使用者工具

網站工具


約翰傳福音書

IAH-‛ÖN DJÜN FOH-ING SHÜ 約翰傳福音書

I‛ö I.

第一章.

KY‛I-DEO yiu Dao; Dao teh Zông-ti jü-de; ping-ts‛ia Dao beh-z Zông-ti.
2 Ge ky‛i-deo teh Zông-ti ze-kæn.
3 Væn-veh tu z t‛ôh Ge ts‛iang-zao; z zao-c‛ih-le-keh meh-z, ah m-yiu ih-yiang feh-z Ge zao.
4 Weh-ming z ze-ü Ge; keh weh-ming z nying-keh liang-kwông:
5 keh liang-kwông tsiao-djôh heh-ön su-ze, tsih-z heh-ön feh teh-ts.

起頭 有 道;道 搭 上帝 聚隊;並且 道 便是 上帝。

2 佢 起頭 搭 上帝 在吤。

3 萬物 都 是 托 佢 創造;是 造出來个 物事,也 無有 一樣 不是 佢 造。

4 活命 是 在於 佢;箇 活命 是 人个 亮光:

5 箇 亮光 照着 黑暗 所在,只是 黑暗 不 得知。

6 Yiu ih-ke nying z Zông-ti ts‛a-le, ming-z Iah-‛ön:
7 ge le tso kyin-tsing, ziu-z tso Liang-kwông-keh kyin-tsing, peh cong-nying yü ge kyin-tsing hao siang-sing.
8 Ge feh-z Liang-kwông, z le tso Liang-kwông-keh kyin-tsing.
9 Tsing-keh Liang-kwông, ziu-z tao si-zông le peh væn-pah nying yiu liang-kwông Cü-ts.
10 Ge ze si-zông, si-zông z t‛ôh Ge ts‛iang-zao, si-zông wæ feh nying-teh Ge.
11 Ge tao Z di-fông, Ge-z-keh nying ah feh tsih-ziu Ge.
12 Væn-pah tsih-ziu Ge, ziu-z siang-sing Ge ming-deo cü-ts, Ge yiu gyün-ping s-peh ge-he hao tso Zông-ti-keh n-nô:
13 ge-he feh-z jong hyüih-mah, ah feh-z jong nyüoh-sing-keh cü-i, ah feh-z jong nying-keh cü-i, z jong Zông-ti sang-c‛ih-le.

6 有 一個 人 是 上帝 差來,名字 約翰:

7 佢 來 做 見證,就是 做 亮光个 見證,畀 衆人 爲 佢 見證 好 相信。

8 佢 不是 亮光,是來 做 亮光个 見證。

9 真个 亮光,就是 到 世上 來 畀 凡百 人 有 亮光 主子。

10 佢 在 世上,世上 是 托 佢 創造,世上 還 不 認得 佢。

11 佢 到 自 地方,佢自个 人 也 不 接受 佢。

12 凡百 接受 佢,就是 相信 佢 名頭 主子,佢 有 權柄 賜畀 佢許 好 做 上帝个 兒囡:

13 佢許 不是 從 血脈,也 不是 從 肉身个 主意,也 不是 從 人个 主意,是 從 上帝 生出來。

14 Keh Dao zing ih-ke nyüoh-sing, djü ze ngô-he cong-yiang; (ngô-he ah ts‛ing-ngæn mông-djôh Ge-keh yüong-wa, z ziang T‛in-Vu ts‛a-le doh-ke N keh yüong-wa;) Ge z c‛ong-mön eng-yü teh tsing dao-li.

14 箇 道 尋 一個 肉身,住在 我許 中央;(我許 也 親眼 望着 佢許 榮華,是 像 天父 差來 獨個 兒 个 榮華;)佢 是 充滿 恩惠 搭 真 道理。

15 Iah-‛ön peh Ge tso kyin-tsing, ao-hyiang, kông, “Keh ziu-z ngô su kông, ‘Dz-jü ngô le-keh, pi ngô wæ tseng-djong; ing-yü Ge z tsao-jü ngô.’”
16 Jong Ge mön-coh ngô-he tu teh-djôh eng-yü, ping-ts‛ia eng-zông kô eng:
17 ing-yü leh-fæh z t‛ôh Mo-si djün; eng-yü teh tsing dao-li z jong Yia-su Kyi-toh le.
18 Jong m-yiu nying mông-djôh Zông-ti ku; ze Ah-pang hyüong-kw‛eng-deo doh-ke N z yi-kying hyin Ge c‛ih-le.

15 約翰 畀 佢 做 見證,噢響,講:“箇 就是 我 所 講:‘遲如 我 來个,比 我 還 尊重;因爲 佢 是 早如 我。’”

16 從 佢 滿足 我許 都 得着 恩惠,並且 恩上 加 恩:

17 因爲 律法 是 托 摩西 傳;恩惠 搭 真 道理 是 從 耶穌 基督 來。

18 從 無有 人 望着 上帝 過;在 阿伯ㄦ 胸窟ㄦ頭 獨個 兒 是 已經 顯 佢 出來。

19 KEH z Iah-‛ön-keh kyin-tsing. Yiu-t‛a nying ts‛a tsi-s Li-vi nying jong Yia-lu-sæh-lang k‛e meng Ge, “Ng z kæh-nying?”
20 ge tsiao-nying, ih-ting feh la; ge tsiao-nying kông, “Ngô feh-z Kyi-toh.”
21 Ge-he yi meng ge, kông, “Ng z Yi-li-ô feh?” Ge kông, “Ngô feh-z.” “Ng z keh sin-ts-nying feh?” Ge kông, “Feh-z.”
22 Ziu teh ge kông, “Ng tao-ti z kæh-nying? hao peh ngô-he k‛e we-pao ts‛a ngô le cü-ts. Ng kông ng-z tsa-sang?”
23 Ge kông, “Ziang sin-ts Yi-se-ô kông, ‛Hông-ia di-fông yiu nying-keh sing-hiang ze-teh ao, kông, P‛u-dzih Cü-keh lu;‛ keh ziu-z ngô.”
24 Keh-sih ts‛a-le-keh z Fæh-li-se nying.
25 Ge-he yi meng Iah-‛ön, kông, “Ng ziah feh-z Kyi-toh, yi feh-z Yi-li-ô, yi feh-z keh sin-ts-nying, ng tsa-sang ze-teh ‛ang tsing-li?”
26 Iah-‛ön we-teh ge-he, kông, “Ngô z yüong shü ‛ang tsing-li; dæn-z yiu ih-ke Cü-ts gyi ze ng-he cong-yang, z ng-he feh hyiao-teh:
27 ziu-z, dz-jü ngô le pi ngô wæ tseng-djong, lin ka Ge ‛a-ta ngô tu ky‛in hao.”

19 箇 是 約翰个 見證。猶太 人 差 祭司 利未 人 從 耶路撒冷 去 問 佢:“爾 是 吤人?”

20 佢 招認,一點 不 賴;佢 招認 講:“我 不是 基督。”

21 佢許 貤 問 佢,講:“爾 是 以利亞 不?”佢 講:“我 不是。”“爾 是 箇 先知人 不?”佢講:“不是。”

22 就 搭 佢 講:“爾 到底 是 吤人?好 畀 我許 去 回報 差 我 來 主子。爾 講 爾自 怎生?”

23 佢 講:“像 先知 以賽亞 講:‘荒野 地方 有 人个 聲響 在㙮 噢,講,鋪直 主个 路;’箇 就是 我。”

24 箇些 差來个 是 法利賽 人。

25 佢許 貤 問 約翰,講:“爾 若 不是 基督,貤 不是 以利亞,貤 不是 箇 先知人,爾 怎生 在㙮 行 浸禮?”

26 約翰 回答 佢許,講:“我 是 用 水 行 浸禮;但是 有 一個 主子 徛 在 爾許 中央,是 爾許 不 曉得:

27 就是,遲如 我 來 比 我 還 尊重,連 解 佢 鞋帶 我 都 欠 好。”

28 Keh-sih z-kôn ze Iah-dæn ‛o-nga Pah-da-pô-læh, Iah-‛ön ‛ang tsing-li-keh su-ze.

28 箇些 事幹 在 約但 何外 伯大巴喇,約翰 行 浸禮个 所在。

29 DI-NYI nyih, Iah-‛ön mông-djôh Yia-su tao ge su-ze le, ziu kông, “Mông Zông-ti-keh Siao-yiang, z peh si-kæn-zông-keh ze ting-k‛e!
30 Keh z ngô su kông, ‘Yiu ih-ke Nying dz-jü ngô le, pi ngô wæ tseng-djong: ing-yü Ge z tsao-jü ngô.’
31 Ngô yi-zin ah feh hiao-teh Ge: dæn-z ngô yüong shü ‛ang tsing-li, z dih-di iao hyin Ge c‛ih-le peh Yi-seh-lih nying hyiao-teh.”

29 第二 日,約翰 望着 耶穌 到 佢 所在 來,就 講:“望 上帝个 小羊,是 畀 世间上个 罪 頂去!

30 箇 是 我 所 講:‘有 一個 人 遲如 我 來,比 我 還 尊重:因爲 佢 是 早如 我。’

31 我 以前 也 不 曉得 佢:但是 我 用 水 行 浸禮,是 迪地 要 顯 佢 出來 畀 以色列 人 曉得。”

32 Iah-‛ön tso kyin-tsing, z-t‛ih kông, “Ngô mông-djôh Sing-Ling ziang ih-tsih bôh-kön jong t‛in kông-lôh-le, ding ze Ge zông-deo.
33 Ngô feh sih-teh Ge; tsih-z ts‛a ngô yüong shü ‛ang tsing-li Cü-ts, Ge teh ngô kông, ‘Ng mông-djôh Sing-Ling kông-lôh ding ze Ge zông-deo, keh ziu-z yüong Sing-Ling ‛ang tsing-li Cü-ts.’
34 Ngô mông-djôh ku, su-i kyin-tsing Ge z Zông-ti-keh N.”

32 約翰 做 見證,似僣 講:“我 望着 聖靈 像 一隻 舶鴿 從 天 降落來,停 在 佢 上頭。

33 我 不 識得 佢;只是 差 我 用 水 行 浸禮 主子,佢 搭 我 講:‘爾 望着 聖靈 降落 停 在 佢 上頭,箇 就是 用 聖靈 行 浸禮 主子。’

34 我 望着 過,所以 見證 佢 是 上帝个 兒。”

35 Di-nyi nyih Iah-‛ön yi gyi-kæn, wæ-yiu liang-ke meng-du jü-de:
36 mông Yia-su ze-kæn tseo, ziu kông, “Mông Zông-ti-keh Siao-yiang!”
37 Keh liang-ke meng-du t‛ing-djôh ge kông, ziu keng Yia-su k‛e.
38 Yia-su le-cün, mông-djôh ge-he keng-tseo, ziu kông, “Ng-he iao zah-m?” Ge-he kông “Læh-pi, Ng djü ze ‛ah-yi?” (Læh-pi-keh ka-shih, ziu-z sin-sang.)
39 Yia-su teh ge-he kông, “Hao le mông.” Ge-he k‛e mông Ge djü-keh su-ze, keh nyih teh Ge jü-de djü: keh z-‛eo z pön æn-ka.

35 第二 日 約翰 貤 徛吤,還有 兩個 門徒 聚隊:

36 望 耶穌 在吤 走,就 講:“望 上帝个 小羊!”

37 箇 兩個 門徒 聽着 佢 講,就 跟 耶穌 去。

38 耶穌 擂轉,望着 佢許 跟走,就 講:“爾許 要 倽某?”佢許 講“拉比,爾 住 在 何裏?”(拉比个 解釋,就是 先生。)

39 耶穌 搭 佢許 講:“好 來 望。”佢許 去 望 佢 住个 所在,箇 日 搭 佢 聚隊 住:箇 時候 是 半 晏界。

40 Keh liang-ke t‛ing-djôh Iah-‛ön shih-wa keng Yia-su cü-ts, ih-ke z Si-meng Pi-teh-keh hyüong-di Ön-teh-lih.
41 Ge sin zing-djôh z hyüong-di Si-meng, teh ge kông, “Mi-se-ô ngô-he yi-kying zing-djôh-gao:” (Mi-se-ô, fæn-c‛ih-le ziu-z Kyi-toh:)
42 ziu ta ge k‛e kyin Yia-su. Yia-su mông-mông ge, kông, “Ngô z Iah-nô-keh n Si-meng: ‛eo-le we ao ng Kyi-fæh.” (Kyi-fæh, fæn-c‛ih-le ziu-z Pi-teh.)

40 箇 兩個 聽着 約翰 說話 跟 耶穌 主子,一個 是 西門 彼得个 兄弟 安得烈。

41 佢 先 尋着 自 兄弟 西門,搭 佢 講:“彌賽亞 我許 已經 尋着爻:”(彌賽亞,翻出來 就是 基督:)

42 就 帶 佢 去 見 耶穌。耶穌 望望 佢,講:“我 是 約拿个 兒 西門:後來 會 噢 爾 磯法。”(磯法,翻出來 就是 彼得。)

43 DI-NYI nyih, Yia-su iao-siang tao Kô-li-li k‛e, p‛ong-djôh Fi-lih, teh ge kông, “Keng ngô le.”
44 Fi-lih z Pah-se-da nying, ziu-z ön-teh-lih Pi-teh peng-zing.

43 第二 日,耶穌 要想 到 加利利 去,碰着 菲力,搭 佢 講:“跟 我 來。”

44 菲力 是 伯賽大 人,就是 安得烈 彼得 本城。

45 Fi-lih zing-djôh Nô-dæn-nyih, teh ge kông, “Mo-si ze leh-fæh shü teh sin-ts-nying su kông Cü-ts, ngô-he zing-djôh-gao; ziu-z Nô-sæh-læh Nying, Iah-seh-keh N, Yia-su.”
46 Nô-dæn-nyih teh ge kông, “Nô-sæh-læh tsa neng-keo c‛ih zah-m hao?” Fi-lih kông, “Ng hao le mông.”

45 菲力 尋着 拿但業,搭 佢 講:“摩西 在 律法 書 搭 先知人 所 講 主子,我許 尋着爻;就是 拿撒拉 人,約瑟个 兒,耶穌。”

46 拿但業 搭 佢 講:“拿撒拉 怎 能夠 出 倽某 好?”菲力 講:“爾 好 來 望。”

47 Yia-su mông-djôh Nô-dæn-nyih tao Ge su-ze le, ziu c‛ih-tin ge, kông, “Mông ih-ke lao-zih Yi-seh-lih nying, ih-ting m-yiu kæn-tsô.”
48 Nô-dæn-nyih teh Ge kông, “Ng ‛ah-yi nying-teh ngô?” Yia-su we-teh ge, kông, “Fi-lih wæ vong ao ng, ng ze vu-hwa-ko jü-‛ô, Ngô mông-djôh ng ku.”
49 Nô-dæn-nyih we-teh Ge kông, “Fu-ts, Ng z Zông-ti-keh N; Ng z Yi-seh-lih-keh Wông-ti.”
50 Yia-su we-teh ge kông, “Yü Ngô kông, ‘Vu-hwa-ko jü-‛ô mông-djôh ng ku,’ ng siang-sing feh? Ng ‛eo-le wæ-yiu do-jü keh z-kön we mông-djôh.”
51 Yi teh ge kông, “Ngô lao-zih teh ng kông, Jong-kying-yi-‛eo ng-he we mông-djôh t‛in k‛e-k‛e, wæ-yiu Zông-ti-keh t‛in-s ze Nying-keh N zông-deo ze-teh tseo-zông tseo-lôh.”

47 耶穌 望着 拿但業 到 佢 所在 來,就 出點 佢,講:“望 一個 老實 以色列 人,一點 無有 奸詐。”

48 拿但業 搭 佢 講:“爾 何裏 認得 我?”耶穌 回答 佢,講:“菲力 還 朆 噢 爾,爾 在 無花果 樹下,我 望着 爾 過。”

49 拿但業 回答 佢 講:“夫子,爾 是 上帝个 兒;爾 是 以色列个 皇帝。”

50 耶穌 回答 佢 講:“爲 我 講:‘無花果 樹下 望着 爾 過,’爾 相信 不?爾 後來 還有 大如 箇 事幹 會 望着。”

51 貤 搭 佢 講:“我 老實 搭 爾 講,從今以後 爾許 會 望着 天開去,還有 上帝个 天使 在 人个 兒 上頭 在㙮 走上 走落。”

I‛ö II.

第二章.

DI-SÆN nyih, ze Kô-li-li-keh Kô-nô di-fông yiu ih-veng nying-kô c‛ü-ts‛ing: Yia-su-keh m ze-kæn.
2 Yia-su teh meng-du ah ts‛ing k‛e ky‛üoh c‛ü-ts‛ing tsiu.
3 Tsiu feh-keo, Yia-su-keh m teh Ge kông, “Ge-he tsiu m-gao.”
4 Yia-su teh ge kông, “Nyü-nying, Ngô teh ng yiu zao siang-kön? Ngô z-‛eo wæ-vong tao.”
5 Ge m teh yüong-nying kông, “Ge væn-pah teh ng kông, hao i Ge tso.”

第三 日,在 加利利个 迦拿 地方 有 一份 人家 娶親:耶穌个 母 在吤。

2 耶穌 搭 門徒 也 請 去 喫 娶親 酒。

3 酒 不夠,耶穌个 母 搭 佢 講:“佢許 酒 無爻。”

4 耶穌 搭 佢 講:“女人,我 搭 爾 有 倽 相干?我 時候 還朆 到。”

5 佢 母 搭 用人 講:“佢 凡百 搭 爾 講,好 依 佢 做。”

6 Tsiao Yiu-t‛a kyih-zing-keh kwe-kyü, ze-kæn yiu loh-k‛eo zih-shü-kông; me-k‛eo yiu liang-sæn tæn shü hao din.
7 Yia-su teh yüong-nying kông, “Ng-he peh shü ts-mön shü-kông.” Ge-he ts mön-c‛ih-ling-tsin.
8 Yi kông, “Keh-ts‛iah iao c‛ih-le, peh tsong-kwön.” Ge-he do-k‛e.
9 Keh pin tsiu keh shü, tsong-kwön zông-djôh, feh hyiao-teh z ‛ah-yi le; (iao shü keh yuöng-nying hyiao-teh;) tsong-kwön ziu ao sing-lông,
10 teh ge kông, “Bih-nying tu sin yüong hao tsiu; teng-tao ky‛üoh kw‛a-liao, ts‛iah t‛e-pæn-ting; ng fæn-cün liu hao tsiu tao nông-ze.”

6 照 猶太 潔淨个 規矩,在吤 有 六口 石水缸;每口 有 兩三 擔 水 好 填。

7 耶穌 搭 用人 講:“爾許 畀 水 著滿 水缸。”佢許 著 滿出ling-tsin。

8 貤 講:“箇且 舀 出來,畀 總管。”佢許 馱去。

9 箇 變 酒 个 水,總管 嘗着,不 曉得 是 何裏 來;(舀 水 个 用人 曉得;)總管 就 噢 新郎,

10 搭 佢 講:“別人 都 先 用 好 酒;等到 喫 快了,且 推板點;爾 反轉 留 好 酒 到 曩在。”

11 Keh z Yia-su deo-ih-ky‛i zing-tsih ze Kô-li-li-keh Kô-nô, hyin-c‛ih Ge yüong-wa; meng-du ziu siang-sing Ge.

11 箇 是 耶穌 頭一起 神蹟 在 加利利个 迦拿,顯出 佢 榮華;門徒 就 相信 佢。

12 Keh z-kön ts-‛eo, Yia-su, teh m, hyüong-di, meng-du, jü-de lôh tao Kô-pah-nong; djü ze-kæn m kyi-nyih.

12 箇 事幹 之後,耶穌,搭 母,兄弟,門徒,聚隊 落 到 迦百農;住 在吤 無 幾日。

13 YIU-T‛A nying-keh Yü-yiah-tsih kw‛a tao, Yia-su zông Yia-lu-sæh-lang.

13 猶太 人个 逾越節 快 到,耶穌 上 耶路撒冷。

14 Ze sing-din mông-djôh yiu ma ngeo yiang bôh-kön, wæ-yiu de dong-din cü-ts zo-kæn:
15 ziu yüong zing tso pin, peh keh-sih ngeo teh yiang tu kön-c‛ih sing-din; yi tao-gao de dong-din-keh nying-ts, fæn-tao ge gyü-deo;
16 yi teh ma bôh-kön cü-ts kông, “Keh-sih meh-z do-k‛e; hyiao peh Ngô Ah-pang-keh oh-ü tông ma-ma-keh oh-ü.”
17 Ge meng-du kyi-teh shü-li yiu sia-deh, kông, “Ngô yü Ng-keh oh-ü sing-li dziah-kyih s.”

14 在 聖殿 望着 有 賣 牛 羊 舶鴿,還有 兌 銅錢 主子 坐吤:

15 就 用 繩 做 鞭,畀箇些 牛 搭 羊 都 趕出 聖殿;貤 倒爻 兌 銅錢个 銀子,反倒 佢 櫃頭;

16 貤 搭 賣 舶鴿 主子 講:“箇些 物事 馱去;𠏕 畀 我 阿伯ㄦ个 屋宇 當 買賣个 屋宇。”

17 佢 門徒 記得 書裏 有 寫㙮,講:“我 爲 爾个 屋宇 心裏 着急 死。”

18 Yiu-t‛a nying we-teh Ge, kông, “Ng kyi-zin tso keh-sih z-kön, yiu zah-m zing-tsih hao peh ngô-he mông?”
19 Yia-su we-teh ge-he, kông, “Ng-he ts‛ah-gao keh din, sæn-nyih kong-fu Ngô we ky‛i ge hao.”
20 Yiu-t‛a nying kông, “Ky‛i keh din, mao s-zih-loh nyin kong-fu, Ng sæn-nyih kong-fu we ky‛i ge hao feh?”
21 Dæn-z Yia-su kông keh shih-wa, z peh din ts-tin Z kyi-sing.
22 Yia-su jong s-nying cong-yiang weh-cün-le ts-‛eo, Ge meng-du ts‛eng-djôh Ge yiu keh-sih shih-wa teh ge-he kông-ku, ziu siang-sing Sing-shü, teh Yia-su su kông shih-wa.

18 猶太 人 回答 佢,講:“爾 既然 做 箇些 事幹,有 倽某 神蹟 好 畀 我許 望?”

19 耶穌 回答 佢許,講:“爾許 拆爻 箇 殿,三日 功夫 我 會 起 佢 好。”

20 猶太 人 講:“起 箇 殿,毛 四十六 年 功夫,爾 三日 功夫 會 起 佢 好 不?”

21 但是 耶穌 講 箇 說話,是 畀 殿 指點 自 己身。

22 耶穌 從 死人 中央 活轉來 之後,佢 門徒 忖着 佢 有 箇些 說話 搭 佢許 講過,就 相信 聖書,搭 耶穌 所講 說話。

23 Yia-su ze Yia-lu-sæh-lang, Yü-yiah-tsih z-‛eo, yiu hyü-to nying mông Ge tso keh zing-tsih ziu siang-sing Ge ming-deo.
24 Dæn-z Yia-su feh kao-t‛ôh ge-he, ing-yü Ge hyiao-teh cong-nying-keh i-s;
25 nying-keh z-kön ah feh yüong kæh-nying t‛ong-ts Ge; ing-yü Ge hyiao-teh nying-keh sing.

23 耶穌 在 耶路撒冷,逾越節 時候,有 許多 人 望 佢 做 箇 神蹟 就 相信 佢 名頭。

24 但是 耶穌 不 交託 佢許,因爲 佢 曉得 衆人个 意思;

25 人个 事幹 也 不 用 吤人 通知 佢;因爲 佢 曉得 人个 心。

I‛ö III.

第三章.

Yiu ih-ke Fæh-li-se nying, ming-z Nyi-ko-ti-meo, z Yiu-t‛a nying-keh kwön.
2 ge yia-deh le kyin Yia-su, kông, “Fu-ts, ngô-he hyiao-teh Ng z jong Zông-ti le-keh Sin-sang: ing-yü Ng zeh-teh tso keh-sih zing-tsih, ziah feh-z Zông-ti jü-de, m-nying we tso.”

有 一個 法利賽 人,名字 尼哥底母,是 猶太 人个 官。

2 佢 夜裏 來 見 耶穌,講:“夫子,我許 曉得 爾 是 從 上帝 來个 先生:因爲 爾 在㙮 做 箇些 神蹟,若 不是 上帝 聚隊,無人 會 做。”

3 Yia-su we-teh ge, kông, “Ngô lao-zih teh ng kông, Ih-ke nying ziah feh-z tse sang-c‛ih-le, feh neng-keo mông-djôh Zông-ti-keh koh.”

3 耶穌 回答 佢,講:“我 老實 搭 爾 講,一個 人 若 不是 再 生出來,不 能夠 望着 上帝个 國。”

4 Nyi-ko-ti-meo teh Ge kông, “Nying yi-kying lao-gao, tsa neng-keo tse sang-c‛ih-le? Hao djong-zih nyiang-t‛e sang-c‛ih-le feh?”

4 尼哥底母 搭 佢 講:“人 已經 老爻 怎 能夠 再 生出來?好 重入 孃胎 生出來 不?”

5 Yia-su ing-teh kông, “Ngô lao-zih teh ng kông, Ih-ke nying ziah feh jong shü teh Sing-Ling sang-c‛ih-le, feh neng-keo tseo-tsing Zông-ti-keh koh.
6 Jong nyüoh-sing sang-keh z nyüoh-sing; jong Sing-Ling sang-keh z ling.
7 Ngô teh ng kông, Ng-he pih iao tse sang-c‛ih-le, feh yüong gyi-kwa.
8 Fong bing ge-z c‛ü, ng-he t‛ing-djôh ge sing-hyiang, feh hyiao-teh jong ‛ah-yi le, tao ‛ah-yi k‛e: væn-pah jong Sing-Ling sang-keh ah-z keh yiang-ts.”

5 耶穌 應答 講:“我 老實 搭 爾 講,一個 人 若 不 從 水 搭 聖靈 生出來,不 能夠 走進 上帝个 國。

6 從 肉身 生个 是 肉身,從 聖靈 生个 是 靈。

7 我 搭 爾 講,爾許 必 要 再 生出來,不 用 奇怪。

8 風 凭 佢自 吹,爾許 聽着 佢 聲響,不 曉得 從 何裏 來,到 何裏 去:凡百 從 聖靈 生出 也是 箇 樣子。”

9 Nyi-ko-ti-meo yi we-teh Ge kông, “Keh-sih z-kön tsa tso-teh-le?”

9 尼哥底母 貤 回答 佢 講:“箇些 事幹 怎 做得來?”

10 Yia-su we-teh ge kông, “Ng z Yi-seh-lih nying-keh sin-sang, wæ feh hyiao-teh keh-sih z-kön!
11 Ngô lao-zih teh ng kông, Ngô-he ze-teh kông z su hyiao-teh, su kyin-tsing z mông-djôh-ku; tsih-z ng-he feh ziu Ngô-he-keh kyin-tsing.
12 Ngô teh ng-he kông si-zông z-kön, ng-he kyi-zin feh siang-sing, ziah teh ng-he kông t‛in-zông z-kön, tsa neng-keo siang-sing?
13 Jong t‛in kông-lôh-le, i-gyiu ze t‛in-zông, Nying-keh N ts-nga, m-nying sing-zông t‛in ku.
14 Tsing-ziang Mo-si ze hông-ia di-fông peh keh-kwang zô di-zông-k‛e, Nying-keh N ah pih iao keh yiang-ts di-zông-k‛e;
15 s-teh væn-pah siang-sing Ge cü-ts fe djü-mih, tu hao teh-djôh üong-yün weh-ming.

10 耶穌 回答 佢 講:“爾 是 以色列 人个 先生,還 不 曉得 箇些 事幹!

11 我 老實 搭爾 講,我許 在㙮 講 是 所 曉得,所 見證 自 望着過;只是 爾許 不 受 我許个 見證。

12 我 搭 爾許 講 世上 事幹,爾許 既然 不 相信,若 搭 爾許 講 天上 事幹,怎 能夠 相信?

13 從 天 降落來,依舊 在 天上,人个 兒 之外,無人 升上 天 過。

14 正像 摩西 在 荒野 地方 畀 箇桄 蛇 提上去,人个 兒 也 必 要 箇 樣子 提上去:

15 使得 凡百 相信 佢 主子 𣍐 除滅,都 好 得着 永遠 活命。

16 “Ing-yü Zông-ti e-sih si-kæn-zông, zing-ts-ü s-lôh Ge doh-ke N, s-teh væn-pah siang-sing Ge fe djü-mih, tu hao teh-djôh üong-yün weh-ming.
17 Zông-ti ts‛a Ge N tao si-kæn-zông le, feh-z le ding si-kæn-zông-keh ze; z peh si-kæn-zông k‛ao Ge hao teh-djôh kyiu.
18 Siang-sing Ge cü-ts fe ding-ze: feh siang-sing cü-ts yi-kying ding-ze, ing-yü feh siang-sing Zông-ti doh-ke N-keh ming-deo.
19 Ge-he ding-ze z keh yün-ku, yiu liang-kwông tao si-kæn-zông le, nying hyi-hwön heh-ön wæ hao-jü liang-kwông, ing-yü ge-he ‛ang-yü z ôh-mang.
20 Væn-pah tso fi-li cü-ts z ky‛i liang-kwông, ah feh tao liang-kwông su-ze le, ky‛üong-p‛ô tsah-væh ge-keh ‛ang-yü:
21 i tsing dao-li cü-ts we tao liang-kwông su-ze le, hao hyin-c‛ih ge-keh ‛ang-yü z ze-ü Zông-ti tso-keh.”

16 “因爲 上帝 愛惜 世間上,甚至於 賜落 佢 獨個 兒,使得 凡百 相信 佢 𣍐 除滅,都 好 得着 永遠 活命。

17 上帝 差 佢 兒 到 世間上 來,不是 來 定 世間上个 罪;是 畀 世間上 靠 佢 好 得着 救。

18 相信 佢 主子 𣍐 定罪:不 相信 主子 已經 定罪,因爲 不 相信 上帝 獨個 兒个 名頭。

19 佢許 定罪 是 箇 緣故,有 亮光 到 世間上 來,人 喜歡 黑暗 還 好如 亮光:因爲 佢許 行爲 是 惡猛。

20 凡百 做 非禮 主子 氣 亮光,也 不 到 亮光 所在 來,恐怕 責罰 佢个 行爲:

21 依 真 道理 主子 會 到 亮光 所在來,好 顯出 佢个 行爲 是 在於 上帝 做个。”

22 KEH-SIH z-kön ts-‛eo, Yia-su teh Ge meng-du tseo tao Yiu-t‛a di-fông; teh ge-he jü-de tæn-kôh kæn-min, ze-kæn ‛ang-tsing-li.
23 Iah-‛ön ze Sæh-lang lin-gying-keh E-neng ah ze-teh ‛ang tsing-li, ing-yü ze-kæn shü to: nying tu le ziu tsing-li.
24 Keh z-‛eo Iah-‛ön wæ-vong kwæn-tsing kæn-lao.

22 箇些 事幹 之後,耶穌 搭 佢 門徒 走 到 猶太 地方;搭 佢許 聚隊 耽擱 吤面,在吤 行浸禮。

23 約翰 在 撒冷 連近个 哀嫩 也 在㙮 行 浸禮,因爲 在吤 水 多:人 都 來 受 浸禮。

24 箇 時候 約翰 還朆 關進 監牢。

25 Iah-‛ön-keh meng-du teh Yiu-t‛a nying bin-leng kyih-zing-keh kwe-kyü:
26 ge-he tao Iah-‛ön su-ze le, teh ge kông, “Fu-ts, zin-deo teh ng jü-de ze Iah-dæn ‛o-nga, ng peh Ge tso kyin-tsing Cü-ts, nông-ze Ge ‛ang tsing-li, ‛en-kyi tao Ge su-ze k‛e.”

25 約翰个 門徒 搭 猶太 人 辯論 潔淨个 規矩。

26 佢許 到 約翰 所在 來,搭 佢 講:“夫子,前頭 搭 爾 聚隊 在 約但 河外,爾 畀 佢 做 見證 主子,曩在 佢 行 浸禮,和計 到 佢 所在 去。”

27 Iah-‛ön we-teh, kông, “Nying, ziah feh-z jong t‛in s-peh ge, ih-yiang tu teh-feh-djôh.
28 Ng-he z hao teh ngô tso kyin-tsing, ngô kông-ku-liao, Ngô feh-z Kyi-toh, peh-ku ze Ge zin-deo ts‛a-le.
29 C‛ü sing-vu-keh z sing-lông: sing-lông-keh bong-yiu gyi-teh t‛ing, yü t‛ing-djôh sing-lông-keh sing-ing ziu ting kao-hying: ngô-keh kao-hying nông-ze z mön-coh.
30 Ge pih iao hying-wông, ngô pih iao se-ziah.
31 Jong zông-deo le-keh, z ze væn-veh-ts-zông; c‛ih-ü di, z joh-ü di, ah kông joh-ü di shih-wa; jong t‛in le-keh z ze væh-veh-ts-zông.
32 Ge ze-teh kyin-tsing Z su mông-djôh su t‛ing-djôh z-kön; ah m-nying ziu Ge kyin-tsing.
33 Ziu Ge kyin-tsing cü-ts, tang ih-k‛o ing piao-ming Zông-ti z tsing-keh.
34 Ing-yü Zông-ti su ts‛a-le-keh, z djün Zông-ti shih-wa: Zông-ti s-peh Ge Sing-Ling z m-ti-keh.
35 Vu e-sih N, pa væn-veh tu kao-de Ge siu-li.
36 Siang-sing N cü-ts yiu üong-yün weh-ming; feh siang-sing N cü-ts fe mông-djôh weh-ming, tsih-yiu Zông-ti-keh nu-ky‛i dziang ze ge zông-deo.”

27 約翰 回答,講:“人,若 不是 從 天 賜畀 佢,一樣 都 得不着。

28 爾許 自 好 搭我 做 見證,我 講過了,我 不是 基督,不過 在 佢 前頭 差來。

29 娶 新婦个 是 新郎:新郎个 朋友 徛㙮 聽,爲 聽着 新郎个 聲音 就 頂 高興:我个 高興 曩在 是 滿足。

30 佢 必 要 興旺,我 必 要 衰弱。

31 從 上頭 來个,是 在 萬物之上:出於 地,是 屬於 地,也 講 屬於 地 說話:從 天 來个 是 在 萬物之上。

32 佢 在㙮 見證 自 所 望着 所 聽着 事幹,也 無人 受 佢 見證。

33 受 佢 見證 主子,打 一顆 印 表明 上帝 是 真个。

34 因爲 上帝 所 差來个,是 傳 上帝 說話:上帝 賜畀 佢 聖靈 是 無底个。

35 父 愛惜 兒,把 萬物 都 交代 佢 手裏。

36 相信 兒 主子 有 永遠 活命;不 相信 兒 主子 𣍐 望着 活命,只有 上帝个 怒氣 長 在 佢 上頭。”

I‛ö IV.

第四章.

Cü hyiao-teh Fæh-li-se nying t‛ing-djôh Yia-su Z siu meng-du, ‛ang tsing-li peh ge, wæ to-jü Iah-‛ön;
2 (bing feh-z Yia-su Z, z Ge meng-du ‛ang tsing-li;)
3 Ge ziu li-k‛e Yiu-t‛a di-fông, cün tao Kô-li-li.
4 Lu pih iao ku Sæh-mô-li-ô.
5 Tao Sæh-mô-li ih-ke zing-li kyiao Jü-kô, z teh Ngô-kôh s-peh ge n Iah-seh keh-kw‛e di lin-gying.
6 Kæn-min yiu ih-k‛eo Ngô-kôh-keh tsing, Yia-su tseo lu ky‛üoh-lih, ziu zo ze keh tsing-pin: z-‛eo mao nyih-tsiu.

主 曉得 法利賽 人 聽着 耶穌 是 收 門徒,行 浸禮 畀 佢,還 多如 約翰;

2 (並 不是 耶穌 自,是 佢 門徒 行 浸禮;)

3 佢 就 離開 猶太 地方,轉 到 加利利。

4 路 必 要 過 撒馬利亞。

5 到 撒馬利亞 一個 城裏 叫 叙加 ,是 搭 雅各 賜畀 佢 兒 約瑟 箇塊 地 連近。

6 吤面 有 一口 雅各个 井,耶穌 走 路 喫力,就 坐 在 箇 井邊:時候 毛 日晝。

7 Yiu ih-ke Sæh-mô-li-ô nyü-nying le tiao shü: Yia-su teh ge kông, “Shü peh Ngô ky‛üoh ting.”
8 (Meng-du z tao zing-li k‛e ma meh-z ky‛üoh.)
9 Keh Sæh-mô-li-ô nyü-nying teh Ge kông, “Ng, z Yiu-t‛a nying, tsa-sang meng ngô Sæh-mô-li-ô nyü-nying t‛ao shü ky‛üoh? ” (ing-yü Yiu-t‛a nying teh Sæh-mô-li-ô nying z feh le-k‛e.)

7 有 一個 撒馬利亞 女人 來 吊 水:耶穌 搭 佢 講:“水 畀 我 喫 點。”

8 (門徒 自 到 城裏 去 買 物事 喫。)

9 箇 撒馬利亞 女人 搭 佢 講:“爾,是 猶太 人,怎生 問 我 撒馬利亞 女人 討 水 喫?”(因為 猶太 人 搭 撒馬利亞 人 是 不 來去。)

10 Yia-su we-teh ge kông, “Ng ziah hyiao-teh Zông-ti-keh eng-s, wæ-yiu teh ng kông ‘Shü peh Ngô ky‛üoh-ting’ Cü-ts z kæh-nying, ng tsong we gyiu Ge, Ge yiu weh shü s-peh ng.”
11 Nyü-nying teh Ge kông, “Sin-sang, Ng m-yiu ao-teo, tsing yi sing: Ng ‛ah-yi yiu keh weh-shü?
12 Keh k‛eo tsing z ngô-he tsu-tsong Ngô-kôh peh ngô-he; ge-z, teh ge n, teh cong-sang, tu ky‛üoh keh shü; Ng z do-jü ge feh?”

10 耶穌 回答 佢 講:“爾 若 曉得 上帝个 恩賜,還有 搭 爾 講‘水 畀 我 喫點’主子是 吤人,爾 總 會 求 佢,佢 有 活 水 賜畀 爾。”

11 女人 搭 佢 講:“先生,爾 無有 拗兜,井 貤 深:爾 何裏 有 箇 活水。

12 箇 口 井 是 我許 祖宗 雅各 畀 我許;佢自,搭 佢 兒,搭 眾生,都 喫 箇 水;爾 是 大如 佢 不?”

13 Yia-su we-teh ge kông, “Væn-pah ky‛üoh keh shü wæ iao k‛eo-k‛eh:
14 ziah-z ky‛üoh Ngô s-peh ge keh shü, üong-yün fe k‛eo-k‛eh; Ngô s-peh ge shü we ze ge sing-li zing ih-ke shü-nyün, liu c‛ih tao üong-yün weh-ming.”
15 Nyü-nying teh Ge kông, “Sin-sang, peh ngô keh shü; s-teh ngô fe k‛eo-k‛eh, ah feh tao i le tiao shü.”

13 耶穌 回答 佢 講:“凡百 喫 箇 水 要 口渴:

14 若是 喫 我 賜畀 佢 箇 水,永遠 𣍐 口渴;我 賜畀 佢 水 會 在 佢 心裏 成 一個 水源,流 出 到 永遠 活命。”

15 女人 搭 佢 講:“先生,畀 我 箇 水;使得 我 𣍐 口渴,也 不 到 裏 來 挑 水。”

16 Yia-su teh ge kông, “K‛e ao ng-keh nön-nying jü-de tao i le.”
17 Nyü-nying we-teh kông, “Ngô m-yiu nön-nying.” Yia-su teh ge kông, “Ng kông m-yiu nön-nying, shih-wa z-keh.
18 Ing-yü ng yi-kying yiu ng-keh nön-nying, ng nông-ze su yiu feh-z ng-z nön-nying: ng keh-kyü wa z feh-dzæn.”

16 耶穌 搭 佢 講:“去 噢 爾个 男人 聚隊 到 裏 來。”

17 女人 回答 講:“我 無有 男人。”耶穌 搭 佢 講:“爾 講 無有 男人,說話 是个。

18 因為 爾 已經 有 五個 男人,爾 曩在 所 有 不是 爾自 男人:爾 箇句 話 是 不賺。”

19 Nyü-nying teh Ge kông, “Sin-sang, ngô mông Ng z sin-ts-nying.
20 Ngô-he tsu-tsong z ze keh-tu sæn tso li-pa; ng-he kông Yia-lu-sæh-lang z ke-tông tso li-pa-keh su-ze.”

19 女人 搭 佢 講:“先生,我 望 爾 是 先知人。

20 我許 祖宗 是 在 箇堵 山 做 禮拜;爾許 講 耶路撒冷 是 該當 做 禮拜 所在。”

21 Yia-su teh ge kông, “Nyü-nying, ng hao siang-sing Ngô, z-‛eo ih-tao, ng-he ah feh ze keh-tu sæn, ah feh ze Yia-lu-sæh-lang, pa T‛in-Vu.
22 Ng-he ze-teh pa z ng-he feh hyiao-teh; ngô-he su pa z ngô-he hyiao-teh; ing-yü kyiu-sing z c‛ih-ü Yiu-t‛a nying.
23 Z-‛eo le-gao, beh-z nông-ze, lao-zih tso li-pa cü-ts we yüong ling-sing teh zing-zih …
(missing…)

21 耶穌 搭 佢 講:“女人,爾 好 相信 我,時候 一到,爾許 也 不 在 箇堵 山,也 不在 耶路撒冷,拜 天父。

22 爾許 在㙮 拜 是 爾許 不 曉得;我許 所 拜 是 我許 曉得;因為 救星 是 出於 猶太 人。

23 時候 來爻,便是 曩在,老實 做 禮拜 主子 會 用 靈心 搭 誠實……

(丢失…)

36 tsih-shoh ko-ts tao üong-yün weh-ming; s-teh tsæh-cong teh siu-keh cü-ts hao jü-de kw‛a-weh.
37 Joh-nyü kông, ‘Ih-ke tsæh-cong, ih-ke siu-keh.’ Keh-kyü shih-wa z tsing-keh.
38 Ng-he vong lao-loh-keh su-ze, Ngô ts‛a ng-he k‛e siu-keh: bih-nying lao-loh-ku, ng-he z k‛e siu ge-he su lao-loh-keh.”

36 積蓄 果子 到 永遠 活命;使得 撒種 搭 收割 主子 好 聚隊 快活。

37 俗語 講:‘一個 撒種,一個 收割。’箇句 說話 是 真个。

38 爾許 朆 勞碌个 所在,我 差 爾許 去 收割;別人 勞碌過,爾許 是 去 收 佢許 所 勞碌个 。”

39 Yü keh nyü-nying tso te-tsing kông, “Z ngô ih-ts‛ih su tso z-kön Ge tu teh ngô kông-ku,” keh zing-li ziu yiu hyü-to Sæh-mô-li-ô nying siang-sing Ge.
40 Sæh-mô-li-ô nying tao Yia-su su-ze, ts‛ing Ge jü-de djü-kæn: Ge ziu ze-kæn djü liang-nyih.
41 Keh-ts‛iah yü Ge-z shih-wa, siang-sing Ge cü-ts kah-nga to;
42 ziu teh keh nyü-nying kông, “Ngô-he nông-z siang-sing, feh-z yü ng shih-wa, ing-yü ngô-he z yi-kying t‛ing-djôh-ku, hyiao-teh keh lao-zih z Kyi-toh, si-kæn-zông-keh Kyiu-cü.”

39 撒馬利亞 人 到 耶穌 所在,請 佢 聚隊 住吤:佢 就 在吤 住 兩日。

40 為 箇 女人 做 對證 講:“是 我 一切 所 做 事幹 佢 都 搭 我 講過,”箇 城裏 就 有 許多 撒馬利亞 人 相信 佢。

41 箇且 為 佢自 說話,相信 佢 主子 格外 多;

42 就 搭 箇 女人 講:“我許 曩時 相信,不是 為 爾 說話,因為 我許 是 已經 聽着過,曉得 箇 老實 是 基督,世间上个 救主。”

43 Ku liang-nyih, Yia-su li-k‛e keh su-ze, cün tao Kô-li-li.
44 Ing-yü Yia-su Z kông, “Sin-ts-nying ze ge-z di-fông z m t‛i-min.”
45 Tseo tao Kô-li-li, keh-sih Kô-li-li nying, z yi-kying mông-djôh Yia-su ze Yia-lu-sæh-lang tsih-ts‛ z-‛eo væn-pah su tso-keh z-kön, ziu nying-tsih Ge: ing-yü ge-he ah ze kæn siu keh tsih-ts‛.

43 過 兩日,耶穌 離開 箇 所在,轉 到 加利利。

44 因為 耶穌 自 講:“先知人 在 佢自 地方 是 無 體面。”

45 走 到 加利利,箇些 加利利 人,是 已經 望着 耶穌 在 耶路撒冷 節次 時候 凡百 所 做个 事幹,就 迎接 佢:因為 佢許 也 在 吤 守 箇 節次。

46 Yia-su yi tseo tao Kô-nô, ziu-z peh shü pin tsiu keh di-fông. Yiu koh-wông siu-‛ô ih-ke kwön, ge-keh n ze Kô-pah-nong sang-bing:
47 t‛ing-djôh Yia-su jong Yiu-t‛a tao Kô-li-li le, ziu k‛e kyin Ge, ts‛ing Ge lôh-le i ge-keh n; ing-yü kw‛a iao s.
48 Yia-su teh ge kông, “Ng-he ziah feh mông-djôh zing-tsih teh gyi-z, tsong feh siang-sing.”
49 Keh kwön teh Ge kông, “Ngô n wæ vong s, gyiu Cü beh lôh-k‛e.”
50 Yia-su teh ge kông, “Ng k‛e: ng-keh n weh-gao.” Keh nying siang-sing Yia-su teh ge kông-keh shih-wa, ziu k‛e.

46 耶穌 貤 走 到 迦拿,就是 畀 水 變 酒 个 地方。有 國王 手下 一個 官,佢个 兒 在 迦百農 生病:

47 聽着 耶穌 從 猶太 到 加利利 來,就 去 見 佢 ,請 佢 落來 醫 佢个 兒;因為 快 要 死。

48 耶穌 搭 佢 講:“爾許 若 不 望着 神蹟 搭 奇事,總 不 相信。”

49 箇 官 搭 佢 講:“我 兒 還 朆 死,求 主 便 落去。”

50 耶穌 搭 佢 講:“爾 去:爾个 兒 活爻。”箇 人 相信 耶穌 搭 佢 講个 說話,就 去。

51 Lôh-k‛e z-‛eo, ge-keh nu-boh teo-zông-le, t‛ong-ts ge, kông, “Ng-keh n weh-gao.”
52 Ge ziu meng ge-he, bing zao z-‛eo hao-k‛e. Ge-he kông, “Zôh-nyih, nyi-tsiu ‛eo-ting, nyih t‛e-gao.”
53 Ah-pang ziu hyiao-teh z k‛eo-k‛eo Yia-su teh ge kông “Ng-keh n weh-gao” z-‛eo; ge z teh ‛eh-kô ziu siang-sing.

51 落去 時候,佢个 奴僕 鬥上來,通知 佢,講:“爾个 兒 活爻。”

52 佢 就 問 佢許,病 倽 時候 好个。佢許 講:“昨日,日晝 後點,熱 退爻。”

53 阿伯ㄦ 就 曉得 扣扣 是 耶穌 搭 佢 講“爾个 兒 活爻”時候,佢 自 搭 合家 就 相信。

54 Yia-su jong Yiu-t‛a cün tao Kô-li-li di-fông, tso-c‛ih keh di-nyi-ke gyi-z le.

54 耶穌 從 猶太 轉 到 加利利 地方,做出 个 第二個 奇事 來。

I‛ö V.

第五章.

KEH-SIH z-kön ‛eo-deo, Yiu-t‛a nying yiu ih-ke tsih-ts‛, Yia-su zông Yia-lu-sæh-lang k‛e.
2 Ze Yia-lu-sæh-lang, Yiang-meng lin-gying, yiu ih-ke dz, Hyi-pah-le shih-wa kyiao Pih-t‛u-da; deo-ky‛ün yiu ng-ke liang-ding.
3 Li-min yiu hyü-to bing-nying, hæh-ngæn, pa-kyiah teh fong-t‛æn, tao-kæn, teng-‛eo dz-li keh shü dong-ky‛i-le.
4 Ing-yü yiu z-‛eo yiu ih-ke t‛in-s kông-lôh dz-li le dong keh shü; shü dong ts-‛eo sin t‛iao-lôh cü-ts, feh-leng sang zao-teh bing, we jün-yü.

箇些 事幹 後頭,猶太 人 有 一個 節次,耶穌 上 耶路撒冷 去。

2 在 耶路撒冷,羊門連近,有 一個 池,希伯來 說話 叫 畢土大;頭圈 有 五個 涼亭。

3 裏面 有 許多 病人,瞎眼,跛腳 搭 風癱,倒吤,等候 池裏 个 水 動起來。

4 因為 有 時候 有 一個 天使 降落 池裏 來 動 箇 水;水 動 之後 先 跳落 主子,不論 生 倽㙮 病,會 痊癒。

5 Ze-kæn yiu ih-ke nying, sang-bing sæn-zih-pæh nyin.
6 Yia-su mông-djôh ge tao-kæn, hyiao-teh ge bing sang dziang-kyiu, ziu teh ge kông, “Ng iao jün-yü feh?”
7 Bing-nying we-teh Ge kông, “Cü, shü dong z-‛eo ngô m-nying tông ngô lôh dz-li; ngô-z k‛e z-‛eo, bih-nying pi ngô sin t‛iao-lôh.”
8 Yia-su teh ge kông, “Nang-ky‛i-le, do p‛u-ke tseo.”
9 Keh nying lih-k‛eh jün-yü, ziu do p‛u-ke tseo-k‛e. Keh nyih z ön-sih-nyih.

5 在吤 有 一個 人,生病 三十八 年。

6 耶穌 望着 佢 倒吤,曉得 佢 病 生 長久,就 搭 佢 講:“爾 要 痊癒 不?”

7 病人 回答 佢 講:“主,水 動 時候 我 無人 檔 我 落 池裏;我自 去 時候,別人 比 我先 跳落。”

8 耶穌 搭 佢 講:“擰起來,馱 鋪蓋 走。”

9 箇 人 立刻 痊癒,就 馱 鋪蓋 走去。箇 日 是 安息日。

10 Yiu-t‛a nying ziu teh i-hao-keh cü-ts kông, “Kying-nying z ön-sih-nyih; feh ing-ke do p‛u-ke.”
11 Ge we-teh ge-he kông, “Peh ngô jün-yü Cü-ts, Ge teh ngô kông, ‘Do p‛u-ke tseo.’”
12 Ge-he ziu meng ge, “Ao ng do p‛u-ke tseo Cü-ts z kæh-nying?”
13 I-hao cü-ts feh hyiao-teh z kæh-nying: ing-yü keh di-fông yiu ih-do-pæn nying ze-teh, Yia-su yi ön-zông tseo-ku-gao.

10 猶太 人 就 搭 醫好个 主子 講:“今日 是 安息日;不 應該 馱 鋪蓋。”

11 佢 回答 佢許 講:“畀 我 痊癒 主子,佢 搭 我 講:‘馱 鋪蓋 走。’”

12 佢許 就 問 佢:“噢 爾 馱 鋪蓋 走 主子 是 吤人?”

13 醫好 主子 不 曉得 是 吤人:因為 箇 地方 有 一大班 人 在㙮,耶穌 已 暗藏 走過爻。

14 ‛Eo-deo Yia-su ze sing-din p‛ong-djôh ge, teh ge kông, “Keh-ts‛iah ng z jün-yü: feh-k‛o tse k‛e væn-ze, ky‛üong-p‛ô tsao-næn yüih-fæh li-‛e.”

14 後頭 耶穌 在 聖殿 碰着 佢,搭 佢 講:“箇且 爾 是 痊癒:不可 再 去 犯罪,恐怕 遭難 越發 利害。”

15 Keh nying ziu k‛e t‛ong-ts Yiu-t‛a nying, kông, “Peh ngô jün-yü-keh z Yia-su.”
16 Su-I Yiu-t‛a nying pih-næn Yia-su, iao wa-sön sæh Ge, ing-yü ze ön-sih-nyih tso keh z-kön.
17 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô Ah-pang ih-dzih tao jü-kying su tso z-kön, Ngô ah ze-teh tso.”
18 Su-i Yiu-t‛a nying yüih-fæh iao wa-sön sæh Ge; ing-yü feh tæn-tsih væn-djôh ön-sih-nyih, wæ we kông Zông-ti z Ge Pang, sön Ge-z teh Zông-ti ih-yiang-keh.

15 箇 人 就 去 通知 猶太 人 講:“畀 我 痊癒个 是耶穌。”

16 所以 猶太 人 逼難 耶穌,要 畫算 殺 佢,因為 在 安息日 做 箇 事幹。

17 耶穌 回答 佢許 講:“我 阿伯ㄦ 一直 到 如今 所 做 事幹,我 也 在㙮 做。”

18 所以 猶太 人 越發 要 畫算 殺 佢;因為 不 單只 犯着 安息日,還 會 講 上帝 是 佢 伯ㄦ,算 他是 搭 上帝 一樣个。

19 Yia-su we-teh ge-he, kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, N vong mông-djôh Ah-pang tso, Z ih-yiang tu feh neng-keo tso; z Ah-pang væn-pah su tso, N ah væn-pah su tso, N ah ze-teh tso.
20 Ing-yü Ah-pang e-sih N, z Ge-z su tso tu ts-tin peh Ge mông: wæ-yiu do-jü keh-sih z-kön ah we ts-tin peh Ge mông, peh ng-he hao hyi-gyi.
21 Tsing-ziang Ah-pang peh s-nying nang-ky‛i-le, peh ge weh; N ah z-t‛ih, iao kæh-nying weh ziu peh ge weh.
22 Ing-yü Ah-pang Z feh sing-p‛ön kæh-nying, p‛ön-tön z-kön ‛en-kyi kao peh N:
23 peh cong-nying hao kying-djong N, teh kying-djong Pang ih-yiang-keh. Feh kying-djong N cü-ts, ziu-z feh kying-djong ts‛a Ge le keh Ah-pang.

19 耶穌 回答 佢許,講:“我 老實 搭 爾許 講,兒 朆 望着 阿伯ㄦ 做,自 一樣 都 不 能夠 做;是 阿伯ㄦ 凡百 所 做,兒 也 凡百 所做,兒 也 在㙮 做。

20 因為 阿伯ㄦ 愛惜 兒,是 佢自 所 做 都 指點 畀 佢 望:還有 大如 箇些 事幹 也 會 指點 畀 佢 望,畀 爾許 好 希奇。

21 正像 阿伯ㄦ 畀 死人 擰起來,畀 佢 活;兒 也 似僣,要 吤人 活 就 畀 佢 活。

22 因為 阿伯ㄦ 是 不 審判 吤人,判斷 事幹 和計 交 畀 兒:

23 畀 衆人 好 敬重 兒,搭 敬重 伯ㄦ 一樣个。不 敬重 兒 主子,就是 不 敬重 差 佢 來 个 阿伯ㄦ。

24 “Ngô lao-zih teh ng-he kông, T‛ing Ngô shih-wa, siang-sing ts‛a Ngô le Cü-ts, keh nying yiu üong-yün weh-ming, ih-ting feh ding ze, z yi-kying jong s-keh di-bu tseo tao weh-ming.
25 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Z-‛eo le-gao, nông-ze ziu-z, s-nying we t‛ing-djôh Zông-ti N-keh sing-ing, t‛ing-djôh cü-ts tu we weh.
26 Ing-yü tsing-ziang Ah-pang ze-ü Z yiu weh-ming, Ge s-peh N ah ze-ü Z yiu weh-ming:
27 ping-ts‛ia yiu p‛ön-tön-keh gyün-ping s-peh Ge, ing-yü Ge z Nying-keh N.
28 Feh-yüong hyi-gyi keh z-kön: ing-yü z-‛eo le-gao, væn-pah ze veng-mo-li tu we t‛ing-djôh Ge-keh sing-ing,
29 ziu tseo·c‛ih-le: tso hao z-kön, tse nang-ky‛i-le teh-djôh weh-ming; tso fi-li z-kön, tse nang-ky‛i-le ziu-ze.

24 “我 老實 搭 爾許 講,聽 我 說話,相信 差 我 來 主子,箇 人 有 永遠 活命,一點 不定罪,是 已經 從 死个 地步 走 到 活命。

25 我 老實 搭 爾許 講,時候 來爻,曩在 就是,死人 會 聽着 上帝 兒个 聲音,聽着 主子 都 會 活。

26 因為 正像 阿伯ㄦ 在於 是 有 活命,佢 賜畀 兒 也 在於 是 有 活命:

27 並且 有 判斷个 權柄 賜畀 佢,因為 佢 是 人个 兒。

28 不用 稀奇 箇 事幹:因為 時候 來爻,凡百 在 墳墓裏 都 聽着 佢个 聲音。

29 就 走 出來:做 好 事幹,再 擰起來 得着 活命;做 非禮 事幹,再 擰起來 受罪。

30 “Ngô feh neng-keo Z c‛ih cü-I tso ih-yiang z-kön. Ngô z tsiao su t‛ing-keh p‛ön-tön; Ngô-keh pön-tön ah tsing-dzih, ing-yü Ngô feh siang i Z-keh cü-i, tsih siang i ts‛a Ngô le Ah-pang-keh cü-i.
31 Ngô ziah-z tæn-tsih Z tso Z-keh te-tsing, Ngô-keh te-tsing feh tsing.
32 Wæ-yiu Ih-yü z teh Ngô tso te-tsing; Ngô ah hyiao-teh Ge teh Ngô su tso-keh te-tsing z tsing-keh.

30 “我 不 能夠 自 出 主意 做 一樣 事幹。我 是 照 所 聽个 判斷;我个 判斷 也 正直,因為 我 不 相 依 自个 主意,只 相 依 差 我來 阿伯ㄦ个 主意。

31 我 若是 單只 是 做 自个 對證,我个 對證 不 真。

32 還有 一位 是 搭 我 做 對證;我 也 曉得 佢 搭 我 所 做个 對證 是 真个。

33 “Ng-he ts‛a nying tao Iah-‛ön su-ze k‛e, keh tsing dao-li ge ah te-tsing-ku.
34 Dæn-z Ngô feh ziu nying-keh te-tsing; peh-ku kông keh shih-wa, hao peh ng-he teh-djôh kyiu.
35 Iah-‛ön z ih-tsæn tin-kæn ming-liang-keh teng; ng-he z dzæn-z hwön-hyi ge-keh liang-kwông.
36 Dæn-z Ngô yiu do-jü Iah-‛ön-keh te-tsing: ing-yü Ah-pang su s-peh Ngô tso-zing z-kön, keh z-kön Ngô ze-teh tso, ge z te-tsing Ngô z Ah-pang ts‛a-le-keh.
37 Wæ-yiu ts‛a Ngô le-keh Ah-pang Z ah te-tsing Ngô ku. Ge-keh sing-ing ng-he jong vong t‛ing-djôh-ku, Ge-keh siang-mao ah vong mông-djôh-ku;
38 Ge-keh dao-li ah feh zeng ze ng-he sing-li; ing-yü ng-he feh siang-sing Ge su ts‛a-le Cü-ts.

33 “爾許 差 人 到 約翰 所在 去,箇 真 道理 佢 也 對證過。

34 但是 我 不 受 人个 對證;不過 講 箇 說話,好 畀 爾許 得着 救。

35 約翰 是 一盞 點吤 明亮个 燈;爾許 是 暫時 歡喜 佢个 亮光。

36 但是 我 有 大如 約翰个 對證:因為 阿伯ㄦ 所 賜畀 我 做成 事幹,箇 事幹 我 在㙮 做,佢 是 對證 我 是 阿伯ㄦ 差來个。

37 還有 差 我 來个 阿伯ㄦ 自 也 對證 我 過。佢个 聲音 爾許 從 朆 聽着過,佢个 相貌 也 朆 望着過;

38 佢个 道理 也 不 存 在 爾許 心裏;因為 爾許 不 相信 佢 所 差來 主子。

39 “Yüong k‛ao-kyiu Sing-shü: ing-yü ng-he sön ze Sing-shü li yiu üong-yün weh-ming; ping-ts‛ia Sing-shü z teh Ngô tso te-tsing.
40 Tsih-z ng-he feh k‛eng tao Ngô su-ze le, hao teh-djôh weh-ming.
41 Ngô feh ziu nying-keh ts‛ing-tsæn:
42 dæn-z Ngô hyiao-teh ng-he z m-yiu e-kying Zông-ti-keh sing ze-teh.
43 Ngô k‛ao Ngô Ah-pang ming-deo le, ng-he feh tsiao-tsih Ngô; ziah yiu bih-nying k‛ao z-keh ming-deo le, ng-he fæn-cün we tsiao-tsih ge.
44 Ng-he z ze-teh ziu ng-ngô-keh ts‛ing-tsæn, feh siang-tao keh doh-ih-yü Zông-ti-keh ts‛ing-tsæn, t‛ih yiang-ts tsa neng-keo siang-sing?
45 Ah-pang su-ze kao ng-he zông; yiu ih-ke ze-teh kao ng-he, ziu-z ng-he su i-k‛ao-keh Mo-si.
46 Ng-he ziah-z siang-sing Mo-si, tsong we siang-sing Ngô; ing-yü ge su sia-teh z ts-tin Ngô.
47 Ziah feh siang-sing ge-keh shü, tsa neng-keo siang-sing Ngô-keh shih-wa?”

39 “用 考究 聖書:因為 爾許 算 在 聖書 裏 有 永遠 活命;並且 聖書 是 搭 我 做 對證。

40 只是 爾許 不 肯 到 我 所在 來,好 得着 活命。

41 我 不 受 人个 稱讚:

42 但是 我 曉得 爾許 是 無有 愛敬 上帝个 心 在㙮。

43 我 靠 我阿伯ㄦ 名頭 來,爾許 不 招接 我;若 有 別人 靠 自个 名頭 來,爾許 反轉 會 招接 佢。

44 爾許 是 在㙮 受 爾我个 稱讚,不 想到 箇 獨一位 上帝个 稱讚,僣 樣子 怎 能夠 相信?

45 阿伯ㄦ 所在 吿 爾許 上;有 一個 在㙮 吿 爾許,就是 爾許 所 依靠个 摩西。

46 爾許 若是 相信 摩西,總 會 相信 我;因為 佢 所 寫㙮 是 指點 我。

47 若 不 相信 佢个 書,怎 能夠 相信 我个 說話?”

I‛ö VI.

第六章.

KEH-SIH z-kön ts-‛eo, Yia-su ku Kô-li-li he, ziu-z Di-pi-li-ô he:
2 yiu ih-do-pæn nying keng Ge, ing-yü mông-djôh Ge ze bing-nying-keh sing-zông su tso-keh gyi-z.
3 Yia-su tseo-zông sæn, teh meng-du jü-de zo-lôh.
4 Yiu-t‛a nying Yü-yiah-tsih z-‛eo gying-gao.

箇些 事幹 之後,耶穌 過 加利利 海,就是 提比哩亞 海:

2 有 一大幫 人 跟 佢,因為 望着 佢 在 病人个 身上 所 做个 奇事。

3 耶穌 走上 山,搭 門徒 聚隊 坐落。

4 猶太 人 逾越節 時候 近爻。

5 Yia-su ngæn de-ky‛i, mông-djôh ih-do-pæn nying tao Ge su-ze le, ziu teh Fi-lih kông, “‛Ah-yi hao k‛e ma ky‛üoh-zih, peh keh-sih nying hao ky‛üoh?”
6 (Yia-su kông keh-kyü shih-wa, z iao s-s ge: Ge-z hyiao-teh iao tsa tso fæh.)
7 Fi-lih we-teh Ge kông, “Ma nyin-liang nying-ts-keh mæn-deo, peh kôh-nying do ih-ting, wæ feh-keo.”
8 Ih-ke meng-du, ziu-z Si-meng Pi-teh hyüong-di Ön-teh-lih, teh Ge kông,
9 “Ze-i yiu ih-ke siao-nying, yiu ng-ke do-mah mæn-deo liang-kwang ng: dæn-z keh ih-ting peh tah-liao nying zah-m yüong?”

5 耶穌 眼 抬起,望着 一大幫 人 到 佢 所在 來,就 搭 菲力 講:“何裏 好 去 買 喫食,畀 箇些 人 好 吃?”

6 (耶穌 講 箇句 說話,是 要 試試 佢:佢自 曉得 要 怎 做 法。)

7 菲力 回答 佢 講:“買 廿兩 銀子个 饅頭,畀 各人 馱 一點,還 不夠。”

8 一個 門徒,就是西門 彼得 兄弟 安得烈,搭 佢 講,

9 “在以 有 一個 小人,有 五個 大麥 饅頭 兩梗 魚:但是 箇 一點 畀 㙮料 人 倽某 用?”

10 Yia-su kông, “Ao keh-sih nying zo-lôh.” Keh su-ze ts‛ing-ts‛ao di to. Keh-sih nön-nying tu zo-lôh, mao ng-ts‛in su-moh.
11 Yia-su do mæn-deo, coh-zia ku, kao peh meng-du, meng-du feng peh zo-lôh cü-ts; keh-sih ng ah z-t‛ih, ‛eo ge-he ky‛üoh.
12 Yi-kying ky‛üoh-pao, Yia-su teh meng-du kông, “Siu-zih ky‛üoh-dzing-keh ling-se, ih-ting hyiao lông-li.”
13 Ge-he siu-zih ky‛üoh-dzing-keh, keh ng-ke do-mah mæn-deo ling-se; ts-mön zih-nyi læn.

10 耶穌 講:“噢 箇些 人 坐落。”箇 所在 青草 地 多。箇些 男人 都 坐落,毛 五千 數目。

11 耶穌 馱 饅頭,祝謝 過,交 畀 門徒,門徒 分 畀 坐落 主子;箇些 魚 也 似僣, 佢許 喫。

12 已經 吃飽,耶穌 搭 門徒 講:“收拾 喫剩个 零碎,一點 𠏕 狼戾。”

13 佢許 收拾 喫剩个,箇 五個 大麥 饅頭 零碎;著滿 十二 籃。

14 Keh-sih nying mông-djôh Yia-su tso-keh zing-tsih, ziu kông, “Keh lao-zih z ke-tông tao si-kæn-zông le keh Sin-ts-nying.”
15 Yia-su hyiao-teh ge-he iao le ngang-æh Ge tso wông-ti, ziu doh-z tse tao sæn-li k‛e.

14 箇些 人 望着 耶穌 做个 神蹟,就 講:“箇 老實 是 該當 到 世間上來 个 先知人。”

15 耶穌 曉得 佢許 要 來 硬押 佢 做 皇帝,就 獨自 再 到 山裏 去。

16 Æn-keng, Ge meng-du tseo-tao he-pin;
17 ziu lôh-jün, iao ku-du tao Kô-pah-nong k‛e. Yi-kying heh-gao, Yia-su wæ-vong tao ge su-ze le;
18 do-fong fæh-ky‛i-le, he-li tsôh-lông.
19 Ge-he yi-kying yiao zih-pô li lu, mông-djôh Yia-su he-zông ze-teh tseo, teh jün gying-le, ziu hôh-ky‛i-le.
20 Yia-su teh ge-he kông, “Z Ngô; feh yüong hôh.”
21 Ge-he ziu hwön-hyi tsih Ge zông jün; jün lih-k‛eh tao ge-he iao k‛e-keh di-fông.

16 晏跟,佢 門徒 走到 海邊;

17 就 落船,要 過渡 到 迦百農 去。已經 黑爻,耶穌 還朆 到 佢 所在 來;

18 大風 發起來,海裏 作浪。

19 佢許 已經 搖 十把 里 路,望着 耶穌 海上 在㙮 走,搭 船 近來,就 𢞕 起來。

20 耶穌 搭 佢許 講:“是我;不 用 𢞕。”

21 佢許 就 歡喜 接 佢 上 船;船 立刻 到 佢許 要 去个 地方。

22 DI-NYI nyih, gyi ze he te-‛ön keh-pæn nying, mông-djôh m-yiu bih tsih jün ze-kæn, tsih-yiu keh ih-tsih z Ge meng-du t‛iao-lôh-keh, ah hyiao-teh Yia-su vong teh meng-du jü-de lôh-jün, z meng-du z k‛e;
23 (yiu kyi-tsih jün jong Di-pi-li-ô le, gying Cü coh-zia ge-he ky‛üoh mæn-deo ku di-fông:)
24 keh-pæn nying mông Yia-su teh Ge meng-du tu vong ze-kæn, ziu lôh keh-sih jün, tao Kô-pah-nong k‛e zing Yia-su.

22 第二 日,徛 在 海 對岸 箇幫 人,望着 無有 別 隻 船 在吤,只有 箇 一隻 是 佢 門徒 跳落个,也 曉得 耶穌 朆 搭 門徒 聚隊,是 門徒 自 去;

23 (有 幾隻 船 從 提比哩亞 來,近 主 祝謝 佢許 喫 饅頭 過地方:)

24 箇幫 人 望 耶穌 搭 佢 門徒 都 朆 在吤,就 落 箇隻 船,到 迦百農 去 尋 耶穌。

25 Ze he te-‛ön zing-djôh-gao, ziu teh Ge kông, “Fu-ts, Ng kyi-z tao i?”

25 在 海 對岸 尋着爻,就 搭 佢 講:“夫子,爾 幾時 到 裏?”

26 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ng-he le zing Ngô, feh-z yü mông-djôh gyi-z, yü mæn-deo ky‛üoh-pao-keh yün-ku.
27 Hyiao yü iao wa-keh liang-zih lao-k‛u, hao yü zeng tao üong-yün weh-ming-keh liang-zih lao-k‛u, ziu-z Nying-keh N we s-peh ng-he: ing-yü T‛in-Vu Zông-ti yüong ih-k‛ô ing ing Ge ku.”

26 耶穌 回答 佢許 講:“我 老實 搭 爾許講,爾許 來 尋 我,不是 為 望着 奇事,為 饅頭 喫飽个 緣故。

27 𠏕 為 要 壞个 糧食 勞苦,好 為 存 到 永遠 活命个 糧食 勞苦,就是 人个 兒 會 賜畀 爾許:因為 天父 上帝 用 一顆 印 印 佢 過。”

28 Ge-he teh Ge kông, “Ngô-he tso Zông-ti z-kön, tao-ti tso zah-m?”
29 Yia-su we-teh ge-he kông, “Siang-sing Ge su ts‛a-le-keh, ziu-z tso Zông-ti z-kön.”

28 佢許 搭 佢 講:“我許 做 上帝 事幹,到底 做 倽某?”

29 耶穌 回答 佢許 講:“相信 佢 所 差來个,就是 做 上帝 事幹。”

30 Ge-he kông, “Ng tso zah-m gyi-z, peh ngô-he hao mông-djôh ziu siang-sing Ng? Ng tao-ti tso zah-m z-kön?
31 Ngô-he tsu-tsong ze hông-ia di-fông ky‛üoh mô-nô; ziang sia-teh kông, ‘Ge yiu jong t‛in le-keh ping peh ge-he ky‛üoh.’”
32 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Jong t‛in le-keh ping, feh-z Mo-si peh ng-he: dæn-z Ngô Ah-pang yiu jong t‛in le tsing-keh ping s-peh ng-he.
33 Zông-ti-keh ping, ziu-z jong t‛in kông-lôh-le, peh si-kæn-zông yiu weh-ming.”

30 佢許 講:“爾 做 倽某 奇事,畀 我許 好 望着 就 相信 爾?爾 到底 做 倽某 事幹?

31 我許 祖宗 在 荒野 地方 喫 嗎哪;像 寫㙮 講:‘佢 有 從 天 來个 餅 畀 佢許 喫。’”

32 耶穌 搭 佢許 講:“我 老實 搭 爾許 講,從 天 來个 餅,不是 摩西 畀 爾許:但是 我 阿伯ㄦ 有 從 天 來 真个 餅 賜畀 爾許。

33 上帝个 餅,就是 從 天 降落來,畀 世間上 有 活命。”

34 Ge-he ziu kông, “Cü, keh ping hao zông-zông s-peh ngô-he.”

34 佢許 就 講:“主,箇 餅 好 常常 賜畀 我許。”

35 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô z weh-ming-keh ping: tao Ngô su-ze cü-ts üong fe du-hæh, siang-sing Ngô cü-ts üong fe k‛eo-k‛eh.
36 Dæn-z Ngô yi-kying kông peh ng-he t‛ing, Ng-he z mông-djôh Ngô ku, ning-gyiu feh siang-sing.
37 Væn-pah z Ah-pang s-peh Ngô keh, pih-ding tao Ngô su-le; tao Ngô su-ze le cü-ts Ngô fe kön ge c‛ih.
38 Ing-yü Ngô jong t‛in kông-lôh-le, feh-z le tso Z-keh cü-i, z le tso ts‛a Ngô le Cü-ts-keh cü-i.
39 Keh ts‛a Ngô le Ah-pang-keh cü-i, ziu-z væn-pah Ge su s-peh Ngô-keh, ih-ke tu feh iao Ngô ts‛o-lôh; tao meh-nyih iao Ngô peh ge tse nang-ky‛i-le.
40 Ts‛a Ngô le Cü-ts-keh cü-i, ziu-z væn-pah mông-djôh N siang-sing Ge Cü-ts, yiu üong-yün weh-ming; tao meh-nyih Ngô we peh ge tse nang-ky‛i-le.”

35 耶穌 搭 佢許 講:“我 是 活命个 餅:到 我 所在 主子 永 𣍐 肚㾎,相信 我 主子永 𣍐 口渴。

36 但是 我 已經 講 畀 爾許 聽,爾許 是 望着 我 過,仍舊 不 相信。

37 凡百是阿伯ㄦ賜畀我个,必定到我所來;到我所在來主子我𣍐趕佢出。

38 因為 我 從 天 降落來,不是 來 做 自个 主意,是 來 做 差 我 來 主子个 主意。

39 箇 差 我 來 阿伯ㄦ个 主意,就是 凡百 佢 所 賜畀 我个,一個 都 不 要 我 錯落;到 末日 要 我 畀 佢 再 擰起來。

40 差 我 來 主子个 主意,就是 凡百 望着 兒 相信 佢 主子,有 永遠 活命,到 末日 我會 畀 佢 再 擰起來。”

41 Ing-yü Yia-su kông, “Ngô z jong t‛in kông-lôh-le-keh ping,” su-i Yiu-t‛a nying s-‛ô ma-ün Ge, kông,
42 “Keh ky‛i feh-z Iah-seh-keh N Yia-su? Ge-keh pang-m ngô-he su sih-teh? Su-i Ge tsa-sang kông, ‘Ngô z jong t‛in kông-lôh-le?’”

41 因為 耶穌 講:“我 是 從 天 降落个 餅,”所以 猶太 人 私下 埋怨 佢,講,

42 “箇 豈 不是 約瑟个 兒 耶穌?佢个 伯ㄦ母 我許 所 識得?所以 佢 怎生 講:‘我 是 從 天 降落來?’”

43 Yia-su teh ge-he kông, “Feh iao jü-de ma-ün.
44 Ziah feh-z ts‛a Ngô le Ah-pang ying-dao ge le, m-nying neng-keo tao Ngô su-ze le: le-keh cü-ts, tao meh-nyih Ngô we peh ge tse nang-ky‛i-le.
45 Sin-ts-nying-keh shü-li yiu sia-teh kông, ‘Ge-he tu we ziu Zông-ti-keh kao-hyüing.’ Su-i væn-pah t‛ing-djôh Ah-pang-keh kao-hyüing ‛ôh-zih ge cü-ts, we tao Ngô su-ze le.
46 Ah bing feh-z kông yiu nying mông-djôh Ah-pang ku; tsih-yiu keh c‛ih-ü Zông-ti Cü-ts, Ge z mông-djôh Ah-pang ku.

43 耶穌 搭 佢許 講:“不 要 聚隊 埋怨。

44 若 不是 差 我 來 阿伯ㄦ 引導 佢 來,無人 能夠 到 我 所在 來:來个 主子,到 末日 我 會 畀 佢 再 擰起來。

45 先知人个 書裏 有 寫㙮 講:‘佢許 都 會 受 上帝个 教訓。’所以 凡百 聽着 阿伯ㄦ个 教訓 學習 佢 主子,會 到 我 所在 來。

46 也 並 不是 講 有 人 望着 阿伯ㄦ 過;只有 箇 出於 上帝 主子,佢 是 望着 阿伯ㄦ 過。

47 “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Siang-sing Ngô cü-ts yiu üong-yün weh-ming.
48 Ngô z weh-ming-keh ping.
49 Ng-he-keh tsu-tsong ze hông-ia di-fông ky‛üoh mô-nô, yi-kying s-gao:
50 Keh ping z jong t‛in kông-lôh-le, hao peh nying ky‛üoh ge, ziu fe s.
51 Ngô z jong t‛in kông-lôh-le weh-keh ping: yiu nying ky‛üoh keh ping, hao üong-yün weh: Ngô su s-peh ge keh ping z Ngô-keh nyüoh-sing, ziu-z Ngô yü si-kæn-zông-keh weh-ming iao sô-c‛ih.”

47 “我 老實 搭 爾許 講,相信 我 主子 有 永遠 活命。

48 我 是 活命个 餅。

49 爾許个 祖宗 在 荒野 地方 喫 嗎哪,已經 死爻:

50 箇 餅 是 從 天 降落來,好 畀 人 喫 个,就 𣍐 死。

51 我 是 從 天 降落來 活个 餅,有 人 喫 个 餅,好 永遠 活:我 所 賜畀 佢 个 餅 是 我个 肉身,就是 我 為 世間上个 活命 要 捨出。”

52 Yiu-t‛a nying ziu jü-de tsang-leng, kông, “Ge Z-keh nyüoh tsa-sang hao peh ngô-he ky‛üoh?”

52 猶太 人 就 聚隊 爭論,講:“佢 自个 肉 怎生 好 畀 我許 喫?”

53 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ziah feh ky‛üoh Nying-keh N-keh nyüoh, feh hæh Ge-keh hyüih, ng-he sing-li tsong m-yiu weh-ming ze-teh.
54 Ky‛üoh Ngô-keh nyüoh, hæh Ngô-keh hyüih cü-ts, ge yiu üong-yün weh-ming; tao meh-nyih Ngô we peh ge tse nang-ky‛i-le.
55 Ing-yü Ngô-keh nyüoh beh-z ky‛üoh-zih, Ngô-keh hyüih beh-z ing-zih.
56 Ky‛üoh Ngô-keh nyüoh, hæh Ngô-keh hyüih cü-ts, ge z djü ze Ngô li-min, Ngô ah djü ze ge li-min.

53 耶穌 搭 佢許 講:“我 老實 搭 爾許 講,若 不 喫 人个 兒个 肉,不 喝 佢个 血,爾許 心裏 總 無有 活命 在㙮。

54 喫 我个 肉,喝 我个 血 主子,佢 有 永遠 活命;到 末日 我 會 畀 佢 再 擰起來。

55 因為 我个 肉 便是 喫食,我个 血 便是 飲食,

56 喫 我个 肉,喝 我个 血 主子,佢 是 住 在 我 裏面,我 也 住 在 佢 裏面。

57 Tsing-ziang Ngô z weh-keh Ah-pang ts‛a-le, ah z k‛ao-djôh Ah-pang yiu weh; ky‛üoh Ngô cü-ts, k‛ao-djôh Ngô ah pih-ding yiu weh.
58 Keh ziu-z jong t‛in kông-lôh-le-keh ping: feh ziang ng-he tsu-tsong ky‛üoh mô-nô, yi-kying s-gao; ky‛üoh keh ping cü-ts hao üong-yün weh.”

57 正像 我 是 活个 阿伯ㄦ 差來,也 是 靠着 阿伯ㄦ 有 活;喫 我 主子,靠着 我 也 必定 有 活。

58 箇 就是 從 天 降落來个 餅:不 像 爾許 祖宗 吃 嗎哪,已經 死爻;喫 箇 餅 主子 好 永遠 活。”

59 Keh-sih shih-wa z Yia-su ze Kô-pah-nong, ze jü-we-dông kao-hyüing z-‛eo, kông-keh.

59 箇些 說話 是 耶穌 在 迦百農,在 聚會堂 教訓 時候,講个。

60 Meng-du cong-yiang yiu hyü-to t‛ing-djôh, kông, “Keh shih-wa næn-teh-mang; kæh-nying neng-keo t‛ing ge?”
61 Yia-su sing-li hyiao-teh Ge meng-du yü keh-kyü shih-wa s-‛ô ze-teh ma-ün, ziu teh ge-he kông, “Keh-kyü shih-wa we peh ng-he pæn-tih feh?
62 Ng-he ziah-z mông-djôh Nying-keh N sing-zông Ge zin-deo su ze-teh su-ze, keh-ts‛iah tsa-sang?
63 Peh nying weh beh-z ling, nyüoh z vu-ih: Ngô teh ng-he su kông shih-wa beh-z ling, beh-z weh-ming:
64 tsih-z ng-he cong-yiang yiu-sih feh siang-sing.” Ing-yü Yia-su jong ky‛i-deo hyiao-teh keh-sih feh siang-sing cü-ts z kæh-nying, ma Ge cü-ts z kæh-nying.
65 Yia-su yi kông, “Ngô yü keh-t‛ih teh ng-he kông-ku, Ziah feh-z Ngô Ah-pang s-peh ge keh, m-nying neng-keo tao Ngô su-ze le.”

60 門徒 中央 有 許多 聽着,講:“箇 說話 難得猛;吤人 能夠 聽 佢?”

61 耶穌 心裏 曉得 佢 門徒 為 箇句 說話 私下 在㙮 埋怨,就 搭 佢許 講:“箇句 說話 會 畀 爾許 絆跌 不?

62 爾許 若是 望着 人个 兒 升上 佢 前頭 所在,箇且 怎生?

63 畀 人 活 便是 靈,肉 是 無益:我 搭 爾許 所 講 說話 便是 靈,便是 活命:

64 只是 爾許 中央 有些 不 相信。”因為 耶穌 從 起頭 曉得 箇些 不 相信 主子 是 吤人,賣 佢 是 吤人。

65 耶穌 貤 講:“我 為 箇僣 搭 爾許 講過,若 不是 我 阿伯ㄦ 賜畀 佢 个,無人 能夠 到 我 所在 來。”

66 Keh z-‛eo yiu hyü-to meng-du tao-t‛e, feh tse keng Ge.

66 箇 時候 有 許多 門徒 倒退,不 再 跟 佢。

67 Yia-su teh keh zih-nyi-ke kông, “Ng-he ah iao k‛e feh?”
68 Si-meng Pi-teh ziu we-teh Ge kông, “Cü, ngô-he tao kæh-nying su-ze k‛e?Ng z yiu üong-yün weh-ming-keh shih-wa.
69 Ngô-he siang-sing, ping-ts‛ia hyiao-teh, ng z keh-yü Kyi-toh, weh-keh Zông-ti-keh N.”
70 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ng-he zih-nyi-ke ky‛i feh-z Ngô t‛iao-shün-keh? Dæn-z ng-he cong-yiang yiu ih-ke z ôh-kyü.”
71 Ge z ts-tin Kô-liah nying Si-meng-keh n Yiu-da: ing-yü ge z zih-nyi-ke meng-du ze-nen, ‛eo-le iao ma Ge cü-ts.

67 耶穌 搭 箇 十二個 講:“爾許 也 要 去 不?”

68 西門 彼得 就 回答 佢 講:“主,我許 到 吤人 所在 去?爾 是 有 永遠 活命个 說話。

69 我許 相信,並且 曉得,爾 是 箇位 基督,活个 上帝个 兒。”

70 耶穌 回答 佢許 講:“爾許 十二個 豈 不是 我 挑選个?但是 爾許 中央 有 一個 是 惡鬼。”

71 佢 是 指點 加略 人 西門个 兒 猶大:因為 佢 是 十二個 門徒 在內,後來 要 賣 佢 主子。

I‛ö. VII.

第七章.

KEH-SIH z-kön ts-‛eo Yia-su ze Kô-li-li tseo-le-tseo-k‛e; feh iao ze Yiu-t‛a di-fông tseo, ing-yü Yiu-t‛a nying siang sæh Ge.

箇些 事幹 之後 耶穌 在 加利利 走來走去;不 要 在 猶太 地方 走,因為 猶太 人 想 殺 佢。

2 Yiu-t‛a nying tæh tsiang-bong-keh tsih-ts‛ kw‛a tao.
3 Yia-su-keh hyüong-di teh Ge kông, “Ng hao li-k‛e i su-ze tao Yiu-t‛a di-fông k‛e, peh ng-keh meng-du ah hao mông-djôh Ng su tso z-kön.

2 猶太 人 搭 帳篷个 節次 快 到。

3 耶穌个 兄弟 搭 佢 講:“爾 好 離開 以 所在 到 猶太 地方 去,畀 爾个 門徒 也 好 望着 爾 所 做 事幹。

4 Yiu nying siang ming-ming hyin-c‛ih-le, ge fe heh-dong-dong tso z-kön. Ng kyi-zin ze-teh tso keh-sih z-kön, Z ke hyin-c‛ih-le peh si-kæn-zông mông.”
5 Ing-yü Ge-z-keh hyüong-di ah feh siang-sing Ge.

4 有 人 想 明明 顯出來,佢 𣍐 黑洞洞 做 事幹。爾 既然 在㙮 做 箇些 事幹,是 該 顯出來 畀 世間上 望。

5 因為 佢自个 兄弟 也 不 相信 佢。

6 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô z-‛eo wæ vong tao; ng-keh z-‛eo zông-zông ze-teh.
7 Si-kæn-zông feh ky‛i ng-he; z ky‛i Ngô, ing-yü Ngô z te-tsing ge-keh ‛ang-yü z ôh.
8 Ng-he hao zông-k‛e siu keh tsih-ts‛: Ngô k‛e siu keh tsih-ts‛ wæ mi, ing-yü Ngô z-‛eo wæ vong tao.”
9 Yia-su teh ge-he kông-ku keh shih-wa, ning-gyiu djü ze Kô-li-li.

6 耶穌 搭 佢許 講:“我 時候 還 朆 到;爾个 時候 常常 在㙮。

7 世間上 不 氣 爾許;是 氣 我,因為 我 是 對證 佢个 行爲 是 惡。

8 爾許 好 上去 守 箇 節次:我 去 守 箇 節次 還 未,因為 我 時候 還 朆 到。”

9 耶穌 搭 佢許 講過 箇 說話,仍舊 住 在 加利利。

10 Ge hüyong-di zông-k‛e ts-‛eo, Yia-su Z ah zông-k‛e siu tsih-ts‛; feh-z ming-ming, z ziang heh-dong-dong.
11 Tsih-ts‛ z-‛eo Yiu-t‛a nying ze-kæn zing Ge, kông, “Keh Nying ze ‛ah-yi?”
12 Pah-sing yü Ge nyi-leng-feng-feng: yiu-sih kông, “Ge z hao Nying:” yiu-sih kông, “Feh-z; z ta-li pah-sing.”
13 Dæn-z yü p‛ô Yiu-t‛a nying, m-nying ming-ming kông Ge.”

10 佢 兄弟 上去 之後,耶穌 自 也 上去 守 節次;不是 明明,是 像 黑洞洞。

11 節次 時候 猶太 人 在吤 尋 佢,講:“箇 人 在 何裏?”

12 百姓 為 佢 議論紛紛:有些 講:“佢 是 好 人:”有些 講:“不是;是 帶離 百姓。”

13 但是 為 怕 猶太 人,無人 明明 講 佢。”

14 ZE tsih-ts‛ pön, Yia-su tseo-zông sing-din-li, kông dao-li.
15 Yiu-t‛a nying ziu hyi-gyi, kông, “Keh Nying shü vong doh-ku, tsa-sang sih-z?”

14 在 節次 半,耶穌 走上 聖殿裏,講 道理。

15 猶太 人 就 希奇,講:“箇 人 書 朆 讀過,怎生 識字?”

16 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô kông-keh dao-li feh-z Ngô-z-ke, z ts‛a Ngô le Cü-ts ke.
17 Ziah yiu nying k‛eng i Ge-keh ts-i tso, ziu we hyiao-teh keh dao-li wæ-z c‛ih-ü Zông-ti, wæ-z Ngô-z c‛ih cü-i kông.
18 Z c‛ih cü-i kông-keh, z siang z-keh yüong-wa: ziah-z siang ts‛a ge le cü-ts-keh yüong-wa, keh nying z lao-zih, ih-ting m-yiu p‛in-ky‛üoh sing.
19 Leh-fæh ky‛i feh-z Mo-si djün peh ng-he? dæn-z ng-he cong-yiang m-nying i keh leh-fæh tso: su-i tsa-sang wa-sön sæh Ngô?”

16 耶穌 回答 佢許 講:“我 講个 道理 不是 我自个,是 差 我 來 主子 个。

17 若 有 人 肯 依 佢个 旨意 做,就 會 曉得 箇 道理 還是 出於 上帝,還是 我自 出 主意 講。

18 自 出 主意 講个,是 想 自个 榮華:若是 想 差 佢 來 主子个 榮華,箇 人 是 老實,一點 無有 偏曲 心。

19 律法 豈 不是 摩西 傳 畀 爾許?但是 爾許 中央 無人 依 箇 律法 做:所以 怎生 畫算 殺 我?”

20 Pah-sing we-teh kông, “Ng bi kyü vu-teh: kæh-nying ze-teh wa-sön sæh Ng?”
21 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô yiu ih-yiang z-kön tso-ku, yü keh z-kön ng-he tu hyi-gyi.
22 Mo-si djün tsiu-keh-li peh ng-he; (keh ah feh-z jong Mo-si, z jong tsu-tsong ky‛i-deo;) ng-he ön-sih-nyih ah we ‛ang tsiu-keh-li peh nying.
23 Nying ziah-z ze ön-sih-nyih hao ziu tsiu-keh-li, sang-teh yü-be Mo-si-keh leh-fæh; Ngô ze ön-sih nyih peh ih-ke nying sing-t‛i jün-yü, ng-he tsa-sang ky‛i Ngô?
24 Feh iao tsiao nga-min p‛ön-tön, z iao tsiao tsing-dzih-keh sing-p‛ön p‛ön-t‛ön.”

20 百姓 回答 講:“爾 被 鬼 附㙮:吤人 在塔 畫算 殺 爾?”

21 耶穌 回答 佢許 講:“我 有 一樣 事幹 做過,為 箇 事幹 爾許 都 希奇。

22 摩西 傳 週割禮 畀 爾許;(箇 也 不是 從 摩西,是 從 祖宗 起頭;)爾許 安息日 也 會 行 週割禮 畀 人。

23 人 若是 在 安息日 好 受 週割禮,省得 違背 摩西 个 律法;我 在 安息日 畀 一個 人 身體 痊癒,爾許 怎生 氣 我?

24 不 要 照 外面 判斷,是 要 照 正直个 審判 判斷。”

25 Keh-ts‛iah yiu-sih Yia-lu-sæh-lang nying kông, “Ge-he wa-sön iao sæh Cü-ts, ky‛i feh-z keh Nying?
26 nông-ze Ge ming-ming ze-teh kông, m-nying kông Ge. Keh-sih kwön lao-zih hyiao-teh Ge tsing z Kyi-toh feh?
27 Dæn-z keh Nying, ngô-he hyiao-teh Ge-keh le-lih; ziah-z Kyi-toh le, Ge-keh le-lih m-nying we hyiao-teh.”

25 箇且 有些 耶路撒冷 人 講:“佢許 畫算 要 殺 主子,豈 不是 箇 人?”

26 曩在 佢 明明 在㙮 講,無人 講 佢。箇些 官 老實 曉得 佢 正 是 基督 不?

27 但是 箇人,我許 曉得 佢箇 來歷;若是 基督 來,佢个 來歷 無人 會 曉得。”

28 Yia-su ze sing-din kông dao-li, ao hyiang kông, “Ng-he z hyiao-teh Ngô, ah hyiao-teh Ngô-keh le-lih: dæn-z Ngô feh-z Z c‛ih cü-i le, keh ts‛a Ngô le Cü-ts z tsing-keh, ng-he feh hyiao-teh Ge:
29 tsih-yiu Ngô hyiao-teh Ge; ing-yü Ngô z jong Ge su-ze le, ah z Ge ts‛a Ngô le.”
30 Ge-he ziu wa-sön iao k‛ô Ge: tsih-z m-nying dong-siu, ing-yü Ge z-‛eo wæ vong tao.
31 Pah-sing yiu hyü-to siang-sing Ge, kông, “Kyi-toh le, we tso gyi-z wæ to-jü keh Nying su tso feh?”

28 耶穌 在 聖殿 講 道理,噢 響 講:“爾許 是 曉得 我,也 曉得 我个 來歷:但是 我不是 自 出 主意 來,箇 差 我 來 主子 是 真个,爾許 不 曉得 佢:

29 只有 我 曉得 佢;因為 我 是 從 佢 所在 來,也 是 佢 差 我 來。”

30 佢許 就 畫算 要 揢 佢:只是 無人 動手,因為 佢 時候 還 𣍐 到。

31 百姓 有 許多 相信 佢,講:“基督 來,會 做 奇事 還 多如 箇 人 所 做 不?”

32 Fæh-li-se nying t‛ing-djôh pah-sing t‛ih ze-teh nyi-leng Ge, ziu teh keh-sih tsi-s-deo tang-fæh ts‛a-yüoh k‛e k‛ô Ge.

32 法利賽 人 聽着 百姓 僣 在㙮 議論 佢,就 搭 箇些 祭司頭 打發 差役 去 揢 佢。

33 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô wæ-yiu ih-ts‛iang teh ng-he jü-de, ziu iao tao ts‛a Ngô le Cü-ts su-ze k‛e.
34 Ng-he tsiang-le we zing Ngô, tsih-z zing-feh-djôh: ping-ts‛ia Ngô, su ze-kæn-keh su-ze ng-he feh neng-keo tao.”
35 Yiu-t‛a nying ziu jü-de kông, “Ge wa-sön tao ‛ah-yi k‛e, peh ngô-he zing Ge feh djôh? Ge iao tao sæn-k‛e ze Hyi-læh di-fông pah-sing k‛e, iao kông dao-li peh Hyi-læh nying t‛ing feh?
36 Ge su kông, ‘Ng-he tsiang-le we zing Ngô, tsih-z zing-feh-djôh; Ngô ze-kæn su-ze ng-he feh neng-keo tao:’ keh-z zao shih-wa?”

33 耶穌 搭 佢許 講:“我 還有 一腔 搭 爾許 聚隊,就 要 到 差 我 來 主子 所在 去。

34 爾許 將來 會 尋 我,只是 尋不着:並且 我,所 在吤个 所在 爾許 不 能夠 到。”

35 猶太 人 就 聚隊 講:“佢 畫算 到 何裏 去,畀 我許 尋 佢 不着?佢 要 到 散開 在 希臘 地方 百姓 去,要 講 道理 希臘 人 聽 不?

36 佢 所 講:‘爾許 將來 會 尋 我,只是 尋不着;我 在吤 所在 爾許 不 能夠 到:’箇是 倽 說話?”

37 Tao tsih-ts‛ lôh-kyiang keh nyih, ziu-z ting do nyih-ts, Yia-su gyi-kæn ao-hyiang, kông, “Ziah yiu nying k‛eo-k‛eh, hao tao Ngô su-ze le hæh.
38 Siang-sing Ngô cü-ts, ziang Sing-shü su kông, Jong ge du-li we liu-c‛ih weh-shü-keh ‛o-kông.”
39 Yia-su kông keh-kyü shih-wa, z ts-tin siang-sing Ge cü-ts tsiang-le iao ziu keh Sing-Ling. Keh z-‛eo Sing-Ling vong kông-lôh-le, ing-yü Yia-su vong ziu yüong-wa.

37 到 節次 落腳 箇 日,就是 頂 大 日子,耶穌 徛吤 噢響,講:“若 有 人 口渴,好 到 我 所在 來 喝。

38 相信 我 主子,像 聖書 所 講,從 佢 肚裏 會 流出 活水个 河江。”

39 耶穌 講 箇句 說話,是 指點 相信 佢 主子 將來 要 受 箇 聖靈。箇 時候 聖靈 朆 降落來,因為 耶穌 朆 受 榮華。

40 Pah-sing li-min yiu hyü-to t‛ing-djôh keh shih-wa; ziu kông, “Ge lao-zih z keh Sin-ts-nying.”
41 Yiu-sih kông, “Ge z Kyi-toh.” Yiu-sih kông, “Kyi-toh we c‛ih ze Kô-li-li feh?”
42 Sing-shü ky‛i feh-z kông, Kyi-toh z Da-bih-keh Ts-seng, z c‛ih ze Pah-li-‛eng, Da-bih su djü-keh hyiang-ts‛eng?”
43 Pah-sing yü Ge tsang-leng.
44 Nen-cong yiu-sih iao k‛ô Ge; dæn-z m-nying dong-siu.

40 百姓 裏面 有 許多 聽着 箇 說話:就 講:“佢 老實 是 个 先知人。”

41 有些 講:“佢 是 基督。”有些 講:“基督 會 出 在 加利利 不?”

42 聖書 豈 不是 講,基督 是 大衛个 子孫,是 出 在 伯利恆,大衛 所 住个 鄉村?”

43 百姓 為 佢 爭論。

44 內中 有些 要 揢 佢;但是 無人 動手。

45 Keh-sih ts‛a-yüoh cün tao tsi-s-deo teh Fæh-li-se nying su-ze; ge-he ziu meng ge kông, “Ng-he tsa-sang feh ta Ge le?”
46 Ts‛a-yüoh we-teh ge-he kông, “Jong m-yiu nying kông shih-wa ziang keh Nying.”
47 Fæn-li-se nying teh ge-he kông, “Ng-he ah bi ta-li feh?
48 Kwön-fu teh Fæh-li-se nying li-min yiu kæh-nying siang-sing Ge feh?
49 Dæn-z keh feh hyiao-teh leh-fæh-keh pah-sing z bi tsiu-mô.”
50 Nyi-ko-ti-meo, (ziu-z keh yia-deh tao Yia-su su-ze le cü-ts, ah ze gyi nen,) ge teh ge-he kông,
51 “Ngô-he-keh leh-fæh ziah feh sin t‛ing ge-keh k‛eo-kyüong, feh sin hyiao-teh ge tso-keh z-kön, hao ding nying-keh ze feh?”
52 Ge-he we-teh ge kông, “Ng ah z Kô-li-li nying feh? Hao k‛e dzô-dzô: m-yiu sin-ts-nying z c‛ih ze Kô-li-li.”

45 箇些 差役 轉 到 祭司頭 搭 法利賽 人 所在;佢許 就 問 佢 講:“爾許 怎生 不 帶 佢 來?”

46 差役 回答 佢許 講:“從 無有 人 講 說話 像 箇 人。”

47 法利賽 人 搭 佢許 講:“爾許 也 被 帶離 不?

48 官府 搭 法利賽 人 裏面 有 吤人 相信 佢 不?

49 但是 箇 不 曉得 律法个 百姓 是 被 咒罵。”

50 尼哥底母,(就是 箇 夜裏 到 耶穌 來 主子,也 在 其 內,)佢 搭 佢許 講,

51 “我許个 律法 若 不 先 聽 佢个 口供,不 先 曉得 去 做个 事幹,好 定 人个 罪 不?”

52 佢許 回答 佢 講:“爾 也 是 加利利 人 不?好 去 查查;無有 先知人 是 出 在 加利利。”

53 Kôh-nying ziu cün z-keh u-li k‛e.

53 各人 就 轉 自个 屋裏 去。

I‛ö VIII.

第八章.

YIA-SU tao Kӕh-lӕn sӕn k‛e.
2 T‛in-liang yi tseo tao sing-din-li, cong pah-sing tao Ge su-ze le; Ge zo-lôh, kao-hyüing ge-he.

耶穌 到 橄欖山 去。

2 天亮 貤 走 到 聖殿裏,眾 百姓 到 佢 所在 來;佢 坐落,教訓 佢許。

3 Doh-shü-nying teh Fӕh-li-se nying ta ih-ke nyü-nying tao Ge su-ze, ze-teh tso kӕn-ying z-kön k‛ô-lao-keh; peh ge gyi ze cong-yiang, ziu teh Yia-su kông,
4 “Sin-sang, keh nyü-nying ze-teh tso kӕn-ying z-kön tông-z k‛ô-lao.
5 Keh yiang-ts nying, Mo-si ze leh-fӕh-li feng-fu ngô-he hao do zih-deo p‛ang-s: Ng tsa kông?”
6 Ge-he kông keh-kyü shih-wa, z s-s Ge, iao teh-djôh ih-ke pô-ping hao kao Ge zông.

3 讀書人 搭 法利賽 人 帶 一個 女人 到 佢 所在,在㙮 做 姦淫 事幹 揢牢个,畀 佢 徛 在 中央,就 搭 耶穌 講:

4 “先生,箇女人 在㙮 做 姦淫 事幹 當時 揢牢。

5 箇 樣子 人,摩西 在 律法裏 吩咐 我許 好 馱 石頭 掽死:爾 怎 講?”

6 佢許 講 箇句 說話,是 試試 佢,要 得着 一個 把柄 好 告 佢 狀。

Yia-su geo-lôh, yüong tsih-mih-deo ze di-teh sia z.
7 Ing-yü ge-he meng Ge feh-hyih, ziu dzih-ky‛i-le, teh ge-he kông, “Ng-he cong-yiang m-ze cü-ts, ge hao sin do ih-kw‛e zih-deo p‛ang ge.”
8 Yi geo-lôh di sia z.
9 Ge-he ih t‛ing-djôh, ziu bi z-keh liang-sing tsah-vӕh, lao-lao-siao-siao ih-ke ih-ke tu tseo-c‛ih; tsih dzing Yia-su Z, teh keh nyü-nying gyi ze cong-yiang.

耶穌 痀落,用 節末頭 在 地㙮 寫 字。

7 因為 佢許 問 佢 不歇,就 直起來,搭 佢許 講:“爾許 中央 無罪 主子,佢 好 先 馱 一塊 石頭 掽 佢。”

8 貤 痀落 地 寫 字。

9 佢許 一 聽着,就 被 自个 良心 責罰,老老小小 一個 一個 都 走出;只 剩 耶穌 自,搭 箇 女人 徛 在 中央。

10 Yia-su dzih-ky‛i-le, tsih mông-djôh keh nyü-nying ze-teh, ziu teh ge kông, “Nyü-nying, keh-sih kao ng cü-ts ze ‛ah-yi? m-nying ding ng-keh ze?”
11Ge kông, “Cü, m-nying.” Yia-su teh ge kông, “Ngô ah feh ding ng-keh ze: ng k‛e, hyiao tse vӕn-ze.”
12YIA-SU yi teh ge-he kông, “Ngô z si-kӕn-zông-keh Liang-kwông: keng Ngô cü-ts fe tseo heh lu, z we teh-djôh weh-ming-keh liang-kwông.”

10 耶穌 直起來,只 望着 箇 女人 在㙮,就 搭 佢 講:“女人,箇些 告 爾 主子 在 何倚?無人 定 爾个 罪?”

11 佢講:“主,無人。”耶穌 搭 佢 講:“我 也 不 定 爾个 罪:爾 去,𠏕 再 犯罪。”

12 耶穌 貤 搭 佢許 講:“我 是 世間上个 亮光;跟我 主子 𣍐 走 黑 路,是 會 得着 活命个 亮光。

13 Fӕh-li-se nying ziu teh Ge kông, “Ng-z tso Z-keh te-tsing; su-i Ng-keh te-tsing feh tsing.”
14 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ziu-z Ngô-z tso Z te-tsing, Ngô-keh te-tsing ah z tsing-keh: ing-yü Ngô-z hyiao-teh jong ‛ah-yi le, tao ‛ah-yi k‛e; ng-he feh hyiao-teh Ngô jong ‛ah-yi le tao ‛ah-yi k‛e.
15 Ng-he z tsiao nyüoh-sing p‛ön-tön nying; Ngô feh p‛ön-tön nying.
16 Ziah-z p‛ön-tön, Ngô-keh p‛ön-tön z tsing-keh: ing-yü Ngô feh-z doh-z ze-teh, ts‛a Ngô le-keh Ah-pang teh Ngô jü-de.
17 Ng-he leh-fӕh-li yiu sia-teh, kông, Liang-ke nying tso kyin-tsing z tsing-keh:
18 Ngô tso Z-keh kyin-tsing z ih-ke, wӕ-yiu ts‛a Ngô le-keh Ah-pang ah z t‛i Ngô tso kyin-tsing.”
19 Ge-he teh Ge kông, “Ng-keh Ah-pang ze ‛ah-yi? ”Yia-su we-teh kông, “Ng-he yi feh hyiao-teh Ngô, ah feh hyiao-teh Ngô Pang: ziah-z hyiao-teh Ngô, ah we hyiao-teh Ngô Pang.”

13 法利賽 人 就 搭 佢 講:“爾自 做 自个 對證;所以 爾个 對證 不 真。”

14 耶穌 回答 佢許 講:“就是 我自 做 自 對證,我个 對證 也 是 真个:因為 我自 曉得 從 何倚 來,到 何倚 去;爾許 不 曉得 我 從 何倚 來 到 何倚 去。

15 爾許 是 照 肉身 判斷 人,我 不 判斷 人。

16 若是 判斷,我个 判斷 是 真个:因為 我 不是 獨自 在㙮,差 我 來个 阿伯ㄦ 搭 我 聚隊。

17 爾許 律法裏 有 寫㙮,講,兩個 人 做 見證 是 真个:

18 我 做 自个 見證 是 一個,還有 差 我 來个 阿伯ㄦ 也 是 替 我 做 見證。”

19 佢許 搭 佢 講:“爾个 阿伯ㄦ 在 何倚?”耶穌 回答 講:“爾許 貤 不 曉得 我,也 不 曉得 我伯ㄦ:若是 曉得 我,也 會 曉得 我伯ㄦ。”

20Keh shih-wa z Yia-su ze sing-din k‛u-vông kông dao-li z-‛eo kông-keh: ah m-nying k‛ô Ge, ing-yü Ge z-‛eo wӕ vong tao.

20 箇 說話 是 耶穌 在 聖殿 庫房 講 道理 時候 講个:也 無人 揢 佢,因為 佢 時候 還 朆 到。

21 Yia-su tse teh ge-he kông, “Ngô k‛e; ng-he we zing Ngô, ah pih-ding s ze ng-he ze-nyih li-min: Ngô k‛e-keh su-ze ng-he feh neng-keo tao.”
22 Yiu-t‛a nying ziu kông, “Ge ze-teh kông, ‘Ngô k‛e-keh su-ze ng-he feh neng-keo tao; ’wӕ-z Ge Z iao zing s.”
23 Yia-su yi teh ge-he kông, “Ng-he joh-ü ‛ô; Ngô joh-ü zông; ng-he joh-ü keh si-kӕn-zông, Ngô feh joh-ü keh si-kӕn-zông.
24 Su-i Ngô teh ng-he kông-ku, ‘Ng-he pih-ding s ze ng-he ze-nyih li-min: ’ing-yü ng-he ziah feh siang-sing Ngô z kӕh-nying, pih iao s ze ng ze-nyih li-min.”

21 耶穌 再 搭 佢許 講:“我去;爾許 會 尋 我,也 必定 死 在 爾許 罪孽 裏面:我 去个 所在 爾許 不 能夠 到。”

22 猶太 人 就 講:“佢 在㙮 講:‘我 去个 所在 爾許 不 能夠 到;’還是 佢自 要 尋 死。”

23 耶穌 貤 搭 佢許 講:“爾許 屬於 下;我 屬於 上;爾許 屬於 箇 世間上,我 不 屬於 箇 世間上。

24 所以 我 搭 爾許 講過:‘爾許 必定 死 在 爾許 罪孽 裏面:’因為 爾許 若 不 相信 我 是 吤人,必 要 死 在 爾 罪孽 裏面。

25 Ge-he ziu kông, “Ng z kӕh-nying?” Yia-su teh ge-he kông, “Ngô ih-hyiang teh ng-he kông-keh, ziu-z.
26 Ngô wӕ-yiu hyü-to kwӕn-djôh ng-he z-kön hao kông, hao p‛i-bing: dӕn-z ts‛a Ngô le Cü-ts z lao-zih, Ngô jong Ge su t‛ing-djôh z-kön ze si-kӕn-zông kông-c‛ih-le.”
27 Ge-he feh hyiao-teh Yia-su teh ge-he su kông z ts-tin Ah-pang.

25 佢許 就 講:“爾 是 吤人?”耶穌 搭 佢許 講:“我 一向 搭 爾許 講个,就是。”

26 我 還有 許多 關着 爾許 事幹 好 講,好 批評:但是 差 我 來 主子 是 老實,我 從 佢 所 聽着 事幹 在 世間上 講出來。”

27 佢許 不 曉得 耶穌 搭 佢許 所 講 是 指點 阿伯ㄦ。

28 Yia-su yi teh ge-he kông, “Ng-he peh Nying-keh N di-zông ts-‛eo we hyiao-teh Ngô z kӕh-nying, ah we hyiao-teh Ngô ih-yiang tu feh-z Z c‛ih cü-i tso, z tsiao Ngô Pang kao-hyüing Ngô, kông keh-sih shih-wa.
29 Ts‛a Ngô le Cü-ts z teh Ngô jü-de; Ah-pang feh peh Ngô doh-z ze-teh, ing-yü Ngô zông-zông tso Ge su hwön-hyi z-kön.”

28 耶穌 貤 搭 佢許 講:“爾許 畀 人个 兒 提上 之後 會 曉得 我 是 吤人,也 會 曉得 我 一樣 都 不是 自 出 主意 做,是 照 我 伯ㄦ 教訓 我,講 箇些 說話。

29 差 我 來 主子 是 搭 我 聚隊;阿伯ㄦ 不 畀 我 獨自 在㙮,因為 我 常常 做 佢 所 歡喜 事幹。

30 Ge kông keh-sih shih-wa z-‛eo, yiu hyü-to nying siang-sing Ge.

30 佢 講 箇些 說話 之後,有 許多 人 相信 佢。

31 Yia-su ziu teh siang-sing Ge-keh Yiu-t‛a nying kông, “Ng-he ziah-z zông-zông i Ngô dao-li, lao-zih z Ngô meng-du;
32 ziu we hyiao-teh tsing dao-li, tsing dao-li ah we sih-fông ng-he.”

31 耶穌 就 搭 相信 佢个 猶太 人 講:“爾許 若是 常常 依 我 道理,老實 是 我 門徒;

32 就 會 曉得 真 道理,真 道理 也 會 釋放 爾許。”

33 Ge-he we-teh Ge kông, “Ngô-he z Ô-pah-lӕh-hön-keh ‛eo-de, jong vong tso kӕh-nying-keh nu-boh: Ng tsa-sang kông, we tso sih-fông-keh nying?”
34 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Vӕn-pah vӕn-ze cü-ts z ze-keh nu-boh.
35 Nu-boh feh-z üong-yün ze u-li; tsih-yiu n z üong-yün djü-teh.
36 N ziah-z sih-fông ng-he, ng-he lao-zih z sih-fông-keh nying.
37 Ngô hyiao-teh ng-he z Ô-pah-lӕh-hön-keh ‛eo-de; dӕn-z ng-he siang sӕh Ngô, ing-yü Ngô-keh dao-li feh ze ng-he sing-li.
38 Ngô ze Ngô Pang su-ze su mông-djôh-ku, ze-teh kông: ng-he ah ze ng-he ah-pang su-ze su mông-djôh-ku, ze-teh tso.”

33 佢許 回答 佢 講:“我許 是 亞伯拉罕个 後代,從 朆 做 吤人个 奴僕:爾 怎生 講,會 做 釋放个 人?”

34 耶穌 回答 佢許 講:“我 老實 搭 爾許 講,凡百 犯罪 主子 是 罪个 奴僕。

35 奴僕 不是 永遠 在 屋裏;只有 兒 是永遠 住㙮。

36 兒 若是 釋放 爾許,爾許 老實 是 釋放个 人。

37 我 曉得 爾許 是 亞伯拉罕个 後代,但是 爾許 想 殺 我,因為 我个 道理 不 在 爾許 心裏。

38 我 在 我 伯ㄦ 所在 所 望着過,在㙮 講:爾許 也 在 爾許 阿伯ㄦ 所在 所 望着過,在㙮 做。”

39 Ge-he we-teh Ge kông, “Ngô-he-keh pang z Ô-pah-lӕh-hön.” Yia-su teh ge-he kông, “Ng-he ziah-z Ô-pah-lӕh-hön-keh n-nô, tsong we i Ô-pah-lӕh-hön-keh ‛ang-yü tso.
40 Nông-ze ng-he siang sӕh Ngô, ziu-z jong Zông-ti su t‛ing-keh tsing dao-li teh ng-he kông Cü-ts: Ô-pah-lӕh-hön bing feh-z t‛ih tso.
41 Ng-he ah-pang-keh ‛ang-yü z ng-he su tso.

39 佢許 回答 佢 講:“我許个 伯ㄦ 是 亞伯拉罕。”耶穌 搭 佢許 講:“ 爾許 若是 亞伯拉罕个 兒女,總 會 依 亞伯拉罕个 行為 做。

40 曩在 爾許 想 殺 我,就是 從 上帝 所 聽个 真 道理 搭 爾許 講 主子:亞伯拉罕 並 不是 僣 做。

41 爾許 阿伯ㄦ个 行為 是 爾許 所 做。

Ge-he teh Ge kông, “Ngô-he yi feh-z jong kӕn-ying sang-keh; ngô-he tsih-yiu ih-ke Pang, ziu-z Zông-ti.”

佢許 搭 佢 講:“我許 貤 不是 從 姦淫 生个;我許 只有 一個 伯ㄦ,就是 上帝。”

42 Yia-su teh ge-he kông, “Ziah-z Zông-ti z ng-keh Pang, tsong we e-kying Ngô: ing-yü Ngô z c‛ih-ü Zông-ti tao si-kӕn-zông le; ah feh-z Z c‛ih cü-i le, z Ge ts‛a Ngô le.
43 Ng-he tsa-sang feh ming-bah Ngô-keh shih-wa? Z ing-yü feh neng-keo t‛ing Ngô dao-li.
44 Ng-he z joh-ü mo-kyü ziu-z ng-keh pang; ah hwön-hyi i ng pang-keh s-yüoh tso. Ge jong ky‛i-deo z sӕh-nying-keh, feh pao-siu tsing dao-li, ing-yü tsing dao-li feh zeng ze ge-keh sing-li. Ge kông hông-wa, z jong z-keh sing-siang kông-keh: ing-yü ge z shih-hông-keh, yi z shih-hông cü-ts-keh pang.
45 Ing-yü Ngô kông tsing-wa, ng-he su-i feh siang-sing Ngô.
46 Ng-he-keh cong-yiang kӕh-nying hao k‛ao-zih Ngô yiu ze? Ziah-z Ngô kông tsing-wa, ng-he tsa-sang feh siang-sing Ngô?
47 Joh-ü Zông-ti cü-ts we t‛ing Zông-ti-keh shih-wa: ng-he su-i feh t‛ing, ing-yü feh joh-ü Zông-ti.”

42 耶穌 搭 佢許 講:“若是 上帝 是 爾个 伯ㄦ,總 會 愛敬 我:因為 我 是出於 上帝 到 世間上 來;也 不是 自 出 主意 來,是 佢 差 我 來。

43 爾許 怎生 不 明白 我 个 說話?是 因為 不 能夠 聽 我 道理。

44 爾許 是 屬於 魔鬼 就是 爾个 伯ㄦ;也 歡喜 依 爾 伯ㄦ个 私欲 做。佢 從 起頭 是 殺人 个,不 保守 真 道理,因為 真 道理 不 曾 在 佢个 心裏。佢 講 謊話,是 從 自个 心想 講个:因為 佢 是 說謊个,貤 是 說謊 主子个 伯ㄦ。

45 因為 我 講 真話,爾許 所以 不 相信 我。

46 爾許个 中央 吤人 好 考實 我 有 罪?若是 我 講 真話,爾許 怎生 不 相信 我?

47 屬於 上帝 主子 會 聽 上帝个 說話:爾許 所以 不 聽,因為 不 屬於 上帝。”

48 Yiu-t‛a nying we-teh Ge kông, “Ngô-he ze-teh kông Ng z Sӕh-mô-li-ô nying yi z tin-gao, ky‛i feh-z tsing-keh?”
49 Yia-su we-teh kông, “Ngô feh-z tin-gao; Ngô z kying-djong Ngô Pang, ng-he feh kying-djong Ngô.
50 Ngô feh gyiu Z-keh yüong-wa: yiu Ih-yü we t‛i Ngô gyiu, we sing Ngô ün.
51 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Nying ziah-z pao-siu Ngô-keh dao-li, üong-yün fe mông-djôh s.”

48 猶太 人 回答 佢 講:“我許 在㙮 講 爾 是 撒馬利亞 人 貤 是 癲爻,豈 不是 真話?”

49 耶穌 回答 講:“我 不是 癲爻;我是 敬重 我伯ㄦ,爾許 不 敬重 我。

50 我 不 求 自个 榮華:有 一位 會 替 我 求,會 申 我 冤。

51 我 老實 搭 爾許 講,人 若是 保守 我个 道理,永遠 𣍐 望着 死。

52 Yiu-t‛a nying ziu teh Ge kông, “Nông-ze ngô-he hyiao-teh Ng z tin-gao. Ô-pah-lӕh-hön yi-kying s-gao, keh-sih sin-ts-nying ah s-gao; Ng yi we kông, ‘Nying ziah pao-siu Ngô-keh dao-li, üong-yün fe ky‛üoh s-keh k‛u-deo.’
53 Ng z do-jü ngô-he tsu-tsong Ô-pah-lӕh-hön feh? ge yi-kying s-gao, sin-ts-nying ah s-gao; Ng Z sön Z z zao-teh Nying?”

52 猶太 人 就 搭 佢 講:“曩在 我許 曉得 爾 是 癲爻。亞伯拉罕 已經 死爻,箇些 先知人 也 死爻;爾 貤 會 講:‘人 若 保守 我个 道理,永遠 𣍐 吃 死个 苦頭。’

53 爾 是 大如 我許 祖宗 亞伯拉罕 不?佢 已經 死爻,先知人 也 死爻;爾 自 算 自 是 倽㙮 人?

54 Yia-su we-teh kông, “Ngô ziah-z ts‛ing-tsӕn Z, Ngô-keh ts‛ing-tsӕn feh sön-su: we ts‛ing-tsӕn Ngô Cü-ts z Ngô Pang, ziu-z ng-he su kông z ng-he-keh Zông-ti;
55 ng-he wӕ feh nying-teh Ge, Ngô hyiao-teh Ge: Ngô ziah kông feh hyiao-teh Ge, ah we ziang ng-he shih-hông: dӕn-z Ngô hyiao-teh Ge, ah pao-siu Ge-keh dao-li.
56 Ng-he tsu-tsong Ô-pah-lӕh-hön, yü siang mông-djôh Ngô-keh nyih-ts, kao-hying: ge mông-djôh-ku, ziu hwön-hyi.”

54 耶穌 回答 講:“我 若是 稱讚 自,我个 稱讚 不 算數:會 稱讚 我 主子 是 我 伯ㄦ,就是 爾許 所 講 是 爾許个 上帝。

55 爾許 還 不 認得 佢,我 曉得 佢:我 若 講 不 曉得 佢,也 會 像 爾許 說謊:但是 我 曉得 佢,也 保守 佢 个 道理。

56 爾許 祖宗 亞伯拉罕,為 想 望着 我个 日子,高興:佢 望着過,就 歡喜。

57 Yiu-t‛a nying teh Ge kông, “Ng-keh shü-shü wӕ feh tao ng-zih shü, Ô-pah-lӕh-hön Ng mông-djôh-ku feh?”
58 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ô-pah-lӕh-hön vong c‛ih-si, Ngô ze-teh-gao.”
59 Ge-he ziu do zih-deo iao p‛ang Ge: Yia-su bi-gao, ze ge-he cong-yiang tseo-c‛ih sing-din, ziu k‛e-gao.

57 猶太 人 搭 佢 講:“爾 个 歲數 還 不 到 五十 歲,亞伯拉罕 爾 望着過 不?”

58 耶穌 搭 佢許 講:“我 老實 搭 爾許 講,亞伯拉罕 朆 出世,我 在㙮 爻。”

59 佢許 就 馱 石頭 要 掽 佢:耶穌 避爻,在 佢許 中央 走出 聖殿,就 去爻。

I‛ö. IX.

第九章.

YIA-SU k‛e z-‛eo, mông-djôh ih-ke nying jong sang-c‛ih ziu hӕh-ngӕn.
2 Ge meng-du ziu meng Ge, kông, “Fu-ts, keh nying sang-c‛ih ziu hӕh-ngӕn, z kӕh-nying-keh ze? Wӕ-z ge-z-keh, wӕ-z ge vu-meo-keh?”
3 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ah feh-z ge-z-keh ze, yi feh-z ge vu-meo-keh ze;z iao ze ge sing-zông hyin-c‛ih Zông-ti su tso-keh.
4 Nông-ze wӕ-z nyih-deh, Ngô pih iao tso ts‛a Ngô le Cü-ts-keh z-kön:yia-deh, tso z-kön feh-le z-‛eo, kw‛a tao.
5 Ngô wӕ ze si-kӕn-zông, z si-kӕn-zông-keh Liang-kwông.”

耶穌 去 時候,望着 一個 人 從 生出 就 瞎眼。

2 佢 門徒 就 問 佢,講:“夫子,箇 人 生出 就 瞎眼,是 何人个 罪?還是 佢自个,還是 佢 父母个?

3 耶穌 回答 佢許 講:“也 不是 佢自个 罪,貤 不是 佢 父母个 罪;是 要 在 佢 身上 顯出 上帝 所 做个。

4 曩在 還是 日㙮,我 必 要 做 差 我 來 主子个 事幹:夜㙮,做 事幹 不來 時候,快到。

5 我 還 在 世間上,是 世間上个 亮光。

6 Keh shih-wa kông-ku, Ge t‛u zӕn-t‛u ze di-teh, yüong zӕn-t‛u diao lӕn-wu-nyi, keh lӕn-wu-nyi t‛ӕh hӕh-ngӕn-keh ngӕn, teh ge kông,
7 “Ng tao Si-lo-ô dz-li k‛e si-si.”(Si-lo-ô ziu-z ‘ts‛a-le-keh’ ka-shih.) Ge ziu k‛e si, cün-le yi-kying mông-djôh-gao.

6 箇 說話 講過,佢 吐 潺吐 在 地㙮,用 潺吐 調 爛污泥,箇 爛污泥 塗 瞎眼个 眼,搭 佢 講,

7 “我 到 西羅亞 池裏 去 試試”(西羅亞 就是‘差來个’解釋)佢 就 去 試,轉來 已經 望着爻。

8 Ling-sô teh su-zông mông-djôh ge z hӕh-ngӕn-keh ziu kông, “Keh ky‛i feh-z zo ze-kӕn t‛ao-vӕn cü-ts?”
9 Yiu-sih kông, “Z ge: ”yiu-sih kông, “Siang-mao siang-ziang.” Ge z kông, “Z ngô.”
10 Ge-he teh ge kông, “Ng-keh ngӕn tsa k‛e-fӕh?”
11 Ge we-teh kông, “Yiu ih-ke Nying kyiao Yia-su, diao lӕn-wu-nyi, t‛ӕh ngô ngӕn, teh ngô kông, ‘Tao Si-lo-ô dz-li k‛e si: ’ngô tseo-k‛e, ih si ziu mông-djôh-gao.”
12 Ge-he teh ge kông, “Keh Nying ze ‛ah-yi?” Ge kông, “Ngô feh hyiao-teh.”

8 鄰舍 搭 素常 望着 佢 是 瞎眼个 就 講:“箇 豈 不是 坐 在吤 討飯 主子?”

9 有些 講:“是 佢。”有些 講:“相貌 相像。”佢 自 講:“是 我。”

10 佢許 搭 佢 講:“爾个 眼 怎 開法?”

11 佢 回答 講:“有 一個 人 叫 耶穌,調 爛污泥,塗 我 眼,搭 我 講:‘到 西羅亞 池裏 去 洗:’我 走去,一 洗 就 望着爻。”

12 佢許 搭 佢 講:“箇 人 在 何倚?”佢 講:“我 不 曉得。”

13 Ge-he ta jong-zin hӕh-ngӕn-keh, k‛e kyin Fӕh-li-se nying.
14 Yia-su diao lӕn-wu-nyi k‛e ge ngӕn keh nyih z ön-sih-nyih.
15 Keh-ts‛iah Fӕh-li-se nying meng ge tsa mông-djôh keh. Ge teh ge-he kông, “Ge yüong lӕn-wu-nyi t‛ӕh ze ngô ngӕn; ngô k‛e si-si, nông-ze mông-djôh-gao.”
16 Keh-sih Fӕh-li-se nying yiu kyi-ke kông, “Keh Nying feh siu ön-sih-nyih, feh-z jong Zông-ti le: ”yiu kyi-ke kông, “Ze-nying tsa neng-keo tso keh gyi-z?” ge-he ziu jü-de tsang-leng.
17 Yi teh hӕh-ngӕn kông, “Ge kyi-zin k‛e ng-keh ngӕn, ng kông Ge z tsa-sang?” Ge kông, “Ge z sin-ts-nying.”

13 佢許 帶 從前 瞎眼个,去 見 法利賽 人。

14 耶穌 調 爛污泥 開 佢 眼 箇 日 是 安息日。

15 箇且 法利賽 人 問 佢 怎 望着 个。佢 搭 佢許 講:“佢 用 爛污泥 塗 在 我 眼;我 去 洗洗,曩在 望着爻。”

16 箇些 法利賽 人 有 一個 講:“箇 人 不 守 安息日,不是 從 上帝 來:”有 一個 講:“罪人 怎 能夠 做 箇 奇事?”佢許 就 聚隊 爭論。

17 貤 搭 瞎眼 講:“佢 既然 開 爾个 眼,爾 講 佢 是 怎生?”佢 講:“佢 是 先知人。”

18 Yiu-t‛a nying feh siang-sing ge z hӕh-ngӕn i-liang keh, teng-tao ao ge vu-meo le, meng ge-he kông,
19 “Keh z ng-keh n, ziu-z ng kông sang-c‛ih z hӕh-ngӕn feh? nông-ze ge tsa-sang mông-djôh?”
20 Ge vu-meo we-teh ge-he, kông, “Keh z ngô-keh n, ngô-he hyiao-teh; ge sang-c‛ih z hӕh-ngӕn, ngô-he yi hyiao-teh:
21 ge nông-ze tsa mông-djôh ngô-he feh hyiao-teh, kӕh-nying k‛e ge ngӕn ngô-he yi feh hyiao-teh: ge yi-kying zing-nying-tsiang-da, ng-he hao meng ge; ge-z z-kön z we kông.”

18 猶太 人 不 相信 佢 是 瞎眼 醫亮 个,等到 噢 佢 父母 來,問 佢許 講,

19 “箇 是 爾个 兒,就是 爾 講 生出 是 瞎眼 不?曩在 佢 怎生 望着?”

20 佢 父母 回答 佢許,講:“箇 是 我个 兒,我許 曉得;佢 生出 是 瞎眼,我許 貤 知道:

21 佢 曩在 怎 望着 我許 不 曉得,何人 開 佢 眼 我許 貤 不 曉得:佢 已經 成人長大,爾許 好 問 佢;佢自 事幹 自 會 講。

22 Ge vu-meo kông keh shih-wa, z yü p‛ô Yiu-t‛a nying: ing-yü Yiu-t‛a nying yi-kying iah hao, ziah yiu nying nying-djôh Yia-su z Kyi-toh, pih iao kön-c‛ih jü-we-dông.
23Su-i ge vu-meo kông, “Ge yi-kying zing-nying-tsiang-da, hao meng ge-z.”

22 佢 父母 講 个 說話,是 為 怕 猶太 人:因為 猶太 人 已經 約好,若 有人 認着 耶穌 是 基督,必 要 趕出 聚會堂。

23 所以 佢 父母 講:“佢 已經 成人長大,好 問 佢自。”

24 Fӕh-li-se nying yi ao keh zin-deo hӕh-ngӕn cü-ts le, teh ge kông, “Ng hao kyü yüong-wa peh Zông-ti; ngô-he hyiao-teh keh Nying z ze-nying.”
25Ge we-teh kông, “Ge-z ze-nying feh-z ze-nying, ngô feh hyiao-teh: ngô yi-zin z hӕh-ngӕn, nông-ze we mông-djôh, keh ih-yiang ngô hyiao-teh.”

24 利賽 人 貤 噢 箇 前頭 瞎眼 主子 來,搭 佢 講:“爾 好 歸 榮華 畀 上帝;我許 曉得 箇 人 是 罪人。”

25 佢 回答 講:“佢是 罪人 不是 罪人,我 不 曉得:我 以前 是 瞎眼,曩在 會 望着,箇 一樣 我 曉得。”

26 Ge-he yi we-teh ge kông, “Ge peh ng tso zah-m? Tsa-sang k‛e ng-keh ngӕn?”
27 Ge we-teh ge-he kông, “Ngô yi-kying teh ng-he kông-ku, ng-he feh t‛ing: tsa-sang iao tse t‛ing? ng-he ah iao tso Ge-keh meng-du feh?”

26 佢許 貤 回答 佢 講:“佢 畀 爾 做 倽物?怎生 開 爾个 眼?”

27 佢 回答 佢許 講:“我 已經 搭 爾許 講過,爾許 不聽:怎生 要 再 聽?爾許 也 要 做 佢 个 門徒 不?”

28 Ge-he ziu zôh ge, kông, “Ng z Ge-keh meng-du;ngô-he z Mo-si-keh meng-du.
29 Zông-ti kông peh Mo-si t‛ing, z ngô-he hyiao-teh:dӕn-z keh Nying z ‛ah-yi le ngô-he feh hyiao-teh.”

28 佢許 就 𧮙 佢:“爾 是 佢个 門徒;我許 是 摩西个 門徒。

29 上帝 講 畀 摩西 聽,是 我許 曉得:但是 箇 人 是 何倚 來 我許 不 曉得。”

30 Ge we-teh ge-he kông, “Ge we k‛e ngô-keh ngӕn, ng-he wӕ feh hyiao-teh Ge z ‛ah-yi le, keh tah hyi-gyi!
31 Ngô-he hyiao-teh Zông-ti z feh t‛ing ze-nying-keh tao-kao;ziah-z nying yiu gyin-sing, i Ge-keh ts-i tso, z we t‛ing ge.
32 Jong-ku-yi-le vong t‛ing-djôh nying we k‛e sang-zing hӕh-ngӕn-keh ngӕn.
33 Keh Nying ziah feh-z jong Zông-ti le, Ge ih-ting tu feh neng-keo tso.”
34 Ge-he we-teh, kông, “Ng tsing-ke z ze-nyih li-min sang-c‛ih-le wӕ iao kao-hyüing ngô-he feh?” Ziu kön ge c‛ih.

30 佢 回答 佢許 講:“佢 會 開 我个 眼,爾許 還 不 曉得 佢 是 何倚 來,箇 㙮 稀奇!

31 我許 曉得 上帝 是 不 聽 罪人个 禱告;若是 人 有 敬心,依 佢个 旨意 做,是 會 聽 个。

32 從古以來,朆 聽着 人 會 開 生成 瞎眼个 眼。

33 箇 人 若 不是 從 上帝 來,佢 一點 都 不 能夠 做。”

34 佢許 回答,講:“爾 整個 是 罪孽 裏面 生出來 還 要 教訓 我許 不?”

35 YIA-SU t‛ing-djôh ge-he peh ge kön-c‛ih-gao; ziu zing-djôh ge, teh ge kông, “Ng siang-sing Zông-ti-keh N feh?”
36 Ge we-teh kông, “Cü, kӕh-nying z Zông-ti-keh N, hao peh ngô siang-sing Ge?”
37 Yia-su teh ge kông, “Ng yi-kying mông-djôh Ge ku; teh ng ze-teh kông Cü-ts ziu-z.”
38 Ge kông, “Cü, ngô siang-sing.” Ziu pa Ge.

35 耶穌 聽着 佢許 畀 佢 趕出爻;就 尋着 佢,搭 佢 講:“爾 相信 上帝 个 兒 不?”

36 佢 回答 講:“主,何人 是 上帝个 兒,好 畀 我相信 佢?”

37 耶穌 搭 佢 講:“爾 已經 望着 佢 過;搭 爾 在㙮 講 主子 就是。”

38 佢 講:“主,我 相信。”就 拜 佢。

39 Yia-su kông, “Ngô yü p‛ön-tön z-kön tao keh si-kӕn-zông le, peh vong mông-djôh cü-ts we mông-djôh, mông-djôh cü-ts fӕn-cün we tso hӕh-ngӕn.”

39 耶穌 講:“我 為 判斷 事幹 到 箇 世間上 來,畀 朆 望着 主子 會 望着,望着 主子 反轉 會 做 瞎眼。”

40 Yiu kyi-ke Fӕh-li-se nying ze wang-pin, t‛ing-djôh keh shih-wa, ziu teh Ge kông, “Ngô-he ah z hӕh-ngӕn feh?”
41Yia-su teh ge kông, “Ng-he ziah-z hӕh-ngӕn, ziu m-yiu ze: nông-ze ng-he kông mông-djôh-keh; su-i ng-he-keh ze ning-gyiu ze-teh.

40 有 幾個 法利賽 人 在 橫邊,聽着 箇 說話,就 搭 佢 講:“我許 也 是 瞎眼 不?”

41 耶穌 搭 佢 講:“爾許 若是 瞎眼,就 無有 罪:曩在 爾許 講 望着个;所以 爾許个 罪 仍舊 在㙮。

I‛ö X.

第十章.

“Ngô lao-zih teh ng kông, Feh jong meng tseo-tsing yiang-læn, jong bih-c‛ü t‛iao-tsing-k‛e cü-ts, z zeh teh gyiang-dao.
2 Jong meng tseo-tsing cü-ts z k‛ön-yiang-keh nying.
3 Kwön-meng-keh we peh ge k‛e meng; yiang ah t‛ing-teh-c‛ih ge sing-ing; ge we ao Z yiang-keh ming-z, ta ge-he c‛ih.
4 Z-keh yiang fông-c‛ih-le, ge-z we tseo ku-sin; ing-yü keh-sih yiang nying-teh ge sing-ing, tu keng-djôh ge:
5 fe keng tang-sang nying, tsih we to-bi ge: yü feh nying-teh tang-sang nying-keh sing-ing.”
6 Yia-su kông keh pi-fông peh ge-he t‛ing: ge-he feh tong Ge su kông z zao i-s.

“我 老實 搭 爾 講,不 從 門 走進 羊欄,從 別處 跳進去 主子,是 賊 搭 強盜。

2 從 門 走進 主子 是 看羊个 人。

3 管門个 會 畀 佢 開 門;羊 也 聽得出 佢 聲音;佢 會 噢 自 羊个 名字,帶 佢許 出。

4 自个 羊 放出來,佢自 會 走 過先;因爲 箇些 羊 認得 佢 聲音,都 跟着 佢:

5 𣍐 跟 打生 人,只 會 躲避 佢:爲 不 認得 打生 人个 聲音。”

6 耶穌 講 箇 比方 畀 佢許 聽:佢許 不 懂 佢 所 講 是 倽 意思。

7 Yia-su yi teh ge-he kông, “Ngô lao-zih teh ng kông, Ngô beh-z yiang-keh Meng.
8 Væn-pah sin-jü Ngô le cü-ts, tu z zeh teh gyiang-dao: yiang z feh t‛ing ge-he.
9 Ngô z Meng: væn-pah jong Ngô tseo-tsing, we teh-djôh kyiu, ah hao tsing-tsing-c‛ih-c‛ih, teh-djôh ts‛ing-ts‛ao ky‛üoh.
10 Zeh z tæn-tsih yü t‛eo, sæh, djü-mih le: Ngô le, peh ge-he yiu weh-ming, ping-ts‛ia weh-zông kô weh.

7 耶穌 貤 搭 佢許 講:“我 老實 搭 爾 講,我 便是 羊个 門。

8 凡百 先如 我 來 主子,都 是 賊 搭 強盜:羊 是 不 聽 佢許。

9 我 是 門:凡百 從 我 走進,會 得着 救,也 好 進進出出,得着 青草 喫。

10 賊 是 單只 爲 偷,殺,除滅 來:我 來,畀 佢許 有 活命,並且 活上 加 活。

11 “Ngô z keh ting hao k‛ön-yiang-keh Nying: keh ting hao k‛ön-yiang Cü-ts we yü yiang sô-c‛ih Z sing-ming.
12 Feh-z k‛ön-yiang cü-ts, yiang ah feh-z ge-z-ke, z t‛ao-le-keh yüong-nying, ge ih mông-djôh za-lông le, yiang tu tön-gao, dao-k‛e, za-lông ziu t‛a yiang ky‛üoh, peh ‛en-pæn kön-sæn.
13 T‛ao-le-keh nying we dao-k‛e, yü ge z t‛ao-le-keh, ah feh tsiao-kwön yiang.
14 Ngô z keh ting hao k‛ön-yiang-keh Nying; Ngô nying-teh Z-keh yiang, Ngô-keh yiang ah nying-teh Ngô;
15 ziang Ah-pang nying-teh Ngô, Ngô nying-teh Ah-pang: ping-ts‛ia Ngô we de keh-sih yiang sô-c‛ih Z-keh sing-ming.
16 Ngô wæ-yiu yiang, vong ze-i yiang-læn li: keh-sih Ngô ah pih iao ling ge le, ge-he ah we t‛ing Ngô-keh sing-ing; tsiang-le we tso ih-pæn-sang, ih-ke k‛ön-yiang-keh Nying.
17 Ah-pang su-i e-sih Ngô, z yü Ngô sô-c‛ih Z sing-ming, peh Ngô hao voh ge cün-le.
18 Ngô sing-ming m nying we deh-k‛e, z Ngô-z sô-c‛ih. Ngô yiu sô-c‛ih sing-ming-keh neng-kön, ah yiu voh ge cün-le-keh neng-kön. Keh feng-fu Ngô z jong Ah-pang tsih-djôh-ku.”

11 “我 是 箇 頂 好 看羊个 人:箇 頂 好 看羊 主子 會 爲 羊 捨出 自 性命。

12 不是 看羊 主子,羊 也 不是 佢自个,是 討來个 用人,佢 一 望着 豺狼 來,羊 都 斷爻,逃去,豺狼 就 拖 羊 喫,畀 和 班 趕散。

13 討來个 人 會 逃去,爲 佢 是 討來个,也 不 照管 羊。

14 我 是 箇 頂 好 看羊个 人;我 認得 自个 羊,我个 羊 也 認得 我;

15 像 阿伯ㄦ 認得 我,我 認得 阿伯ㄦ;並且 我 會 代 箇些 羊 捨出 自个 性命。

16 我 還有 羊,朆 在裏 羊欄 裏:箇些 我 也 必 要 領 佢 來,佢許 也 會 聽 我个 聲音;將來 會 做 一班生,一個 看羊个 人。

17 阿伯ㄦ 所以 愛惜 我,是 爲 我 捨出 自 性命,畀 我 好 復 佢 轉來。

18 我 性命 無 人 會 奪去,是 我自 捨出。我 有 捨出 性命个 能幹,也 有 復 佢 轉來个 能幹。箇 吩咐 我 是 從 阿伯ㄦ 接着過。”

19 Yü keh-sih shih-wa Yiu-t‛a nying yi tsang-leng.
20 Nen-cong yiu hyü-to nying kông, “Ge z kyü vu-teh-keh, yi tin-gao; tsa-sang k‛e t‛ing Ge?”
21 Yi yiu nying kông, “Keh feh-z kyü vu-teh-keh shih-wa: kyü p‛ô we peh hæh-ngæn i hao?”

19 爲 箇些 說話 猶太 人 貤 爭論。

20 內中 有 許多 人 講:“佢 是 鬼 附㙮个,貤 癲爻;怎生 去 聽 佢?”

21 貤 有 人 講:“箇 不是 鬼 附㙮个 說話。鬼 怕 會 畀 瞎眼 醫 好?”

22 YIA-LU-SÆH-LANG siu-din tsih-ts‛, z tong-t‛in,
23 Yia-su ze sing-din, Su-lo-meng lông-oh tseo-tseo.
24 Yiu-t‛a nying ziu wu-le, teh Ge kông, “Ng iao tsông ngô-he pô-sing-feh-ding tao kyi-z? Ng ziah z Kyi-toh, hao ming-ming teh ngô-he kông.”

22 耶路撒冷 修殿 節次,是 冬天;

23 耶穌 在 聖殿,所羅門 廊屋 走走。

24 猶太 人 就糊來,搭 佢 講:“爾 要 妝 我許 把心不定 到 幾時?爾 若 是 基督,好 明明 搭 我許 講。”

25 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô yi-kying teh ng-he kông-ku, ng-he feh siang-sing. Ngô k‛ao Ngô k‛ao Ngô Ah-pang ming-deo su tso z-kön, keh z peh Ngô tso te-tsing:
26 dæn-z ng-he feh siang-sing, ing-yü feh-z Ngô-keh yiang, ziang Ngô teh ng-he su kông.
27 Ngô-keh yiang we t‛ing Ngô sing-ing, Ngô nying-teh ge-he, ge-he ah keng-djôh Ngô;
28 Ngô s-peh ge-he üong-yün weh-ming; ge-he üong-yün fe mih-gao, jong Ngô siu-li ah feh neng-keo deh-k‛e.
29 Keh s yiang peh Ngô keh Ah-pang z pi væn-pah wæ do; jong Ngô Ah-pang siu-li ah feh neng-keo deh-k‛e.
30 Ngô teh Ah-pang z ih-ke-sang.”

25 耶穌 回答 佢許 講:“我 已經 搭 爾許 講過,爾許 不 相信。我 靠 我 阿伯ㄦ 名頭 所 做 事幹,箇 是 畀 我 做 對證。

26 但是 爾許 不 相信,因爲 不是 我个 羊,像 我 搭 爾許 所 講。

27 我个 羊 會 聽 我 聲音,我 認得 佢許,佢許 也 跟着 我;

28 我 賜畀 佢許 永遠 活命;佢許 永遠 𣍐 滅爻,從 我 手裏 也 不 能夠 奪去。

29 箇 賜 羊 畀 我 个 阿伯ㄦ 是 比 凡百 還 大;從 我 阿伯ㄦ 手裏 也 不 能夠 奪去。

30 我 搭 阿伯ㄦ 是 一個生。”

31 Keh-ts‛iah Yiu-t‛a nying yi do zih-deo iao p‛ang Ge.
32 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ngô vong Ah-pang ‛ao-ling tso hyü-to hao z-kön peh ng-he mông-ku; ng-he yü nô ih-yiang iao do zih-deo p‛ang Ngô?”
33 Yiu-t‛a nying we-teh Ge kông, “Ngô-he do zih-deo p‛ang Ng, feh-z yü hao z-kön, z yü sih-doh shih-wa; ing-yü Ng z nying, yi we Z sön Z Zông-ti.”
34 Yia-su we-teh ge-he kông, “Ng-he leh-fæh ky‛i feh-z sia-teh kông, ‘Ngô ao ng z zông-ti?’
35 Sing-shü shih-wa feh neng-keo fi-gao. Keh-sih tsih-djôh Zông-ti ‛ao-ling cü-ts ziah ao ge-he z zông-ti,
36 ‛o-hyüong Ah-pang su tseng-djong, ts‛a tao si-kæn-zông le Cü-ts, Z kông, ‘Ngô z Zông-ti-keh N;’ ng-he tsa-sang kông Ngô ze-teh kông sih-doh shih-wa?
37 Ngô ziah feh tso Ah-pang-keh z-kön, feh yüong siang-sing Ngô:
38 ziah-z ze-teh tso, ng-he ziu-z feh siang-sing Ngô, ah ing-ke siang-sing keh-sih z-kön; peh ng-he hao hyiao-teh yi hao siang-sing, Ah-pang z ze-ü Ngô, Ngô ze-ü Ah-pang.”

31 箇且 猶太 人 貤 馱 石頭 要 掽 佢。

32 耶穌 回答 佢許 講:“我 奉 阿伯ㄦ 號令 做許多 好 事幹 畀 爾許 望過;爾許 爲 哪 一樣 要 馱 石頭 掽 我?”

33 猶太 人 回答 佢 講:“我許 馱 石頭 掽 爾,不是 爲 好 事幹,是 爲 褻瀆 說話;因爲 爾 是 人,貤 會 自 算 自 上帝。”

34 耶穌 回答 佢許 講:“爾許 律法 豈 不是 寫㙮 講:‘我 噢 爾 是 上帝?’

35 聖書 說話 不 能夠 廢爻:箇些 接着 上帝 號令 主子 若 噢 佢許 是 上帝,

36 何況 阿伯ㄦ 所 尊重,差 到 世間上 來 主子,自 講:‘我 是 上帝个 兒;’爾許 怎生 講 我 在㙮 講 褻瀆 說話?

37 我 若 不 做 阿伯ㄦ个 事幹,不 用 相信 我:

38 若是 在㙮 做,爾許 就是 不 相信 我,也 應該 相信 箇些 事幹:畀 爾許 好 曉得 貤 好 相信,阿伯ㄦ 是 在於 我,我 在於 阿伯ㄦ。”

39 Keh-ts’iah ge-he yi siang k‛ô Ge, Yia-su t‛eh-c‛ih ge-he siu-li, k‛e-gao.
40 Ge yi tao Iah-dæn ‛o-nga, Iah-‛ön ky‛i-deo ‛ang tsing-li-keh su-ze; djü ze-kæn.
41 Yiu hyü-to nying tao Ge su-ze le; kông, “Iah-‛ön ih-yiang zing-tsih tu m-yiu tso-ku: tsih-yiu Iah-‛ön kông-tao keh Nying kyü-tang-kyü shih-wa tu feh dzæn.”
42 Ze-kæn ziu yiu hyü-to nying siang-sing Ge.

39 箇且 佢許 貤 想 揢 佢;耶穌 脫出 佢許 手裏,去爻。

40 佢 貤 到 約但 河外,約翰 起頭 行 浸禮个 所在;住 在吤。

41 有 許多 人 到 佢 所在 來;講:“約翰 一樣 神蹟 都 無有 做過:只有 約翰 講到 箇 人 句打句 說話 都 不 賺。”

42 在吤 就 有 許多 人 相信 佢。

I‛ö. XI.

第十一章.

YIU ih-ke nying sang bing, ming-z Lӕh-sӕh-lu, z joh Pah-da-nyi, ziu-z Mô-li-ô teh ge ts-me Mô-da-keh hyiang-ts‛eng.
2 (Z keh Mô-li-ô do hyiang-yiu t‛ӕh-t‛ӕh Cü, yüong z deo-fӕh k‛a-k‛a Ge kyiah; z ge hyüong-di Lӕh-sӕh-lu sang bing.)
3 Keh liang ts-me ziu ts‛a nying k‛e kyin Yia-su, kông, “Cü, Ng su e-sih cü-ts yiu bing.”

有 一個 人 生 病,名字 拉撒路,是 屬 伯大尼,就是 馬利亞 搭 佢 姊妹 馬大个 鄉村。

2 (是 箇 馬利亞 馱 香油 搨搨 主,用 自 頭髮 揩揩 佢 腳;是 佢 兄弟 拉撒路 生 病。)

3 箇 兩 姊妹 就 差 人 去 見 耶穌,講:“主,你 所 愛惜 主子 有 病。”

4 Yia-su t‛ing-djôh,ziu kông:“Keh mao-bing feh-ts ü s,z yü Zông-ti-keh yüong-wa,s-teh Zông-ti-keh N yü keh bing hao teh-djôh yüong-wa.”

4 耶穌 聽着,就講:“箇 毛病 不至 於 死,是 為 上帝个 榮華,使得 上帝个 兒 為 箇 病 好 得着 榮華。”

5 Yia-su e-sih Mô-da,teh ge ts-me,teh Lӕh-sӕh-lu.

5 耶穌 愛惜 馬大,搭 佢 姊妹,搭 拉撒路。

6 Kyi-zin t‛ing-djôh ge yiu bing, ze-kӕn wӕ tӕn-kôh liang-nyih;
7 ‛eo-deo teh meng-du kông, “Ngô-he hao tse tao Yiu-t‛a di-fông k‛e.”
8 Meng-du teh Ge kông, “Fu-ts, Yiu-t‛a nying m kyi-z iao do zih-deo p‛ang Ng, Ng wӕ iao tao kӕn-min k‛e feh?”
9 Yia-su we-teh kông, “Ih-nyih ky‛i feh-z loh-ke z-zing? nying ziah ze nyih-deh tseo lu, ziu feh tih-tao, ing-yü mông-djôh si-kӕn-zông-keh Liang-kwông:
10 ziah-z yia-deh tseo, we tih-tao, ing-yü ge m-yiu liang-kwông.”

6 既然 聽着 佢 有病,在吤 還 耽擱 兩日;

7 後頭 搭 門徒 講:“我許 好 再 到 猶太 地方 去。”

8 門徒 搭 佢 講:“夫子,猶太 人 無 幾時 要 馱 石頭 掽 爾,爾 還 要 到 吤面 去 不?”

9 耶穌 回答 講:“一日 豈 不是 六個 時辰?人 若 在 日裏 走 路,就 不 跌倒,因為 望着 世間上个 亮光。

10 若是 夜裏 走,會 跌倒,因為 佢 無有 亮光。”

11 Keh shih-wa kông-hao, ‛eo-deo teh ge-he kông, “Ngô-he-keh bong-yiu Lӕh-sӕh-lu kw‛eng-k‛e; Ngô k‛e ao ge sing.”
12 Meng-du kông, “Cü, ge ziah-z kw‛eng, tsong we hao.”
13 Yia-su shih-wa z ts-tin ge s: ge-he tsih-deh tsiao jü-zông kw‛eng-kӕn.
14 Keh-ts‛iah Yia-su ming-ming teh ge-he kông, “Lӕh-sӕh-lu s-gao.
15 Yü ng-he-keh yün-ku Ngô hwön-hyi vong ze-kӕn, s-teh ng-he hao siang-sing. Nông-z Ngô-he hao tao ge su-ze k‛e.”
16 To-mô, yi ao Ti-t‛u-mô, ziu teh jü-de meng-du kông, “Ngô-he ah hao k‛e, teh ge jü-de s.”

11 箇 說話 講好,後頭 搭 佢許 講:“我許个 朋友 拉撒路 睏去;我 去 噢 佢 醒。”

12 門徒 講:“主,佢 若是 睏,總 會 好。”

13 耶穌 說話 是 指點 佢 死:佢許 只得 照 如常 睏吤。

14 箇且 耶穌 明明 搭 佢許 講:“拉撒路 死爻。

15 為 爾許个 緣故 我 歡喜 朆 在吤,使得 爾許 好 相信。曩在 我許 好 到 佢 所在 去。”

16 多馬,貤 噢 低土馬,就 搭 聚隊 門徒 講:“我許 也 好 去,搭 佢 聚隊 死。”

17 Yia-su tao kӕn, ge ze veng-mo yi-kying s-nyih-gao.
18 Keh Pah-da-nyi z teh Yia-lu-sӕh-lang lin-gying, mao loh li:
19 yiu hyü-to Yiu-t‛a nying tao Mô-da teh Mô-li-ô su-ze le, yü ge hyüong-di z-kön iao ön-yü ge.
20 Mô-da t‛ing-djôh Yia-su le-gao, ziu nying-tsih Ge: Mô-li-ô ning-gyiu ze u-li.

17 耶穌 到 吤,佢在 墳墓 已經 四日爻。

18 箇 伯大尼 是 搭 耶路撒冷 連近,毛 六 里。

19 有 許多 猶太 人 到 馬大 搭 馬利亞 所在 來,為 佢 兄弟 事幹 要 安慰 佢。

20 馬大 聽着 耶穌 來爻,就 迎接 佢:馬利亞 仍舊 在 屋裏。

21 Mô-da teh Yia-su kông, “Cü, Ng ziah-z ze-i, ngô hyüong-di fe s.
22 Dӕn-z ngô hyiao-teh Ng ziu-z nông-ze jü-bin iao gyiu Zông-ti zah-m, Zông-ti pih-ding we s-peh Ng.”
23 Yia-su teh ge kông, “Ng-keh hyüong-di we tse nang-ky‛i-le.”
24 Mô-da teh Ge kông, “Ngô hyiao-teh tao meh-nyih weh-cün-le z-‛eo ge we nang-ky‛i-le.”
25 Yia-su teh ge kông, “Tse weh-cün-le, teh weh-ming, ziu-z Ngô: siang-sing Ngô cü-ts, shü-tsih s, yi we veo-weh;
26 vӕn-pah weh-keh, siang-sing Ngô cü-ts, üong-yün fe s. Keh shih-wa ng siang-sing feh?”
27 Mô-da teh Ge kông, “Cü, z-keh: ngô siang-sing Ng z Kyi-toh, Zông-ti-keh N, tông-ke tao si-kӕn-zông le Cü-ts.”

21 馬大 搭 耶穌 講:“主,爾 若是 在倚,我 兄弟 𣍐 死。

22 但是 我 曉得 爾 就是 曩在 隨便 要求 上帝 倽某,上帝 必定 會 賜畀 爾。”

23 耶穌 搭 佢 講:“爾个 兄弟 會 再 擰起來。”

24 馬大 搭 佢 講:“我 曉得 到 末日 活轉來 時候 佢 會 擰起來。”

25 耶穌 搭 佢 講:“再 活轉來,搭 活命,就是 我:相信 我 主子,雖即 死,貤 會 復活。

26 凡百 活个,相信 我 主子,永遠 𣍐 死。箇 說話 爾 相信 不?”

27 馬大 搭 佢 講:“主,是个:我 相信爾 是 基督,上帝个 兒,當個 到 世間上 來 主子。”

28 Keh shih-wa kông-ku, ziu k‛e t‛eo-pön ao ge ts-me Mô-li-ô, z-t‛ih kông, “Sin-sang le-gao, ze-kӕn ao ng.”
29 Mô-li-ô ih t‛ing-djôh, lih-k‛eh gyi-ky‛i-le, tao Yia-su su-ze k‛e.
30 Keh z-‛eo Yia-su wӕ vong tseo-tsing hyiang-ts‛eng, wӕ ze Mô-da nying-tsih Ge-keh su-ze.
31 Keh-sih ze Mô-li-ô u-li ön-yü ge keh Yiu-t‛a nying, mông-djôh Mô-li-ô lih-k‛eh gyi-ky‛i-le tseo-c‛ih-k‛e, ziu keng k‛e, kông, “Ge tao veng-deo k‛e k‛oh.”

28 箇 說話 講過,就 去 偷半 噢 佢 姊妹 馬利亞,似僣 講:“先生 來爻,在吤 噢 爾。”

29 馬利亞 一 聽着,立刻 徛起來,到 耶穌 所在 去。

30 箇 時候 耶穌 還 朆 走進 鄉村,還 在 馬大 迎接 箇個 所在。

31 箇些 在 馬利亞 屋裏 安慰 佢 个 猶太 人,望着 馬利亞 立刻 徛起來 走出去,就 跟 去,講:“佢 到 墳頭 去 哭。”

32 Mô-li-ô tseo tao Yia-su su-ze, ih mông-djôh ziu p‛oh-lôh Ge kyiah-‛ô, kông, “Cü, Ng ziah ze-i, ngô hyüong-di fe s.”
33 Yia-su mông-djôh Mô-li-ô ze-teh k‛oh, wӕ-yiu jü-de le-keh Yiu-t‛a nying ah k‛oh-ky‛i-le, ziu pe-siang nӕn-ku, kông,
34 “Ng-he tsông ge ze ‘ah-yi?” Ge-he kông, “Cü, le mông.”
35 Yia-su ngӕn-li liu-c‛ih-le.
36 Yiu-t‛a nying kông, “Hao mông, Ge tsa-sang e-sih ge!
37 Nen-cong yiu-sih kông, “Ge we peh hӕh-ngӕn mông-djôh, ky‛i feh neng-keo s-teh keh nying fe s?”

32 馬利亞 走到 耶穌 所在,一 望着 就 覆落 佢 腳下,講:“主,爾 若 在倚,我 兄弟 𣍐 死。” 33 耶穌 望着 馬利亞 在㙮 哭,還有 聚隊 來个 猶太 人 也 哭起來,就 悲傷 難過,講, 34 “爾許 葬 佢 在 何倚?”佢許 講:“主,來望。” 35 耶穌 眼淚 流出來。 36 猶太 人 講:“好望,佢 怎生 愛惜 佢!” 37 內中 有些 講:“佢 會 畀 瞎眼 望着,豈 不 能夠 使得 箇 人 𣍐 死。”

38 Yia-su yi pe-siang, tseo tao veng-deo.Veng z ih-ke di-dong, yiu ih-kw‛e zih-deo keng-teh.
39 Yia-su kông, “Zih-deo do-gao.” S-nying-keh ts-me Mô-da teh Ge kông, “Cü, yi-kying yiu ky‛i-dao; ing-yü yi-kying yiu s-nyih gao.”
40 Yia-su teh ge kông, “Ngô ky‛i feh-z teh ng kông-ku, ng ziah-z siang-sing, we mông-djôh Zông-ti-keh yüong-wa?”
41 Ge-he ziu jong veng-deo do-gao keh-kw‛e zih-deo.

38 耶穌 貤 悲傷,走 到 墳頭。墳 是 一個 地洞,有 一塊 石頭 㔶㙮。

39 耶穌 講:“石頭 馱爻。”死人个 姊妹 馬大 搭 佢 講:“主,已經 有 氣道;因為 已經 有 四日 爻。”

40 耶穌 搭 佢 講:“我 豈不是 搭 爾 講過,爾 若是 相信,會 望着 上帝个 榮華?”

41 佢許 就 從 墳頭 馱爻 箇塊 石頭。

Yia-su ngӕn hyiang t‛in, kông, “Ah-pang, Ng kyi-zin t‛ing Ngô, Ngô zia-zia Ng.
42 Ngô hyiao-teh Ng z-k‛eh t‛ing Ngô; dӕn-z yü deo-ky‛ün gyi-teh keh-pӕn nying Ngô t‛ih kông, hao peh ge-he siang-sing z Ng ts‛a Ngô le.”
43 Keh-sih shih-wa kông-ku, ziu do ‛eo-long ao-ky‛i-le, kông, “Lӕh-sӕh-lu, tseo-c‛ih-le.”
44 S-keh cü-ts ziu tseo-c‛ih-le; siu kyiah yiu mô pu tsӕh-teh, min-lin yiu siu-kying pao-teh. Yia-su teh ge-he kông, “Ka-k‛e, peh ge tseo.”

耶穌 眼 向 天,講:“阿伯ㄦ,爾 既然 聽 我,我 謝謝 爾。

42 我 曉得 爾 時刻 聽 我;但是 為 頭圈 徛㙮 箇班 人 我 僣 講,好 畀 佢許 相信 是 爾 差 我 來。”

43 箇些 說話 講過,就 大 喉嚨 噢起來,講:“拉撒路,走出來。”

44 死个 主子 就 走出來;手 腳 有 麻 布 紮㙮,面臉 有 手巾 包㙮。耶穌 搭 佢許 講:“解開,畀 佢 走。”

45 Tao Mô-li-ô su-ze le-keh Yiu-t‛a nying, mông-djôh Yia-su su tso z-kön, ziu yiu hyü-to siang-sing Ge.
46 Nen-cong yiu-sih tao Fӕh-li-se nying su-ze, peh Yia-su su tso z-kön t‛ong-ts ge-he.

45 到 馬利亞 所在 來个 猶太 人,望着 耶穌 所做 事幹,就 有 許多 相信 佢。

46 內中 有些 到 法利賽 人 所在,畀 耶穌 所 做 事幹 通知 佢許。

47 Keh-sih tsi-s-deo teh Fӕh-li-se nying jü-zih kong-we, kông, “Keh Nying tso hyü-to zing-tsih, ngô-he tsa tsông-fӕh?
48 Ziah-z ‛eo Ge, cong-nying we siang-sing Ge; Lo-mô nying we le mih-gao ngô-he di-fông, lo ngô-he pah-sing.”
49 Nen-cong yiu ih-ke nying ming-z Ke-ô-fӕh, keh nyin z ge tso tsi-s-deo, teh ge-he kông, “Ng-he ih-ting feh hyiao-teh;
50 wӕ ts‛eng-feh-tao, ih-ke nying yü pah-sing s, s-teh t‛ong koh fe djü-mih. z ngô-he-keh ih-c‛ü.”
51 Keh-kyü shih-wa feh-z jong ge z kông: peh-ku keh nyin z ge tso tsi-s-deo, ge kông sin-ts shih-wa, kông Yia-su iao yü pah-sing s;
52 ah feh tӕn-tsih yü keh ih-koh pah-sing, ah iao siu-zih keh-sih sӕn-k‛e Zông-ti-keh n-nô peh ge-he tso ih-ke-sang.

47 箇些 祭司頭 搭 法利賽 人 聚集 公會,講:“箇 人 做 許多 神蹟,我許 怎 妝法?

48 若是 候 佢,眾人 會 相信 佢;羅馬 人 會 來 滅爻 我許 地方,擄 我許 百姓。

49 內中 有 一個 人 名字 該亞法,箇 年 是 佢 做 祭司頭,搭 佢許 講:“爾許 一點 不 曉得;

50 還 忖不到,一個 人 為 百姓 死,使得 通 國 𣍐 除滅。是 我許个 益處。”

51 箇句 說話 不是 從 佢 自 講:不過 箇年 是 佢 做 祭司頭,佢 講 先知 說話,講 耶穌 要 為 百姓 死;

52 也 不 單只 為 箇 一國 百姓,也 要 收集 箇些 散開 上帝个 兒囡 畀 佢許 做 一個生。

53 Jong keh nyih, ge-he ziu siang-liang iao tsông-s Yia-su.
54 Su-i Yia-su feh tse ming-ming ze Yiu-t‛a nying cong-yiang tseo; jong kӕn tao hông-ia lin-gying di-fông k‛e, tseo-tsing ih-ke zing-li kyiao Yi-fӕh-lin; ziu teh meng-du jü-de tӕn-kôh ze-kӕn.

53 從 箇 日,佢許 就 商量 要 妝死 耶穌。

54 所以 耶穌 不 再 明明 在 猶太 人 中央 走;從 吤 到荒野 連近 地方 去,走進 一個 城裏 叫 以法蓮;就 搭 門徒 聚隊 耽擱 在吤。

55 Yiu-t‛a nying-keh Yü-yiah-tsih gying-gao: tsih-ts‛ zin-deo yiu hyü-to nying jong hyiang-‛ô zông Yia-lu-sӕh-lang k‛e, iao kyih-zing z-kyi kyi-sing.
56 Ge-he ze-kӕn zing Yia-su, gyi ze sing-din jü-de kông, “Ng-he tsa ts‛eng? Ge p‛ô feh le siu tsih-ts‛?”
57 Keh-sih tsi-s-deo teh Fӕh-li-se nying yi-kying c‛ih ‛ao-ling, ziah yiu nying hyiao-teh Ge ze ‛ah-yi, ziu le t‛ong-ts, peh ge-he hao k‛e k‛ô Ge.

55 猶太 人个 逾越節 近爻:節次 前頭 有 許多 人 從 鄉下 上 耶路撒冷 去,要 潔淨 自己 躸身。

56 佢許 在吤 尋 耶穌,徛 在 聖殿 聚隊 講:“爾許 怎 忖?佢 怕 不 來 守 節次?”

57 箇些 祭司頭 搭 法利賽 人 已經 出 號令,若 有 人 曉得 佢 在 何倚,就 來 通知,畀 佢許 好 去 揢 佢。

I‛ö. XII.

第十二章.

Yü-YIAH-TSIH zin-deo loh nyih, Yia-su tao Pah-da-nyi, ziu-z Lӕh-sӕh-lu s-gao, Yia-su peh ge weh-cün-le-keh su-ze.
2 Ze-kӕn bӕn tsiu peh Yia-su ky‛üoh, Mô-da ze-teh voh-z, teh Ge zo-zih cü-ts Lӕh-sӕh-lu ah ze-nen.

逾越節 前頭 六日,耶穌 到 伯大尼,就是 拉撒路 死爻,耶穌 畀 佢 活轉來个 所在。

2 在吤 辦 酒 畀 耶穌 喫,馬大 在㙮 服侍,搭 佢 坐席 主子 拉撒路 也 在內。

3 Mô-li-ô do ih-kying ting hao ting kyü keh hyiang-yiu t‛ӕh Yia-su kyiah, yi peh z deo-fӕh k‛a-k‛a Ge kyiah; mön-kӕn oh tu p‛eng-hyiang.
4 Yiu ih-ke meng-du, z Kô-liah nying, Si-meng-keh n, Yiu-da, ziu-z ‛eo-le iao ma Sin-sang cü-ts, ge kông,
5 “Keh hyiang-yiu ‛o-feh ma sӕn-zih-liang nying-ts, feng peh gyüong-nying?”
6 Ge kông keh-kyü shih-wa, bing feh-z iao ku-djôh gyüong-nying; ing-yü ge z zeh, sao-mô z ge kwön, k‛ông-teh-keh nying-ts iao t‛eo.
7 Yia-su kông, “Ts‛ia bing ge: ge k‛ông keh hyiang-yiu, z yü Ngô ön-tsông nyih-ts yüong-dziang.
8 Ing-yü ng-he yiu gyüong-nying dziang-z jü-de; dӕn-z Ngô feh-z dziang-dziang jü-de.”

3 馬利亞 馱 一斤 頂 好 頂 貴 个 香油 搨 耶穌 腳,貤 畀 自 頭髮 揩揩 佢 腳;滿間 屋 都 噴香。

4 有 一個 門徒,是 加略 人,西門 个 兒,猶大,就是 後來 要 賣 先生 主子,佢 講,

5 “箇 香油 何不 賣 三十兩 銀子,分 畀 窮人?”

6 佢 講 箇句 說話,並 不是 要 顧着 窮人;因為 佢 是 賊,捎馬 是 佢 管,囥㙮个 銀子 要 偷。

7 耶穌 講:“且 凭 佢:佢 囥 箇 香油,是為 我 安葬 日子 用場。

8 因為 爾許 有 窮人 長時 聚隊;但是 我 不是 長長 聚隊。”

9 Yiu hyü-to Yiu-t‛a nying hyiao-teh Yia-su ze-kӕn, ziu k‛e, feh tӕn-tsih yü Yia-su Z, ping-ts‛ia iao mông Yia-su jong s-nying cong-yiang peh ge weh-cün-le-keh Lӕh-sӕh-lu.
10 Dӕn-z keh-sih tsi-s-deo wa-sön lin Lӕh-sӕh-lu ah iao sӕh-gao:
11 ing-yü hyü-to Yiu-t‛a nying yü ge ziu siang-sing Yia-su.

9 有 許多 猶太 人 曉得 耶穌 在吤,就 去,不 單只 為 耶穌 自,並且 要 望 耶穌 從 死人 中央 畀 佢 活轉來个 拉撒路。

10 但是 箇些 祭司頭 畫算 連 拉撒路 也 要 殺爻:

11 因為 許多 猶太 人 為 佢 就 相信 耶穌。

12 Di-nyi nyih, le siu tsih-ts‛ keh do-pӕn nying, t‛ing-djôh Yia-su tao Yia-lu-sӕh-lang le,
13 ziu do tsao-jü-keh ô-ts, tseo-c‛ih-le nying-tsih Ge, djong-djong-ming ao, “‛O-sӕn-nӕh!k‛ao-djôh Cü ming-deo le-keh Yi-seh-lih Wông-ti, z ing-ke coh-tsӕn!”
14 Yia-su zing-djôh ih-p‛ih siao-lü, ziu gyi-zông-k‛e, ziang shü-li sia-teh kông,
15 “Shing-keh nô, feh yüong hôh, hao mông ng-keh Wông-ti gyi ih-p‛ih siao-lü le-gao.”
16 Keh-sih z-kö Ge meng-du ky‛i-deo feh ming-bah: teng-tao Yia-su ziu yüong-wa ts-‛eo, ze-fông ts‛eng-tao keh shih-wa z ts-tin Ge sia-teh, ah yiu keh-sih z-kön hyiang Ge tso-ku.

12 第二 日,來 守 節次 个 大班 人,聽着 耶穌 到 耶路撒冷 來,

13 就 馱 棗樹个 椏枝,走出來 迎接 佢,重重名 噢:“賀叁納!靠着 主 名頭 來个 以色列 皇帝,是 應該 祝贊!”

14 耶穌 尋着 一匹 小驢,就 騎上去,像 書裏 寫㙮 講,

15 “舜个 囡,不用 𢞕,好 望 爾个 皇帝 騎 一匹 小驢 來爻。”

16 箇些 事幹 佢 門徒 起頭 不 明白:等到 耶穌 受 榮華 之後,纔方 忖到 箇 說話 指點 佢 寫㙮,也 有 箇些 事幹 向 佢 做過。

17 Yia-su ao Lӕh-sӕh-lu tseo-c‛ih veng-mo, peh ge jong s-nying cong-yiang weh-cün-le, keh z-‛eo jü-de ze-teh-keh nying tu tso kyin-tsing.
18 Su-i keh-pӕn nying k‛e nying-tsih Ge, ing-yü t‛ing-djôh Ge yiu keh zing-tsih tso-ku.
19 Fӕh-li-se nying jü-de kông, “Ng-he su wa-sön tu z vu-ih: ing-yü t‛ong-t‛in-‛ô tu keng Ge.”

17 耶穌 噢 拉撒路 走出 墳墓,畀 佢 從 死人 中央 活轉來,箇 時候 聚隊 在㙮个 人 都 做 見證。

18 所以 箇班 人 去 迎接 佢,因為 聽着 佢 有 箇 神蹟 做過。

19 法利賽 人 聚隊 講:“爾許 所 畫算 都 是 無益:因為 統天下 都 跟 佢。”

20 TÔNG tsih-ts‛ z-‛eo zông-le li-pa cü-ts yiu-sih z Hyi-li-nyi nying:
21 ge-he le kyin Kô-li-li Pah-se-da-keh Fi-lih, teh ge kông, “Sin-sang, ngô-he iao kyin Yia-su.”
22 Fi-lih ziu k‛e t‛ong-ts Ön-teh-lih;Ön-teh-lih teh Fi-lih yi k‛e t‛ong-ts Yia-su.

20 當 節次 時候 上來 禮拜 主子有些 是 希利尼 人。

21 佢許 來 見 加利利 伯賽大个 腓力,搭 佢 講:“先生,我許 要 見 耶穌。”

22 腓力 就 去 通知 安得烈;安得烈 搭 腓力 貤 去 通知 耶穌。

23 Yia-su we-teh ge-he kông, “Nying-keh N ziu yüong-wa z-‛eo tao-gao.
24 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ih-leh mah, ziah feh lôh di s-gao, ning-gyiu z ih-leh: ziah-z s, we c‛ih hyü-to leh-su.
25 E-sih z sing-ming cü-ts, fӕn-cün we sông-gao; ze keh si-kӕn-zông feh e-sih z sing-ming cü-ts, fӕn-cün we pao-jün ge tao üong-yün weh-ming.
26 Ziah yiu nying voh-z Ngô, ing-ke keng Ngô; Ngô ze ‛ah-yi, voh-z Ngô cü-ts, ah we ze ‛ah-yi: ziah yiu nying voh-z Ngô, Ngô Ah-pang pih-ding kyü-djong ge.
27 Nông-ze Ngô sing-li nӕn-ku; Ngô ke tsa kông-fӕh? Ah-pang, kyiu Ngô min-gao keh z-‛eo. Dӕn-z Ngô z dih-di yü keh z-‛eo le.
28 Ah-pang, yüong-wa Ng-keh ming-z.” Ziu jong t‛in yiu sing-ing lôh-le, kông, “Ngô yi-kying yüong-wa ge ku, wӕ iao tse yüong-wa ge.”

23 耶穌 回答 佢許 講:“人个 兒 受 榮華 時候 到爻。

24 我 老實 搭 爾許 講,一粒 麥,若 不 落 地 死爻,仍舊 是 一粒:若是 死,會 出 許多 粒數。

25 愛惜 自 性命 主子,反轉 會 喪爻;在 箇 世間上 不 愛惜 自 性命 主子,反轉 會 保全 佢 到 永遠 活命。

26 若 有人 服侍 我,應該 跟我;我 在 何倚,服侍 我 主子,也 會 在 何倚:若有 人 服侍 我,我 阿伯ㄦ 必定 貴重 佢。

27 曩在 我 心裏 難過;我 該 怎 講法?阿伯ㄦ,救 我 免爻 箇 時候。但是 我 自 特地 為 箇 時候 來。

28 阿伯ㄦ,榮華 爾 个 名字。”就 從 天 有 聲音 落來,講:“我 已經 榮華 佢 過,還要 再 榮華 佢。”

29 Wang-pin gyi-kӕn keh-pӕn nying t‛ing-djôh, yiu-sih kông, “Z hyiang-le: ”yi yiu-sih kông, “Z t‛in-s teh Ge kông.”
30 Yia-su ing-ky‛i, kông, “Keh sing-ing feh-z yü Ngô, z yü ng-he.
31 P‛ön-tön si-kӕn-zông z-‛eo tao-gao: si-kӕn-zông-keh cü-tse kw‛a iao kön-c‛ih.
32 Wӕ-yiu Ngô, ziah jong di bi nying di-zông-k‛e, ziu we bӕh cong-nying tao Ngô su-ze.”
33 Yia-su kông keh shih-wa, z ts-tin Ge-z tsiang-le tsa s-fӕh.

29 橫邊 徛吤 箇班 人 聽着,有些 講:“是 響雷:”貤 有些 講:“是 天使 搭 佢 講。”

30 耶穌 應起,講:“箇 聲音 不是 為 我,是 為 爾許。

31 判斷 世間上 時候 到爻:世間上个 主宰 快 要 趕出。

32 還有 我,若 從 地 被 人 提上去,就 會 拔 眾人 到 我 所在。”

33 耶穌 講 个 說話,是 指點 佢自 將來 怎 死法。

34 Keh-pӕn nying we-teh Ge kông, “Ngô t‛ing-djôh leh-fӕh shü kông, Kyi-toh üong-yün ze-teh: Ng tsa-sang kông, Nying-keh N pih iao di-zông-k‛e? Keh Nying-keh N z kӕh-nying?”
35 Yia-su teh ge-he kông, “Liang-kwông wӕ-yiu ih-ts‛iang teh ng-he jü-de. Ng-he ts‛ing yiu keh liang-kwông, hao tseo lu, ky‛üong-p‛ô heh-ön ling-djôh ng-he: tseo heh lu cü-ts feh hyiao-teh tao ‛ah-yi k‛e.
36 Ng-he ts‛ing yiu liang-kwông ze-teh, hao siang-sing keh Liang-kwông, s-teh ng-he hao tso kwông-ming-keh nying.” Yia-su kông-wön keh shih-wa, ziu k‛e-gao, feh peh ge-he mông-djôh.

34 箇班 人 回答 佢 講:“我 聽着 律法 書 講,基督 永遠 在㙮:爾 怎生 講,人个 兒 必 要 提上去?箇 人个 兒 是 吤人?”

35 耶穌 搭 佢許 講:“亮光 還有 一瑲 搭 爾許 聚隊。爾許 趁 有 箇 亮光,好走路,恐怕 黑暗 臨着 爾許:走 黑 路 主子 不 曉得 到 何倚 去。

36 爾許 趁 有 亮光 在㙮,好 相信 箇 亮光,使得 爾許 好 做 亮光个 人。”耶穌 講完 箇 說話,就 去爻,不 畀 佢許 望着。

37 Shü-tsih ze ge-he min-zin yiu tah-liao zing-tsih tso-ku, ge-he feh siang-sing Ge:
38 s-teh sin-ts Yi-se-ô shih-wa yiu ing-nyin, kông, “Cü, yiu kӕh-nying siang-sing ngô-he su djün-keh sing-sih? Cü siu-pi hyin-c‛ih-le yiu kӕh-nying mông-djôh?”
39 Su-i ge-he feh neng-keo siang-sing, ing-yü Yi-se-ô yi kông-ku,
40 “Ge peh ge-he ngӕn hӕh-gao, yi peh ge-he sing-dziang ngang; s-teh ge-he ngӕn fe mông, sing fe ming-bah, yi fe we-sing-cün-i, peh Ngô i ge hao.”
41 Keh-sih shih-wa z Yi-se-ô, mông-djôh Yia-su yüong-wa, kông Ge z-kön z-‛eo su kông.
42 Shü-tsih z-t‛ih, ah yiu hyü-to kwön-fu siang-sing Ge; tsih-z yü Fӕh-li-se nying feh tsiao-nying, hôh iao peh ge-he kön-c‛ih jü-we-dông.
43 Ing-yü ge-he z hwön-hyi nying-keh ts‛ing-tsӕn, wӕ hao-jü Zông-ti-keh ts‛ing-tsӕn.

37 雖即 在 佢許 面前 有 㙮料 神蹟 做過,佢許 不 相信 佢:

38 使得 先知 以賽亞 說話 有 應驗,講:“主,有 吤人 相信 我許 所 傳个 訊息?主 手臂 顯出來 有 吤人 望着?”

39 所以 佢許 不 能夠 相信,因為 以賽亞 貤 講過,

40 佢 畀 佢許 眼 瞎爻,貤 畀 佢許 心腸 硬;使得 佢許 眼 𣍐 望,心 𣍐 明白,貤 𣍐 回心轉意,畀 我 醫 佢 好。

41 箇些 說話 是 以賽亞,望着 耶穌 榮華,講 佢 事幹 時候 所講。

42 雖即 似僣,也有 許多 官府 相信 佢;只是 為 法利塞 人 不 招認,𢞕 要 畀 佢許 趕出 聚會堂。

43 因為 佢許 是 歡喜 人个 稱讚,還 好如 上帝个 稱讚。

44 Yia-su do ‛eo-long ao-ky‛i-le, kông, “Vӕn-pah siang-sing Ngô, feh-z siang-sing Ngô, z siang-sing ts‛a Ngô le Cü-ts:
45 mông-djôh Ngô, ziu-z mông-djôh ts‛a Ngô le Cü-ts.
46 Ngô tao si-kӕn-zông le, beh-z liang-kwông, peh vӕn-pah siang-sing Ngô cü-ts feh djü ze heh-ön li-min.
47 Ziah yiu nying t‛ing-djôh Ngô shih-wa wӕ feh siang-sing, Ngô feh ding ge ze: ing-yü Ngô le feh-z iao ding si-kӕn-zông-keh ze, z iao kyiu si-zông.
48 Feh shih Ngô, feh tsih-ziu Ngô shih-wa cü-ts, yiu ih-ke we ding ge ze, beh-z Ngô su kông-keh dao-li, tao meh-nyih ge we ding ge ze.
49 Ing-yü Ngô feh-z Z c‛ih cü-i kông, ts‛a Ngô le-keh Ah-pang feng-fu Ngô ing-ke tsa-sang kông-fӕh:
50 Ngô ah hyiao-teh Ge-keh feng-fu z üong-yün weh-ming. Su-i Ngô kông shih-wa, z tsiao Ah-pang t‛ong-ts Ngô t‛ih kông.”

44 耶穌 大 喉嚨 噢起來,講:“凡百 相信 我,不是 相信 我,是 相信 差 我來 主子:

45 望着 我,就是 望着 差 我 來 主子。

46 我 到 世間上 來,便是 亮光,畀 凡百 相信 我 主子 不 住 在 黑暗 裏面。

47 若是 人 聽着 我 說話 還 不 相信,我 不 定 佢 罪:因為 我 來 不是 要 定 世間上个 罪,是 要 救 世上。

48 不 恤 我,不 接受 我 說話 主子,有 一個 會 定 佢 罪,便是 我 所 講个 道理,到 末日 佢 會 定 佢 罪。

49 因為 我 不是 自 出 主意 講,差 我 來个 阿伯ㄦ 吩咐 我 應該 怎生 講法:

50 我 也 曉得 佢个 吩咐 是 永遠 活命。所以 我 講 說話,是 照 阿伯ㄦ 通知 我 僣 講。”

I‛ö XIII.

第十三章.

YÜ-YIAH-TSIH yi-zin, Yia-su hyiao-teh Ge li-k‛e si-zông tao Ah-pang su-ze k‛e z-‛eo tao-gao, Ge-z ze si-zông ih-hyiang e-sih Z-keh nying, ah ih-dzih tao-ti e-sih ge-he.
2 Ky‛üoh yia-væn z-‛eo, (mo-kyü yi-kying ying-dong Kô-liah nying Si-meng-keh n Yiu-da-keh sing, peh ge ma Yia-su;)
3 Yia-su hyiao-teh Ah-pang peh væn-veh kao-de Ge siu-li, yi hyiao-teh Z jong Zông-ti c‛ih-le, ah iao cün-tao Zông-ti;
4 jong ky‛üoh-væn su-ze nang-ky‛i-le, i-zông t‛eh-gao, do ih-diao siu-kying Z kyi hao;
5 keh-ts‛iah shü tao kyiah-dong-li, si meng-du-keh kyiah, yüong su kyi-keh siu-kying k‛a-k‛a ge.

逾越節 以前,耶穌 曉得 佢 離開 世上 到 阿伯ㄦ 所在 去 時候 到爻,佢自 在 世上 一向 愛惜 自个 人,也 一直 到底 愛惜 佢許。

2 喫 夜飯 時候,(魔鬼 已經 行動 加略 人 西門个 兒 猶大个 心,畀 佢 賣 耶穌;)

3 耶穌 曉得 阿伯ㄦ 畀 萬物 交代 佢 手裏,貤 曉得 自 從 上帝 出來,也 要 轉到 上帝;

4 從 喫飯 所在 擰起來,衣裳 脫爻,馱 一條 手巾 自 繫 好;

5 箇且 水 倒 腳桶裏,洗 門徒个 腳,用 所 繫个 手巾 揩揩 佢。

6 Tao Si-meng Pi-teh, Pi-teh kông, “Cü, Ng p‛ô iao si ngô kyiah?”
7 Yia-su we-teh ge kông, “Ngô ze-teh tso, ng nông-ze feh tong, ‛eo-le we hyiao-teh.”
8 Pi-teh teh Ge kông, “Ng üong feh-k‛o si ngô kyiah.” Yia-su we-teh ge kông, “Ngô ziah feh si ng, ng teh Ngô m-veng.”
9 Si-meng Pi-teh teh Ge kông, “Cü, feh tæn-tsih ngô kyiah, wæ-yiu siu teh deo.”
10 Yia-su teh ge kông, “Yüoh si-ku cü-ts tsih yüong si-kyiah, ge mön-sing ziu kön-zing: ng-he ah-z kön-zing, peh-ku feh-z ‛en-kyi. ”
11 Ge hyiao-teh iao ma Ge z kæh-nying, su-i kông, “M-yiu ‛en-kyi kön-zing.”

6 到 西門 彼得,彼得 講:“主,爾 怕 要 洗 我 腳?”

7 耶穌 回答 佢 講:“我 在㙮 做,爾 曩在 不 懂,後來 會 曉得。”

8 彼得 搭 佢 講:“爾 永 不可 洗 我 腳。”耶穌 回答 佢 講:“我 若 不 洗 爾,爾 搭 我 無份。”

9 西門 彼得 搭 佢 講:“主,不 單只 我 腳,還有 手 搭 頭。”

10 耶穌 搭 佢 講:“浴 洗過 主子 只 用 洗腳,佢 滿身 就 乾淨:爾許 也是 乾淨,不過 不是 和計。”

11 佢 曉得 要 賣 佢 是 吤人,所以 講:“無有 和計 乾淨。”

12 Yia-su si-hao ge-he-keh kyiah, tsiah-cün Z i-zông, ziu tse zo-lôh, teh ge-he kông, “Ngô te-ts‛iang teh ng-he tso-ku, ng-he hyiao-teh feh?
13 Ng-he ts‛ing-hwu Ngô z Sin-sang, z Cü; ng-he shih-wa ah feh-dzæn, ing-yü Ngô z-keh.

12 耶穌 洗好 佢許个 腳,撯轉 自 衣裳,就 再 坐落,搭 佢許 講:“我 對瑲 搭 爾許 做過,爾許 曉得 不?

13 爾許 稱呼 我 是 先生,是 主;爾許 說話 也 不賺,因爲 我 是个。

14 Ngô z Cü, z Sin-sang, zông-ts‛ia peh ng-he si kyiah, ng-he-keh kyiah ah ing-ke jü-de si-le-si-k‛e.
15 Ngô yiu ih-ke pông-yiang peh ng-he k‛e tso, tsiao Ngô teh ng-he su tso-ku.
16 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Nu-boh fe do-jü cü-nying-kô; ts‛a-le-keh ah feh-z do-jü ts‛a ge le cü-ts.
17 Ng-he ziah hyiao-teh keh z-kön, yi k‛e tso, ziu yiu foh-ky‛i.
18 Ngô ze-teh kông, feh-z ts-tin ng-he ‛en-kyi; Ngô su t‛iao-shün cü-ts Ngô tu hyiao-teh: peh-ku iao s-teh Sing-shü yiu ing-nyin, kông, ‘Teh Ngô jü-de ky‛üoh cü-ts ky‛iao-ky‛i kyiah-‛eo-keng le t‛ih Ngô.’
19 Keh z-kön wæ vong tso-zing, Ngô sin teh ng-he kông; teng-tao z-kön tso-zing ts-‛eo peh ng-he hao siang-sing Ngô z kæh-nying.
20 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Væn-pah tsih-ziu Ngô ts‛a-k‛e cü-ts, beh-z tsih-ziu Ngô; tsih-ziu Ngô, ziu-z tsih-ziu ts‛a Ngô le Cü-ts.”

14 我 是 主, 是 先生, 尚且 畀 爾許 洗 腳,爾許个 腳 也 應該 聚隊 洗來洗去。

15 我 有 一個 榜樣 畀 爾許 去 做,照 我 搭 爾許 所 做過。

16 我 老實 搭 爾許 講,奴僕 𣍐 大如 主人家;差來个 也 不是 大如 差 佢 來 主子。

17 爾許 若 曉得 箇 事幹,貤 去 做,就 有 福氣。

18 我 在㙮 講,不是 指點 爾許 和計;我 所 挑選 主子 我 都 曉得:不過 要 使得 聖書 有 應驗,講:‘搭 我 聚隊 喫 主子 翹起 腳後跟 來 踢 我。’

19 箇 事幹 還 朆 做成,我 先 搭 爾許 講;等到 事幹 做成 之後 畀 爾許 好 相信 我 是 吤人。

20 我 老實 搭 爾許 講,凡百 接受 我 差去 主子,便是 接受 我;接受 我,就是 接受 差 我 來 主子。”

21 Yia-su kông-wön keh shih-wa, sing-li næn-ku, kông, “Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ng-he cong-yiang yiu ih-ke iao ma Ngô gao.”
22 Meng-du ziu jü-de nying-le nying-k‛e; ts‛eng-feh-c‛ih Ge ze-teh kông kæh-nying.
23 Yiu ih-ke meng-du ge ze Yia-su hyüong-deo, z Yia-su su e-sih cü-ts;
24 Si-meng Pi-teh tsiang-cü nu-nu, iao ge meng Yia-su z kông kæh-nying.
25 Ge ziu ge-djôh Yia-su hyüong-kw‛eng-deo, teh Ge kông, “Cü, z kæh-nying?”
26 Yia-su we-teh ge kông, “Ngô tsæn ting ping di peh ge cü-ts, ziu-z.” Ziu tsæn ting ping, di peh Kô-liah nying Si-meng-keh n Yiu-da.

21 耶穌 講完 箇 說話,心裏 難過,講:“我 老實 搭 爾許 講,爾許 中央 有 一個 要 賣 我 爻。”

22 門徒 就 聚隊 認來 認去;忖不出 佢 在㙮 講 吤人。

23 有 一個 門徒 佢 在 耶穌 胸頭,是 耶穌 愛惜 主子;

24 西門 彼得 張嘴 努努,要 佢 問 耶穌 是 講 吤人。

25 佢 就 隑着 耶穌 胸窟ㄦ頭,搭 佢 講:“主,是吤人?”

26 耶穌 回答 佢 講:“我 蘸 點 餅 畀 佢 主子,就是。”就 蘸 點 餅,遞 畀 加略 人 西門个 兒 猶大。

27 Keh ping tsih-ziu-ku, Sæh-dæn ziu zih-tsing ge sing-li. Yia-su teh ge kông, “Ng su tso, tso kw‛a-ting.”
28 Dong-zih cü-ts m-nying hyiao-teh Ge yü zao z-kön teh ge kông keh-kyü wa:
29 yiu-sih, ing-yü sao-mô z Yiu-da kwön, tsih-deh Yia-su ao ge ma ku-tsih yüong-keh meh-z; ‛ôh-tsia do ting dong-din peh gyüong-nying.

27 箇 餅 接受過,撒但 就 入進 佢 心裏。耶穌 搭 佢 講:“爾 所 做,做 快點。”

28 同席 主子 無人 曉得 佢 爲 倽 事幹 搭 佢 講 箇句 話:

29 有些,因爲 捎馬 是 猶大 管,測得 耶穌 噢 佢 買 過節 用个 物事;或者 馱 點 銅錢 畀 窮人。

30 Yiu-da ziu-ku keh ping, lih-k‛eh tseo-c‛ih-k‛e: keh z-‛eo z yia-deh.

30 猶大 受過 箇 餅,立刻 走出去:箇 時候 是 夜裏。

31 YIU-DA tseo-c‛ih-k‛e, Yia-su ziu kông, “Nông-ze Nying-keh N yiu yüong-wa, Zông-ti ze-ü Ge ah yiu yüong-wa.
32 Zông-ti ziah ze-ü Ge yiu yüong-wa, ah we ze-ü Z yüong-wa Nying-keh N, ping-ts‛ia lih-k‛eh we yüong-wa Ge.
33 Siao-nying, Ngô wæ-yiu ih-ts‛iang teh ng-he jü-de. Ng-he ‛eo-le we zing Ngô; ziang Ngô zin-deo teh Yiu-t‛a nying su kông, ‛Ngô k‛e su-ze ng-he feh neng-keo tao,‛ Ngô nông-ze ah teh ng-he kông.
34 Ngô keh-ts‛iah c‛ih ih-keh sing ‛ao-ling peh ng-he, iao ng-he jü-de siang-e; tsing-ziang Ngô e-sih ng-he, iao ng-he ah z-t‛ih jü-de siang-e.
35 Ng-he ziah jü-de siang-e, cong-nying ziu we hyiao-teh ng-he z Ngô-keh meng-du.”

31 猶大 走出去,耶穌 就 講:“曩在 人个 兒 有 榮華,上帝 在於 佢 也 有 榮華。

32 上帝 若 在於 佢 有 榮華,也 會 在於 自 榮華 人个 兒,並且 立刻 會 榮華 佢。

33 小人, 我 還有 一瑲 搭 爾許 聚隊。爾許 後來 會 尋 我;像 我 前頭 搭 猶太 人 所 講:‘我 去 所在 爾許 不 能夠 到,’我 曩在 也 搭 爾許 講。

34 我 箇且 敕 一個 新 號令 畀 爾許,要 爾許 聚隊 相愛;正像 我 愛惜 爾許,要 爾許 也 似僣 聚隊 相愛。

35 爾許 若 聚隊 相愛,衆人 就 會 曉得 爾許 是 我个 門徒。”

36 Si-meng Pi-teh teh Ge kông, “Cü, Ng iao tao ‛ah-yi k‛e?” Yia-su we-teh ge kông, “Ngô k‛e-keh su-ze, ng nông-ze feh-neng keng Ngô; ‛eo-le we keng Ngô.”
37 Pi-teh teh Ge kông, “Cü, ngô tsa-sang nông-z feh-neng keng Ng? ngô yü Ng, ziu-z sing-ming ah we tön-gao.”
38 Yia-su we-teh ge kông, “Ng yü Ngô we tön-gao sing-ming feh? Ngô lao-zih teh ng kông, Kyi vong di ts-zin, ng we sæn-t‛ao feh tsiao-nying Ngô.”

36 西門 彼得 搭 佢 講:“主,爾 要 到 何裏 去?”耶穌 回答 佢 講:“我 去个 所在,爾 曩在 不能 跟 我;後來 會 跟 我。”

37 彼得 搭 佢 講:“主,我 怎生 曩時 不能 跟 爾?我 爲 爾,就是 性命 也 會 斷爻。”

38 耶穌 回答 佢 講:“爾 爲 我 會 斷爻 性命 不?我 老實 搭 爾 講,雞 朆 啼 之前,爾 會 三套 不 招認 我。”

I‛ö XIV.

第十四章.

“Ng-he-keh sing-li feh yüong næn-ku; hao siang-sing Zông-ti, ah hao siang-sing Ngô.
2 Ze Ngô Pang-keh u-li yiu hyü-to oh-ü; ziah-z m-yiu, Ngô tsong sin teh ng-he kông: Ngô k‛e yü ng-he bi-bæn su-ze.
3 Ngô ziah-z k‛e yü ng-he bi-bæn su-ze, pih-ding tse le, tsih ng-he tao Ngô su-ze k‛e; s-teh Ngô ze ‛ah-yi, ng-he ah hao ze-kæn.
4 Ngô tao ‛ah-yi k‛e ng-he hyiao-teh, ge lu ah hyiao-teh.”

“爾許个 心裏 不 用 難過;好 相信 上帝,也 好 相信 我。

2 在 我 伯ㄦ个 屋裏 有 許多 屋宇;若是 無有,我 總 先 搭 爾許 講:我 去 爲 爾許 備辦 所在。

3 我 若是 去 爲 爾許 備辦 所在,必定 再 來,接 爾許 到 我 所在 去;使得 我 在 何裏,爾許 也 好 在吤。

4 我 到 何裏 去 爾許 曉得,佢 路 也 曉得。”

5 To-mô teh Ge kông, “Cü, Ng tao nô su-ze k‛e ngô-he feh hyiao-teh; tsa neng-keo hyiao-teh ge lu?”
6 Yia-su teh ge kông, “Ngô beh-z lu, z tsing dao-li, z weh-ming: ziah feh jong Ngô, m-nying hao tao Ah-pang su-ze k‛e.
7 Ng-he ziah-z nying-teh Ngô, z-zin ah nying-teh Ngô Ah-pang: jong-kying-yi-‛eo ng-he z nying-teh Ge, ping-ts‛ia yi-kying mông-djôh Ge ku.”

5 多馬 搭 佢 講:“主,爾 到 哪 所在 去 我許 不 曉得;怎 能夠 曉得 佢 路?”

6 耶穌 搭 佢 講:“我 便是 路,是 真 道理,是 活命:若 不 從 我,無人 好 到 阿伯ㄦ 所在 去。

7 爾許 若是 認得 我,自然 也 認得 我 阿伯ㄦ:從今以後 爾許 是 認得 佢,並且 已經 望着 佢 過。”

8 Fi-lih teh Ge kông, “Cü, peh ngô-he mông-djôh Ah-pang, ziu keo-gao.”
9 Yia-su teh ge kông, “Fi-lih, Ngô tah-liao nyih-tsy teh ng jü-de, ng wæ we feh nying-teh Ngô? Mông-djôh Ngô, beh-z mông-djôh Ah-pang; ng tsa-sang kông, ‘Peh ngô-he mông-djôh Ah-pang?’
10 Ng ky‛i feh siang-sing Ngô z ze-ü Ah-pang, Ah-pang ze-ü Ngô? Ngô teh ng-he su kông shih-wa, feh-z jong Ngô-z kông; djü ze Ngô li-min keh Ah-pang, z Ge ze-teh tso keh-sih z-kön.

8 菲力 搭 佢 講:“主,畀 我許 望着 阿伯ㄦ,就 夠爻。”

9 耶穌 搭 佢 講:“菲力,我 㙮料 日子 搭 爾 聚隊,爾 還 不 認得 我?望着 我,便是 望着 阿伯ㄦ;爾 怎生 講:‘畀 我許 望着 阿伯ㄦ?’

10 爾 豈 不 相信 我 是 在於 阿伯ㄦ,阿伯ㄦ 在於 我?我 搭 爾許 所 講 說話,不是 從 我自 講;住 在 我 裏面个 阿伯ㄦ,是 佢 在㙮 做 箇些 事幹。

11 “Ng yüong siang-sing Ngô z ze-ü Ah-pang, Ah-pang ze-ü Ngô: ziah feh-z, yü su tso z-kön siang-sing Ngô.
12 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Siang-sing Ngô cü-ts, Ngô su tso z-kön ge tsiang-le ah iao tso, ping-ts‛ia do-jü keh-sih z-kön ah iao tso; ing-yü Ngô tao Ngô Ah-pang su-ze k‛e.
13 Ng-he k‛ao Ngô ming-deo jü-bin iao gyiu zah-m, Ngô we tso-zing, s-teh Ah-pang ze-ü N yiu yüong-wa.
14 Ziah-z k‛ao Ngô ming-deo, iao gyiu zah-m, Ngô-z we tso-zing.

11 “爾 用 相信 我 是 在於 阿伯ㄦ,阿伯ㄦ 在於 我:若 不是,爲 所 做 事幹 相信 我。

12 我 老實 搭 爾許 講,相信 我 主子,我 所 做 事幹 佢 將來 也 要 做,並且 大如 箇些 事幹 也 要 做;因爲 我 到 我 阿伯ㄦ 所在 去。

13 爾許 靠 我 名頭 隨便 要 求 倽某,我 會 做成,使得 阿伯ㄦ 在於 爾 有 榮華。

14 若是 靠 我 名頭,要 求 倽某,我自 會 做成。

15 “Ng-he ziah-z e-kying Ngô, yüong pao-siu Ngô-keh ‛ao-ling.
16 Ngô we gyiu Ah-pang, Ge wæ-yiu ih-ke Pao-kô Cü-ts pih-ding we s-peh ng-he, hao üong-yün teh ng-he jü-de djü:
17 ziu-z tsing dao-li-keh Sing-Ling; si-zông su feh-neng tsih-ziu, ing-yü mông Ge feh-djôh, ah feh nying-teh Ge; Ng-he z nying-teh Ge, ing-yü Ge z teh ng-he jü-de djü, ah we ze ng-he sing-li.
18 Ngô feh peh ng-he ziang m-yiu nyiang-pang: Ngô we tao ng-he su-ze le.
19 Tse teng ih-ts‛iang, si-zông fe mông-djôh Ngô; ng-he we mông-djôh Ngô: ing-yü Ngô z weh-keh, ng-he ah we weh.
20 Tao keh nyih-ts, ng-he we hyiao-teh Ngô z ze-ü Ngô Ah-pang, ng-he ze-ü Ngô, Ngô ze-ü ng-he.
21 Yiu Ngô feng-fu yi pao-siu ge cü-ts, ziu-z e-kying Ngô: e-kying Ngô cü-ts, Ngô Ah-pang we e-sih ge, Ngô ah we e-sih ge, we hyin-c‛ih Ngô-z peh ge mông.”

15 “爾許 若是 愛敬 我,用 保守 我个 號令。

16 我 會 求 阿伯ㄦ,佢 還有 一個 保價 主子 必定 會 賜畀 爾許,好 永遠 搭 爾許 聚隊 住:

17 就是 真 道理个 聖靈;世上 所不能 接受,因爲 望 佢 不着,也 不 認得 佢;爾許 是 認得 佢,因爲 佢 是 搭 爾許 聚隊 住,也 會 在 爾許 心裏。

18 我 不 畀 爾許 像 無有 孃伯ㄦ:我 會 到 爾許 所在 來。

19 再 等 一瑲,世上 𣍐 望着 我;爾許 會 望着 我:因爲 我 是 活个,爾許 也 會 活。

20 到 箇 日子,爾許 會 曉得 我 是 在於 我 阿伯ㄦ,爾許 在於 我,我 在於 爾許。

21 有 我 吩咐 貤 保守 佢 主子,就是 愛敬 我:愛敬 我 主子,我 阿伯ㄦ 會 愛惜 佢,我 也 會 愛惜 佢,會 顯出 我自 畀 佢 望。”

22 Yiu-da, feh-z keh Kô-liah Yiu-da, ge teh Yia-su kông, “Cü, Ng we hyin-c‛ih Z peh ngô-he mông, feh peh si-zông nying mông, keh-z tsa-sang?”
23 Yia-su we-teh ge kông, “Ziah yiu nying e-kying Ngô, ge we pao-siu Ngô dao-li; Ngô Ah-pang we e-sih ge, Ngô-he we tao ge su-ze le, ping-ts‛ia teh ge jü-de djü.
24 Feh e-kying Ngô cü-ts, z feh pao-siu Ngô dao-li: ng-he su t‛ing-keh dao-li, feh-z Ngô-z-ke, z ts‛a Ngô le-keh Ah-pang-ke.

22 猶大,不是 箇 加略 猶大,佢 搭 耶穌 講:“主,爾 會 顯出 自 畀 我許 望,不 畀 世上 人 望,箇是 怎生?”

23 耶穌 回答 佢 講:“若 有 人 愛敬 我,佢 會 保守 我 道理;我 阿伯ㄦ 會 愛惜佢,我許 會 到 佢 所在 來,並且 搭 佢 聚隊 住。

24 不 愛敬 我 主子,是 不 保守 我 道理:爾許 所 聽个 道理,不是 我自个,是 差 我 來个 阿伯ㄦ个。

25 “Ngô wæ teh ng-he jü-de, yiu keh-sih shih-wa kông peh ng-he t‛ing:
26 dæn-z keh Pao-kô Cü-ts, ziu-z Sing-Ling, Ah-pang ze-ü Ngô-keh ming-deo iao ts‛a-le, Ge we yiang-yiang kao ng-he, ah we peh ng-he kyi-lao Ngô væn-pah teh ng-he su kông.

25 “我 還 搭 爾許 聚隊,有 箇些 說話 講 畀 爾許 聽:

26 但是 箇 保價 主子,就是 聖靈,阿伯ㄦ 在於 我个 名頭 要 差來,佢 會 樣樣 教 爾許,也 會 畀 爾許 記牢 我 凡百 搭 爾許 所 講。

27 “Ngô yiu ön-tæn liu-lôh peh ng-he, Ngô Z-keh ön-tæn s-peh ng-he; Ngô s-peh ng-he, feh ziang si-zông s-peh ng-he. Ng-he sing feh yüong næn-ku, ah feh yüng hôh.
28 Ng-he yi-kying t‛ing-djôh Ngô kông, ‘Ngô iao k‛e, Ngô yi we tao ng-he su-ze le:’ ziah-z e-kying Ngô, Ngô kông, ‛Tao Ah-pang su-ze k‛e,‛ ng-he tsong we kao-hying; ing-yü Ah-pang pi Ngô do.
29 Nông-ze, z-kön wæ-vong tso-zing, Ngô sin teh ng-he kông; teng-tao z-kön tso-zing ts-‛eo, peh ng-he hao siang-sing.

27 “我 有 安耽 留落 畀 爾許,我 自个 安耽 賜畀 爾許;我 賜畀 爾許,不 像 世上 賜畀 爾許。爾許 心 不 用 難過,也 不 用 𢞕。

28 爾許 已經 聽着 我 講:‘我 要 去,我 貤 會 到 爾許 所在 來:’若是 愛敬 我,我 講:‘到 阿伯ㄦ 所在 去,’爾許 總 會 高興;因爲 阿伯ㄦ 比 我 大。

29 曩在,事幹 還朆 做成,我 先 搭 爾許 講;等到 事幹 做成 之後,畀 爾許 好 相信。

30 “Ngô yi-‛eo m to-siao shih-wa hao teh Ng-he kông; ing-yü keh si-kæn-zông-keh cü-tse le-gao, tsih-z teh Ngô m-kwæn-zih:
31 peh-ku, hao peh si-kæn-zông hyiao-teh Ngô z e-kying Ah-pang, ah z tsiao Ah-pang feng-fu Ngô tso. Ky‛i-le, Ngô-he li-k‛e i-di hao k‛e.”

30 “我 以後 無 多少 說話 好 搭 爾許 講;因爲 箇 世間上个 主宰 來爻,只是 搭 我 無關涉:

31 不過,好 畀 世間上 曉得 我 是 愛敬 阿伯ㄦ,也 是 照 阿伯ㄦ 吩咐 我 做。起來,我許 離開 裏裏 好 去。”

I‛ö. XV.

第十五章.

“NGÔ z tsing-keh bu-dao jü, Ngô Ah-pang z cong-jü S-vu.
2 Væn-pah ze Ngô sing-zông fe kyih ko keh ts-hong, Ge we tsôh-gao: væn-pah kyih ko keh ts-hong, Ge we tsông kön-zing, peh ge kyih ko kah-nga to.
3 Ng-he yü Ngô teh ng su kông-keh dao-li z yi-kying kön-zing.
4 Iao ng-he djü ze Ngô sing-zông, Ngô djü ze ng-he sing-zông. Tsing-ziang ts-hong, ziah feh djü ze bu-dao jü sing-zông, z feh-neng kyih ko; ng-he feh djü ze Ngô sing-zông, ah z-t‛ih.

“我 是 真个 葡萄 樹,我 阿伯ㄦ 是 種樹 師父。

2 凡百 在 我 身上 𣍐 結 果 个 枝蕻,佢 會 斫爻:凡百 結 果 个 枝蕻,佢 會 妝 乾淨,畀 佢 結 果 格外 多。

3 爾許 爲 我 搭 爾 所 講个 道理 是 已經 乾淨。

4 要 爾許 住 在 我 身上,我 住 在 爾許 身上。正像 枝蕻,若 不 住在 葡萄 樹 身上,自 不能 結 果;爾許 不 住 在 我 身上,也 似僣。

5 “Ngô z bu-dao jü, ng-he z ts-hong. Væn-pah djü ze Ngô sing-zông, wæ-yiu Ngô djü ze ge sing-zông cü-ts, ge we kyih hyü-to ko-ts: ing-yü m-yiu Ngô, ng-he ih-yiang tu feh neng-keo tso.
6 Ziah yiu nying feh djü ze Ngô sing-zông, iao ziang ts-hong tön ze nga-min, sao-gao; siu-zih hao pa ze ho-ha dziah-gao.
7 Ziah-z ng-he djü ze Ngô sing-zông, Ngô-keh shih-wa djü ze ng-he sing-li, jü-bin iao gyiu zah-m, tsong we peh ng-he tso-zing.
8 Ng-he ziah-z kyih hyü-to ko-ts, Ngô-keh Ah-pang yiu yüong-wa; ping-ts‛ia ng-he we tso Ngô meng-du.

5 “我 是 葡萄 樹,爾許 是 枝蕻:凡百 住 在 我 身上,還有 我 住 在 佢 身上 主子,佢 會 結 許多 果子:因爲 無有 我,爾許 一樣 都 不 能夠 做。

6 若 有 人 不 住在 我 身上,要 像 枝蕻 斷 在 外面,燥爻;收拾 好 擺 在 火嶰 着爻。

7 若是 爾許 住在 我 身上,我个 說話 住在 爾許 心裏,隨便 要 求 倽某,總 會 畀 爾許 做成。

8 爾許 若是 結 許多 果子,我个 阿伯ㄦ 有 榮華;並且 爾許 會 做 我 門徒。

9 “Tsing-ziang Ah-pang e-sih Ngô, Ngô ah z-t‛ih e-sih ng-he: ng-he iao dziang-dziang djü ze Ngô e-sih li-min.
10 Ng-he ziah-z pao-siu Ngô-keh ‛ao-ling, ziu we djü ze Ngô e-sih li-min; tsing-ziang Ngô pao-siu Ngô Ah-pang-keh ‛ao-ling, ah djü ze Ge e-sih li-min.
11 Ngô teh ng-he kông keh-sih shih-wa, z iao s-teh Ngô-keh kao-hying hao djü ze ng-he sing-li, yi peh ng-keh kao-hying mön-coh.

9 “正像 阿伯ㄦ 愛惜 我,我 也 似僣 愛惜 爾許:爾許 要 長長 住在 我 愛惜 裏面。

10 爾許 若是 保守 我个 號令,就 會 住 在 我 愛惜 裏面;正像 我 保守 我 阿伯ㄦ个 號令,也 住在 佢 愛惜 裏面。

11 我 搭 爾許 講 箇些 說話,是 要 使得 我个 高興 好 住在 爾許 心裏,貤 畀 爾許 高興 滿足。

12 “Ng-he iao jü-de siang-e, teh Ngô e-sih ng-he ih-yiang: keh ziu-z Ngô-keh ‛ao-ling.
13 Ih-ke nying yü ge bong-yiu sô-c‛ih z-keh sing-ming, tse do e-sih sing z m-yiu.
14 Ng-he ziah i Ngô væn-pah su feng-fu ng-he, ziu-z Ngô bong-yiu.
15 Ngô yi-‛eo feh tse ao ng-he z nu-boh, ing-yü nu-boh feh hyiao-teh ge cü-nying-kô su tso: Ngô ao ng-he z bong-yiu; ing-yü Ngô væn-pah jong Ah-pang su t‛ing-djôh tu teh ng-he kông-ku.
16 Feh-z ng-he kæn-shün Ngô, z Ngô kæn-shün ng-he, sih-lih ng-he hao-k‛e kyih ko, yi peh ng-he-keh ko-ts hao dziang ze-teh; s-teh ng-he k‛ao Ngô ming-deo gyiu Ah-pang jü-bin zah-m, Ge tu we s-peh ng-he.
17 Ngô keh-sih shih-wa feng-fu ng-he, s-teh ng-he hao jü-de siang-e.

12 “爾許 要 聚隊 相愛,搭 我 愛惜 爾許 一樣:箇 就是 我个 號令。

13 一個 人 爲 佢朋友 捨出 自个 性命,再 大 愛惜 心 是 無有。

14 爾許 若 依 我 凡百 所 吩咐 爾許,就是 我 朋友。

15 我 以後 不 再 噢 爾許 是 奴僕,因爲 奴僕 不 曉得 佢 主人家 所 做:我 噢 爾許 是 朋友;因爲 我 凡百 從 阿伯ㄦ 所 聽着 都 搭 爾許 講過。

16 不是 爾許 揀選 我,是 我 揀選 爾許,設立 爾許 好 結 果,貤 畀 爾許个 果子 好 長 在㙮;使得 爾許 靠 我 名頭 求 阿伯ㄦ 隨便 倽某,佢 都 會 賜畀 爾許。

17 我 箇些 說話 吩咐 爾許,使得 爾許 好 聚隊 相愛。

18 “SI-KÆN-ZÔNG ziah ky‛i ng-he, ng-he hyiao-teh ge z sin ky‛i Ngô.
19 Ng-he ziah joh-ü si-kæn-zông, si-kæn-zông tsong we cong-i z-keh nying: dæn-z ng-he feh joh-ü si-kæn-zông, z Ngô jong si-kæn-zông kæn-shün-c‛ih-le, su-i si-kæn-zông ky‛i ng-he.
20 Ngô teh ng-he kông-ku, ‛Nu-boh m-yiu do-jü ge cü-nying-kô,‛ keh-kyü shih-wa iao kyi-lao. Ge-he ziah-z pih-næn Ngô, ah we pih-næn ng-he; ziah-z pao-siu Ngô-keh shih-wa, ah we pao-su ng-keh shih-wa.
21 Ge-he yü Ngô ming-deo iao peh keh-sih ih-ts‛ih z-kön ‛eng-he , ing-yü feh hyiao-teh ts‛a Ngô le Cü-ts.

18 “世間上 若 氣 爾許,爾許 曉得 佢 是 先 氣 我。

19 爾許 若 屬於 世間上,世間上總 會 中意 自个 人:但是 爾許 不 屬於 世間上,是 我 從 世間上 揀選出來,所以 世間上 氣 爾許。

20 我 搭 爾許 講過:‘奴僕 無有 大如 佢 主人家,’箇句 說話 要 記牢。佢許 若是 逼難 我,也 會 逼難 爾許;若是 保守 我个 說話,也 會 保守 爾个 說話。

21 佢許 爲 我 名頭 要 畀 箇些 一切 事幹 害 爾許,因爲 不 曉得 差 我 來 主子。

22 “Ngô ziah vong le teh ge-he kông-ku, ge-he z m-kao ze-ming: nông-ze ge-he ze-ming m-c‛ü t‛e-t‛ôh.
23 Ky‛i Ngô cü-ts, ah z ky‛i Ngô-keh Ah-pang.
24 Ngô ze ge-he cong-yiang ziah m-yiu tso bih-nying vong tso-ku z-kön, ge-he m-kao ze-ming: nông-ze ge-he yi mông-djôh, yi ky‛i Ngô teh Ngô Pang.
25 Keh yiang-ts hao ing-nyin ge-he leh-fæh shü su sia-teh, kông, ‘Ge-he vu-yün-vu-ku ky‛i Ngô.’

22 “我 若 朆 來 搭 佢許 講過,佢許 是 無較 罪名:曩在 佢許 罪名 無處 推脫。

23 氣我 主子,也 是 氣 我个 阿伯ㄦ。

24 我 在 佢許 中央 若 無有 做 別人 朆 做過 事幹,佢許 無較 罪名:曩在 佢許 貤 望着,貤 氣 我 搭 我 伯ㄦ。

25 箇 樣子 好 應驗 佢許 律法 書 所 寫㙮,講:‘佢許 無緣無故 氣 我。’

26 “Dæn-z Ngô jong Ah-pang su-ze we ts‛a le peh ng-he keh-yü Pao-kô Cü-ts, ziu-z jong Ah-pang c‛ih-le tsing dao-li-keh Sing-Ling, Ge ih le we tso Ngô-keh te-tsing.
27 Ng-he ah we tso te-tsing, ing-yü z jong ky‛i-deo teh Ngô jü-de.”

26 “但是 我 從 阿伯ㄦ 所在 會 差來 畀 爾許 箇位 保價 主子,就是 從 阿伯ㄦ 出來 真 道理个 聖靈,佢 一 來 會 做 我个 對證:

27 爾許 也 會 做 對證,因爲 是 從 起頭 搭 我 聚隊。”

I‛ön. XVI.

第十六章.

“Ngô teh ng-he kông keh-sih shih-wa, z peh ng-he fe pæn-tih.
2 Ge-he we kön ng-he c‛ih jü-we-dông: ah yiu z-‛eo we le, væn-pah sæh ng-he cü-ts, i ge sön z voh-z Zông-ti.
3 Ge-he keh yiang-ts ‛e n-he z ing-yü feh hyiao-teh Ah-pang, ah feh hyiao-teh Ngô.
4 Ngô teh ng-he kông keh-sih shih-wa, z iao peh ng-he z-‛eo ih tao, hao kyi-teh Ngô yiu keh shih-wa teh ng-he kông-ku: yi-zin Ngô feh teh ng-he kông keh-sih shih-wa, ing-yü Ngô wæ teh ng-he jü-de.

“我 搭 爾許 講 箇些 說話,是 畀 爾許 𣍐 跌。

2 佢許 會 趕 爾許 出 聚會堂:也 有 時候 會 來,凡百 殺 爾許 主子,依 佢 算 是 服侍 上帝。

3 佢許 箇 樣子 害 爾許 是 因爲 不 曉得 阿伯ㄦ,也 不 曉得 我。

4 我 搭 爾許 講 箇些 說話,是 要 畀 爾許 時候 一 到,好 記得 我 有 箇 說話 搭 爾許 講過:以前 我 不 搭 爾許 講 箇些 說話,因爲 我 還 搭 爾許 聚隊。

5 “Nông-ze Ngô tao ts‛a Ngô le Cü-ts su-ze k‛e; ng-he cong-yiang ah m-yiu nying meng Ngô tao ‛ah-yi k‛e?
6 dæn-z yü Ngô teh ng-he kông keh shih-wa, ng-he z mön-sing iu-zeo.
7 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ngô li-k‛e ng-he, z ng-he-keh ih-c‛ü: Ngô ziah feh li-k‛e ng-he, Pao-kô Cü-ts feh le; ziah-z k‛e, we ts‛a Ge tao ng-he su-ze le.
8 Ge ih le, we peh si-kæn-zông nying yü ze, teh kong-nyi, teh sing-p‛ön z-kön, z tsah-væh z:
9 ze, ing-yü ge-he feh siang-sing Ngô;
10 kong-nyi, ing-yü Ngô tao Ngô Pang su-ze k‛e, ng-he feh tse mông-djôh Ngô;
11 sing-p‛ön, ing-yü keh si-kæn-zông-keh cü-tse yi-kying ziu p‛ön-tön.

5 “曩在 我 到 差 我 來 主子 所在 去;爾許 中央 也 無有 人 問 我 到 何裏 去?

6 但是 爲 我 搭 爾許 講 箇 說話,爾許 是 滿心 憂愁。

7 我 老實 搭 爾許 講,我 離開 爾許,是 爾許个 益處:我 若 不 離開 爾許,保價 主子 不 來;若是 去,會 差 佢 到 爾許 所在 來。

8 佢 一 來,會 畀 世間上 人 爲 罪,搭 公義,搭 審判 事幹,自 責罰 自:

9 罪,因爲 佢許 不 相信 我;

10 公義,因爲 我 到 我 伯ㄦ 所在 去,爾許 不 再 望着 我;

11 審判,因爲 箇 世間上个 主宰 已經 受 判斷。

12 “NGÔ wæ-yiu hyü-to z-kön iao teh ng-he kông, tsih-z ng-he nông-z ky‛üoh-feh-lôh.
13 Dæn-z keh-yü tsing dao-li-keh Sing-Ling ih-le, Ge we ying-dao ng-he tseo-tsing yiang-yiang tsing dao-li: ing-yü Ge feh i Z kông, we kông Ge væn-pah su t‛ing-djôh z-kön, wæ-yiu vong-le z-kön ah we t‛ong-ts ng-he.
14 Ge we kyü yüong-wa peh Ngô: ing-yü we tsih-ziu Ngô su yiu-keh t‛ong-ts ng-he.
15 Ah-pang væn-pah su yiu-keh z Ngô-ke: su-i Ngô kông, Ge we tsih-ziu Ngô su yiu t‛ong-ts ng-he.
16 Teng ih-ts‛iang ng-he mông Ngô feh-djôh; tse teng ih-ts‛iang, we mông-djôh Ngô: ing-yü Ngô tao Ah-pang su-ze k‛e.”

12 “我 還有 許多 事幹 要 搭 爾許 講,只是 爾許 曩時 喫不落。

13 但是 箇位 真 道理个 聖靈 一來,佢 會 引導 爾許 走進 樣樣 真 道理:因爲 佢 不 依 自 講;會 講 凡百 所 聽着 事幹,還有 朆來 事幹 也 會 通知 爾許。

14 佢 會 歸 榮華 畀 我:因爲 會 接受 我 所 有个 通知 爾許。

15 阿伯ㄦ 凡百 所 有个 是 我个:所以 我 講,佢 會 接受 我 所 有 通知 爾許。

16 等 一瑲 爾許 望 我 不着;再 等 一瑲,會 望着 我:因爲 我 到 阿伯ㄦ 所在 去。”

17 Ge meng-du yiu-sih jü-de kông, “Ge teh ngô-he kông, ‘Teng ih-ts‛iang, ng-he mông Ngô feh-djôh, tse teng ih-ts‛iang, we mông-djôh Ngô;’ yi kông, ‘Ing-yü Ngô tao Ah-pang su-ze k‛e;’—keh shih-wa z zao i-s?”
18 Ge-he kông, “Ge ze-teh kông, ‘Teng ih-ts‛iang,’ keh-kyü shih-wa tao-ti tsa-sang-ke? ngô-he feh hyiao-teh Ge kông zah-m.”

17 佢 門徒 有些 聚隊 講:“佢 搭 我許 講:‘等 一瑲,爾許 望 我 不着,再 等 一瑲,會 望着 我;’貤 講:‘因爲 我 到 阿伯ㄦ 所在 去;’——箇 說話 是 倽 意思?”

18 佢 許 講:“佢 在㙮 講:‘等 一瑲,’箇句 說話 到底 怎生个?我許 不 曉得 佢 講 倽某。”

19 Yia-su hyiao-teh ge-he i-s iao meng Ge, ziu teh ge-he kông, “Ngô kông, ‘Teng ih-ts‛iang ng-he mông Ngô feh-djôh, tse teng ih-ts‛iang we mông-djôh Ngô,’ keh shih-wa ng-he ze-teh nyi-leng feh?
20 Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ng-he we k‛oh, we c‛ih ngæh-li, si-kæn-zông we hyi-hwön: ng-he we zeo-meng, dæn-z ng-he-keh zeo-meng we pin hyi-hwön.
21 Nyü-k‛ah iao sang z-tsih, we zeo-meng, ing-yü z-‛eo tao-gao: siao-nying sang-c‛ih-le, ziu mông-kyi keh k‛u-næn, ing-yü ze si-zông yiu ih-ke nying sang-c‛ih-le, ziu hyi-hwön.
22 Su-i, ng-he nông-ze yiu zeo-meng; dæn-z Ngô we tse le mông ng-he, ng-he sing-li ziu we hyi-hwön, ng-keh hyi-hwön ah m-nying hao deh-k‛e.
23 Tao keh nyih-ts ng-he feh yüong meng Ngô zah-m. Ngô lao-zih teh ng-he kông, Ng-he k‛ao Ngô ming-deo væn-pah gyiu Ah-pang keh, Ge tu we s-peh ng-he.
24 Ng-he ih-hyiang m-yiu ih-yiang k‛ao Ngô ming-deo gyiu-ku: nông-ze hao gyiu, ziu we teh-djôh, s-teh ng-he hyi-hwön we mön-coh.

19 耶穌 曉得 佢許 意思 要 問 佢,就 搭 佢許 講:“我 講:‘等 一瑲,爾許 望 我 不着,再 等 一瑲 會 望着 我,’箇 說話 爾許 在㙮 議論 不?

20 我 老實 搭 爾許 講,爾許 會 哭,會 出 眼淚,世間上 會 喜歡:爾許 會 愁悶,但是 爾許个 愁悶 會 變 喜歡。

21 女客 要 生 時節,會 愁悶,因爲 時候 到爻:小人 生出來,就 喜歡。

22 所以,爾許 曩在 有 愁悶;但是 我 會 再 來 望 爾許,爾許 心裏 就 會 喜歡,爾个 喜歡 無人 好 奪去。

23 到 箇 日子 爾許 不 用 問 我 倽某。我 老實 搭 爾許 講,爾許 靠 我 名頭 凡百 求 阿伯ㄦ 个,佢 都 會 賜畀 爾許。

24 爾許 一向 無有 一樣 靠 我 名頭 求過:曩在 好 求,就 會 得着,使得 爾許 喜歡 會 滿足。

25 “Keh-sih z-kön Ngô z yüong pi-fông shih-wa teh ng-he kông: dæn-z z-‛eo iao le, Ngô feh tse yüong pi-fông teh ng-he kông, z iao ming-ming t‛ong-ts ng-he Ah-pang z-kön.
26 Tao keh nyih-ts ng-he we k‛ao Ngô ming-deo gyiu; Ngô feh teh ng-he kông, Ngô we de ng-he gyiu Ah-pang;
27 Ah-pang Z ah e-sih ng-he, ing-yü ng-he e-kying Ngô, yi siang-sing Ngô z jong Zông-ti c‛ih-le.
28 Ngô z jong Ah-pang c‛ih-le, tao si-zông le; yi li-k‛e si-zông, tao Ah-pang su-ze k‛e.”

25 “箇些 事幹 我 是 用 比方 說話 搭 爾許 講:但是 時候 要 來,我 不 再 用 比方 搭爾許 講,是 要 明明 通知 爾許 阿伯ㄦ 事幹。

26 到 箇 日子 爾許 會 靠 我 名頭 求:我 不 搭 爾許 講,我 會 代 爾許 求 阿伯ㄦ;

27 阿伯ㄦ 自 也 愛惜 爾許,因爲 爾許 愛敬 我,貤 相信 我 是 從 阿伯ㄦ 出來。

28 我 是 從 阿伯ㄦ 出來,到 世上 來;貤 離開 世上,到 阿伯ㄦ 所在 去。”

29 Meng-du teh Ge kông, “Ng keh-ts‛iah ming-ming kông-ku, feh yüong zah-m pi-fông shih-wa.
30 Nông-ze ngô-he hyiao-teh Ng z vu-su-peh-ts, ah feh yüong kæh-nying le meng Ng: su-i, ngô-he siang-sing Ng z jong Zông-ti c‛ih-le.”

29 門徒 搭 佢 講:“爾 箇且 明明 講過,不 用 倽某 比方 說話。

30 曩在 我許 曉得爾 是 無所不知,也 不 用 吤人 來 問 爾:所以,我許 相信 爾 是 從 上帝 出來。”

31 Yia-su we-teh ge-he kông, “Keh-ts‛iah ng-he siang-sing feh?
32 Yiu z-‛eo we le, z yi-kying tao-gao, ng-he we sæn-k‛e, kôh-nying tao z su-ze, dzing Ngô doh-ke ze-teh: Ngô ah feh-z doh-ke, ing-yü Ah-pang teh Ngô jü-de.
33 Ngô teh ng-he kông keh-sih shih-wa, iao peh ng-he ze-ü Ngô yiu ön-tæn. Ng-he ze si-zông pih-ding yiu k‛u-næn: dæn-z hao fông-sing; si-kæn-zông z Ngô yi-kying tang-ying gao.”

31 耶穌 回答 佢許 講:“箇且 爾許 相信 不?

32 有 時候 會 來,是 已經 到爻,爾許會 散去,各人 到 自 所在,剩 我 獨個 在㙮:我 也 不是 獨個,因爲 阿伯ㄦ 搭 我 聚隊。

33 我 搭 爾許 講 箇些 說話,要 畀 爾許 在於 我 有 安耽。爾許 在 世上 必定 有 苦難:但是 好 放心;世間上 是 我 已經 打贏 爻。”

I‛ö. XVII.

第十七章.

YIA-SU kông-wön keh-sih shih-wa, ngæn hyiang t‛in,z-t‛ih kông,

耶穌 講完 箇些 說話;眼 向 天,似僣 講,

“Ah-pang, z-‛eo yi-kying tao-gao; hao yüong-wa Ng-keh N, s-teh N ah hao yüong-wa Ng.
2 Ing-yü Ng yi-kying s-peh Ge gyün-ping hao kwön væn-pah yiu hyüih-ky‛i-keh, peh N hao s üong-yün weh-ming peh Ng væn-pah su s-peh Ge cü-ts.
3 Keh üong-yün weh-ming, ziu-z hyiao-teh Ng keh-yü doh-ih tsing Zông-ti, teh Ng su ts‛a-le-keh Yia-su Kyi-toh.
4 Ngô ze si-zông yi-kying yüong-wa Ng ku, Ng kao-de Ngô tso-keh z-kön, Ngô tso zing-kong-liao:
5 Ah-pang, nông-ze peh Ngô ze Ng su-ze ziu yüong-wa, ziu-z m-yiu t‛in-di ts-zin Ngô ze Ng su-ze su yiu-keh yüong-wa.

“阿伯ㄦ,時候 已經 到爻,好 榮華 爾个 兒,使得 兒 也 好 榮華 爾:

2 因爲 爾 已經賜畀 佢 權柄 好 管 凡百 有 血氣个,畀 兒 好 賜 永遠 活命 畀 爾 凡百 所 賜畀 佢 主子。

3 箇 永遠 活命,就是 曉得 爾 箇位 獨一 真 上帝,搭 爾 所 差來个 耶穌 基督。

4 我 在 世上 已經 榮華 爾 過,爾 交代 我做个 事幹,我 做 成功了。

5 阿伯ㄦ,曩在 畀 我 在 爾 所在 就 榮華,就是 無有 天地 之前 我 在 爾 所在 有个 榮華。”

6 “Ng jong si-zông su s-peh Ngô-keh nying, Ngô yi-kying hyin-c‛ih Ng-keh ming-deo peh ge-he hyiao-teh: ge-he peng-le z Ng-ke, Ng s-peh Ngô; ge-he ah z pao-siu Ng-keh dao-li.
7 Nông-ze ge-he hyiao-teh Ng væn-pah su s-peh Ngô-keh tu z jong Ng c‛ih-le:
8 ing-yü Ng su s-peh Ngô shih-wa, Ngô ah djün peh ge-he; ge-he yi-kying tsih-ziu, ah lao-zih hyiao-teh Ngô z jong Ng c‛ih-le, ping-ts‛ia siang-sing z Ng ts‛a Ngô le.
9 Ngô z yü ge-he ze-teh gyiu; Ngô ze-teh gyiu, feh-z yü si-kæn-zông, z yü Ng su s-peh Ngô cü-ts, ing-yü ge-he z Ng-ke.
10 Væn-pah z Ngô-ke ah z Ng-ke, z Ng-ke ah z Ngô-ke; ping-ts‛ia Ngô ze-ü ge yiu yüong-wa.

6 “爾 從 世上 所 賜畀 我个 人,我 已經 顯出 爾个 名頭 畀 佢許 曉得:佢許 本來 是爾个,爾 賜畀 我;佢許 也 是 保守 爾个 道理。

7 曩在 佢許 曉得 爾 凡百 所 賜畀 我个 都 是 從 爾 出來:

8 因爲 爾 所 賜畀 我 說話,我 也 傳 畀 佢許;佢許 已經 接受,也 老實 曉得 我 是 從 爾 出來,並且 相信 是 爾 差 我 來。

9 我 是 爲 佢許 在㙮 求:我 在㙮 求,不是 爲 世間上,是 爲 爾 所 賜畀 我 主子,因爲 佢許 是 爾个:

10 凡百 是 我个 也 是 爾个,是 爾个 也 是 我个:並且 我 在於 佢 有 榮華。

11 “Ngô yi-‛eo feh ze si-kæn-zông, ge-he ze si-kæn-zông, Ngô z tao Ng su-ze le. Sing-zin-keh Ah-pang, Ng su s-peh Ngô keh nying hao pao-wu ge k‛ao-djôh Ng-keh ming-deo, s-teh ge-he tso ih-ke-sang, teh Ngô-he ih-yiang.
12 Ngô wæ teh ge-he ze si-kæn-zông, Ngô z pao-wu ge-he k‛ao-djôh Ng-keh ming-deo; Ng su s-peh Ngô cü-ts Ngô z ku-djôh ge-he; nen-cong ih-ke tu fe sih-lôh, tsih-yiu keh mih-vông cü-ts, s-teh Sing-shü yiu ing-nyin.
13 Ngô nông-ze tao Ng su-ze le; Ngô ze si-zông kông keh shih-wa, s-teh ge-he sing-li hao mön-coh Ngô-keh hwön-hyi.
14 Ngô yi-kying djün Ng-keh dao-li peh ge-he; si-kæn-zông z ky‛i ge-he, ing-yü ge-he feh joh-ü si-kæn-zông, teh Ngô feh joh-ü si-kæn-zông ih-yiang.
15 Ngô feh gyiu Ng peh ge-he jong si-zông siu-k‛e, tsih gyiu Ng pao-wu ge-he feh væn-ze.
16 Ge-he feh joh-ü si-kæn-zông, ziang Ngô feh joh-ü si-kæn-zông.
17 Yüong Ng-keh tsing dao-li ts‛ing-kyih ge-he: Ng-keh shih-wa beh-z tsing dao-li.
18 Tsing-ziang Ng ts‛a Ngô tao si-kæn-zông le, Ngô z ts‛a ge-he tao si-kæn-zông k‛e.
19 Ngô ah yü ge-he ts‛ing-kyih Ngô z, s-teh ge-he k‛ao-djôh tsing dao-li hao tso ts‛ing-kyih-keh nying.

11 “我 以後 不 在 世間上,佢許 在 世間上,我 是 到 爾 所在 來。聖善个 阿伯ㄦ,爾 所 賜畀 我 个 人 好 保護 佢 靠着 爾个 名頭,使得 佢許 做 一個生,搭 我許 一樣。

12 我 還 搭 佢許 在 世間上,我 是 保護 佢許 靠着 爾个 名頭:爾 所 賜畀 我 主子 我 是 顧着 佢許;內中 一個 都 𣍐 失落,只有 箇 滅亡 主子,使得 聖書 有 應驗。

13 我 曩在 到 爾 所在 來;我 在 世上 講 箇 說話,使得 佢許 心裏 好 滿足 我个 歡喜。

14 我 已經 傳 爾个 道理 畀 佢許;世間上 是 氣 佢許,因爲 佢許 不 屬於 世間上,搭 我 不 屬於 世間上 一樣。

15 我 不 求 爾 畀 佢許 從 世上 收去,只 求 爾 保護 佢許 不 犯罪。

16 佢許 不 屬於 世間上,像 我 不 屬於 世間上。

17 用 爾个 真 道理 清潔 佢許:爾个 說話 便是 真 道理。

18 正像 爾 差 我 到 世間上 來,我 是 差 佢許 到 世間上 去。

19 我 也 爲 佢許 清潔 我 自,使得 佢許 靠着 真 道理 好 做 清潔个 人。

20 “Ngô fi-tæn yü keh-sih nying ze-teh gyiu, ah yü tsiang-le t‛ing-djôh ge shih-wa siang-sing Ngô cü-ts gyiu;
21 peh ge ‛en-kyi hao tso ih-ke-sang; ziang Ng Ah-pang ze-ü Ngô, Ngô ze-ü Ng, s-teh ge-he ze-ü Ngô-he yi hao tso ih-ke-sang: peh si-kæn-zông siang-sing z Ng ts‛a Ngô le.
22 Wæ-yiu Ng su s-peh Ngô-keh yüong-wa Ngô yi-kying s-peh ge-he; s-teh ge-he hao tso ih-ke-sang, ziang Ngô-he tso ih-ke-sang.
23 Ngô ze-ü ge-he, Ng ze-ü Ngô, s-teh ge-he hao jün-jün-bi-bi tso ih-ke-sang: peh si-zông hyiao-teh z Ng ts‛a Ngô le, ping-ts‛ia hyiao-teh Ng e-sih ge-he teh e-sih Ngô ih-yiang.

20 “我 非單 爲 箇些 人 在㙮 求,也 爲 將來 聽着 佢 說話 相信 我 主子 求;

21 畀佢 和計 好 做 一個生;像 爾 阿伯ㄦ 在於 我,我 在於 爾,使得 佢許 在於 我許 貤 好 做 一個生:畀 世間上 相信 是 爾 差 我 來。

22 還有 爾 所 賜畀 我个 榮華 我 已經 賜畀 佢許;使得 佢許 好 做 一個生,像 我許 做 一個生;

23 我 在於 佢許,爾 在於 我,使得 佢許 好 全全備備 做 一個生;畀 世上 曉得 是 爾 差 我 來,並且 曉得 爾 愛惜 佢許 像 愛惜 我 一樣。

24 “Ah-pang, z Ngô ze-teh su-ze, Ngô iao Ng su s-peh Ngô cü-ts ah teh Ngô jü-de; peh ge-he mông-djôh Ngô-keh yüong-wa, ziu-z Ng su s-peh Ngô: ing-yü k‛e-t‛in p‛ih-di yi-zin Ng z e-sih Ngô.

24 “阿伯ㄦ,我 在㙮 所在,我 要 爾 所 賜畀 我 主子 也 搭 我 聚隊;畀 佢許 望着 我个 榮華,就是 爾 所 賜畀 我:因爲 開天 闢地 以前 爾 是 愛惜 我。

25 “Tsing-dzih-keh Ah-pang, si-zông feh hyiao-teh Ng, dæn-z Ngô hyiao-teh Ng; keh-sih nying ah hyiao-teh z Ng ts‛a Ngô le.
26 Ngô z yi-kying hyin-c‛ih Ng-keh ming-deo peh ge-he hyiao-teh, wæ iao hyin-c‛ih-le; s-teh Ng su e-sih Ngô-keh e-sih hao ze ge-he li-min, Ngô ah hao ze ge-he li-cün.”

25 “正直个 阿伯ㄦ,世上 不 曉得 爾,但是 我 曉得 爾;箇些 人 也 曉得 是 爾 差 我來。

26 我 是 已經 顯出 爾个 名頭 畀 佢許 曉得,還 要 顯出來;使得 爾 所 愛惜 我个 愛惜 好 在 佢許 裏面,我 也 好 在 佢許 裏轉。”

I‛ö. XVIII.

第十八章.

YIA-SU kông-wön keh-sih shih-wa, teh Ge meng-du jü-de c‛ih-k‛e, tseo-ku Kyih-leng ky‛i-k‛ang; ze kæn-min yiu ih-ke hwa-yün, Ge ziu teh meng-du tseo-tsing-k‛e.
2 Iao ma Ge keh Yiu-da ah hyiao-teh keh su-ze: ing-yü Yia-su teh meng-du dziang-dziang tao kæn k‛e jü-zih.

耶穌 講完 箇些 說話,搭 佢 門徒 聚隊 出去,走過 汲沦 溪坑;在 吤面 有 一個 花園,佢 就 搭 門徒 走進去。

2 要 賣 佢 个 犹大 也 曉得 箇 所在:因爲 耶穌 搭 門徒 長長 到 吤 去 聚集。

3 Yiu-da ta ih-de ping, wæ-yiu keh tsi-s-deo teh Fæh-li-se nying su-ze le-keh ts‛a-yüoh, do teng-long ho-pô teh tao-ts‛iang, tao kæn-min k‛e.
4 Yia-su hyiao-teh væn-pah iao ling-djôh Ge z-kön, ziu tseo-c‛ih-le, teh ge-he kông, “Ng-he le zing kæh-nying?”
5 Ge-he kông, “Nô-sæh-leh-keh Yia-su.” Yia-su teh ge-he kông, “Ngô ziu-z.” Ma Ge-keh Yiu-da ah teh ge-he jü-de gyi-kæn.
6 Yia-su teh ge-he kông, “Ngô ziu-z,” ge-he ziu tao-t‛e, tih-tao di-zông.
7 Ge yi meng ge-he, “Ng-he le zing kæh-nying?” Ge-he kông, “Nô-sæh-leh-keh Yia-su.”
8 Yia-su kông, “Ngô yi-kying teh ng-he kông-ku Ngô ziu-z: ng-he ziah le zing Ngô, keh-sih nying hao peh ge k‛e.”
9 S-teh Yia-su zin-deo su kông yiu ing-nyin; ziu-z, “Ng su s-peh Ngô cü-ts, Ngô ih-ke tu m-yiu sih-lôh.”

3 猶大 帶 一隊 兵,還有 箇 祭司頭 搭 法利賽 人 所在 來个 差役,馱 燈籠 火把 搭 刀槍,到 吤面 去。

4 耶穌 曉得 凡百 要 臨着 佢 事幹,就 走出來,搭 佢許 講:“爾許 來 尋 吤人?”

5 佢許 講:“拿撒勒个 耶穌。”耶穌 搭 佢許 講:“我 就是。”賣 佢个 猶大 也 搭 佢許 聚隊 徛㙮。

6 耶穌 搭 佢許 講:“我 就是,”佢許 就 倒退,跌到 地上。

7 佢 貤 問 佢許:“爾許 來 尋 吤人?”佢許 講:“拿撒勒个 耶穌。”

8 耶穌 講:“我 已經 搭 爾許 講過 我 就是:爾許 若 來 尋 我,箇些 人 好 畀 佢 去。”

9 使得 耶穌 前頭 所 講 有 應驗;就是:“爾 所 賜畀 我 主子,我 一個 都 無有 失落。”

10 Si-meng Pi-teh yiu ih-pô tao ta-tseo, ziu bæh-c‛ih-le tsôh tsi-s-deo-keh nu-boh, siah-lôh ge jing-tsah ng-to. Keh nu-boh ming-z kyiao Mô-læh-ku.
11 Yia-su teh Pi-teh kông, “Ng pô tao hao t‛ao-tsing tao-k‛ôh-li: Ah-pang su s-peh Ngô keh pe Ngô ky‛i feh-z iao ky‛üoh ge?”

10 西門 彼得 有 一把 刀 帶走,就 拔出來 斫 祭司頭个 奴僕,削落 佢 順隻 耳朵。箇 奴僕 名字 叫 馬拉古。

11 耶穌 搭 彼得 講:“爾 把 刀 好 套進 刀殼裏:阿伯ㄦ 所 賜畀 我 箇 杯 我 豈 不是 要 喫 佢?”

12 KEH-TS‛IAH keh-de ping teh ts‛in-tsong teh Yiu-t‛a nying-keh ts‛a-yüoh ziu k‛ô Yia-su, pông-lao,
13 sin ta tao Ô-nô su-ze; ziu-z keh nyin tso tsi-s-deo Ke-ô-fæh-keh lao-dziang nying.
14 Beh-z keh Ke-ô-fæh jong-zin teh Yiu-t‛a nying kông, “Ih-ke nying yü pah-sing s, z ngô-he bin-i.”

12 箇且 箇隊 兵 搭 千總 搭 猶太 人个 差役 就 揢 耶穌,綁牢,

13 先 帶 亞那 所在;就是 箇 年 做 祭司頭 該亞法个 老丈 人。

14 便是 箇 該亞法 從前 搭 猶太 人 講:“一個 人 爲 百姓 死,是 我許 便意。”

15 Si-meng Pi-teh teh keh bih-ke meng-du, keng Yia-su k‛e. Keh meng-du z tsi-s-deo nying-teh; ge teh Yia-su jü-de tseo-tsing tsi-s-deo ngô-meng:
16 Pi-teh gyi ze meng-k‛eo. Tsi-s-deo nying-teh-keh meng-du tseo-c‛ih-le, teh kwön-meng-keh ô-deo kông ih-sing, ziu ta Pi-teh tsing-k‛e.
17 Kwön-meng-keh ô-deo ziu teh Pi-teh kông, “Ng ah z keh Nying-keh meng-du feh?” Ge kông, “Ngô feh-z.”
18 Keh-sih nu-boh teh ts‛a-yüoh, yü t‛in-kô lang, sa t‛æn-ho, gyi ze-kæn hong-hong neng: Pi-teh ah teh ge-he jü-de gyi-kæn hong-hong neng.

15 西門 彼得 搭 箇 別個 門徒,跟 耶穌 去。箇 門徒 是 祭司頭 認得;佢 搭 耶穌 聚隊 走進 祭司頭 衙門:

16 彼得 徛 在 門口。祭司頭 認得个 門徒 走出來,搭 管門个 丫頭 講 一聲,就 帶 彼得 進去。

17 管門个 丫頭 就 搭 彼得 講:“爾 也 是 箇 人个 門徒 不?佢 講:“我 不是。”

18 箇些 奴僕 搭 差役,爲 天架 冷,生 炭火,徛 在吤 烘烘 暖:彼得 也 搭 佢許 聚隊 徛吤 烘烘 暖。

19 Tsi-s-deo ziu meng Yia-su kông tao Ge meng-du, teh Ge dao-li.
20 Yia-su we-teh ge kông, “Ngô z ming-ming kông peh si-kæn-zông t‛ing; Ngô dziang ze jü-we-dông teh sing-din, Yiu-t‛a nying dziang-dziang jü-zih su-ze, kông dao-li; ze s-‛ô su-ze Ngô ih-yiang tu vong kông-ku.
21 Ng tsa-sang meng Ngô? hao meng keh-sih t‛ing-djôh cü-ts Ngô teh ge-he kông zah-m: Ngô su kông ge-he hyiao-teh.”
22 Ge k‛eo ze-teh kông keh-sih shih-wa, yiu ih-ke gyi ze wang-pin-keh ts‛a-yüoh tang Yia-su ih-kyi cü-kwah, kông, “Ng hao t‛ih ing tsi-s-deo feh?”
23 Yia-su we-teh ge kông, “Ngô ziah kông-dzæn, hao p‛i-bing Ngô dzæn: ziah feh-dzæn, tsa-sang tang Ngô?”

19 祭司頭 就 問 耶穌 講 到 佢 門徒,搭 佢 道理。

20 耶穌 回答 佢 講:“我 是 明明 講 畀 世間上 聽;我 長 在 聚會堂 搭 聖殿,猶太 人 長長 聚集 所在,講 道理;在 私下 所在 我 一樣 都 朆 講過。

21 爾 怎生 問 我?好 問 箇些 聽着 主子 我 搭 佢許 講 倽某:我 所 講 佢許 曉得。”

22 佢 扣 在㙮 講 箇些 說話,有 一個 徛 在 橫邊个 差役 打 耶穌 一記 嘴摑,講:“爾 好 僣 應 祭司頭 不?”

23 耶穌 回答 佢 講:“我 若 講賺,好 批評 我 賺:若 不賺,怎生 打 我?”

24 Yia-su ning-gyiu pông-lao, ô-nô song-k‛e peh tsi-s-deo Ke-ô-fæh.

24 耶穌 仍舊 綁牢,亞那 送去 畀 祭司頭 該亞法。

25 Si-meng Pi-teh gyi ze-kæn hong-ho; yiu nying teh ge kông, “Ng ah z Ge meng-du feh?” Ge feh tsiao-nying, kông, “Ngô feh-z.”
26 Yiu ih-ke tsi-s-deo keh nu-boh, ziu-z Pi-teh siah-lôh ge ng-to cü-ts-keh ts‛ing-kyün, kông, “Ngô ze hwa-yün ky‛i feh-z mông-djôh ng teh Ge jü-de?”
27 Pi-teh yi feh tsiao-nying: kyi lih-k‛eh di-gao.

25 西門 彼得 徛 在吤 烘火;有 人 搭 佢 講:“爾 也 是 佢 門徒 不?”佢 不 招認,講:“我 不是。”

26 有 一個 祭司頭 个 奴僕,就是 彼得 削落 佢 耳朵 主子个 親眷,講:“我 在 花園 豈 不是 望着 爾 搭 佢 聚隊?”

27 彼得 貤 不 招認:雞 立刻 啼爻。

28 KEH-TS‛IAH ge-he jong Ke-ô-fæh su-ze ta Yia-su tao kong-kwön-li k‛e. Z-‛eo z t‛in-liang-bang; hôh iao feh kyih-zing, su-i feh tseo-tsing kong-kwön; s-teh ge hao ky‛üoh yü-yiah.

28 箇且 佢許 從 該亞法 所在 帶 耶穌 到 公館裏 去。時候 是 天亮白ㄦ;𢞕 要 不 潔淨,所以 不 走進 公館;使得 佢 好 喫 逾越。

29 Pi-læh-to ziu tseo-c‛ih-le, teh ge-he kông, “Ng-he yü zao-teh ön kao keh Nying?”
30 Ge-he we-teh ge kông, “Ge ziah vong tso-ku feh hao z-kön, ngô-he tsong fe song-le peh ng.”
31 Pi-læh-to kông, “Ng-he z ta k‛e, tsiao z-keh leh-fæh p‛ön-tön Ge.” Yiu-t‛a nying teh ge kông, “Ngô-he m-yiu sæh-nying-keh gyün-ping.”
32 S-teh Yia-su su kông Ge-z ‛eo-le iao tsa s-fæh, keh-kyü shih-wa yiu ing-nyin.

29 彼拉多 就 走出來,搭 佢許 講:“爾許 爲 倽㙮 案 告 箇 人?”

30 佢許 回答 佢 講:“佢 若 朆 做過 不 好 事幹,我許 總 𣍐 送來 畀 爾。”

31 彼拉多 講:“爾許 是 帶 去,照 自个 律法 判斷 佢。”猶太 人 搭 佢 講:“我許 無有 殺人个 權柄。”

32 使得 耶穌 所 講 佢自 後來 要 怎 死法,箇句 說話 有 應驗。

33 Pi-læh-to yi tsing kong-kwön, ao Yia-su le, teh Ge kông, “Ng z Yiu-t‛a nying-keh Wông-ti feh?”
34 Yia-su we-teh ge kông, “Keh-kyü shih-wa wæ-z ng-z kông-c‛ih-le? wæ-z bih-nying t‛ong-ts ng keh z-kön?”
35 Pi-læh-to we-teh, kông, “Ngô ky‛i z Yiu-t‛a nying? Z Ng-z peng-koh nying teh keh-sih tsi-s-deo song Ng le peh ngô: Ng tao-ti tso zah-m z-kön?”
36 Yia-su we-teh, kông, “Ngô-keh koh z feh joh-ü keh si-kæn-zông. Ngô-keh koh ziah joh-ü si-kæn-zông, Ngô-keh siu-‛ô nying tsong we yü Ngô c‛ih-lih tang-tsiang, sang-teh Ngô song peh Yiu-t‛a nying: nông-ze Ngô-keh koh z feh joh-ü si-kæn-zông.”
37 Pi-læh-to ziu kông, “Su-i, Ng z Wông-ti feh?” Yia-su we-teh kông, “Ng kông-djôh-gao, Ngô beh-z Wông-ti. Ngô sang-c‛ih-le-keh yün-ku, Ngô tao si-zông le-keh yün-ku, z iao tso tsing dao-li-keh te-tsing: væn-pah joh-ü tsing dao-li cü-ts we t‛ing Ngô shih-wa.”
38 Pi-læh-to teh Ge kông, “Zah-m z tsing dao-li?”

33 彼拉多 貤 進 公館,噢 耶穌 來,搭 佢 講:“爾 是 猶太 人个 皇帝 不?”

34 耶穌 回答 佢 講:“箇句 說話 還是 爾自 講出來?還是 別人 通知 爾 箇 事幹?”

35 彼拉多 回答,講:“我 豈 是 猶太 人?是 爾自 本國 人 搭 箇些 祭司頭 送 爾 來 畀 我:爾 到底 做 倽某 事幹?”

36 耶穌 回答,講:“我个 國 是 不 屬於 箇 世間上。我个 國 若 屬於 世間上,我个 手下 人 總 會 爲 我 出力 打仗,省得 我 送 畀 猶太人:曩在 我个 國 是 不 屬於 世間上。”

37 彼拉多 就 講:“所以,爾 是 皇帝 不?”耶穌 回答 講:“爾 講着爻,我 便是 皇帝。我 生出來个 緣故,我 到 世上 來个 緣故,是 要 做 真 道理个 對證:凡百 屬於 真 道理 主子 會 聽 我 說話。”

38 彼拉多 搭 佢 講:“倽某 真 道理?”

Kông-ku, yi tseo-c‛ih-k‛e, teh Yiu-t‛a nying kông, “Ngô mông Ge z ih-ting m-yiu ze.
39 Ng-he yiu ih-ke lao-li, yü-yiah-tsih z-‛eo ngô fông ih-ke væn-nying peh ng-he: su-i, ng-he iao ngô fông Yiu-t‛a nying-keh Wông-ti feh?”
40 Cong-nying yi ia-ia-sing ao-ky‛i-le, kông, “Feh iao keh Nying, fông Pô-læh-pô.” Keh Pô-læh-pô z gyiang-dao.

講過,貤 走出去,搭 犹太 人 講:“我 望 佢 是 一點 無有 罪。

39 爾許 有 一個 老例,逾越節 時候 我 放 一個 犯人 畀 爾許:所以,爾許 要 我 放 猶太 人个 皇帝 不?”

40 衆人 貤 吔吔聲 噢起來,講:“不 要 箇 人,放 巴拉巴。”箇 巴拉巴 是 強盜。

I‛ö. XIX.

第十九章.

Keh-ts‛iah Pi-læh-to yüong pin tang Yia-su.
2 Keh-sih ping do ts‛ pin-c‛ih ih-ting bing-t‛in-kwön, ta ze Ge deo-zông, yi do ‛ong-bao p‛i ze Ge sing-zông, ziu kông,
3 “Yiu-t‛a nying-keh Wông-ti, ts‛ing-ön!” Yi di-ky‛i siu tang Ge.

箇且 彼拉多 用 鞭 打 耶穌。

2 箇些 兵 馱 刺 編出 一頂 平天冠,帶 在 佢 頭上,貤 馱 紅袍 披 在 佢 身上,就 講,

3“猶太 人个 皇帝,請安!”貤 提起 手 打 佢。

4 Pi-læh-to yi tseo-c‛ih, teh ge-he kông, “Ngô ta Ge c‛ih-le peh ng-he, s-teh ng-he hao hyiao-teh ngô mông Ge z ih-ting m-yiu ze.”
5 Yia-su ta ts‛ tso bing-t‛in-kwön, p‛i ‛ong-bao, tseo-c‛ih-le. Pi-læh-to teh ge-he kông, “Hao mông keh Nying!”
6 Keh-sih tsi-s-deo teh ts‛a-yüoh ih mông-djôh, ziu ia-ia-sing ao-ky‛i-le, kông, “Ting Ge ze zih-z-kô-zông! ting Ge ze zih-z-kô-zông!” Pi-læh-to teh ge-he kông, “Ng-he z hao k‛e ting Ge ze zih-z-kô-zông: ngô mông Ge z m-ze.”
7 Yiu-t‛a nying we-teh ge kông, “Ngô-he yiu ih-diao leh-fæh, tsiao keh leh-fæh Ge ke s, ing-yü Ge-z sön Z z Zông-ti-keh N.”

4 彼拉多 貤 走出,搭 佢許 講:“我 帶 佢 出來 畀 爾許,使得 爾許 好 曉得 我 望 佢 是 一點 無有 罪。”

5 耶穌 帶 刺 做 平天冠,披 紅袍,走出來。彼拉多 搭 佢許 講:“好 望 箇 人!”

6 箇些 祭司頭 搭 差役 一 望着,就 吔吔聲 噢起來,講:“釘 佢 在 十字架上!釘 佢 在 十字架上!”彼拉多 搭 佢許 講:“爾許 是 好 去 釘 佢 在 十字架上:我 望 佢 是 無罪。”

7 猶太 人 回答 佢 講:“我許 有 一條 律法,照 箇 律法 佢 該 死,因爲 佢自 算 自 是 上帝个 兒。”

8 Pi-læh-to t‛ing-djôh keh-kyü shih-wa, yüih-fæh hôh-ky‛i-le:
9 yi tseo-tsing kwön-t‛ing, teh Yia-su kông, “Ng tao-ti ‛ah-yi le-keh?” Yia-su ih-ting feh ing ge.
10 Pi-læh-to teh Ge kông, “Ng feh k‛eng teh ngô kông? Ky‛i feh hyiao-teh ngô yiu gyün-ping hao ting Ng ze zih-z-kô-zông, ah yiu gyün-ping hao sih-fông Ng?”
11 Yia-su we-teh kông, “Ziah feh-z jong zông-deo s-peh ng, ng ziu m-kao zah-m gyün-ping hao bæn Ngô: su-i song Ngô peh ng cü-ts, ge-keh ze kah-nga do.”

8 彼拉多 聽着 箇位 說話,越發 𢞕 起來:

9 貤 走進 官廳,搭 耶穌 講:“爾 到底 何裏 來个?”耶穌 一點 不 應 佢。

10 彼拉多 搭 佢 講:“爾 不 肯 搭 我 講?豈 不 曉得 我 有 權柄 好 釘 爾 在 十字架上,也 有 權柄 好 釋放 爾?”

11 耶穌 回答 講:“若 不是 從 上頭 賜畀 爾,爾 就 無較 倽某 權柄 好 辦 我:所以 送 我 畀 爾 主子,佢个 罪 格外 大。”

12 Keh-ts‛iah Pi-læh-to wa-sön iao fông Ge. Dæn-z Yiu-t‛a nying ao-ky‛i-le, kông, “Ng ziah sih-fông keh Nying, feh-z Ke-sæh-keh cong-zing: væn-pah z-lih-we-wông cü-ts z teh-ze Ke-sæh.”
13 Pi-læh-to t‛ing-djôh keh shih-wa, ziu ta Yia-su c‛ih-le, tseo tao ih-ke su-ze kyiao P‛u-wa-zih, Hyi-pah-le t‛u-ing kyiao Ah-pô-da, ze kæn zo dông;
14 (keh z-‛eo z yü-bi yü-yiah-tsih-keh nyih, mao nyi-tsiu;) ziu teh Yiu-t‛a nying kông, “Hao mông ng-keh Wông-ti!”
15 Ge-he ia-ia-sing ao-ky‛i-le, kông, “Tön Ge gao! tön Ge gao! ting Ge ze zih-z-kô-zông.” Pi-læh-to teh ge-he kông, “Ngô hao peh ng-he-keh Wông-ti ting ze zih-z-kô-zông feh?” Keh-sih tsi-s-deo we-teh, kông, “Djü Ke-sæh ts-nga ngô-he m-yiu bih-ke Wông-ti.”
16 Keh-ts‛iah Pi-læh-to peh Yia-su kao-de ge-he k‛e ting ze zih-z-kô-zông.

12 箇且 彼拉多 畫算 要 放 佢。但是 猶太 人 噢起來,講:“爾 若 釋放 箇 人,不是 該撒个 忠臣:凡百 自立爲王 主子 是 得罪 該撒。”

13 彼拉多 聽着 箇 說話,就 帶 耶穌 出來,走 到 一個 所在 叫 鋪華石,希伯來 土音 叫 厄巴大,在 吤 坐 堂;

14 (箇 時候 是 預備 逾越節个 日,毛 日晝;)就 搭 猶太 人 講:“好 望 爾个 皇帝!”

15 佢許 吔吔聲 噢起來,講:“斷 佢 爻!斷 佢 爻!釘 佢 在 十字架上。”彼拉多 搭 佢許 講:“我 好 畀 爾許个 皇帝 釘 在 十字架上 不?”箇些 祭司頭 回答,講:“除 該撒 之外 我許 無有 別個 皇帝。”

16 箇且 彼拉多 畀 耶穌 交代 佢許 去 釘 在 十字架上。

GE-HE peh Yia-su t‛a-k‛e.
17 Yia-su gwæn zih-z-kô tseo-c‛ih tao ih-ke di-fông kyiao K‛u-leo, Hyi-pah-le t‛u-ing kyiao Kôh-kôh-t‛a.
18 Ze kæn ting Ge ze zih-z-kô-zông; wæ-yiu liang-ke nying jü-de ting, ih-ke ze i-pin, ih-ke ze kæn-min, Yia-su ze cong-yiang.

佢許 畀 耶穌 拖去。

17 耶穌 擐 十字架 走出 到 一個 地方 叫 骷髏,希伯來 土音 叫 各各他。

18 在 吤 釘 佢 在 十字架上;還有 兩個 人 聚隊 釘,一個 在 裏邊,一個 在 吤面,耶穌 在 中央。

19 Pi-læh-to sia ih-tsiang z-diao, t‛ih ze zih-z-kô zông-ming : sia-teh kông, “NÔ-SÆH-LÆH-KEH YIA-SU, YIU-T‛A NYING-KEH WÔNG-TI.”
20 Yiu hyü-to Yiu-t‛a nying doh keh-tsiang z-diao;ing-yü Yia-su ting-zih-z-kô su-ze teh zing-li lin-gying; ping-ts‛ia yüong Hyi-pah-le, Hyi-læh, Lo-mô z-ngæn sia-teh.
21 Yia-t‛a nying keh-sih tsi-s-deo ziu teh Pi-læh-to kông, “Feh yüong sia, ‛Yiu-t‛a nying-keh Wông-ti:‛ hao sia, ‛Ge-z kông, Ngô z Yiu-t‛a nying-keh Wông-ti.‛”
22 Pi-læh-to we-teh kông, “Ngô su sia, z-t‛ih sia-teh.”

19 彼拉多 寫 一張 字條,貼 在 十字架 上面:寫㙮 講:“拿撒拉个 耶穌,猶太 人个 皇帝。”

20 有 許多 猶太 人 讀 箇張 字條;因爲 耶穌 釘十字架 所在 搭 城裏 連近;並且 用 希伯來,希臘,羅馬 字眼 寫㙮。

21 猶太 人 箇些 祭司頭 就 搭 彼拉多 講:“不 用 寫。‘猶太 人个 皇帝:’好 寫:‘佢自 講,我 在 猶太 人个 皇帝。’”

22 彼拉多 回答 講:“我 所 寫,似僣 寫㙮。”

23 Keh-sih ping yi-kying ting Yia-su ze zih-z-kô-zông, ‛eo-deo do Ge i-zông s-ku feng-k‛e, kôh-nying ih-ku; yi do t‛i-li i-zông: keh t‛i-li i-zông m-vong, ing-yü jong-zông tao-‛ô tso hao z ih-gyin sang.
24 Ge-he ziu kông, “Ngô-he hyiao p‛ah-se ge, hao ts‛eh kyiu, mông kæh-nying teh-djôh:” s-teh keh-tsih Sing-shü yiu ing-nyin, ziu-z kông, “Ngô nga-min i-zông ge-he jü-de feng-k‛e, yü Ngô t‛i-li i-zông ge-he ts‛eh kyiu.” Keh-sih ping z-t‛ih tso fæh.

23 箇些 兵 已經 釘 耶穌 在 十字架上,後頭 馱 佢 衣裳 四股 分開,各人 一股;貤 馱 體裏 衣裳:箇 體裏 衣裳 無縫,因爲 從上 到下 做 好 在 一件 生。

24 佢許 就 講:“我許 𠏕 𤖼 碎 佢,好 撮 鬮,望 吤人 得着:”使得 箇些 聖書 有 應驗,就是 講:“我 外面 衣裳 佢許 聚隊 分開,爲 我 體裏 衣裳 佢許 撮 鬮。”箇些 兵 似僣 做 法。

25 Yia-su-keh m, teh Ge m-keh ts-me, Keh-liu-pô-keh nyü-k‛ah Mô-li-ô; wæ-yiu Mah-da-læh-keh Mô-li-ô, tu gyi ze Ge zih-z-kô wang-pin.
26 Yia-su mông-djôh Ge m, wæ-yiu su e-sih-keh meng-du gyi ze-teh, ziu teh Ge m kông, “Nyü-nying, mông ng-keh n.”
27 Yi teh keh meng-du kông, “Mông ng-keh nyiang.” Jong keh z-‛eo keh meng-du tsih ge tao z u-li k‛e.

25 耶穌个 母,搭 佢 母个 姊妹,革流巴个 女客 馬利亞;還有 麥大拉个 馬利亞,都 徛 在 佢 十字架 橫邊。

26 耶穌 望着 佢 母,還有 所 愛惜个 門徒 徛 在㙮,就 搭 佢 母 講:“女人,望 爾个 兒。”

27 貤 搭 箇 門徒 講:“望 爾个 孃。”從 箇 時候 箇 門徒 接 佢 到 自 屋裏 去。

28 ‛Eo-deo Yia-su hyiao-teh yiang-yiang z-kön yi-kying wön-jün, keh-ts‛iah iao peh Sing-shü yiu ing-nyin, ziu kông, “Ngô k‛eo-k‛eh.”
29 Ze-kæn yiu ih-bing ts‛u ts-mön: ge-he do he-min-hwa, ts‛u tsing-t‛eo, kyi ze ngeo-sih-ts‛ao, di tao Yia-su-keh cü.
30 Yia-su ziu-ku, kông, “Z-kön zing-kong:” Keh-ts‛iah deo geo-lôh, ling-weng kao peh T‛in-Vu.

28 後頭 耶穌 曉得 樣樣 事幹 已經 完全,箇且 要 畀 聖書 有 應驗,就 講:“我 口渴。”

29 在吤 有 一瓶 醋 著滿:佢許 馱 海綿花,醋 浸透,繫 在 牛膝草,遞 到 耶穌个 嘴。

30 耶穌 受過,講:“事幹 成功:”箇且 頭 痀落,靈魂 交 畀 天父。

31 Yiu-t‛a nying, ing-yü keh z yü-bi nyih, sang-teh keh-sih s-siu ön-sih-nyih kwa ze zih-z-kô, (ing-yü z do ön-sih-nyih,) su-i k‛e gyiu Pi-læh-to, iao ge ing-zing k‛ao-dön ge-he kyiah-kweh, do-ku ge-he s-siu.
32 Keh-sih ping tseo-le, k‛ao-dön liang-ke tso-de ting-kæn keh kyiah-kweh.
33 Tao Yia-su su-ze, mông Ge yi-kying s-gao, ziu feh k‛ao-dön Ge kyiah-kweh:
34 dæn-z yiu ih-ke ping do ih-ts ts‛iang c‛ôh-tsing Ge iao-hyih, ziu yiu hyüih teh shü liu-c‛ih-le.
35 Tso kyin-tsing cü-ts z ts‛ing-ngæn mông-ku, ge-keh kyin-tsing z tsing-keh; ge ah hyiao-teh su kông z tsing wa, hao peh ng-he siang-sing.
36 Keh-sih z-kön z-t‛ih tso fæh, s-teh keh-tsih Sing-shü yiu ing-nyin, kông, “Ge-keh kweh-deo ih-keng fe k‛ao-dön.”
37 Sing-shü wæ-yiu ih-tsih kông, “Ge-he tsiang-le we mông ge-he su c‛ôh-siang Cü-ts.”

31 猶太 人,因爲 箇 是 預備 日,省得 箇些 屍首 安息日 掛 在 十字架,(因爲 是 大 安息日,)所以 去 求 彼拉多,要 佢 隱靜 敲斷 佢許 腳骨,馱過 佢許 屍首。

32 箇些 兵 走來,敲斷 兩個 佐隊 釘吤 个 腳骨。

33 到 耶穌 所在,望 佢 已經 死爻,就 不 敲斷 佢 腳骨:

34 但是 有 一個 兵 馱 一支 槍 戳進 佢 腰脅,就 有 血 搭 水 流出來。

35 做 見證 主子 是 親眼 望過,佢个 見證 是 真个;佢 也 曉得 所講 是 真 話,好 畀 爾許 相信。

36 箇些 事幹 似僣 做 法,使得 箇些 聖書 有 應驗,講:“佢个 骨頭 一根 𣍐 敲斷。”

37 聖書 還有 一節 講:“佢許 將來 會 望 佢許 所 戳傷 主子。”

38 KEH-SIH z-kön ts-‛eo, Ô-li-mô-t‛a-keh Iah-seh, (ah z tso Yia-su-keh meng-du, tsih yü hôh Yiu-t‛a nying z s-‛ô tso,) gyiu Pi-læh-to peh ge do Yia-su-keh s-siu: Pi-læh-to ing-zing. Ge tseo-le, peh Yia-su-keh s-siu do-k‛e.
39 Wæ-yiu ih-ke Nyi-ko-ti-meo, ziu-z jong-zin yia-deh le kyin Yia-su cü-ts, ge yiu meh-yiah teh lu-kwe k‛ao-pah-kying do-le.
40 Ge-he, tsiao Yiu-t‛a nying ön-tsông-keh kwe-kyü, yüong si mô-pu teh hyiang-liao, pao-hao Yia-su-keh s-siu.

38 箇些 事幹 之後,亞利馬太个 約瑟,(也 是 做 耶穌个 门徒,只 爲 𢞕 猶太 人 是 私下 做,) 求 彼拉多 畀 佢 馱 耶穌个 屍首:彼拉多 應承。佢 走來,畀 耶穌个 屍首 馱 去。

39 還有 一個 尼哥底母,就是 從前 夜裏 來 見 耶穌 主子,佢 有 沒藥 搭 蘆薈 靠百斤 馱來。

40 佢許,照 猶太 人 安葬个 規矩,用 洗 麻布 搭 香料,包好 耶穌个 屍首。

41 Ze Yia-su ting zih-z-kô su-ze yiu ih-ke hwa-yün, hwa-yün li-min yiu ih-k‛ông ziu-veng, jong m-yiu nying ön-tsông-ku.
42 Keh nyih z Yiu-t‛a nying-keh yü-bi nyih, su-i ze-kæn ön-tsông Yia-su, ing-yü keh-k‛ông veng yi gying, yi bin-tông.

41 在 耶穌 釘 十字架 所在 有 一個 花園,花園 裏面 有 一礦 壽墳,從 無有 人 安葬過。

42 箇 日 是 猶太 人个 預備 日,所以 在吤 安葬 耶穌,因爲 箇礦 墳 貤 近,貤 便當。

I‛ö. XX.

第廿章.

TS‛IH-NYIH-KEH deo-nyih, t‛in vong liang, Meh-da-læh-keh Mô-li-ô tao veng-deo k‛e; mông-djôh veng-meng-k‛eo keh-kw‛e zih-deo yi-kying yi-ku.
2 Ge ziu diao-k‛e zing-djôh Si-meng Pi-teh, teh keh bih-ke meng-du, ziu-z Yia-su su e-sih-keh, teh ge-he kông, “Yiu nying peh Cü-keh s-siu veng-li do-c‛ih, ngô-he feh hyiao-teh z pa ze ‛ah-yi.”

七日个 頭日,天 朆 亮,抹大拉个 馬利亞 到 墳頭 去;望着 墳門口 箇塊 石頭 已經 移過。

2 佢 就 趒去 尋着 西門 彼得,搭 箇 別個 門徒,就是 耶穌 所 愛惜个,搭 佢許 講:“有 人 畀 主个 屍首 墳裏 馱出,我許 不 曉得 是 擺 在 何裏。”

3 Pi-teh teh keh bih-ke meng-du ziu tseo-c‛ih veng-deo k‛e.”(Beno按:此处多了一个后引号)
4 Liang-ke nying dong-zi diao-k‛e: keh meng-du pi Pi-teh diao-teh kw‛a, sin tao veng-deo;
5 ziu geo-lôh, mông-djôh mô-pu pa-kæn; dæn-z vong tsing-k‛e.
6 Si-meng Pi-teh jü-‛eo kön-tao, ziu tseo-tsing veng-li, mông-djôh mô-pu pa-kæn;
7 wæ-yiu keh-kw‛e pao Ge deo-keh siu-kying, feh teh mô-pu jü-de, z ling-nga tsih ze-kæn.
8 Keh-ts‛iah keh bih-ke meng-du, beh-z sin tao veng-deo, ah tseo-tsing k‛e; ge mông-djôh ziu siang-sing.
9 Ge-he wæ feh ming-bah Sing-shü su kông, Ge pih iao jong s-nying cong-yiang weh-cün-le.
10 Keh liang-ke meng-du ziu cün tao z su-ze.

3 彼得 搭 箇 別個 門徒 就 走出 墳頭 去。”(Beno按:此处多了一个后引号)

4 兩個 人 同時 趒去:箇 門徒 比 彼得趒得 快,先 到 墳頭;

5 就 痀落,望着 麻布 擺吤;但是 朆 進去。

6 西門 彼得 隨後 趕到,就 走進 墳裏,望着 麻布 擺吤;

7 還有 箇塊 包 佢 頭个 手巾,不 搭 麻布 聚隊,是 另外 摺 在吤。

8 箇且 箇 別個 門徒,便是 先 到 墳頭,也 走進 去;佢 望着 就 相信。

9 佢許 還 不 明白 聖書 所 講,佢 必 要 從 死人 中央 活轉來。

10 箇 兩個 門徒 就 轉 到 自 所在。

11 Mô-li-ô i-gyiu gyi ze veng meng-k‛eo, ze-teh k‛oh. K‛oh z-‛eo dziao veng-li geo-lôh mông-mông;
12 mông-djôh liang-ke t‛in-s tsiah shih-bah i-zông, zo ze Yia-su s-siu ön-tsông su-ze, ih-ke ze deo, ih-ke ze kyiah.
13 T‛in-s teh ge kông, “Nyü-nying, ng yü zao z-kön ze-teh k‛oh?” Ge kông, “Yiu nying peh ngô Cü-keh s-siu do-k‛e, feh-ts pa ze ‛ah-yi.”
14 Keh shih-wa kông ku, ziu le-cün, mông-djôh Yia-su gyi-teh; ah feh sih-teh Ge z Yia-su.
15 Yia-su teh ge kông, “Nyü-nying, ng zao z-kön k‛oh? Ng ze-teh zing kæh-nying?” Mô-li-ô tsih-deh kwön-yün cü-ts, ziu teh ge kông, “Sin-sang, ng ziah peh Ge s-siu do-ku, ze ‛ah-yi pa-kæn teh ngô kông-kông, peh ngô hao k‛e do.”
16 Yia-su teh ge kông, “Mô-li-ô!” Ge le-cün teh Yia-su kông, “Læh-po-nyi!” (ziu-z ‛Sin-sang‛ i-s.)
17 Yia-su teh ge kông, “Hyiao môh Ngô; ing-yü Ngô wæ-vong sing-zông tao Ah-pang su-ze k‛e: ng hao k‛e, teh Ngô hyüong-di kông, ‘Ngô-keh Ah-pang ah-z ng-keh Ah-pang, Ngô-keh Zông-ti ah-z ng-keh Zông-ti: Ngô sing-zông tao Ge su-ze k‛e.’”

11 馬利亞 依舊 徛 在 墳 門口,在㙮 哭。哭 時候 朝 墳裏 痀落 望望;

12 望着 兩個天使 撯 雪白 衣裳,坐 在 耶穌 屍首 安葬 所在,一個 在 頭,一個 在 腳。

13 天使搭 佢 講:“女人,爾 爲 倽 事幹 在㙮 哭?”佢 講:“有 人 畀 我 主个 屍首 馱去,不知 擺 在 何裏。”

14 箇 說話 講 過,就 擂轉,望着 耶穌 徛㙮;也 不 識得 佢 是 耶穌。

15 耶穌 搭 佢 講:“女人,爾 倽 事幹 哭?爾 在㙮 尋 吤人?”馬利亞 測得 管園 主子,就 搭 佢 講:“先生,爾 若 畀 佢 屍首 馱過,在 何裏 擺吤 搭 我 講講,畀 我 好 去 馱。”

16 耶穌 搭 佢 講:“馬利亞!”佢 擂轉 搭 耶穌 講:“拉波尼!”(就是“先生”意思。)

17 耶穌 搭 佢 講:“𠏕 摸 我;因爲 我 還朆 升上 到 阿伯ㄦ 所在 去:爾 好 去,搭 我 兄弟 講:‘我个 阿伯ㄦ 也是 爾个 阿伯ㄦ,我个 上帝 也是 爾个 上帝:我 升上 到 佢 所在 去。’”

18 Meh-da-læh-keh Mô-li-ô ziu le t‛ong-ts meng-du, kông, yi-kying mông-djôh Cü, ping-ts‛ia Cü yiu keh-sih shih-wa teh ge kông-ku.

抹大拉个 馬利亞 就 來 通知 門徒,講,已經 望着 主,並且 主 有 箇些 說話 搭 佢 講過。

19 TÔNG-NYIH æn-keng, ziu-z ts‛ih-nyih-keh deo-nyih, meng-du jü-zih-keh su-ze yü hôh Yiu-t‛a nying peh meng kwæn-lao: Yia-su le, gyi ze cong-yiang, teh ge-he kông, “Ts‛ing ng-he bing-ön!”
20 Keh-kyü shih-wa kông-ku, ziu peh ge-he mông Ge siu teh iao-hyih. Meng-du mông-djôh Cü, ziu kao-hying.
21 Yia-su teh ge-he kông, “Ts‛ing ng-he bing-ön: tsing-ziang Ah-pang ts‛a Ngô le, nông-ze Ngô ah ts‛a ng-he k‛e.”
22 Shih-wa kông-ku, ziu hô ih-k‛eo ky‛i, kông, “Ng-he hao tsih-ziu Sing-Ling.
23 Ng-he sô-gao kæh-nying ze, ge-he ze ziu sô-gao; ziah-z liu kæh-nying-keh ze, ge-he ze ziu liu-lao.”

19 當日 晏界,就是 七日个 頭日,門徒 聚集个 所在 爲 𢞕 猶太 人 畀 門 關牢:耶穌 來,徛 在 中央,搭 佢許 講:“請 爾許 平安!”

20 箇位 說話 講過,就 畀 佢許 望 佢 手 搭 腰脅。門徒 望着 主,就 高興。

21 耶穌 搭 佢許 講:“請 爾許 平安,正像 阿伯ㄦ 差 我 來,曩在 好 接受 聖靈。

23 爾許 赦爻 吤人 罪,佢許 罪 就 赦爻;若是 留 吤人个 罪,佢許 罪 就 留牢。”

24 Zih-nyi meng-du li-min yiu ih-ke To-mô yi kyiao Ti-t‛u-mô, Yia-su le z-‛eo ge vong teh ge-he jü-de.
25 Gyi-yü meng-du teh ge kông, “Ngô-he yi-kying mông-djôh Cü.” To-mô teh ge-he kông, “Ngô ziah vong mông-djôh Ge siu-keh ting-u, tsih-mih-deo môh-djôh Ge-keh ting-u, ping-ts‛ia siu môh-djôh Ge iao-hyih, ngô tsong feh siang-sing.”

24 十二 門徒 裏面 有 一個 多馬 貤 叫 低土馬,耶穌 來 時候 佢 朆 搭 佢許 聚隊。

25 其餘 門徒 搭 佢 講:“我許 已經 望着 主。”多馬 搭 佢許 講:“我 若 朆 望着 佢 手个 釘塢,節末頭 摸着 佢个 釘塢,並且 手 摸着 佢 腰脅,我 總 不 相信。”

26 Ku pæh nyih, meng-du yi ze u-li, To-mô ah jü-de. Meng tu kwæn-gao, Yia-su le, gyi ze cong-yiang, kông, “Ts‛ing ng-he bing-ön!”
27 Ziu teh To-mô kông, “Ng-keh tsih-mih-deo long-c‛ih-le, hao môh-môh Ngô siu; ng-keh siu long-c‛ih-le hao môh-môh Ngô iao-hyih: hyiao feh siang-sing, tsong iao siang-sing.”
28 To-mô we-teh Ge kông, “Ngô-keh Cü, ngô-keh Zông-ti!”
29 Yia-su teh ge kông, “To-mô, ng z mông-djôh Ngô, su-i siang-sing: keh-sih vong mông-djôh ah we siang-sing cü-ts, yiu foh-ky‛i.”

26 過 八 日,門徒 貤 在 屋裏,多馬 也 聚隊。門 都 關爻,耶穌 來,徛在 中央,講:“請 爾許 平安!”

27 就 搭 多馬 講:“爾个 節末頭 攏出來,好 摸摸 我 手;爾个 手 攏出來 好 摸摸 我 腰脅:𠏕 不 相信,總 要 相信。”

28 多馬 回答 佢 講:“我个 主,我个上帝!”

29 耶穌 搭 佢 講:“多馬,爾 是 望着 我,所以 相信:箇些 朆 望着 也 會 相信 主子,有 福氣。”

30 Yia-su ze meng-du min-zin wæ-yiu hyü-to zing-tsih tso-ku, vong sia ze keh-peng shü.
31 Keh-sih z-kön sia-teh, hao peh ng-he siang-sing Yia-su z Kyi-toh, Zông-ti-keh N; siang-sing k‛ao-djôh Ge ming-deo hao teh-djôh weh-ming.

30 耶穌 在 門徒 面前 還有 許多 神蹟 做過,朆 寫 在 箇本 書。

31 箇些 事幹 寫得,好 畀 爾許 相信 耶穌 是 基督,上帝个 兒;相信 靠着 佢 名頭 好 得着 活命。

I‛ö. XXI.

第廿一章.

KEH-SIH z-kön yi-‛eo, Yia-su ze Di-pi-li-ô he-pin yi yin-c‛ih-le peh meng-du mông: Ge yin-c‛ih-le z-t‛ih yiang-ts.
2 Yiu Si-meng Pi-teh, teh To-mô kyiao Ti-t‛u-mô, wæ-yiu Kô-li-li Kô-nô-keh Nô-dæn-nyih, teh Si-pi-t‛a liang-ke n, wæ-yiu liang-ke meng-du, tu ze kæn.
3 Si-meng Pi-teh teh ge-he kông, “Ngô k‛ô ng k‛e.” Ge-he teh ge kông, “Ngô-he teh ng jü-de k‛e.” Ge-he tseo-c‛ih, jü-tsih t‛iao-lôh jün; tông-yia ih-ting m-kao k‛ô-lao.

箇些 事幹 以後,耶穌 在 提比哩亞 海邊 貤 現出來 畀 門徒 望:佢 現出來 似僣 樣子。

2 有 西門 彼得,搭 多馬 叫 低土馬,還有 加利利 迦拿个 拿但業,搭 西庇太 兩個 兒,還有 兩個 門徒,都 在 吤。

3 西門 彼得 搭 佢許 講:“我 揢 魚 去。”佢許 搭 佢 講:“我許 搭 爾 聚隊 去。”佢許 走出,隨即 跳落 船;當夜 一點 無較 揢牢。

4 Yi-kying t‛in-liang, Yia-su gyi ze he-du-zông; meng-du feh hyiao-teh z Yia-su.
5 Yia-su teh ge-he kông, “Siao-nying, ng-he yiu zah-m ky‛üoh-zih ze-teh feh?” Ge-he we-teh Ge kông, “M-yiu.”
6 Yia-su kông, “Ze jün-keh jing-siu-pin hao tang mông, ziu we k‛ô-lao.” Ge-he tang-lôh-k‛e; yü ng to-mang, mông bæh-feh-dong.
7 Yia-su su e-sih-keh meng-du teh Pi-teh kông, “Keh z Cü.” Si-meng Pi-teh ih t‛ing-djôh z Cü, ziu tsiah min-sæn, (ing-yü z c‛ih-diao-diao,) jü-tsih t‛iao-lôh he.
8 Gyi-yü meng-du ts‛ang siao-jün, bæh keh mông ng tsing-le; ing-yü teh ‛ön tsang-feh-mang, tsih ts‛ô nyin-pô dziang.
9 Ge-he zông ‛ôn, mông-djôh yiu t‛æn sa-‛ong ze-kæn, ho-zông yiu ng; wæ-yiu mæn-deo ze-teh.
10 Yia-su teh ge-he kông, “Te-ts‛iang k‛ô-lao-keh ng, do kyi-kwang le.”
11 Si-meng Pi-teh ziu k‛e, t‛a mön-mông zông-‛ön: mông-li yiu do ng ih-pah ng-zih sæn kwang: shü-tsih t‛ih to, mông vong lih-gao.
12 Yia-su teh ge-he kông, “Hao le ky‛üoh.” Meng-du m-nying kön-tæn meng Ge, “Ng z kæh-nying?” ing-yü hyiao-teh Ge z Cü.
13 Yia-su ziu le, do keh mæn-deo feng peh ge-he, ng ah z-t‛ih.

4 已經 天亮,耶穌 徛 在 海塗上;門徒 不 曉得 是 耶穌。

5 耶穌 搭 佢許 講:“小人,爾許 有 倽某 喫食 在㙮 不?”佢許 回答 佢 講:“無有。”

6 耶穌 講:“在 船个 順手邊 好 打 網,就 會 揢牢。”佢許 打落去;爲 魚 多猛,網 拔不動。

7 耶穌 所 愛惜个 門徒 搭 彼得 講:“箇 是 主。”西門 彼得 一 聽着 是 主,就 撯 棉衫,(因爲 是 出條條,)隨即 跳落 海。

8 其餘 門徒 撐 小船,拔 箇 網 魚 進來;因爲 搭 岸tsang-feh-mang,只 差 廿把 丈。

9 佢許 上 岸,望着 有 炭 sa-‛ong 在吤,火上 有 魚;還有 饅頭 在㙮。

10 耶穌 搭 佢許 講:“對瑲 揢牢个 魚,馱 幾桄 來。”

11 西門 彼得 就 去,拖 滿網 上岸:網裏 有 大 魚 一百 二十 三 桄:雖即 僣 多,網 朆 裂爻。

12 耶穌 搭 佢許 講:“好 來 喫。”門徒 無人 敢膽 問 佢:“爾 是 吤人?”因爲 曉得 佢 是 主。

13 耶穌 就 來,馱 箇 饅頭 分 畀 佢許,爾 也 似僣。

14 Keh z Yia-su jong sy-nying cong-yiang weh-cün-le ts-‛eo, di-sæn t‛ao yin-c‛ih-le peh Ge meng-du mông.
15 Ge-he ky‛üoh-ku, Yia-su teh Si-meng Pi-teh kông, “Iah-nô-keh n Si-meng, ng pi keh-sih kah-nga e-kying Ngô feh?” Ge kông, “Cü, z-keh; Ng hyiao-teh ngô z e-kying Ng.” Yia-su teh ge kông, “Hao k‛e ü Ngô-keh siao-yiang.”
16 Di-nyi t‛ao yi teh ge kông, “Iah-nô-keh n Si-meng, ng z e-kying Ngô feh?” Ge kông, “Cü, z-keh; Ng hyiao-teh ngô z e-kying Ng.” Yia-su teh ge kông, “Hao k‛e kwön Ngô-keh yiang.”
17 Di-sæn t‛ao teh ge kông, “Iah-nô-keh n Si-meng, ng z e-kying Ngô feh?” Pi-teh, yü Yia-su di-sæn t‛ao meng ge, “Ng e-kying Ngô feh?” ziu iu-zeo teh Ge kông, “Cü, Ng z yiang-yiang tu hyiao-teh; Ng hyiao-teh ngô z e-kying Ng.” Yia-su teh ge kông, “Hao k‛e ü Ngô-keh yiang.
18 Ngô lao-zih teh ng kông, Ng shü-shü siao z-‛eo, z kyi z-keh kyi-iao-ta, iao tao ‛ah-yi k‛e, ziu tao ‛ah-yi k‛e: teng-tao ng lao z-‛eo, ng we long-c‛ih siu, peh bih-nying kyi-lao, kông ng tao feh iao k‛e-keh su-ze.”
19 Ge kông keh-kyü shih-wa, z ts-tin Pi-teh ‛eo-le iao tsa s-fæh kyü yüong-wa peh Zông-ti. Kông-ku ziu teh ge kông, “Ng hao keng Ngô.”

14 箇 是 耶穌 從 死人 中央 活轉來 之後,第三 套 現出來 畀 佢 門徒 望。

15 佢許 喫過,耶穌 搭 西門 彼得 講。“約拿个 兒 西門,爾 比 箇些 格外 愛敬 我 不?”佢 講:“主,是个;爾 曉得 我 是 愛敬 爾。”耶穌 搭 佢 講:“好 去 餵 我个 小羊。”

16 第二 套 貤 搭 佢 講:“約拿个 兒 西門,爾 是 愛敬 我 不?”佢 講:“主,是个;爾 曉得 我 是 愛敬 爾。”耶穌 搭 佢 講:“好 去 管 我个 羊。”

17 第三 套 搭 佢 講:“約拿个 兒 西門,爾 是 愛敬 我 不?”彼得,爲 耶穌 第三 套 問 佢:“爾 愛敬 我 不?”就 憂愁 搭 佢 講:“主,爾 是 樣樣 都 曉得;爾 曉得 我 是 愛敬 爾。”耶穌 搭 佢 講:“好 去 餵 我个 羊。

18 我 老實 搭 爾 講,爾 歲數 小 時候,自 繫 自个 繫腰帶,要 到 何裏 去,就 到 何裏 去:等到 爾 老 時候,爾 會 攏出 手,畀 別人 繫牢,扛 爾 到 不 要 去个 所在。”

19 佢 講 箇句 說話,是 指點 彼得 後來 要 怎 死法 歸 榮華 畀 上帝。講過 就 搭 佢 講:“爾 好 跟 我。”

20 Pi-teh le-cün, mông-djôh Yia-su su e-sih-keh meng-du keng-teh; ziu-z keh-ke ky‛üoh yia-væn z-tsih ge ze Yia-su hyüong-kw‛eng-deo meng Ge kông, “Cü, z kæh-nying iao ma Ng?”
21 Pi-teh mông-djôh ge, ziu teh Yia-su kông, “Cü, keh nying tsa-sang?”
22 Yia-su teh ge kông, “Ngô ziah iao ge ze-i ih-dzih tao Ngô le z-‛eo, teh ng zao siang-kön? Ng keng Ngô beh-z-gao.”
23 Keh-ts‛iah hyüong-di li-cün keh shih-wa djün-k‛e, kông, “Keh meng-du fe s:” dæn-z Yia-su vong teh Pi-teh kông, “Ge fe s;” z kông, “Ngô ziah iao ge ze-teh ih-dzih tao Ngô le z-‛eo, teh ng zao siang-kön?”

20 彼得 擂轉,望着 耶穌 所 愛惜个 門徒 跟㙮;就是 箇個 喫 夜飯 時節 佢 在 耶穌胸窟ㄦ頭 問 佢 講:“主,是 吤人 要 賣 爾?”

21 彼得 望着 佢,就 搭 耶穌 講:“主,箇 人 怎生?”

22 耶穌 搭 佢 講:“我 若 要 佢 在裏 一直 到 我 來 時候,搭 爾 倽 相干?爾 跟 我 便是爻。”

23 箇且 兄弟 裏轉 箇 說話 傳去,講:“箇 門徒 𣍐 死:”但是 耶穌 朆 搭 彼得 講:“佢 𣍐 死;”是 講:“我 若 要 佢 在㙮 一直 到 我 來 時候,搭 爾 倽 相干?”

24 TE-TSING keh-sih z-kön, sia keh-sih z-kön cü-ts, ziu-z keh meng-du: ngô-he ah hyiao-teh ge-keh te-tsing z tsing-keh.
25 Yia-su wæ-yiu hyü-to z-kön tso-ku: ziah-z gyin-tang-gyin ‛en-kyi sia-lôh, ngô ts‛eng-ts‛eng sia-lôh-keh shü ziu-z si-kæn-zông ah kông-feh-ku . Ô-meng.

24 對證 箇些 事幹,寫 箇些 事幹 主子,就是 箇 門徒:我許 也 曉得 佢个 對證 是 真个。

25 耶穌 還有 許多 事幹 做過:若是 件打件 和計 寫落,我 忖忖 寫落个 書 就是 世間上 也 囥不過。亞門。

約翰傳福音書.txt · 上一次變更: 2023/08/08 20:16 由 benojan