使用者工具

網站工具


使徒猶大个書信

S-DU YIU-DA-KEH SHÜ-SING.

使徒猶大个書信.

Yd.

1 Ky'ün ge dziang pao-siu tsing dao-li.
4 Kô sin-sang kô-i zih-kao, iao hong-yiu nying, yü ge feh hao 'ang-yü yiu ting djong ying-veh teng ge:
20 dæn-z gyin-zing cü-ts k'ao Sing-Ling pông-zu, hao kô-ts'eo eng-yü, pao-wu ge-z, yi neng-keo kyiu bih-ke t'eh-c'ih hong-p'in cü-ts-keh ky'ün-t'ao.

1 勸 佢 長 保守 真 道理。
4 假 先生 假意 入教,要 哄誘 人,爲 佢 不 好 行爲 有 頂 重 刑罰 等 佢:
20 但是 虔誠 主子 靠 聖靈 幫助,好 加湊 恩惠,保護 佢自,貤 能夠 救 別個 脫出 哄騙 主子个 圈套。
1 YIA-SU Kyi-toh-keh nu-boh, Ngô-kôh hyüong-di Yiu-da, sia sing peh dziao-le, Vu-ts'ing Zông-ti su e-sih-keh, yü Yia-su Kyi-toh pao-yiu cü-ts:

1耶穌基督個奴僕,雅各兄弟猶大,寫信畀召雷,父親上帝所愛惜個,為耶穌基督保佑主子。

2 Dæn-nyün z-pe, bing-ön, zing-e, kah-nga kô-ts'eo peh ng-he.

2 但願慈悲,平安,情愛,格外加湊畀爾許。

3 Ts'ing-e-keh hyüong-di, ngô kyi-zin ing-gying sia sing peh ng-he, kông kyiu ngô-he cong-nying-keh eng-yü, pih iao sia liang-kyü ky'ün ng-he iao zing-lih pao-siu jong-zin su djün-ziu sing-du-keh dao-li.

3 親愛個兄弟,我既然殷勤寫信畀爾許,講救我許眾人個恩惠,必要寫兩句勸爾許要盡力保守從前所傳授聖徒個道理。

4 Ing-yü yiu kyi-ke nying kô-le zih-kao, z yü-sin ding-kyü iao ziu keh ying-væh, ge-he z feh gyin-sing, yüong ngô-he Zông-ti-keh eng-yü pin tso ying-lön z-kön, feh tsiao-nying doh-ih-yü Cü ziu-z ngô-he Cü Yia-su Kyi-toh.

4 因為有幾個人加來入教,是預先定規要受個刑罰,佢許是弗虔心,用我許上帝個恩惠變做淫亂事幹,弗招認獨一於主就是我許主耶穌基督。

5 Su-i yiu ih-yiang z-kön, shü-tsih ng-he yi-kying ming-bah, ngô iao tse di-sing ng-he, ziu-z Cü kyi-zin kyiu pah-sing c'ih Yi-gyih, ts-'eo yi we djü-mih feh siang-sing cü-ts.

5 所以有一樣事幹,雖即爾許已經明白,我要再提醒爾許,就是主既然救百姓出矣及,之後咦會除滅弗相信主子。

6 T'in-s feh siu-lao peng-le-keh tsih-veng, li-k'e ge-z-keh di-bu, Cü yüong üong-yün feh dön-keh t'ih-lin ze heh-ön ts-cong kwön-æh ge teng-tao sing-p'ön do nyih-ts.

6 天使弗守牢本來個職份,離開佢自個地步,主用永遠弗斷個鐵鏈在黑暗之中管押佢等到審判大日子。

7 Yi ziang Su-to-mô, Ngo-mo-læh teh deo-ky'ün kôh zing-li, ah z-t'ih tso ying-lön z-kön, i-jong s-yüoh, ge-he ziu üong-yün ho siao-keh ying-væh z ming-ming hyin-c'ih pông-yiang peh ngô-he.

7 咦像所多瑪,蛾摩拉搭頭圈各城裏,阿是僣做淫亂事幹,依從私欲,佢許就永遠火燒個刑罰是明明顯出榜樣畀我許。

8 Keh-sih nying ziang tso mong, nyin we-u ge-keh kyi-sing, ky'ing-mæn yiu gyün-ping, sih-doh yiu yüong-wa cü-ts.

8 箇些人像做梦,人穢污佢個己身,輕慢有權柄,褻瀆有榮華主子。

9 Dæn-z ting do t'in-s Mi-kô-leh teh mo-kyü ze-teh nyi-leng Mo-si-keh s-siu, ah feh kön yüong tsiu-mô shih-wa tsah-bi ge, tsih kông, “Dæn-nyün Cü tsah-væh ng.”

9 但是頂大天使米迦勒搭魔鬼在耷議論摩西個尸首,阿弗敢用咒駡說話責備佢,只講,「但願主責罰爾。」

10 Dæn-z ge-he hyü-pông ge su feh hyiao-teh z-kön: ziu-z ge sang-zing ziang m li-sing-keh cong-sang, su hyiao-teh z-kön, lin keh z-kön tu we z wa-gao z.

10 但是佢許譭謗佢所弗曉得事幹:就是佢生成像嘸理性個眾生,所曉得事幹,另個事幹都會是壞爻自。

11 Ge-he yiu 'o-tse, ing-yü z tseo Ke-ing-keh lu, yü t'ön-ze 'ôh Pô-læn-keh wang-li, ziu mih-vông ze Ko-læh-keh ts'ao-lön.

11 佢許有禍災,因為是走該隱個路,為貪財學巴蘭個橫理,就滅亡在哥拉個吵亂。

12 Keh-sih nying 'ao-vu kyü-gyi teh ng-he tso-côh ky'üoh-væn, tsih kwön pao z-kyi k'eo-foh, keh z ng-he zing-e tsiu-yin-keh u-tin; ge ziang m yü-keh yüing bi fong p'iao-dong; ts'iu-t'in m-yih feh kyih-ko-keh jü, s-ku yi s, lin keng-deo tu bæh-gao;

12 箇些人毫無拘忌搭爾許做桌吃飯,只管飽自己口福, 箇是爾許仁愛酒筵個污點,佢像嘸雨個雲被風飄動;秋天嘸有弗結果個樹,死過咦死,連根頭都拔爻。

13 he-li hyüong-mang-keh po-lông hyin-c'ih ge-z-keh tao-me; liu-gao-keh sing-siu, yiu üong-yün heh-ön-keh su-ze teng ge.

13 海裏兇猛個波浪顯出佢自個倒楣;流爻個星宿,有永遠黑暗個所在等佢。

14 ô-tông di-ts'ih de-keh seng Yi-nôh yü-sin ts-tin keh-yiang-ts nying, kông,

14 亞當第七代個孫以諾預先指點箇樣子人,講,

15 “Cü teh Ge vu-ts'in-da-mæn-keh sing-du ziu we le sing-p'ön cong-nying, peh feh gyin-sing-keh ze-nying su tso ih-ts'ih feh gyin-sing z-kön, teh ge su kông ih-ts'ih hyü-pông Cü-keh ôh wa tsah-væh væn-pah feh gyin-sing cü-ts.”

15 “主搭佢無千大萬個聖徒就會來審判眾人,畀弗虔心個罪人所做一切弗虔心事幹,搭佢所講一切譭謗主個惡話責罰凡百弗虔心主子。”

16 Ge-he z-kyi feh ts-coh, tsih ün-'eng, 'eo z-keh s-yüoh, (mön-k'eo kông do wa), yü li-sih tseng-djong nying-keh nga-mao.

16 佢許自己弗知足,只怨恨,候自個私欲,(滿口講大話),為利息尊重人個外貌。

17 Dæn-z ng-he ts'ing-e-keh hyüong-di, iao kyi-nyin ngô-he Cü Yia-su Kyi-toh-keh s-du yü-sin su kông; ge-he teh ng kông,

17 但是爾許親愛個兄弟,要紀念我許主耶穌基督個使徒預先所講;佢許搭爾講,

18 Meh-de z-si pih yiu ky'ing-cü cü-ts c'ih-le 'eo z-kyi feh gyin-sing-keh s-yüoh.

18 末代自私必有輕嘴主子出來候自己弗虔心個私欲。

19 Ge-he tsih-yiu s-yüoh m-yiu ling, su-i iao teh kong-we feng-k'e.

19 佢許只有私欲嘸有靈,所以要搭公會分開。

20 Dæn-z ng-he ts'ing-e-keh hyüong-di, yüong ng-he su siang-sing-keh sing-zin dao-li, zing-ziu z-keh teh-'ang, k'ao-djôh Sing-Ling tao-kao;

20 但是爾許親愛個兄弟,用爾許所相信個聖善道理,成就自個德行,靠着聖靈禱告。

21 zeng e-kying Zông-ti-keh sing, yi sô-mông ngô-he Cü Yia-su Kyi-toh-keh z-pe hao teh-djôh üong-yün weh-ming.

21 存愛敬上帝個心,咦奢望我許主耶穌基督個慈悲好得着永遠活命。

22 Tsih-z gyi-cong iao feng-pih, yiu-sih iao e-lin ge;

22 只是其中要分別,有些要哀憐佢;

23 yiu-sih ziang jong ho-li bæh ge c'ih, zeng p'ô-gyü-keh sing kyiu ge, bi s-yüoh tang tsih-le-keh i-zông tu iao k'o-u ge.

23 有些像從火裏拔佢出,存怕懼個心救佢,被私欲打cih來個衣裳都要可惡佢。

24 Yin-ze keh-yü neng-keo pao-wu ng-he fe pæn-tih, peh ng-he m p'i-bing hao kw'a-weh gyi ze Ge-z yüong-wa-keh min-zin Cü-ts,——

24 現在箇位能夠保護爾許𣍐絆跌,畀爾許嘸批評好快活徛在佢自榮華個面前主子,——

25 ziu-z keh doh-ih-yü Zông-ti ngô-he-keh Kyiu-cü,——Dæn-nyün yüong-wa, yü-nyin, neng-kön, gyün-ping, jong ngô-he Cü Yia-su Kyi-toh, kyü peh Ge jong-kying-yi-'eo tao si-si-de-de. Ô-meng.

25 就是個獨一位上帝我許個救主,——但願榮華,威嚴,能幹,權柄,從我許主耶穌基督,歸畀佢從今以後到世世代代。亞門。

使徒猶大个書信.txt · 上一次變更: 2022/11/01 14:47 由 127.0.0.1