ts feh?' 32 Ziah feh-z, dziu-dih wæ yün, ts'a nying k'e gyiu-'o. 33 Su-i ng-he kôh-nying ziah feh p'ao-gao z-kyi ih-ts'ih su-yiu, feh neng tso Ngô meng-du.

28 “爾許哪一個要起高樓,不先坐落派佢費用,所有个銅錢做成不?29 省得牆腳放好,不能完工,望着主子都嘲笑佢,講,30 '箇人只有起工,不能成功。' 或者有一個國王要出去搭別個國王打仗,豈不要先坐落商量,'我帶一萬兵,好抵敵帶二萬兵來打我主子不?' 32 若不是,讎敵還遠,差人去求和。33 所以爾許各人若不拋爻自己一切所有,不能做我門徒。

34 “Yin z hao meh-z: yin ziah sih-gao ge 'æn-keh mi-dao, wæ-yiu zah-m hao tsông ge 'æn? 35 Ing din m-yüong, 'o bi ah m-yüong; tsih hao tao ze nga-min. Yiu ng-tô we t'ing cü-ts, ing-ke t'ing.”

34 “鹽是好物事:鹽若失爻佢鹹个味道,還有倽某好妝佢鹹?35 壅田無用,和肥也無用;只好倒在外面。有耳朵會聽主子,應該聽。”

Lk. 15.

章15.

1 Sih-gao yiang-keh pi-fông: 8 sih-gao nying-ts-keh pi-fông: 11 lông-ts-hwe-ke.

1 失爻樣个比方:8 失爻銀子个比方:11 浪子悔改。

SIU-DIN-LIANG nying teh ze-nying tu tseo-le t'ing Yia-su-keh kao-hyüing. 2 Fæh-li-se nying teh doh-shü-nying ma-ün Ge, kông, “Keh Nying siu-liu ze-nying, teh ge-he jü-de ky'üoh-væn.”

收田糧人搭罪人都走來聽耶穌个教訓。2 法利賽人搭讀書人埋怨佢,講,”箇人收留罪人,搭佢許聚隊喫飯。”

3 Yia-su ziu yüong keh pi-fông teh ge-he kông, 4 “Ng-he nô-ih-ke yiu ih-pah-tsih yiang, ziah-z ih-tsih feh kyin, feh li-k'e keh kyiu-zih kyiu tsih ze hông-yia, k'e zing keh ih-tsih feh kyin-keh dzih-tao zing-djôh? 5 Zing-djôh, ziu hwön-hyi kyin-kæh-deo gwæn-le. 6 Tseo-tao u-li, ziu ao-le bong-yiu ling-sô, teh ge kông, 'Ngô feh kyin-keh yiang zing-djôh-gao; hao teh ngô jü-de hwön-hyi.' 7 Ngô teh ng kông, Yiu ih-ke ze-nying hwe-ke, ze t'in-zông yü ge ah we z-t'ih hwön-hyi, ku-yü kyiu-zih kyiu feh yüong hwe-ke-keh tsing-dzih nying.”

3 耶穌就用箇比方搭佢許講,4 “爾許哪一個有一百隻羊,若是一隻不見,不離開箇九十九隻在荒野,去尋箇一隻不見个直到尋着?5 尋着,就歡喜肩胛頭擐來。6 走到戶裏,就噢來朋友鄰舍,搭佢講,'我不見个羊尋着爻;好搭我聚隊歡喜。' 7 我搭爾講,有一個罪人悔改,在天上爲佢也會是剔歡喜,過於九十九不用悔改个正直人。”

8 ” 'Oh-tsia ih-ke nyü-nying yiu zih-kw'e nying-ts, ziah-z ih-kw'e feh kyin, ky'i feh iao tin-teng, sao ge u-li, ts-si zing ge dzih-tao zing-djôh? 9 Zing-djôh, ziu ao-le ge bong-yiu ling-sô, kông, 'Keh-kw'e feh kyin-keh nying-ts ngô zing-djôh; teh ngô jü-de hwön-hyi.' 10 Ngô teh ng kông, yiu ih-ke ze-nying hwe-ke, ze Zông-ti-keh t'in-s min-zin yü ge ah z-t'ih hwön-hyi.“

8 “或者一個女人有十塊銀子,若是一塊不見,豈不要點燈,掃佢戶裏,仔細尋佢直到尋着?9 尋着,就噢來佢朋友鄰舍,講,'箇塊不見个銀子我尋着;搭我聚隊歡喜。' 10 我搭爾講,有一個罪人悔改,在上帝个天使面前爲佢也是剔歡喜。”

11 Yia-su yi kông, “Ih-ke nying yiu liang-ke n-ts: 12 ge siao n-ts teh pang kông, 'Ah-pang, ngô ing-ke teh-djôh-keh kô-s feng peh ngô.' Ah-pang ziu feng kô-s peh ge-he. 13 Ku m-kyi nyih siao n-ts peh kô-s tu siu-zih, tao yün di-fông k'e; ze-kæn yiu-hyi-lông-dông kô-s hwa-gao. 14 Tu fi-wön, keh di-fông p'ong-djôh do hông-nyin; ge m-yiu ky'üoh-yüong. 15 Ziu tao ih-ke nying su-ze k'e; ge ts'a ge tao di-yiang k'ön ts. 16 M-nying song væn peh ge ky'üoh; iao-siang peh ts su ky'üoh-keh z-kyi c'ong-kyi. 17 Ih ts'eng-tao ziu sing-sin kông, 'Ngô pang tah-liao yüong-nying væn-liang yiu-yü, ngô ze-i nge-s! 18 Ngô iao ky'i-sing tao pang su-ze k'e, teh ge kông, Ah-pang, ngô yi-kying teh-ze t'in, ze ng min-zin ah yiu ze: 19 yin-ze feh ing-ke sön ng-keh n-ts: tsih tông yüong-nying de ngô.' 20 Ge ziu ky'i-sing tao pang su-ze k'e. Lu wæ ts'ô hyü-to, pang mông-djôh ge, ziu fæh z-pe-sing, diao-k'e, bao ge deo-kying, o-cü. 21 N-ts ziu teh ge kông, 'Ah-pang, ngô yi-kying teh-ze t'in, ze ng min-zin ah yiu ze: yin-ze feh ing-ke sön ng-keh n-ts.' 22 Ah-pang teh ge nu-boh kông, 'Keh-gyin ting hao i-zông do-le peh ge tsiah; ka-ts ta ze ge siu, 'a tsiah ze ge kyiah: 23 wæ-yiu keh-tsih công-keh siao-ngeo, kyin-le sæh-gao; ngô-he hao ky'üoh, hao kao-hying: 24 ing-yü ngô keh ih-ke n-ts s-gao, yi weh-cün-le; feh kyin, yi zing-djôh.' Ge-he ziu kao-hying.

11 耶穌貤講,”一個人有兩個兒子:12 佢小兒子搭伯講,'阿伯,我應該得着个家私分畀我。' 阿伯就分家私畀佢許。13 過無幾日小兒子畀家私都收拾,到遠地方去;在吤遊戲浪蕩家私花爻。14 都費完,箇地方碰着大荒年;佢無有喫用。15 就到一個人所在去;佢差佢到地垟看豬。16 無人送飯畀佢喫;要想畀豬所喫个自己充飢。17 一忖到就惺鮮講,'我伯㙮料用人飯量有餘,我在倚餓死!18 我要起身到伯所在去,搭佢講,阿伯,我已經得罪天,在爾面前也有罪:19 現在不應該算爾个兒子:只當用人待我。' 20 佢就起身到伯所在去。路還差許多,伯望着佢,就發慈悲心,趒去,抱佢頭頸,唩嘴。21 兒子就搭佢講,'阿伯,我已經得罪天,在爾面前也有罪:現在不應該算爾兒子。' 22 阿伯搭佢奴僕講,'箇件頂好衣裳馱來畀佢撯;戒指帶在佢手,鞋撯在佢腳:23 還有箇隻壯个小牛,趕來殺爻;我許好喫,好高興:24 因爲我个一個兒子死爻,貤活轉來;不見,貤尋着。' 佢許就高興。

25 “Keh z-'eo do n-ts ze di-yiang: cün-le kw'a tao u-li, t'ing-djôh dæn-ts'ông t'iao-vu-keh sing-ing. 26 Ziu ao ih-ke yüong-nying le, meng ge keh z yü zao z-kön. 27 Yüong-nying teh ge kông, 'Ng-keh di le-gao; ng pang ing-yü tsih ge tsing-le ih-ting m mao-bing, su-i peh keh-tsih công-keh siao-ngeo sæh-gao.' 28 Do n-ts sang-ky'i, feh k'eng tseo-tsing: ah-pang ziu tseo-c'ih ky'ün ge. 29 Do n-ts teh pang kông, 'Ngô voh-z ng to-siao nyin-su, ih-hyiang m-yiu peh ngô ih-tsih siao-yiang, peh ngô teh bong-yiu jü-de kw'a-lôh: 30 yin-ze ng keh ih-ke n-ts, ng-keh kô-s peh ge ze gyi-nyü su-ze ba-wön, ge ih le, ng yü ge sæh-gao công-keh siao-ngeo.' 31 Ah-pang teh ge kông, 'Ng-ts, ng dziang ze ngô sing-pin, ngô su yiu tu z ng-keh. 32 Ngô-he ing-ke kw'a-lôh hwön-hyi: ing-yü ng-keh di s-gao, yi weh-cün-le; feh kyin, yi zing-djôh.' ”

25 “箇時候大兒子在地垟:轉來快到戶裏,聽着彈唱跳舞个聲音。26 就噢一個用人來,問佢箇是爲倽事幹。27 用人搭佢講,'爾个弟來爻;爾伯因爲接佢進來一點無毛病,所以畀箇隻壯个小牛殺爻。' 28 大兒子生氣,不肯走進:阿伯就走出勸佢。29 大兒子搭伯講,'我服侍爾多少年數,一向無有畀我一隻小羊,畀我搭朋友聚隊快樂:30 現在爾个一個兒子,爾个家私畀佢在妓女所在敗完,佢一來,爾爲佢殺爻壯个小牛。' 31 阿伯搭佢講,'兒子,爾長在我身邊,我所有都是爾个。32 我許應該快樂歡喜:因爲爾个弟死爻,貤活轉來;不見,貤尋着。' ”

Lk. 16.

章16.

1 Feh tsing-dzih kwön-tsiang-keh pi-fông. 14 Kyi-toh tsah-væh t'ön-sing-keh Fæh-li-se nying. 19 Ze-cü teh t'ao-væn-keh Læh-sæh-lu.

1 不正直管帳个比方。14 基督責罰貪心个法利賽人。19 財主討飯个拉撒路。

YIA-SU yi teh meng-du kông, “Ih-ke ze-cü yiu kwön-tsiang sin-sang: yiu nying t'ong-ts tong-kô, 'Kwön-tsiang sin-sang peh ng kô-s fi-gao.' 2 Tong-kô ziu ao ge le, teh ge kông, 'Ngô tsa-sang t'ing-djôh ng yiu keh z-kön? Yin-ze ng kying-siu-keh tsiang-moh k'e peh ngô; feh neng tse kwön ngô-keh kô-s.' 3 Kwön-tsiang sin-sang sing-li kông, 'Ngô kwön-tsiang tsih-s tong-kô iao kah-gao: tsa tsông-fæh? cong-din ngô m ky'i-lih; t'ao-væn ngô p'ô 'ôh-nying-siang. 4 Ngô ding-tông tsa tso-fæh, hao peh ngô kwön-tsiang tsih-s kah gao ts-'eo, yiu nying we tsih ngô tao ge u-li.' 5 ziu peh ky'in tong-kô cü-ts ih-ke ih-ke ao-le, teh deo-ih-ke kông, 'Ng ky'in ngô tong-kô to-siao?' 6 Ge kông, 'Ih-pah leo yiu.' Kwön-tsiang teh ge kông, 'Ng p'iao-ts do-c'ih, kw'a-ting zo-lôh sia ng-zih leo.' 7 Keh-ts'iah teh bih-ke kông, 'Ng ky'in to-siao?' Ge kông, 'Ih-pah tæn mah.' Yi teh ge kông, 'Ng-keh p'iao-ts do-c'ih, sia pæh-zih tæn.' 8 Tong-kô mông keh feh tsing-dzih kwön-tsiang sin-sang z-kön tsông-teh ling-ky'iao, ziu ts'ing-tsæn ge: ing-yü keh si-de-keh nying, wa-sön si-joh z-kön, pi kwông-ming-keh nying wæ ling-ky'iao.

耶穌貤搭門徒講,”一個財主有管賬先生:有人通知東家,'管賬先生畀爾家私費爻。' 2 東家就噢佢來,搭佢講,我怎生聽着爾有箇事幹?現在爾經手个賬目開畀我;不能再管我个家私。' 3 管賬先生心裏講,'我管賬即使東家要革爻:怎妝法?種田我無氣力;討飯我怕下人相。4 我停當怎做法,好畀我管賬即使革爻之後,有人會接我到佢戶裏。' 5 就畀欠東家主子一個一個噢來,搭頭一個講,'爾欠我東家多少?' 6 佢講,'一百簍油。' 管賬搭佢講,'爾票子馱出,快點坐落寫五十簍。' 7 箇且搭別個講,'爾欠多少?' 佢講,'一百石麥。'貤搭佢講,'爾个票子馱出,寫八十石。' 8 東家望箇不正直管賬先生事幹妝得靈巧,就稱讚佢:因爲箇世代个人,畫算世俗事幹,比光明个人還靈巧。”

9 “Ngô teh ng-he kông, Ng ing-ke yüong peh-nyi-keh ze-veh kyih-kao bong-yiu; tao ng ling-cong z-'eo hao tsih ng tao üong-yün tsiang-bong. 10 Ziah tso ting siao z-kön yiu cong-sing, tso do z-kön ah yiu cong-sing: tso ting siao z-kön feh kong-nyi, tso do z-kön ah feh kong-nyi. 11 Su-i, ziah ze feh kong-nyi-keh ze-veh ng-he feh cong-sing, kæh-nying we peh keh tsing ze-veh t'ôh-fu ng? 12 ziah-z bih-nying-keh meh-z ng-he feh cong-sing, kæh-nying we peh ng ng-z-keh meh-z? 13 Ih-ke yüong-nying feh neng voh-z liang-ke cü-nying-kô: 'oh-tsia we k'o-u ih-ke, e-kying bih-ke; 'oh-tsia ts'ing-gying ih-pin, k'ön-ky'ing kæn-pin. Zông-ti teh ze-veh ng feh neng tu voh-z.”

9 “我搭爾許講,爾應該用不義个財物結交朋友;到爾臨終時候好接爾到永遠帳棚。10 若做頂小事幹有忠心,做大事幹也有忠心:做頂小事幹不公義,做大事幹也不公義。11 所以,若在不公義个財物爾許不忠心,吤人會畀箇真財物託付爾?12 若是別人个物事爾許不忠心,吤人會畀爾爾自个物事?13 一個用人不能服侍兩個主人家:或者會可惡一個,愛敬別個;或者親近一邊,看輕吤邊。上帝搭財物爾不能都服侍。”

14 Fæh-li-se nying z t'ön-ze-keh, t'ing-djôh keh ih-ts'ih shih-wa; ziu lang-siao Ge. 15 Yia-su teh ge kông, “Ng-he ze nying-keh min-zin z sön z tsing-dzih; dæn-z ng-he-keh sing Zông-ti hyiao-teh: ing-yü nying sön tseng-djong, Zông-ti sön k'o-u.”

14 法利賽人在貪財个,聽着箇一切說話;就冷笑佢。15 耶穌搭佢講,“爾許在人个面前自算自正直;但是爾許个心上帝曉得:因爲人算尊重,上帝算可惡。”

16 Leh-fæh teh sin-ts-nying tao Iah-'ön yü-ts: jong keh z-'eo Zông-ti koh-keh foh-ing djün-k'e, nying nying yüong lih tsing-k'e. 17 Leh-fæh fi-gao ih-ting, wæ-z t'in-di ku-k'e yüong-yi. 18 Væn-pah li-gao z-keh ts'i-ts, c'ü bih-ke, ziu-z væn kæn-ying: væn-pah c'ü li-gao-keh ts'i-ts, ah z væn kæn-ying.

16 律法搭先知人到約翰位置:從箇時候上帝國个福音傳開,人人用力進去。17 律法廢爻一點,還是天地過去容易。18 凡百離爻自个妻子,娶別個,就是犯姦淫:凡百娶離爻个妻子,也是犯姦淫。

19 “Yiu ih-ke ze-cü, tsiah ts-seh, teh si-mô pu i-zông, nyih-nyih sô-wa kw'a-lôh: 20 yiu ih-ke t'ao-væn ming-z Læh-sæh-lu, mön-sing sang ts'ông, fông ze ze-cü meng-k'eo, 21 keh ze-cü-keh côh-zông tih-lôh-keh ling-se iao-siang do-le ky'üoh; yiu keo le t'in ge-keh ts'ông. 22 Keh t'ao-væn s-gao, t'in-s ta-k'e fông ze ô-pah-læh-hön-keh hyüong-deo: keh ze-cü ah s-gao, ön-tsông hao. 23 Ze ing-s ky'üoh-k'u z-'eo, ngæn hyiang-zông, yün-yün mông-djôh ô-pah-læh-hön, Læh-sæh-lu ze ge hyüong-deo. 24 Ge ziu ao-hyiang, kông, 'Tsu-tsong ô-pah-læh-hön, k'o-lin ngô, ts'a Læh-sæh-lu, yüong tsih-mih-deo tsæn ting shü peh ngô k'eo-zih liang-kyi; ing-yü ze-i ho-yin cong-yiang ngô k'u-teh-mang.' 25 ô-pah-læh-hön kông, 'N-seng, ng ing-ke kyi-teh ng ze sang hyiang-foh, Læh-sæh-lu ziu k'u: yin-ze ge ön-weng, ng ky'üoh-k'u: yin-ze ge ön-weng, ng ky'üoh-k'u. 26 Fi-tæn keh-t'ih, ng-he teh ngô-he yiu ih-da do k'ang kah-k'e, ze i-pin ziah iao tseo-ku ng kæn-pin k'e, feh neng-keo, ze kæn-pin ah feh neng tseo-ku i-pin le.' 27 Ge ziu kông, 'Su-i gyiu ng tsu-tsong ts'a Læh-sæh-lu tao ngô pang u-li k'e; 28 ing-yü ngô yiu ng-ke hyüong-di ze-kæn; ao Læh-sæh-lu k'e ky'ün ge-he, sang-teh ge-he ah tao-i ky'üoh-k'u di-fông le.' 29 ô-pah-læh-hön teh ge kông, 'Ge-he yiu Mo-si teh sin-ts-nying; hao t'ing ge.' 30 Ge kông, 'Tsu-tsong ô-pah-læh-hön, feh-z: ziah yiu nying jong s-nying cong-yiang tao ge su-ze k'e, ge-he pih-ding k'eng hwe-ke.' 31 ô-pah-læh-hön teh ge kông, 'Ge-he ziah feh k'eng t'ing Mo-si teh sin-ts-nying, ziu-z s-nying tse weh-cün-le, ge-he ah feh k'eng t'ing ge ky'ün.' ”

19 “有一個財主,撯紫色,搭細麻布衣裳,日日奢華快樂:20 有一個討飯名字拉撒路,滿身生瘡,放在財主門口,21 箇財主个桌上跌落个零碎要想馱來喫;有狗來舔佢个瘡。22 箇討飯死爻,天使帶去放在亞伯拉罕个胸頭:箇財主也死爻,安葬好。23 在陰司喫苦時候,眼向上,遠遠望着亞伯拉罕,拉撒路在佢胸頭。24 佢就噢響,講,'祖宗亞伯拉罕,可憐我,差拉撒路,用節末頭蘸點水畀我口舌涼起;因爲在倚火焰中央我苦得猛。' 25 亞伯拉罕講,'兒孫,爾應該記得爾在生享福,拉撒路就苦:現在佢安穩,爾喫苦。26 非單箇剔,爾許搭我許有一㐲大坑隔開,在倚邊若要走過爾吤邊去,不能夠,在吤邊也不能走過倚邊來。' 27 佢就講,'所以求爾祖宗差拉撒路到我伯戶裏去;28 因爲我有爾許兄弟在吤;噢拉撒路去勸佢許,省得佢許也到倚喫苦地方來。' 29 亞伯拉罕搭佢講,'佢許有摩西搭先知人;好聽佢。' 30 佢講,'祖宗亞伯拉罕,不是:若有人從死人中央到佢所在去,佢許必定肯悔改。' 31 亞伯拉罕搭佢講,'佢許若不肯聽摩西搭先知人,就是死人再活轉來,佢許也不肯聽佢勸。' ”

Lk. 17.

章17.

1 Kyi-toh kông iao kying-vông pæn-tih z-kön. 3 Jü-de t'e-nyiang. 6 Siang-sing-keh neng-kön. 7 Tso nu-boh-keh ming-veng. 11 Yia-su i zih-ke da-mô-fong. 22 Zông-ti-keh koh, teh Yia-su tse le.

1 基督講要謹防扳跌事幹。3 聚隊退讓。6 相信个能幹。7 做奴僕个明份。11 耶穌醫十個大麻風。22 上帝个國,搭耶穌再來。

YIA-SU ziu teh meng-du kông, “Peh nying pæn-tih z-kön tsong iao le: dæn-z tso-c'ih keh z-kön cü-ts yiu 'o! 2 Peh ih-ke siao meng-du pæn-tih, wæ-z yüong ih-bæn do-mo kwa ze ge deo-kying tön-lôh he. 3 Ng-he z-kyi iao liu-sing: ng-keh hyüong-di ziah teh-ze ng, hao ky'ün-ka ge; ziah-z hwe-ke, hao sô-min ge. 4 Ih-nyih ziah yiu ts'ih-t'ao teh-ze ng, ah ts'ih-t'ao tseo-cün-le, teh ng kông, 'Ngô hwe-ke;' ng ah iao sô-min ge.”

耶穌搭門徒講,“畀人扳跌事幹總要來:但是做出箇事幹主子有禍!2 畀一個小門徒扳跌,還是用一爿大磨掛在佢頭頸斷落海。3 爾許自己要留心:爾許兄弟若得罪爾,好勸戒佢;若是悔改,好赦免佢。4 一日若有七套得罪爾,也七套走轉來,搭爾講,'我悔改;' 爾也要赦免佢。”

5 S-du teh Cü kông, “Gyiu Ng kô-ts'eo ngô-he siang-sing-keh sing.” 6 Cü ziu kông, “Ng-he ziah yiu siang-sing-keh sing ziang ih-leh ka-ts'e-ts, ziu hao teh keh-cü fong-jü kông, 'Keng-deo bæh-ky'i, cong ze he-li;' ge ziu we i ng. 7 Ng-he nô-ih-ke yiu nu-boh kang-din, 'oh-tsia k'ön yiang, jong di-yiang cün-le, we te ge kông, 'Ng le zo-lôh ky'üoh?' 8 Ky'i feh-z teh ge kông, 'Sin bi-bæn ngô ky'üoh-zih, ngô ky'üoh teh hæh z-'eo, ng kyi-iao-ta kyi hao ze-i voh-z; 'eo-deo ng z-kyi hao ky'üoh hæh? 9 Keh nu-boh tsiao ge feng-fu tso, cü-nying-kô we to-zia ge feh? Ngô ts'eng feh-z. 10 Z-t'ih, ng-he ziu-z yiang-yiang su feng-fu z-kön tso-zing, ah ing-ke z-kyi kông, 'Ngô-he z m-yüong-keh nu-boh; tso-ku z-kön z ming-veng ing-ke tso.' ”

5 使徒搭主人家,“求爾加湊我許相信个心。” 6 主就講,“爾許若有相信个心像一粒芥菜籽,就好搭箇株楓樹講,'根頭拔起,種在海裏;' 佢就會依爾。7 爾許哪一個有奴僕耕田,或者看羊,從地垟轉來,回答佢講,'爾來坐落喫?' 8 豈不是搭佢講,'先備辦我喫食,我喫搭呷時候,爾繫腰帶繫好在倚服侍;後頭爾自己好喫呷?9 箇奴僕照佢吩咐做,主人家會多謝佢不?我忖不是。10 是剔,爾許就是樣樣所吩咐事幹做成,也應該自己講,'我許是無用个奴僕;做過事幹是明份應該做。”

11 YIA-SU tao Yia-lu-sæh-lang k'e, kying-ku Sæh-mô-li-lô teh Kô-li-li. 12 Tseo-tsing ih-ke hyiang-ts'eng, ziu p'ong-djôh zih-ke nying sang da-mô-fong, yün-yün gyi-kæn: 13 ge-he ao-hyiang kông, “Yia-su, Fu-ts, k'o-lin ngô-he.” 14 Yia-su mông-djôh teh ge-he kông, “Ng-he k'e, peh tsi-s mông.” Ge-he k'e z-'eo, ziu kyih-zing. 15 Nen-cong ih-ke nying, hyiao-teh z-keh bing hao-gao, tseo-cün, kao-sing yüong-wa Zông-ti; 16 p'oh-lôh Yia-su kyiah-zin, kön-zia Ge: keh nying z Sæh-mô-li-ô nying. 17 Yia-su kông, “Ky'i feh-z zih-ke tu kyih-zing? keh kyiu-ke ze 'ah-yi? 18 Tsih-yiu keh kôh-sang nying cün-le kyü yüong-wa peh Zông-ti.” 19 Ziu teh keh nying kông, “Nang-ky'i, hao k'e: z ng siang-sing-keh sing peh ng jün-yü.”

11 耶穌到耶路撒冷去,經過撒馬利亞搭加利利。12 走進一個鄉村,就碰着十個人生大麻風,遠遠徛吤:13 佢許噢響,講,“耶穌,夫子,可憐我許。” 14 耶穌望着搭佢許講,“爾許去,畀祭司望。” 佢許去時候,就潔淨。內中一個人,曉得自个病好爻,走轉,高聲榮華上帝;16 覆落耶穌腳前,感謝佢:箇人是撒馬利亞人。17 耶穌講,“豈不是十個都潔淨?箇九個在何倚?18 只有箇各省人轉來歸榮華畀上帝。” 19 就搭箇人講,“擰起,好去:是爾相信个心畀爾全備。”

20 FæH-LI-SE nying meng Yia-su, Zông-ti-keh koh kyi-z le, Ge we-teh ge-he kông, “Zông-ti-keh koh le feh-z nying mông-teh-djôh: 21 ah fe kông, 'Ze-i!' 'Oh-tsia, 'Ze-kæn!' ing-yü Zông-ti-keh koh ziu-z ze ng-he cong-yiang.”

20 法利賽人問耶穌,上帝个國幾時來,佢回答佢許講,“上帝个國來不是人望得着:21 也𣍐講,'在倚!' 或者,'在吤!' 因爲上帝个國就是在爾許中央。”

22 Wæ-yiu teh meng-du kông, “Z-'eo iao le, ng-he siang mông-djôh Nying-keh N-ts nyih-ts cong-yiang ih-nyih, ah feh neng-keo. 23 Yiu nying we teh ng-he kông, 'Ze-i mông!' 'Ze-kæn mông!' feh iao tseo-c'ih, feh iao keng ge-he: 24 ing-yü ziang sin-din jong t'in kæn-pin; Nying-keh N-ts le z-'eo, Ge ah we t'ih yiang-ts. 25 Dæn-z Ge pih iao sin ziu hyü-to k'u-næn, bi keh si-de nying in-ky'i. 26 Ziang Nô-ô z-'eo, Nying-keh N-ts z-'eo ah we z-t'ih. 27 Ing-yü Nô-ô z'-eo ge-he tu ze-teh ky'üoh hæh, c'ü-tsing kô-c'ih, ih-dzih tao Nô-ô tseo-tsing fông-jün keh nyih, ziu 'ong-shü fæn-tsiang, nying tu mih-gao. 28 Yi ziang Lo-teh z-'eo, nying ze-teh ky'üoh ze-teh hæh, ma ma, cong-din ky'i-oh; 29 tao Lo-teh jong Su-to-mô tseo-c'ih keh nyih, ho teh liu-wông jong t'in kông-lôh, nying tu mih-gao: 30 Nying-keh N-ts hyin-c'ih z-'eo ah z-t'ih. 31 Keh nyih, yiu nying ze oh-zông, kô-ho ze oh-li, ge feh-k'o tseo-lôh k'e do: yiu nying ze di-yiang ah feh iao tseo-cün-le. 32 Lo-teh ts'i-ts z-kön ng-he iao kyi-lao. 33 Væn-pah iao pao-jün z-kyi sing-ming we sông ge: væn-pah k'eng sông sing-ming we pao-jün ge. 34 Ngô teh ng kông, Keh ih-yia yiu liang-ke nying tso min-zông kw'eng; ih-ke we siu-k'e, ih-ke we dzing-gao. 35 Yiu liang-ke nyü-nying jü-de mo-mo; ih-ke we siu-k'e, ih-ke we dzing-gao. 36 Yiu liang-ke nying ze di-yiang; ih-ke we siu-k'e, ih-ke we dzing-gao.”

22 還有搭門徒講,“時候要來,爾許想望着人个兒子日子中央一日,也不能夠。23 有人會搭爾許講,'在倚望!' '在吤望!' 不要走出,不要跟佢許:24 因爲像閃電從天吤邊;人个兒子來時候,佢也會剔樣子。25 但是佢必要先受許多苦難,被箇世代人厭棄。26 像挪亞時候,人个兒子時候也會是剔。27 因爲挪亞時候佢許都在㙮喫呷,娶進嫁出,一直到挪亞走進方船个日,就洪水反漲,人都滅爻。28 貤像羅得時候,人在㙮喫在㙮呷,買賣,種田起屋;29 到路得從所多瑪走出箇日,火搭硫磺從天降落,人都滅爻:30 人个兒子顯出時候也是剔。31 箇日,有人在屋上,家伙在屋裏,佢不可走落去馱:有人在地垟也不要走轉來。32 路得妻子事幹爾許要記牢。33 凡百要保全自己性命會赦佢:凡百肯喪性命會保全佢。34 我搭爾講,箇一夜有兩個人佐眠牀睏;一個會收去,一個會剩爻。36 有兩個人在地垟,一個會收去,一個會剩爻。”

37 Ge-he we-teh Ge kông, “Cü, ze 'ah-yi yiu keh z-kön?” Yia-su teh ge-he kông, “S-siu ze 'ah-yi, la-ing ah we jü-zih ze 'ah-yi.”

37 佢許回答佢講,“主,在何倚有个事幹?” 耶穌搭佢許講,“屍首在何倚,老鷹也會聚集在何倚。”

Lk. 18.

章18.

3 Feh k'eng hyih-keh kwa-vu. 9 Fæh-li-se nying teh siu-din-liang nying. 15 Siao-nying ta tao Yia-su su-ze. 18 Ih-ke kwön iao keng Yia-su, dæn-z bi ze-veh tsu-lao. 28 Yü Yia-su tön-gao si-zông cü-ts-keh pao-ing. 31 Kông Ge iao s z-kön, 35 i hæh-ngæn liang.

3 不肯歇个寡婦。9 法利賽人搭收田糧人。15 小人帶到耶穌所在。18 一個官要跟耶穌,但是被財物阻牢。28 爲耶穌斷爻世上主子个報應。31 講佢要死事幹,35 醫瞎眼亮。

YIA-SU ts-tin nying ing-ke zông-zông tao-kao feh iao hyih-lih; ziu yüong pi-fông teh ge-he kông, 2 “Ih-ke zing-li yiu ih-ke kwön, feh p'ô-gyü Zông-ti, ah feh kying-djong nying: 3 keh zing-li yiu ih-ke kwa-vu, lü-ts' tseo-le teh kwön kông, 'Gyiu ng peh ngô sing-ün, kyiu ngô c'ih ün-kô siu-li.' 4 Kwön dziang-kyiu feh k'eng: 'eo-deo sing-li kông, 'Ngô shü-tsih feh p'ô-gyü Zông-ti, feh kying-djong nying; 5 dæn-z yü keh kwa-vu lo-so ngô, ngô peh ge sing-ün, sang-teh ge dziang le ts'ao-nao ngô.' ” 6 Cü ziu kông, “Ng-he t'ing keh feh kong-nyi-keh kwön su kông shih-wa. 7 Zông-ti kæn-shün-keh pah-sing, nyih yia gyiu Ge, Ge shü-tsih zing-ne dziang-kyiu, ky'i feh we sing ge ün? 8 Ngô teh ng kông, pih-ding kw'a-kw'a sing ge ün. Dæn-z Nying-keh N-ts le, we mông-djôh si-zông yiu siang-sing-keh sing feh?”

耶穌指點人應該常常禱告不要歇力;就用比方搭佢許講,2 “一個城裏有一個官,不怕懼上帝,也不敬重人:3 箇城裏有一個寡婦,屢次走來搭官講,'求爾畀我伸冤,救我出冤家手裏。' 4 官長久不肯:後頭心裏講,'我雖則不怕懼上帝,不敬重人;5 但是爲箇寡婦囉唆我,我畀佢伸冤,省得佢長來吵鬧我。' ” 6 主就講,“爾許聽箇不公義个官所講說話。7 上帝揀選个百姓,日夜求佢,佢雖則忍耐長久,豈不會伸佢冤?8 我搭爾講,必定快快伸佢冤。但是人个兒子來,會望着世上有相信个心不?”

9 Yia-su mông-djôh yiu-sih z sön z kong-nyi, mông bih-nying feh ky'i, ziu yüong keh pi-fông teh ge-he kông: 10 “Yiu liang-ke nying tseo-zông sing-din tao-kao; ih-ke z Fæh-li-se nying, ih-ke z siu-din-liang nying. 11 Keh Fæh-li-se nying gyi-kæn ön-cong ze-teh tao-kao, kông, 'Zông-ti, ngô kön-zia Ng, ngô feh ziang bih-nying tso ts'iang-deh, feh kong-nyi, kæn-ying z-kön, ah feh ziang keh siu-din-liang nying. 12 Me ts'ih-nyih, ngô yiu liang-t'ao kying-zih; ngô su yiu, zih-ku kyün-c'ih ih-ku.' 13 Keh siu-din-liang nying yün-yün gyi-kæn, ngæn tu feh kön de-ky'i hyiang t'in, tsih we k'ao hyüong-deo, kông, 'Zông-ti, k'o-lin ngô væn-ze nying.' 14 Ngô teh ng kông, Keh siu-din-liang nying cün-k'e pi keh Fæh-li-se nying wæ-z ge sön tsing-dzih: ing-yü væn-pah z-kyi sing-zông kao, pih-ding kông-lôh ti-vi; z-kyi kông-lôh ti-vi, we sing-zông kao.”

9 耶穌望着有些自算自公義,望別人不起,就用箇比方搭佢許講:10 “有兩個人走上聖殿禱告;一個是法利賽人,一個是收田糧人。11 箇法利賽人徛吤暗中在㙮禱告,講,'上帝,我感謝爾,我不像別人做搶奪,不公義,姦淫事幹,也不像箇收田糧人。12 每七日,我有兩套禁食;我所有,十股捐出一股。' 13 箇收田糧人遠遠徛吤,眼都不敢擡起向天,只會敲胸頭,講,'上帝,可憐我犯罪人。' 14 我搭爾講,箇收田糧人轉去比箇法利賽人還是佢算正直:因爲凡百自己升上高,必定降落低微,自己降落低微,會升上高。”

15 YIU nying ta siao-nying tao Yia-su su-ze, gyiu Ge siu en-en ge-he: meng-du mông-djôh, tsah-væh ge-he. 16 Dæn-z Yia-su ao ge-he le, kông, “Hao peh siao-nying tao Ngô i le, feh iao tsu-lao ge-he: ing-yü keh-yiang-ts nying Zông-ti-keh koh z ge-ke. 17 Ngô lao-zih teh ng kông, Væn-pah feh k'eng ziang siao-nying tsih-ziu Zông-ti-keh koh, tön feh neng tseo-tsing.”

15 有人帶小人帶小人到耶穌所在,求佢手摁摁佢許:門徒望着,責罰佢許。16 但是耶穌噢佢許來,講,“好畀小人到我倚來,不要阻牢佢許:因爲箇樣子人上帝个國是佢許。17 我老實搭爾講,̣凡百不肯像小人接受上帝个國,斷不能走進。”

18 YIU ih-ke kwön le meng Yia-su, kông, “Hao Sin-sang, ngô ing-ke tsa tso-fæh hao teh-djôh üong-yün weh-ming?” 19 Yia-su teh ge kông, “Tsa-sang ts'ing-hwu Ngô z hao? hao cü-ts z m-yiu, tsih-yiu ih-yü, ziu-z Zông-ti. 20 Ka-ming ng hyiao-teh, ziu-z, 'Feh-k'o kæn-ying,' 'Feh-k'o sæh-nying,' 'Feh-k'o t'eo-dao,' 'Feh-k'o tso kô kyin-tsing,' 'Iao hao-kying ng-keh vu-meo.' ” [C. 20. 12-16.] 21 Ge kông, “Keh-sih ngô jong siao tu siu-lao.” 22 Yia-su t'ing-djôh keh shih-wa, teh ge kông, “Ng wæ siao ih-yiang: k'e ma ng su yiu, feng peh gyüong-nying, ng ziu yiu ze-veh ze t'in-zông: ping-ts'ia hao le keng Ngô.” 23 Ge t'ing keh shih-wa, ting iu-zeo; ing-yü yiu do kô-s.

18 有一個官來問耶穌,講,“好先生,我應該怎做法好得着永遠活命?” 19 耶穌搭佢講,“怎生稱呼我是好?好主子是無有,只有一位,就是上帝。20 誡命爾曉得,就是,'不可姦淫,' '不可殺人,' '不可偷盜,' '不可做假見證,' '要孝敬爾許父母。' ” [C.20.12-16.] 21 佢講,“箇些我從小都守牢。” 22 耶穌聽着箇說話,搭佢講,“爾還少一樣:去買爾所有,分畀窮人,爾就有財物在天上:並且好來跟我。” 23 佢聽箇說話,頂憂愁;因爲有大家私。

24 Yia-su mông ge ting iu-zeo, ziu kông, “Yiu kô-s cü-ts tsing Zông-ti-keh koh, tsa næn! 25 Lôh-do c'ün-ku tsing-ngæn, pi ze-cü tsing Zông-ti-keh koh, wæ-z ge yüong-yi.”

24 耶穌望佢頂憂愁,就講,“有家私主子進上帝个國,怎難!25 駱駝穿過針眼,比財主進上帝个國,還是佢容易。”

26 T'ing-djôh cü-ts kông, “Su-i, kæh-nying hao teh-kyiu?” 27 Yia-su kông, “Nying tso-feh-le z-kön Zông-ti we tso.”

26 聽着主子講,“所以,吤人好得救?” 27 耶穌講,“人做不來事幹,上帝會做。”

28 Pi-teh kông, “Ngô-he z yiang-yiang tu tön-gao, keng Ng.” 29 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng kông, Væn-pah yü Zông-ti-keh koh tön-gao oh-yü, vu-meo, hyüong-di, ts'i-ts, n-nô, 30 kying-si m-yiu feh teh-djôh hyü-to be-su, 'ô-si teh-djôh üong-yün weh-ming.”

28 彼得講,“我許是樣樣都斷爻,跟爾。” 29 耶穌搭佢許講,“我老實搭爾講,凡百爲上帝个國斷爻屋宇,父母,兄弟,妻子,兒囡,30 今世無有不得着許多倍數,下世得着永遠活命。”

31 YIA-SU ta keh zih-nyi-ke tao Z-kyi sing-pin, teh ge kông, “Ngô-he zông Yia-lu-sæh-lang, sin-ts-nying ts-tin Nying-keh N-ts sia-lôh shih-wa, tu pih-ding yiu ing-nyin. 32 Ing-yü Ge we kao peh bih-koh-nying, ge-he we c'ü-siao Ge, tsao-t'æh Ge, zæn-t'u t'u Ge; 33 yüong pin tang Ge, tsông Ge s; di-sæn nyih we weh-cün-le.” 34 Keh-sih z-kön meng-du tu feh tong; ing-yü keh shih-wa i-s z ing-lao, Ge su kông z-kön ge-he ah feh ming-bah.

31 耶穌帶箇十二個到自己身邊,搭佢講,“我許上耶路撒冷,先知人指點人个兒子寫落說話,都必定有應驗。32 因爲佢會交畀別國人,佢許會取笑佢,糟蹋佢,瀺吐吐佢;33 用鞭打佢,妝佢死;第三日會活轉來。” 34 箇些事幹門徒都不懂;因爲箇說話意思是隱牢,佢所講事幹佢許也不明白。

35 YIA-SU kw'a tao Yia-li-ko, yiu ih-ke hæh-ngæn zo ze lu-pin t'ao-væn: 36 t'ing-djôh yiu hyü-to nying tseo-ku, meng zah-m z-kön. 37 Ge-he teh ge kông, “Z Nô-sæh-læh-keh Yia-su tseo-ku.” 38 Hæh-ngæn ziu ao-ky'i-le, kông, “Da-bih-keh 'Eo-de, Yia-su, k'o-lin ngô.” 39 Zin-deo tseo cü-ts tsah-væh ge, ao ge hyiao-hyiang: ge fæn-cün kah-nga ao-ky'i-le, kông, “Da-bih-keh 'Eo-de, k'o-lin ngô.” 40 Yia-su gyi-lao, feng-fu ge-he ta ge le: tseo-le, Yia-su meng ge, 41 “Iao Ngô peh ng tso zah-m?” Ge kông, “Cü, iao peh ngô mông-djôh.” 42 Yia-su teh ge kông, “Hao mông-djôh, z ng siang-sing-keh sing peh ng jün-yü.” 43 Hæh-ngæn lih-k'eh mông-djôh ziu tsæn-mi Zông-ti.

35 耶穌快到耶利哥,有一個瞎眼坐在路邊討飯:36 聽着有許多人走過,問倽某事幹。37 佢許搭佢講,“是拿撒勒个耶穌走過。” 38 瞎眼就噢起來,講,“大闢个後代,耶穌,可憐我。” 39 前頭走主子責罰佢,噢佢𠏕響:佢反轉格外噢起來,講,“大闢个後代,可憐我。” 40 耶穌徛牢,吩咐佢許帶佢來:走來,耶穌問佢,41 “要我畀爾做倽某?” 佢講,“主,要畀我望着。” 42 耶穌搭佢講,“好望着,是爾相信个心畀爾痊瘉。” 43 瞎眼立刻望着就讚美上帝。

路加傳福音書.txt · 上一次變更: 2023/08/06 21:29 由 benojan